نمونه سوال درس ژئومورفولوژی اقلیمی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ژئومورفولوژی اقلیمی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ژئومورفولوژاقلیمی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۹۸ ۱- در کدام منطقه ی زیر با تولیت های خارایی به صورت برجستگی های مشخصی ظاهر شده است ؟ ۱. زاهدان ۲. هوگار ۰۳ کوتان تن ۴. فلامانویلی ۲- در نیمرخ عرضی دره های یخچالی ، دامنه ها قبل از شروع فرسایشی یخچالی با شیب ملایمتری در قسمت فوقانی به چه شکلی از آن جدا می شود؟ ۱. مستقیم ు Y ۳. کاو ۴۔ معکوس ۳- عارضه ی دشت سر در کدام یک از سنگ های زیر نیمرخ طولی و عرضی تقریبا مستقیم دارد ؟
۱. گرانیت ۲. بازالت ۳. مارن ۴. آندزیت ۴- عامل اصلی در وقوع تخریب هالو کلاستی کدام موارد زیر است ؟ ۱. نمک ۲. آب ۳. حرارت ۴. گیاه
۵- در عرض های بلند ، عامل اصلی برداشت رسوب های درشت دانه ی حاصل از متلاشی شدن سنگ خارا کدام موارد زیر است g
۱. لغزشی ۲. روانه ی گل ۳. خزشی ٠٢ سولی فلوکسيون ۶- در سیستم های شکل زایی مکانیکی تاثیر کدام ویژگی سنگ در درجه ی اول اهمیت قرار دارد ؟ ۱. ترکیب کانی شناسی ۲. مقدار شیب زمین
۳. موقعیت چینه شناختی ۴- خصوصیات فیزیکی
۷- کدام عامل زیر سبب می شود سنگ های بلورین با نفوذ آب به صورت رس متورم در آمده و به شکل دانه ای متلاشی گردد ؟
۱. ساختار دانه ای ماکروسکوپیک آن هم پیوندی متقاطع سطوح شبکه ای
۳. ساختمان ورقه ای میکروسکوپی آن فراوانی نمک های قلیایی نسبت به نمک های سیلیسی ۸- کدام عامل زیر نقش فراوانی در چگونگی چهره ی فرسایش و شکل ناهمواری ها بر عهده دارد ؟
۱. طبقات ارتفاعی آ ، جنس زمین ۰۳ پوشش گیاهی ۲. عرض جغرافیایی ۹- با استفاده از کدام داده های زیر می توان محدوده های دقیق اشکال اقلیمی را مشخص کرد ؟
۱. اقلیمی - خاکی ۲. گیاهی - فیزیکی
۳. هواشناسی - زمین شناسی ۴. آب و هوایی - جغرافیای زیستی
\•\•|\•\•የ\ለ\ጻ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ژئومورفولوژاقلیمی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۹۸
۱۰- اصطلاح پروگلاسیر برای کدام نوع از جریان های یخچالی به کار می رود ؟
۱. مجاور یخچالی ۲. زیر یخچالی ۰۳ فوق یخچالی ۴. میان یخچالی
۱۱- در قلمرو شکل زایی یخچالی ، پوشش های نیواو - ااولین از کدام مواد زیر تشکیل می شود ؟
۱. رسوبات ساییده شده ۰۲ تناوب لایه های رسوبی تیره و روشنی
۳. تورب های مانداب ۴. تناوب ماسه و برف و لیمون
۱۲- در قلمرو یخچالهای قاره ای ، عارضه ی " دروملین از تراکم کدام مواد زیر تشکیل می شود ؟ ۱. خرده سنگ های جدا شده از نوناتاک ها ۲. رسوب یخرفت ها در محیطهای دریاچه ای ۳. یخرفت های کف یخچالی آب انباشت یخرفت پیشانی در حفره ها
۱۳- در سیستم شکل زایی مجاور یخچالی ، کدام فرایند تخریبی زیر برتری دارد ؟
۱. هالو کلاستی ۲. کریو کلاستی ۳. ئیدرو کلاستی ٠٢ بيو کلاستی
۱۴- در قلمرو مجاور یخچالی ، اگر یخبندان ناگهانی و بسیار شدید و طولانی باشد در عمق خاک کدام عارضه ی زیر شکل می گیرد ؟
۱. شکاف یخی ۲. ساختمان یخی ۰۳ پین گو ۴. توفور ۱۵- در قلمرو شکل زایی مجاور یخچالی ، عارضه ی مرفولژیک حاصل از عدسی های یخی کدام موارد زیر است ؟ ۱. پالسی ۲. لاکولیت آبی ۰۳ پیپ کراک ۴. دامنه های پله ای ۱۶- عامل بوجود آمدن بیابان های منطقه ای در دو نیمکره شمالی و جنوبی کدام موارد زیر است ؟ ۱. کمبود بارش و تبخیر شدید ۰۲ فرونشینی هوا و تسلط هوای بری ۳. گسترش ناهموارهای سدی .Y . موقعیت بری و دوری از دریا ۱۷- در قلمرو شکل زایی کم آب ، عامل اصلی بوجود آمدن تخریب ترمو کلاستی کدام موارد زیر است ؟
۱. اب ۲. ریشه ی گیاهان ۳. دما .Y . سایش بادی
۱۸- اصطلاح آرئیسم برای بیان کدام ویژگی در قلمرو شکل زایی کم آب استفاده می شود ؟ ۱. بارانهای شدید و کوتاه مدت ۲. جریان های سیلابی صفحه ای
۳. شبکه ی آبی حاصل از ذوب برف کوهستانی ۴. فقدان جریان آبی در سطح زمین
\•\•|\•\•የ\ለ\ጻ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ژئومورفولوژاقلیمی
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۹۸
۱۹- در مناطق بیابانی ، از بقایای توده های نفوذی کدام عارضه ی مرفولژیک زیر شکل می گیرد ؟
۱. آرن ۲. کمب ۳. نوناتاکا ۴. انسلبرگ
۲۰- در قلمرو شکل زایی خشک ، دشت سرهای مخالف در داخل کدام عارضه ی زیر شکل می گیرد ؟
۱. کمب ۲. کواستا ۳.پدیا پلین ۴. گارآ
)Y— در قلمرو شکل زایی خشک، کدام ویژگی زیر در عارضه ی سبخا دیده می شود ؟ ۱. چاله ی بسته ی کم نمک ۲. سطح ناهموار متشکل از رسوب لیمونی - مارنی
۳. سطح کاملا هموار و شور ۴. چاله ی تراکمی با شیارهای موازی
۲۲- در قلمرو ناهمواری بادی ، ایجاد نمونه های خاصی کاوشی نتیجه ی تجهیز باد با کدام عنصر زیر است ؟
۱. سیلیسی آ ، لیمون ۳. آهک ۴. مارن
۲۳- در قلمرو اشکال ناهمواری بادی، کدام عارضه ی زیر با تثبیت ماسه توسط بوته های نباتی به وجود می آید ؟
۱. نبکا ۲. دامغا ۳. غورد ۴. برخان
۲۴- کدام اصطلاح ژئومرفولژیک زیر برای تپه های هلالی شکل حاصل از رفت و رواب بادی بر سطح کویرها به کار می رود ؟
۱. رگ ۲. لونت ۳. در آ ۴. یاردانگ
۲۵- پدیده ی لاتریتی شدن یا آلیتی زاسیون در کدام قلمرو شکل زایی زیر رخ می دهد ؟
۱. خشک ۲. مجاور قطبی ۳۔ گرم و مرطوب ۴. معتدل
۲۶- کدام ویژگی زیر در عارضه ی کار ستیک «هامسی» دیده می شود ؟
۱. تپه هایی با گردنه های عمیق ۰۲ برج های پر حجم با سطح هموار
۳. ستون های مدور با پایه ی باریک ۴. حفره های انباشته از رسی آهکزدایی شده
۲۷- لانه های بزرگ موریانه ها مشخص ترین منظره کدام ناحیه ی زیر است ؟
۱. بیابان آ معتدل مرطوب ۳. خشک و سرد ۴. ساوان
۲۸- پدیده پدزولی شدن در نتیجه ی دخالت کدام عامل زیر به وجود می آید ؟
) ... بارش کم ۲. خاک برگ بسیار اسیدی
۳. فرسایش بادی ۴. لاشبرگ های ضخیم
\•\•|\•\•የ\ለ\ጻ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ژئومورفولوژاقلیمی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۹۸ ۲۹- در کدام قلمرو جغرافیایی زیر ، گرم ترین دامنه ها بر حسب فصل جا به جا می شود ؟ ۱. منطقه ی برون حاره ای ۲. قلمرو معتدله ۰۳ نوار استوایی ۴. منطقه ی مجاور قطبی ۳۰- کدام عارضه ی یخچالی زیر محصولی انجماد مجدد تبخیر از سطح یخ و برف است ؟
۱. ریمای ۲. ورو ۳۔ پنی تانت ۴. سرا ک
\•\•|\•\•የ\ለ\ጻ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :