نمونه سوال درس نقشه ها و نمودار های اقلیمی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس نقشه ها و نمودار های اقلیمی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، نقشه هاو نمودارهای اقلیمی (گرایش اقلیم رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۲ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۸۳ ۱- کدامیک از داده هایی زیر جزء داده هایی گسسته یا منفصل می باشند ؟ ۱. درجه حرارت ۲. بارش ۳. یک دریاچه ۴. رواناب Y– این گروه از داده ها تقریباً مهمترین داده هایی هستند که با توجه به سابقه خود حجم انبوهی را تشکیل می دهند؟ ) ... نقشه های سینوپتیک Y تصاویر ماهواره ای ۳. داده های آماری اقلیم ۴. داده های جو بالا ۳- معمولی ترین روش برای همگنی داده ها کدام است؟ ۱. روش واسطه یابی ۰۲ آزمون ران *. روش رگرسیون f تحلیل منحنیهای جرم مضاعف ۴- این نوع طبقه بندی بر پایه مشاهدات واقعی تاثیر یک عامل بر تغییرات موجود می باشد. ۱. طبقه بندی تجربی ۲. طبقه بندی ژنتیک ۳. طبقه بندی سیستماتیک ۴. طبقه بندی آماری ۵- در این نمودار حداقل دو رده از متغیرها با یکدیگر مقایسه می شوند و در هر رده گروهی از میله ها ترسیم می شود؟ ۱. میله ای پشته ای ۰۲ میله ای خوشه بندی شده ۰۳ میله ای ساده ۰۴ میله ای خطی ۶- در مواردی که هدف نشان دادن اجزای تشکیل دهنده یک مقدار منفرد باشد، استفاده از کدام نمودار متداول تر است؟ ۱. میله ای ". ستونی ۳. مسطح (دایره ای) ۴. خطی ۷- این نمودار بیشتر جهت نمایشی اختلاف بین دو سری از مقادیر استفاده می شود ؟ ۱. پراکنش ۲. همبستگی نگار ۳. خود همبستگی نگار ۴. خ= ۸- نموداری است مرکب از مستطیل هایی که عرضی آن برابر فاصله طبقه و ارتفاع آن برابر فراوانی طبقه است؟. ۱. نمودار نرمال C-O ۲. نمودار نرمال D-D ۳. نمودار هایتر گراف ۴. نمودار هیستوگرام
۹- عریض بودن نمودار نشان دهنده تغییرات شدید دما در طول سال و طویل بودن آن نشانه تغییرات زیاد بارندگی در ماههای
مختلف سال است.. ۱. هایتر گراف ۲. تراموایزوپلیت ۳. آمبرژه ۴. ترجونگ Y)• १•\*\/•\*\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، نقشه هاونمودارهای اقلیمی (گرایش اقلیم ) رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۲ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۸۳ ۱۰- کدام نمودار برای نواحی معتدل که باران ها در حد میانگین هستند مناسب می باشد؟
۱. آمبروترمیک ۲. هایتر گراف ۳. آمبرژه ۴. ترجونگ
۱۱- برای ارزیابی دو متغیر، حرارت فصلی و رطوبت فصلی از کدام دیاگرام می توان استفاده کرد؟
۱. قطبی ٠٢ ترموايزوپليت ۳. آمبرژه ۴. ترجونگ ۱۲- در کلیموگرام پگی حرف A کدام ماه ها را منعکس می کند؟ ۱. بسیار سرد ۲. حاره ای ۳. معتدل ۴. خشک
۱۳- برای نمایشی برخی از کمیت ها که بیشتر حالت چرخشی دارند و یا میزان فعالیت های انسان قابل انطباق هستند از کدام نمودار می توان استفاده کرد ؟
۱. گلباد ۲، ساعتی یا قطبی ٠٢ ترموايزوپليت ۴. ترجونگ ۱۴- واحد نمایش سرعت باد کدام گزینه است؟
۰۱ میلی بار ۲. یارد ۳. اینچ ۴. نات ۱۵- اساسی تهیه کدام نقشه ها وصل کردن نقاطی است که دارای مقدار واحدی از یک متغیر می باشند؟
۱. نقشه های توپوگرافی ۲. نقشه های اقلیمی ۳. نقشه های همدید ۴. نقشه های هم ارزش
۱۶- اگر مساحت حوضه آبریزی ۱۰۰ کیلومتر مربع باشد، برای مطالعه بارش آن، حداقل چند ایستگاه باران سنجی نیاز می باشد؟
ү. , t ャ・.Y 2 . . Υ Δώ . )
۱۷- یکی از روش های میان یابی است. ) . DEM ۲. کریجینگ ۳. هم ارزشی ۴. تراز ۱۸- همزمان با رقومی کردن نقشه، چرا نتایج آن در جدول به صورت فرضی ثبت می شود؟ ۱. عدم قطعیت ۲. مقیاسی نداشتن
۳. سیستم مختصات نداشتن ۴. تناسب نداشتن
۱۹- برای تبدیل سیستم مختصات نقشه اسکن شده به سیستم مختصات مورد نظر از کدام روش استفاده می شود؟
۱. هم ارزش ۲: رقومی کردن ۳. برداشت کردن ۰۴ ژئورفرنس کردن
\*\•/\*\•Y)• १
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، نقشه هاونمودارهای اقلیمی (گرایش اقلیم ) رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۲ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۸۳
۲۰- بعد از وارد کردن داده های طول، عرض جغرافیایی و بارش در صفحه گسترده نرم افزار Surfer برای ذخیره آن از کدام
پسوند استفاده می کنیم؟
gpj : * plot . Y b|n . Y Dat . ) ۲۱- فایل های میانیابی شده با چه پسوندی در نرم افزار "Surfer ذخیره می شوند؟
grd | * plot Y b|n Y Dat . ) ۲۲- برای همپوشانی دو نقشه در نرم افزار Surfer کدام گزینه انتخاب می شود؟
Overlay . * Label . Y. Post . Y Contour . )
"ץץ– طبقه بندی و پهنه بندی عناصر و پدیده های اقلیمی دو هدف عمده کدام علم اقلیم شناسی است؟
۱. همدید آء فیزیکی ۳. دینامیک to توصیفی
۲۴- مقر سازمان هواشناسی در کدام شهر واقع است؟
۱. پاریس آ، اتریش ۳. ژنو ۰۴ لندن ۲۵- به منظور انجام امور پیش بینی یکی از کارهای مرسوم ایستگاه های همدید کدام است؟
۱. تهیه نقشه روزانه ۲. تهیه گلباد ۳. تهیه الگو ". تهیه تیپ Y2— برای تهیه نقشه های هم فشار مقدار فشار موجود در تمام ایستگاه ها به فشار کدام منطقه تبدیل می شود؟
۱. فشار سطح دشت ۰۲ فشار ارتفاع نسبی ۳. فشار سطح دریا ۴. فشار کف آبها
۲۷- یکی از موارد مهم کاربرد نقشه های هم فشار است.
Y
۱. پیش بینی هوای گذشته پیش بینی هوای حال
f . Y.
پیش بینی هوای آینده پیش بینی حوادث جوی
۲۸- طبق نظریه پالمن و نیوتن بادهای غربی از حرکت چرخشی مراکز پرفشار کدام منطقه شکل می گیرند؟
۱. جنب حاره ۲. حاره ۳. میانه ۴. قطب
۲۹- برای نمایش سردی و گرمی هوای جو و جابجایی توده های هوای سرد و گرم از کدام نقشه استفاده می شود؟
۱. نقشه آب قابل بارش ۲. نقشه هم فشار ۳. نقشه ضخامت "، نقشه رطوبت ۳۰- این مؤلفه تبیین کننده میزان حرکت قائم هوا در جو می باشد؟
۱. امگا ۲. ناوه ۳. طوقه ۴. پاساعتگرد
Y)• १•\*\/•\*\ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :