نمونه سوال درس نقشه برداری 2 تکمیلی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس نقشه برداری 2 تکمیلی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : نقشه برداری ۲ تکمیلی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۰ ۱- برای تهیه نقشه در وسعتهای زیاد از کدام روش نقشه برداری استفاده می شود؟
۱. فتوگرامتری ۲. برداشت مستقیم ۳. پیمایش ۴. برداشت مسطحاتی ۲- برای قراولروی ورسام امتدادها از کدام وسیله استفاده می شود؟
۱. تخته ۲. ژالن ۳. آلیداد ۴. سه پایه ۳- دقت توجیه به کدام عامل زیر بستگی دارد؟
۱. شیب خط توجیه ۲. طول خط توجیه ۳. زاویه خط توجیه ۴. خطای زاویه ای
۴- در برداشت مسطحاتی به روش شعاعی، آزیموت امتدادها با کدام وسیله اندازه گیری می شود؟
۱. آلیداد تراز کننده ۲ - شیب سنج ۳. آلیداد ساده ۰۴ جهت یاب مغناطیسی
۵- کدام روش در برداشتهای نقشه برداری کاربرد بیشتری دارد؟
۱. ترفیع آ ، شعاعی ۰۳ پیمایش ۴. تقاطع ۶- کدام روشی برای برداشت جزئیات مناسبتر است؟
۱. شعاعی ۲. ترفیع ۳. تقاطع ۴. پیمایش
۷- در کدام روش پیمایش کنترل خطا آسانتر است؟
) ... ترسیمی ャ。 امتدادی ۳. مغنا طیسی to بسته
۸- برای جلوگیری از بالا رفتن خطاها از کدام روش پیمایش استفاده می شود؟
۱. هادی ۲. شعاعی ۳. بسته ۴. شبکه پیمایش
۹- کدام شکل هندسی در نقشه برداری زیاد به کار می رود؟
۱. دایره ۰۲ مربع *.。1萤。* ۴ - مستطی
۱۰- در روش تقاطع برای کنترل عملیات از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
۱. تعیین مختصات ۲. مثلث بندی ۰۳ پیمایش زاویه ۴. دو نقطه معلوم
۱۱- میزان دقت در تعیین ارتفاع نقاط کانوای درجه ۱ چند میلیمتر است؟
..] \ . * .ו. ץן" • |. A . Y • |\ . )
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نقشه برداری ۲ تکمیلی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۰ ۱۲- قدم اول در هر طرح عمرانی چیست؟
۱. برداشت جزئیات ۲. مطالعه منابع طبیعی ۳. تشکیل کانوا ۴. تهیه نقشه توپوگرافی ۱۳- محل برخورد یک سطح تراز با سطح زمین چه نامیده میشود؟
۱. خط میزان ۲. خط تراز ۳. منحنی تراز ۴. سطح میزان ۱۴- در نقشه ۱:۲۰۰۰۰ فاصله تر از چه اندازه انتخاب می شود ؟
۱. ۲۵ سانتی متر ۵۰۲متر ۳. ۵۰ متر ۴. ۰/۵۰ متر ۱۵- در نقشه های توپوگرافی موازی بودن خطوط تراز نشانگر چیست؟
۱. شیب یکنواخت ۲ - شیب ملایم ۳. تیغه های جلو آمده ۴. فرو رفتگی
۱۶- کدام گزینه از عوامل تاثیر گذار بر انتخاب روش کار در نقشه برداری توپوگرافی می باشد؟
ا. وضع منطقه ۲. نیمرخ طولی ٠٢ پلانی مترى ٠٢ توپومتری ۱۷- در نقشه های بزرگ مقیاسی و کاربردهای مهندسی کدام روش استفاده می شود؟
۱. توپوگرافی ۲. نیمرخ طولی ٠٢ پلانی مترى ٠٢ توپومتری ۱۸- در کدام روشی از عملیات برداشت جزئیات و شکل زمین ، هدف ترسیم ونمایش زمین است؟
۱. توپومتری ٠٢ تيپولوژى ۰۲ توپوگرافی ۴. محاسبه واحدها ۱۹- خطوط تراز در نمایش کدام عارضه همدیگر را قطع می کنند؟
۱. خط القعر ۲. خط الراسی ۳. شیب یکنواخت ٠٢ تيغه هاى معلق ۲۰- خطوط تراز در نقشه معمولا به چه رنگی نمایش داده می شود؟
۱. زرد ۰۲ قهوه ای ۳. سبز ۴. آبی ۲۱- شکل خطوط تراز در حوالی قله ها و ته گودی ها به چه شکلی است؟
۱. دایره ۲. موازی ۳. متقاطع ۰۴ بیضی ۲۲- طرح مقدماتی در عملیات مربوط به تشکیل نقاط کانوا برچه اساسی به عمل می آید؟
۱. زاویه بندی ۲. پیمایش ۳. نقشه کوچک مقیاسی ۴. نقشه بزرگ مقیاسی
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نقشه برداری ۲ تکمیلی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۰ ۲۳- کدام گزینه از مراحل برداشت ارتفاعی می باشد؟
۱. تشکیل کانوای ارتفاعی ۲. قراولگری ۲۴- کدام مورد از عملیات روش شعاعی برای تعیین موقعیت نقطه ای معلوم می باشد؟
۱. محاسبه ژیزمان ۲. تعیین امتداد ". اندازه گیری زاویه مثلث بندی ۲۵- کدام گزینه از خطاهای روش ترسیمی می باشد؟
۱. خطای توجیه ۲. خطای کانوا ۳. خطای ژیزمان خطای آزیموت ۲۶- در عمل پیمایش طول پهلوها با کدام روش اندازه گیری می شود؟
۱. مثلث بندی ". زاویه یابی ۳. کنترلی متر کشی ۲۷- کدام گزینه از عملیات پیمایش محاسبه ای است؟
۱. مثلث بندی ۲. برداشت مستقیم ". اندازه گیری ۰ قراولگرى ۲۸- به منظور استفاده از مثلث با دقت بالا، مجموع سه زاویه مثلث چند درجه باید باشد؟
%・ い%・.Y \从·.Y \ Y . . ) ۲۹- برای نقشه برداری از یک مرداب کدام روش مناسبتر است؟
۱. پیمایش ۰۲ ژیزمان ۳. مثلث بندی ٠ قراولگرى ۳۰- برای ترسیم هر طولی در نقشه ۱:۵۰۰، حداکثر خطای مجاز کدام گزینه است؟
\ . cm . \ ۲. ۴-۳متر ۱.۳ متر ۲۰-۵متر
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :