نمونه سوال درس پایان ترم حفاظت خاک نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس پایان ترم حفاظت خاک نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حفاظت خاک، فرسایش
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۰۵ -، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۵۵
۱- افزایش سرسام آور جمعیت همراه با تغییر جوامع ساده کشاورزی به جوامع توسعه یافته صنعتی در حدود ۱۰۰ سال پیش در کجا شروع شد ؟
۱. آمریکا ۰۲ آسیای جنوب شرقی ۲. چين ۴. اروپای غربی ۲- مهمترین انگیزه ازدیاد جمعیت به وسیله چه چیزی فراهم شد؟
۱. انقلاب صنعتی ۰۲ پیشرفت چشمگیر در بهداشت و وضع سلامتی
۳. بالا رفتن و گسترش تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت ۲. ایجاد کار بیشتر ۳- کدام فیلسوف یونانی جاری شدن سیل و فرسایش را با از بین رفتن و تخریب جنگلها مرتبط می داند؟
۱. سقراط ۲. ارسطو ۰۳ بطلمیوس ۴. افلاطون ۴- در سال ۱۹۰۷ اداره کشاورزی کدام کشور یک سیاست رسمی جهت حفاظت از اراضی را اعلام کرد؟
۱. انگلستان ۲. فرانسه ۳. آمریکا ٠٢ شوروى ۵- اولین تحقیقات علمی در زمینه فرسایشی در بین سالهای ۱۸۷۷ و ۱۸۹۵ توسط چه کسی انجام گرفت؟
۰۱ وولنی ۲. استالینگز ". وودبورن " اليسون ۶- در کدام نوع فرسایش انسان تاثیرگذار است؟
۱. فرسایش زمین شناسی ۲. فرسایشی تشدیدی
۳. فرسایش عادی ۴. فرسایش طبیعی ۷- در کدام یک از مناطق زیر خندقها با نام نولا و آرویو به ترتیب مشهورند؟
۱. هندوستان و آمریکای جنوبی ۰۲ آفریقای جنوبی و شمال آفریقا
۳. عربستان و آمریکا ۴. شمال آفریقا و آمریکای جنوبی ۸- کدام پدیده مشخصاً در مناطقی که دارای بارندگی زیاد و خاک عمیق هستند، به چشم می خورد؟
۱. فرونشینی آفرسایش مخروطی ۳. آبراه های زیرزمینی آفرسایش پاسنگی ۹- حد بالایی و بزرگترین اندازه قطرات باران حدود چند میلیمتر است؟
A t * . Y. * . Y ャ.い ۱۰- بزرگترین قطره باران دارای سرعت حدی برابر چند متر در در ثانیه می باشد؟
۱. ۹ متر ۶.۲ متر ۳. ۱۵ متر ۳.۴ متر
ү. ү.jү. ү. Үүү үү نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حفاظت خاک، فرسایش
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۰۵ -، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۵۵
۱۱- چه کسی در ارزیابی نقش فرسایش بارانی و روان آب سطحی آن را به سه مرحله جدا شدن ، نقل مکان و ته نشین شدن
دسته بندی نموده است؟ ۱. الیسون ۲. هادسون " : بيسال ۴. رز
۱۲- برطبق محاسبات انجام شده قدرت فرسایندگی بارانهای استوایی چند برابر بزرگتر از بارانهای معتدله است؟
. Y.
۱. ۴۰ برابر ۱۹۰۲ برابر ۱۱ برابر ۴. ۴ برابر
۱۳- آبرو کمربندی معادل کدام یک از متداولترین ساختمانها برای کنترل و فرسایش می باشد؟
۱. سیلی برگردان ۲. تراس آبراهه ای ۳. آبراهه مصنوعی ۴. بندهای تراز ۱۴- تبدیل یک شیب تند به تعدادی پله با سطح افقی یا تقریبا افقی و دیواره های عمودی یا تقریبأعمودی را چه می نامند؟
۱. تراسی سکویی ۲. آبراهه مصنوعی ۳. تراس مانگوم ۴. پشته ۱۵- به وفور از تراس آبیاری برای کشت کدام محصول استفاده می شود؟
۱. گندم ۲. چغندر ۳. برنج ۴. نیشکر
۱۶- سیستم کامبرید که نوعی جوی و پشته در زمینهای دارای بافت رس سیاه سنگین می باشد، در کدام منطقه جغرافیایی وجود دارد؟
۱. آسیای جنوب غربی ۰۲ آمریکای شمالی ۳. اروپای غربی ۴ ، آفریقای شرقی
۱۷- در فرمول ریاضی متوسط شدت بارش حرف T بیان ریاضی کدام است؟
۱. مدت رگبارش ۲. ضریب ثابت ۰۳روان آب بارشی ۴. فرسایش آبی
۱۸- در کدام روش اثر چهار خصوصیت آبخیز یعنی پستی و بلندی ، تراوش آب در خاک ، پوشش گیاهی و انباشت سطحی آب
مورد نظر قرار می گیرد؟ ۱. روش مناسب با شرایط آفریقا ۲. روش اعداد منحنی روان آب ۲: روش کوک ۴. روش اداره حفاظت خاک آمریکا
ቄ\-- در مبحث طبقه بندی استعداد اراضی سیستم وزارت کشاورزی آمریکا ، چند کلاسی زمین برای کشاورزی مناسب هستند؟
ү. ү.jү. ү. Үүү үү
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حفاظت خاک، فرسایش رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۰۵ -، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۵۵
۲۰- در سیستم وزارت کشاورزی آمریکا خاکهای کدام کلاس خاکهای خوبی هستند که هیچ گونه محدودیت دائمی ندارند و یا اگر داشته باشند بسیار جزئی هستند؟
۱. کلاسی ۱ ۲. کلاسی ۲ ۳. کلاس ۳ ۴. کلاسی ۵ )Y— داسومین مرحله از |3 مراحل متوالی برنامه ریزی برای استفاده از زمین کدام است ؟ ) ... جمع آوری اطلاعات لازم Y تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری ۳. تصمیم گیری .Y . ارزیابی ۲۲- در سیستم کدام کشور از حرف A برای سنگهای آتشفشانی اسیدی ،B برای آتشفشانی بازی و بازالت ویا برای سنگ آهک و غیره استفاده می شود؟
۱. آمریکا ۲. رودزیا ۰۳ فیلیپین ". نيوزيلند
۲۳- در کتاب راهنمای مسئولین حفاظت خاک آمریکا و رودزیا حداکثر شیب مجاز برای زمینهای کلاس IV چند درصد می باشد؟
۱. ۲ درصد ۵۰۲ درصد ۸.۳ درصد ۴. ۱۲ درصد
۲۴- در فرمول معادله جهانی فرسایش خاک ارائه شده توسط وزارت کشاورزی آمریکا حرف C بیانگر کدام مولفه می باشد؟ ۱. تندی یا درجه شیب ۲. مدیریت زراعی ۳. طولی ۴. فرسایش پذیری خاک ۲۵- در بحث مرتبط با تکامل معادله جهانی فرسایش خاک اسمیت در سال ۱۹۴۱ کدام واژه را تعریف کرد؟ ۱. طول و درجه شیب ۰۲ فرسایش قابل تحمل ۳. فرسایش پذیری خاک و اثر تناوب ۲. مدیریت زراعی ۲۶- کدام نوع فرسایش مهمترین منبع تامین کننده رسوبات نهرها است و زمینهایی که در معرض آن قرار دارند، ارزش کشاورزی چندانی ندارند؟ ) ... خندقی ャ。 مکانیکی .Y . تشدیدی .Y . بادی ۲۷- بیشترین جابه جایی خاک در فرسایش بادی توسط کدام نوع حرکت خاک به وسیله باد انجام می شود؟
۱. تعلیق ۲. خزیدن ۳. جهش ۰۴ لغزشی
= صفحه ۳ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۷۷۲ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حفاظت خاک، فرسایش
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۰۵ -، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۵۵
YA– از بین حشره کشهای قدیمی ساده ، کدام نوع با دوام تر بوده و وجود آن در روان آب بالقوه خطرناک است؟
۱. نیکوتین ٠٢ روتنون ۳ - پیرتروم ۴. آرسنیک
۲۹- در زمینه طرح و اجرای آزمایش های کرتی برای اندازه گیری میزان هدر رفتن آب و خاک کدام کشور و در کدام شهر پیشتاز است؟
۱. آلمان و کلن ۲. آمریکا و یوتا ۳. انگلستان و لندن ۲. شوروی و لنینگراد ۳۰- بهترین و آسان ترین راه کاهش و کنترل رسوبات کدام است؟ ۱. ایجاد مانع بر سر راه ورود آنها به مخازن ۲. ایجاد موانع نظیر سد
۳. ایجاد حوضچه های لای گیر ۴. کنترل فرسایش در منبع یا محل تولید
ү. ү.jү. ү. Үүү үү
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :