نمونه سوال درس پایان ترم اقلیم شناسی کاربردی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس پایان ترم اقلیم شناسی کاربردی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقلیم شناسی کاربردی، کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری وناحیه ای (اقلیم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۱۶۱۰۸ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۷ ۱- در انتشار گونه های گیاهی ، کدام عامل ادواری اولیه ی زیر نقش اصلی را بر عهده دارد ؟ ۱. رطوبت ۲. نور خورشید ۳. تولید و رشد ۴. شرایط تبخیر محیط ۲- کدام عامل زیر سبب می شود گیاهان سیافیت در مناطق کوهستانی و ارتفاعات جثه ی کوچکی داشته باشد ؟
۱. سرما ۲. بارش ۳. تابش ماوراء بنفش ۴. ضخامت خاک
۳- در دوره ی کربونیفر ، کدام شرایط اقلیمی زیر ، بیشترین تاثیر را بر گیاهان بر جای گذاشت ؟ ۰۱ گرم و مرطوب ۲. سرد و مرطوب ۳. گرم و خشک ۴. سرد و خشک
۴- خاک های بلوطی رنگ در کدام شرایط آب و هوایی زیر تشکیل می شود ؟
۱. برای ۲. معتدل ۳. خشک ۴. حاره
۵- کدام عنصر محیطی زیر در هنگام سبز شدن گیاه اهمیت حیاتی دارد ؟
۱. رطوبت خاک ۲. تابش ۳. دمای هوا ۴. دمای خاک
۶- در مناطق جنب حاره، کدام عامل زیر نقش عمده ای در نوسان ریزش های جوی دارد ؟
۱. کم فشارها ۲. جبهه ها ۳. پرفشارها ۴. جت استریم ها
۷- در کدام زاویه ی تابشی زیر ، حدود ۹۰ درصد انرژی تابشی خورشید در اقیانوس ها نفوذ می کند ؟
۱. ۸۶ درجه ۲. ۷۶ درجه ۳. ۶۶ درجه ۴. ۵۶ درجه ۸- تاثیر الگوهای فشار بر روی آب ها و اقیانوس ها باعث شکل گیری کدام پدیده ی زیر می شود ؟
۱. جریان های دریایی ۰۲ گرمایشی لایه ی سطحی
۳. انسداد جریان های بارشی ۰۴ تشکیل سامانه های آنتی سیکلونی ۹- فیتوپلانکتون ها با رهاسازی کدام ماده ی زیر به اتمسفر، غلظت هسته های تراکم ابرساز را تحت تاثیر قرار می دهند ؟
۱. اکسیژن ۲. آمونیاک ۳. ترکیبات کربناته ۴. گوگردهای آلی ۱۰- گیاهان معمولی کدام درصد از انرژی تابشی دریافتی را به مواد آلی گیاهی تبدیل می کند ؟
. Y_.j \ . * . |Y—. | N . Wo Y_\ . Y Y_Y . )
۱۱- گیاهان منطقه ی حاره از نظر نیاز تابشی در کدام گروه زیر قرار می گیرند ؟
Y.
۱. روز کوتاه آن روز خنثی روز متغیر ۴. روز بلند
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΛΥΛ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقلیم شناسی کاربردی، کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری وناحیه ای (اقلیم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۱۶۱۰۸ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۷ ۱۲- بیان شدت نور و شدت فتوسنتز گیاهان ، کدام رابطه ی زیر وجود دارد ؟
) ... نمایی ۲. معکوس ۳. خطی ۲. متغیر
۱۳- هوای ابری برای تولید کدام یک از بخش های گیاهی زیر مناسب تر است ؟
۱. میوه ۲. برگ ۳. دانه ۴. بذر ۱۴- کدام موارد زیر از اثرات شبنم بر فعالیت های کشاورزی مناطق خشک است ؟ ۱. افزایش شیری شدن غلات ۲. برانگیختن فعالیت گرده افشانی ۲. افزایش تبخیر و تعرق گیاهی ۲. به تعویق انداختن ازدیاد حرارتی ۱۵- مهم ترین عنصر اقلیمی موثر بر سایر پارامترهای آب و هوایی کدام موارد زیر است ؟ ۱. فشار ۲. بارش ۳. دما ۴. تابش ۱۶- کدام موارد زیر از روش های مستقیم مقابله با یخبندان در بخش کشاورزی است ؟ ۱. انتخاب گونه های مقاوم آن استفاده از تنظیم کننده های رشد ۳. توجه به محل کشت ۲. ایجاد باد شکن ۱۷- کدام شاخه ی دانشی زیر ، از رابطه ی اقلیم و پدیده های بیولژیک دوره ای گیاه بحث می کند ؟ ۱. فیتوژئوگرافی ۲.فنولژی ۳. فیتولژی ۴. فنومنولژی ۱۸- کدام ویژگی زیر از خصوصیات خشکسالی کشاورزی محسوب می شود ؟ ۱. بارندگی کمتر از میانگین بارش نرمال ۲. کاهش بازدهی رشد و نمو گیاهی ۳. پراکنشی نامنظم بارش در منطقه ۲. کمی رطوبت در منطقه ی ریشه ی گیاه ۱۹- در تغییر اینورژن و کاهش گرمای جزیره ی حیاتی شهرها، کدام عنصر اقلیمی زیر نقش مستقیم دارد ؟ ۱. بارش ۲. تابشی ۳. باد ۴. ابرناکی ۲۰- کدام موارد زیر جزو اثرات درختان باد شکن بر گیاهان زراعی اطراف آن است ؟ ۱. افزایش باروری با تامین رطوبت بیشتر ۲. کاهش باروری با سایه اندازی
۳. تامین ماده ی غذایی گیاهان زراعی ۲: هدایت آب زیرزمینی عمقی به لایه ی سطحی
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΛΥΛ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقلیم شناسی کاربردی، کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری وناحیه ای (اقلیم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۱۶۱۰۸ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۷ ۲۱- کدام پدیده ی هوایی زیر در مناطق جنگلی بیش از سایر مناطق رخ می دهد ؟
۱. تشکیل مه ۲. بارش
۰۳ وزش باد ۴. تشکیل جزیره ی حرارتی ۲۲- کدام مورد حساسیت گیاه را نسبت به عفونتهای ویروسی بیشتر می کند؟
۱. رطوبت کم ۲. نور ضعیف
۳. گسترش آفات ۰۴ پوسیدگی گیاهچه و بذر ۲۳- رعایت آیش و تناوب کشت ، جزو کدام نوع روش های کنترل بیماری های گیاهی محسوب می شود ؟
۱. فیزیکی ۲. مکانیکی ۳. زراعی ۴. بیولژیک ۲۴- به اعتقاد اقلیم شناسان ، دامنه ی دمایی راحتی و آسایش انسان چند درجه است ؟
۱. ۲۰-۲۵ درجه ۱۸.۲ - ۱۵ درجه ۳. ۲۰ - ۱۶ درجه ۴. ۱۶ - ۱۳ درجه ۲۵- نقش کدام فعالیت کشاورزی در آلودگی هوا بیشتر است ؟
۱. دامپروری آن کود شیمیایی
۳. سوزندان باقیمانده ی محصول f باغداری ۲۶- کدام عامل زیر به خروج گاز CO از اتمسفر کمک می کند ؟
۱. اقیانوسی ها ۲. نور خورشید ۰۳ درختان بلند ۲. خاک های گرمسیری ۲۷- افزایش غلظت کدام آلاینده های هوایی زیر ، سبب بروز بیماری نکروز یا قانقاریا در اندام های گیاهی می شود ؟
۱. منواکسید کربن ۲. انیدرید سولفورو ۰۳ اکسید نیترو آن هیدروکربن ۲۸- کدام محقق زیر از پارامترهای درجه حرارت ماهانه و تبخیر و تعرق بالقوه برای تعیین اقلیم محلی استفاده کرد ؟
۱. تورنت وایت ۲. بیکر ۰۳ دمارتون ۴. اوانز ۲۹- در طراحی و برنامه ریزی شهری و شهرسازی توجه به کدام ویژگی های تابش ضروری است ؟
۱. زاویه و شدت ャ。 تغییرات فصلی و محلی زاویه
۳. شدت و طول زمان ۲. شیب و دسترسی ."Y— حمام آفتاب لسبب کدام عارضه பி انسانی دهی شود ؟
۱. بروز اگزما ۲. انبساط عروق خونی ۳. سنکوپ گرمایی ۴. کاهش سوخت و ساز
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΛΥΛ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقلیم شناسی کاربردی، کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری وناحیه ای (اقلیم شناسی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۱۶۱۰۸ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۷
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΛΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :