نمونه سوال درس مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۱- به مقدار انرژی که یک سانتی متر مکعب در هر جسم لازم دارد که دمای آن یک درجه بالا برود گفته می شود؟ ۱. ظرفیت حرارتی ۲. ترموپریودیسم ۳. فتو پریودیسم " . پهن رفت ۲- در کدام منطقه از دنیا اثر فتو پریودیسم بسیار کم می باشد؟ ۱. مناطق قطبی ۲. مناطق استوایی ۳. مناطق مداری ۴. مناطق جنب حاره ۳- دوره رشد گیاه به کدام روزها گفته می شود؟ ۱. اولین روز یخبندان در زمستان تا آخرین روز یخبندان در بهار ۲. آخرین روز یخبندان در زمستان تا آخرین روز یخبندان در بهار ۳. اولین روز گرما در زمستان تا اولین روز گرما در پاییز ۴. فاصله زمانی بین آخرین روز یخبندان در بهار و اولین روز یخبندان پاییز ۴- کدامیک از انواع خشکی نمی باشد؟ ۱. خشکی دایمی ۲. خشکی فصلی ۳. خشکی محیطی ۴. خشکی ناگهانی و اتفاقی ۵- اولین تغییری که ارتفاع زمین و افزایش آن در شرایط محیطی ایجاد می کند کدام است؟ ۱. کاهش درجه حرارت ۲. قابلیت باران گیری ۲. افزایش قدرت و جریان باد ۴. کاهش فشار هوا
۶- کدام شیب از زمینهای کشاورزی در صورتی که ناهمواریهای زیادی در آن نباشد مانع عمده ای برای فعالیتهای کشاورزی به
حساب نمی آید؟ ۱. شیب کمتر از ۸ درجه ۲. شیب کمتر از ۶ درجه ۳. شیب کمتر از ۱۰ درجه ۲. شیب کمتر از ۱۲ درجه
۷- مهمترین منبع حیات و زندگی گیاه کدام گزینه زیر می باشد؟
۱. هوا ۲. آب ۳. خاک ۴. رطوبت ۸- به خاکهایی که PH آنها بالای هفت باشد گفته می شود؟
۱. قلیایی ۲. اسیدی ۳. خنثی
\•\•|\•\• የየየ ሃየ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۹- این نوع نظام اعتباری برای خرید مزرعه و یا ایجاد تغییرات بنیادی مورد استفاده قرار می گیرد؟ ) ... نظام اعتباری کوتاه مدت Y نظام اعتباری میان مدت ۳. نظام اعتباری یک ساله و کمتر ۴. نظام اعتباری دراز مد ۱۰- کدام نوع مالکیت گسترده ترین و معمول ترین نوع مالکیت می باشد؟ ۱. مالکیت خصوصی ۲. مالکیت قبیله ای
۰۲ مالکيت دولتی ۴۔ مالکیت عمومی
۱. مالکیت خصوصی ۲. مالکیت قبیله ای
۱۲- به چه دلیل جمعیت دقیق کشاورزان دنیا معلوم نمی باشد؟
۱. متداول نبودن سرشماری کشاورزی ۰۲ نبودن معیار معین برای فعالیتهای کشاورزی ۳. ضروری نبودن ثبت جمعیت کشاورزی ۰۴ نبود یک سازمان بین المللی مربوط به آن
۱۳- در کشورهای چین و هند چند درصد نیروی کارگری در بخش فعالیتهای کشاورزی کار می کنند؟
۱. ۴۰ درصد ۲. ۵۰ درصد ۳. ۶۰ درصد ۴. ۷۰ درصد
۱۴- به اقتصاد کوچک مقیاسی ما قبل صنعتی که به قوانین اجتماعی و حقوقی و تعلقات فرهنگی ثابت متکی است گفته می شود؟
۱. مکانیزم اقتصاد دولتی ۲. مکانیزم اقتصاد سنتی
۳. مکانیزم اقتصاد عمومی ۴. مکانیزم اقتصاد مدرن ۱۵- قلمرو کدام یک از انواع فعالیت اقتصادی در عرض جغرافیایی خیلی بالا و خیلی پایین است؟
۱. جمع آوری ابتدایی ۲. شبانی ابتدایی
۳. کشت ابتدایی ۲. باغداری تجاری ۱۶- از چه زمانی اقتصاد جمع آوری به اقتصاد کشت تبدیل شد؟
۱. زمانی که انسان یکجانشین شد ۲. زمانی که انسان ابزار آلات ساخت
۳. زمانی که انسان تجارت را آغاز کرد ۴. زمانی که انسان تربیت و پرورش گیاه را آموخت
የየየ ሃየ •\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۹- این نوع نظام اعتباری برای خرید مزرعه و یا ایجاد تغییرات بنیادی مورد استفاده قرار می گیرد؟ ) ... نظام اعتباری کوتاه مدت Y نظام اعتباری میان مدت ۳. نظام اعتباری یک ساله و کمتر ۴. نظام اعتباری دراز مد ۱۰- کدام نوع مالکیت گسترده ترین و معمول ترین نوع مالکیت می باشد؟ ۱. مالکیت خصوصی ۲. مالکیت قبیله ای
۰۲ مالکيت دولتی ۴۔ مالکیت عمومی
۱. مالکیت خصوصی ۲. مالکیت قبیله ای
۱۲- به چه دلیل جمعیت دقیق کشاورزان دنیا معلوم نمی باشد؟
۱. متداول نبودن سرشماری کشاورزی ۰۲ نبودن معیار معین برای فعالیتهای کشاورزی ۳. ضروری نبودن ثبت جمعیت کشاورزی ۰۴ نبود یک سازمان بین المللی مربوط به آن
۱۳- در کشورهای چین و هند چند درصد نیروی کارگری در بخش فعالیتهای کشاورزی کار می کنند؟
۱. ۴۰ درصد ۲. ۵۰ درصد ۳. ۶۰ درصد ۴. ۷۰ درصد
۱۴- به اقتصاد کوچک مقیاسی ما قبل صنعتی که به قوانین اجتماعی و حقوقی و تعلقات فرهنگی ثابت متکی است گفته می شود؟
۱. مکانیزم اقتصاد دولتی ۲. مکانیزم اقتصاد سنتی
۳. مکانیزم اقتصاد عمومی ۴. مکانیزم اقتصاد مدرن ۱۵- قلمرو کدام یک از انواع فعالیت اقتصادی در عرض جغرافیایی خیلی بالا و خیلی پایین است؟
۱. جمع آوری ابتدایی ۲. شبانی ابتدایی
۳. کشت ابتدایی ۲. باغداری تجاری ۱۶- از چه زمانی اقتصاد جمع آوری به اقتصاد کشت تبدیل شد؟
۱. زمانی که انسان یکجانشین شد ۲. زمانی که انسان ابزار آلات ساخت
۳. زمانی که انسان تجارت را آغاز کرد ۴. زمانی که انسان تربیت و پرورش گیاه را آموخت
የየየ ሃየ •\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۱۷- چه میزان از جمعیت کره زمین با اقتصاد کشت معیشتی متراکم زندگی می کنند؟ f 1 . w- 1 Y 1 . ) 5 4. 3
:
۱۸- کدام گروه کشورها در دنیا مقام اول را در صید تجاری دارا می باشند؟ ۱. ژاپن، روسیه، آمریکا ۰۲ ژاپن، روسیه، چین
۳. روسیه، چین، آلمان ۴. چین، آلمان، سوئد
۱۹- بارندگی نامنظم، حرارت ملایم ، توپوگرافی ناهموار و نزدیکی به منابع بزرگ آبی از مشخصه های کدام منطقه کشاورزی
است ؟ ۱. منطقه آمریکای شمالی ۲. منطقه جنوب شرقی آسیا ۳. منطقه مدیترانه ۴. منطقه اروپای غربی
۲۰- اروپای غربی حدود چند درصد از ارزش تجاری دنیا را دارا می باشد؟ ۱. حدود ۴۰ درصد ۲. حدود ۵۰ درصد ۳. حدود ۶۰ درصد ۴. حدود ۷۰ درصد ۲۱- کدام بخش جغرافیای اقتصادی فعالیتهایی که کالا و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد مورد بررسی قرار می دهد ؟
r ۱. بخش اول ۲. بخش دوم
بخش سوم ۲. بخش چهارم ۲۲- سیستم اقتصادی شیوه زندگی رفاه فردی یا دولت رفاه در کدام قسمت دنیا مشاهده می شود؟
۱. آمریکای شمالی ۲. اروپای غربی ۳۔ آسیای شرقی آ، آمریکای جنوبی ۲۳- کدام یک از گزینه های زیر جزء فرایند های فعالیت صنعتی نمی باشد؟
。ャ
۱. جمع آوری مواد اولیه تغییر مواد
۳. انتقال به بازار ۴. توزیع مواد
۲۴- کدام یک از شرایط بازار در پذیرش یا عدم پذیرش کالا موثر است؟
۱. ترکیب نسبی جمعیت بازار ۰۲ وضع جغرافیایی بازار ۳. توزیع درآمد خانوادهها ۴. مصرف کنندگان
የየየ ሃየ •\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۲۵- کدام هزینه اصلی ترین هزینه در بسیاری از صنایع محسوب می شود؟
۱. هزینه انرژی ۲. هزینه مواد اولیه
۳. هزینه کارگر ۴. هزینه زمین ۲۶- عامل اصلی تجارت جهانی کدام گزینه زیر می باشد؟
۱. دوری کشورها از یکدیگر ۲. تفاوت در مواد اولیه بین کشورها
۳. تفاوت در تولیدات صنعتی ۲. تفاوت قیمتها از کشوری به کشور دیگر ۲۷- کدام دانشمند هزینه های حمل و نقل را به عنوان عاملی تعیین کننده مکان یابی صنعتی می شناخت؟
۱. آلفرد وبر ۲. تورد پلاندر ۳. ادگار هوور ۴. آگوست لوش ۲۸- نمایش خطوط آهن، راه های زمینی و هوایی بر روی نقشه از کدام یک از انواع الگوهای فضایی می باشد؟
۱. الگوی نقطه ای ۲. الگوی خطی
۳. الگوی توزیع فضایی ۴. الگوی سطحی
የቄ– در ابتدا انرژی حاصل از سوخت کدام ماده موتور محرکه انقلاب صنعتی بوده است؟
۱. نفت ۲. گاز ۳. ذغال سنگ ۴. بخار آب
۳۰- کدام گزینه مربوط به هزینه های غیر مستقیم تولید کالا نمی باشد؟ ۱. هزینه های تهیه نقشه و الگوها ۲. هزینه های عمومی کارخانه
۳. هزینه های اداری و تشکیلاتی ۴. هزینه های فروش و توزیع
\•\•|\•\• የየየ ሃየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :