نمونه سوال درس کارگاه برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کارگاه برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : (کارگاه برنامه ریزی روستایی، کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و ۰۰۰ رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )۱۲۱۶۰۸۶ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۳۴ ۱- کدام گزینه اولین هدف یک درسی کارگاهی جامع در جغرافیا می باشد؟ ۱. آشنا ساختن دانشجویان با گستره ای از روشها و مهارتهای کاربردی
۲. ایجاد درک صحیح از ماهیت مطالب تئوری
۳. بالا بردن توانایی دانشجویان در زمینه برنامه ریزی روستایی
۴. جذب دانشجویان و افراد علاقمند به جنبه های عملی و کاربردی جغرافیا ۲- حلقه اساسی برنامه ریزی است؟
۱. امکانات ۲. اطلاعات ۲. پژوهش ۴. شناخت
۳- تامین وسایلی بهداشت در لایحه قانونی و تاسیس بنگاه عمران کشور در کدام سطح از خدمات دهی قرار داشت؟ ۱. عمران در سطح شهرستان ۲. عمران در سطح بخش ۳. عمران در سطح دهستان ۴. عمران در سطح روستا
۴- یکی از علل عمده عدم موفقیت فعالیتهای عمرانی روستاهها، در دهه ۴۰ و ۵۰ کدام گزینه می باشد؟ ۱. عدم برنامه ریزی صحیح ۲. عدم هماهنگی دستگاههای اداری مختلف ۳. عدم مدیریت صحیح برنامه ها ۲. عدم استفاده از نیروههای متخصص داخلی
۵- کدامیک از شاخصی های زیر جزء قابلیتهای طبیعی کشور ایران می باشد؟ ۱. کویرهای وسیع مرکزی ولوت ۰۲ فقر پوشش گیاهی وسیع در گستره سرزمین ۳. وجود گستردگی سرزمین و تنوع اقلیمی آپایین بودن میزان متوسط بارندگی در سطح کشور
۶- این مناطق دارای قابلیت بالقوه و بالفعل قوی از نظر منابع انسانی ، تراکم جمعیت و روستاهها، زیربناها منابع طبیعی و اقتصادی هستند؟
۱. مناطق توسعه یافته تر ۲. مناطق رو به توسعه ۳. مناطق حاشیه ای دارای قابلیت توسعه ۲. مناطق حاشیه ای با قابلیت محدود برای توسعه ۷- کدام معیار در واقع عمده ترین وساده ترین ضابطه طبقه بندی مناطق است؟
۱. آب و هوا ۲. فعالیتهای تولیدی
۳. جمعیت f توسعه
γ.γ./). γ. γΥγγ"
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کارگاه برنامه ریزی روستایی، کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و ۰۰۰)
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )۱۲۱۶۰۸۶ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۳۴
۸- اولین کاری که در طرح بهسازی روستا انجام می گیرد؟ ۱. برنامه ریزی ۲. تامین امکانات
۳. شناخت وضع موجود ۴. توجه به محیط زیست
۹- کدامیک از گزینه ها از جمله نکات مهمی که باید در مورد جهت گسترش فیزیکی روستا در نظر داشت، نمی باشد ؟ ۱. حداکثر استفاده از منابع آبهای موجود ۲. زمینه سازی و ایجاد امکانات برای افزایش سطح خدمات
۳. توجه به جهات بادهای غالب آ، استفاده حتی المقدور از معابر موجود
۱۰- یکی از مراحل مهم و اساسی طرح بهسازی روستا یا هر مطالعه ای می باشد؟ ۱. تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲. بررسی وضعیت کاربریها ۳. تهیه اسناد مالی و فنی ۴. تعیین حدود مالکیت ها ۱۱- اولین مرحله در بردن تکنولوژی به روستا کدام گزینه زیر می باشد؟ ۱. آموزش تکنولوژی به روستاییان ۲. اعتماد روستاییان به تکنولوژی ۳. شناخت روستاییان از تکنولوژی ۴. استفاده روستاییان از تکنولوژی ۱۲- شناخت و بررسی علل پیدایش و مراحل توسعه روستا در گذشته در کدام مرحله مطالعه می شود؟ ۱. مطالعه جغرافیای طبیعی روستا ۲. مطالعات کالبدی روستا ۳. مطالعات حوزه نفوذ روستا ۴. مرحله تجزیه و تحلیل روستا ۱۳- در تعیین اولویتهای برنامه های بهسازی علاوه بر مراتب احتیاجات به چه نکته کلیدی دیگر باید توجه شود؟ ۱. اقتصادی بودن آن فیزیکی بودن ۲. غیر فیزیکی بودن ۲. عملی بودن ۱۴- کدامیک از موارد زیر از نکاتی می باشد که در اجرای طرح های هادی روستایی باید مد نظر قرار گیرد؟ ۱. مسائل حقوقی قبل از تهیه طرح حل شوند ۲. حوزه نفوذ روستا باید مد نظر قرار گیرد ۳. در طرح کاربری اراضی دقت کافی بعمل آید ۰۲ به موقعیت جغرافیایی روستا توجه شود ۱۵- اولین گام در تهیه طرحهای روستایی می باشد؟
۱. وجود نیروی انسانی
۳. تامین وسایل ۴. شناخت از روستا
γ.γ./). γ. γΥγγ"
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کارگاه برنامه ریزی روستایی، کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و ۰۰۰)
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )۱۲۱۶۰۸۶ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۳۴
۱۶- کدامیک از انواع مشاهده را ما هر روز در زندگی عادی تجربه می کنیم ؟ ) ... مشاهده دقیق Y مشاهده منظم
۳. مشاهده پراکنده ۴. مشاهده آزاد
۱۷- این روش گرد آوری اطلاعات در مطالعات اجتماعی ، نواحی که سطح فرهنگ بالا باشد استفاده می شود؟ ۱. استفاده از اسناد و مدارک ۲. مشاهده (عینی)
*. پرسشنامه (پستی ) ۴. مصاحبه
۱۸- معمولاً از مصاحبه تلفنی در چه مواقعی استفاده می شود ؟ ۱. پس از مصاحبه حضوری ۲. پس از تکمیل پرسشنامه
۳. پس از مشاهده منظم ۴. پس از مشاهد پراکنده ۱۹- در مطالعات روستایی این طرز نمونه گیری بیش از روشهای دیگر معمول است؟
۱. تصادفی ساده ۲. تصادفی سیستماتیک
۳. خوشه ای ۴. برنامه ریزی شده ۲۰- این روش ارائه اطلاعات بهترین ومناسبترین طریقه نشان دادن نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای
افراد متخصصی دهی باشد ؟
۱. متن گزارشی
۳. نقشه های طبیعی ۴. جداول آماری
. نمودارها
۲۱- کدام گزینه اساسی ترین کاربرد نقشه می باشد ؟ ۱. نمایش اشیاء به وضوح ۰۲ کوچک نمودن اشیاء ۳. قابل رویت نمودن اشیاء بزرگ در مقیاس کوچک ۴. نمایش گرافیکی سطح زمین یا بخشی از آن ۲۲- این نوع نقشه ها ، یکی از انواع نقشه های مسطحاتی است که در مقیاس های ۱:۲۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰ شهری و ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰ روستایی تهیه می شود؟ ۱. نقشه های آماری ۲. نقشه های بهره برداری زمین
.Y . : نقشه های عمران روستایی ۴. نقشه های هواشناسی و اقلیمی
γ.γ./). γ. γΥγγ"
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کارگاه برنامه ریزی روستایی، کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و ۰۰۰)
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )۱۲۱۶۰۸۶ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۳۴
۲۳- کاربرد این نوع علایم زمانی است که پهنای پدیده مورد نظر در مقایسه با درازای آن بی اهمیت ولی با این همه با دقت ترسیم پذیر باشد؟
۱. کاربرد نقطه ای ۲. کاربرد ناحیه ای
۳. کاربرد منطقه ای ۴. کاربرد خطی
۲۴- برای نشان دادن توزیع جمعیت از این نوع نمودارها استفاده می شود؟ ۱. نمودار خطی ۲. نمودارهای پراکندگی *. نمودارهای مستطیلی f نمودارهای دایره ای
۲۵- ساده ترین و گویاترین وسیله برای هر مطالعه کننده گزارشی است؟
۱. متن ۲. جدول ۳. نمودار
۲۶- عکسبرداری هوایی سرتاسری که از کشور توسط گروه پرواز ایرانی تهیه شده در چه مقیاسی می باشد؟ ):Yの・・・・Y \ Y . . . . . )
\ Δώ . . . . * \;\ . . . . . Y.
۲۷- ماهواره اسپات تصویر قائم تمام کره زمین را در چند روز انجام می دهد؟
5, Y2 . " ۱. ۱۰ روز ۱۸۰۲ روز ۳. ۲۲ روز ۲۸- از نظر مدار چرخشی ماهواره شاتل جزء کدام گروه ماهواره ها می باشد؟
۱ . ماهواره های مدار بالا ۲. ماهواره های مدار متوسط
۳. ماهواره های مدار پایین ۴. ماهواره های مدار خیلی پایین ۲۹- از مهمترین کاربردهای اطلاعات ماهواره ای تهیه کدامیک از نقشه ها است؟
۱. نقشه های کاربری اراضی ۲. نقشه های آماری
۳. نقشه های عمران روستایی ۴. نقشه های هواشناسی و اقلیمی ۳۰- یکی از مهمترین ویژگیهای نظام برنامه ریزی کشور در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده است؟
۱. هماهنگی تمام ارگانها ۰۲ وجود نیروهای اموزش دیده
۳. استفاده از ظرفیت های بومی و محلی ۴. مشارکت عامه مردم
γ.γ./). γ. γΥγγ"
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :