نمونه سوال درس جغرافیای روستایی ایران نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای روستایی ایران نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جغرافیای روستایی ایران رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری ) ۱۲۱۶۰۷۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۰۴
۱- جغرافیدانان روستایی کدامیک از پدیده های زیر را در روستا و در رابطه با محیط طبیعی روستا مورد بررسی قرار می دهند؟
۱. فرهنگی ۲. سیاسی ۳. اقتصادی ۴. اجتماعی ۲- شکل گیری بیشتر روستاهای ایران در کنار منابع آبی مبتنی بر کدام قانون بوده است؟
۱. قانون هزینه فایده ۰۲قانون کمترین تلاش " . قانون عرضه و تقاضا ۴. قانون بازده نزولی ۳- روستاهای ناپایدار در کدام منطقه دیده می شود؟
۱. سمنان ۲. ایلام ۳. خوزستان ۲. بندرعباس ۴- تا قبل از اصلاحات ارضی منبع اصلی قدرت سیاسی در ایران کدامیک از موارد زیر بوده است؟
۱. مالکیت ابزار تولید ۲. مالکیت آب ۳. مالکیت ارضی ۴. منابع آب و خاک ۵- به چه علت پس از انقلاب مشروطیت ابعاد زمین در روستاها به شکل قابل ملاحظه ای کوچک شد؟
۱۔ تقسیم زمین بین رعایا ۲. اجرای اصول اسلام در ارث
t . Y.
تغییر نوع سیستم کشت تقویت نقش بزرگ مالکان
۶- در زمان اصلاحات ارضی وظیفه جمع آوری مالیات از روستاها بر عهده چه کسی بود؟
۱. دشتبان ۲. پاکار ۳. کد خدا ۴. مباشر ۷- کدامیک از گزینه های زیر از پیامدهای شرکت تعاونی تولید می باشد؟
۱. حذف خوش نشینان و کارگران کشاورز ۲. تشویق امر مهاجرت
۳. اعمال نفوذ سهامداران گروه ۲. گسترش و رواج کشت محصولات غیر استراتژیک ۸- نظام های کشاورزی جدید و مکانیزه در ایران بر چه اساسی ایجاد شده اند؟
۱. براساس خانواده روستایی ۰۳ براساس نوع محصول کشاورزی
۳. براساس سرمایه گذاری های شخصی، گروهی یا دولتی ۲. براساس شیوه بهره برداری از زمین ۹- پس از اصلاحات ارضی کدام یک از نظام های بهره برداری متداولترین شکل بهره برداری در روستاهای ایران بوده است؟
۱. عمده مالکی ۲. خرده مالکی خود کار ۰۳ وقفی ۲. خرده مالکی رعیتی
Vמ"ן"וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای روستایی ایران رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری ) ۱۲۱۶۰۷۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۰۴
۱۰- در کدامیک از نظام های بهره برداری سهم بری از تولیدات کشاورزی بر اساس ارزش داده ها می باشد؟
۱. بهره برداری مزارعه ۲. تلمبه کاری ۳. نسق زراعی ۰۴ بهره برداری غارس و مالکی ۱۱- نظام های کار گروهی بیشتر در کدامیک از مناطق شکل گرفته اند؟
۱. مناطق مرطوب و پرمحصول ۲. مناطق کوهستانی و سرد
۳. مناطق خشک و نیمه خشک ۴. مناطق نیمه مرطوب و ساحلی ۱۲- کدامیک از قنات های زیر در مناطق کوهستانی حفر می شوند؟
۱. قنات موتوری ۰۲قنات سدی ۳. قنات دو طبقه ۱۳- کدامیک از عوامل زیر از مهمترین علل متروک شدن بسیاری از روستاها در ایران می باشد؟
۱. از بین رفتن منابع خاک ۲. از بین رفتن منابع آب
۲ - عوامل سیاسی و اجتماعی ۴. علل فرهنگی و اقتصادی ۱۴- کمترین تعداد قنات های ایران در کدام استان قرار دارند؟
۱. اصفهان ۲. مازندران ۳. تهران ۱۵- گسترش سطح اراضی زیر کشت جزء کدامیک از اهداف اصلاحات ارضی می باشد؟
۱. سیاسی ۲. فرهنگی ۳. اقتصادی
۱۶- مؤسسه سافر در کدامیک از کشورهای زیر برای مقابله با تفرق اراضی زراعی بوجود آمد؟
۱. فرانسه ۲. آلمان ۲. شوروی سابق ۴. ایران
W— در روستاهایی که به صورت هموار دهی باشند کدامیک از افراد زیر رابط زارع با دنیای خارج بود ۵ است؟
۱. پاکار ۲. مالک ۳. کد خدا ۴. مباشر
۱۸- حمله مغولان و ترکان به ایران در چه زمانی به وقوع پیوسته است؟
۱. قرن سیزدهم میلادی ۰۲ قرن دهم تا دوازدهم میلادی
۳. قرن سیزدهم تا پانزدهم میلادی ۴. قرن هفتم میلادی
Vמ"ן"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای روستایی ایران رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری ) ۱۲۱۶۰۷۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۰۴ ۱۹- اولین سرشماری در ایران در چه سالی و توسط چه کسی بعمل آمد؟ ۱. ۱۲۵۵ آقا محمد خان ۲. ۱۲۴۲ صنیع الدوله
۳. ۱۲۵۲ صنیع الدوله ۴. ۱۲۵۲ فتح علی شاه ۲۰- حفر این چاه ها در ایران قدمت زیادی داشته و بیشتر بعد از اصلاحات ارضی متداول شده است؟
۱. چاه های عمیق ۲. چاه های دستی
۳. چاه های نیمه عمیق ۴. چاه آرتزین
۲۱- در کدامیک از سال های زیر جمعیت شهری و روستایی ایران برابر شده است؟ \ YAY . Y. いャやャ.Y \ ו. . %"ץ ۲۲- روستاهای کدامیک از مناطق کشور پرجمعیت تر از سایر مناطق می باشد؟
۱. روستاهای شرقی ۲. روستاهای غربی ۳. روستاهای جنوبی روستاهای مرکزی
۲۳- بیشترین جمعیت غیر ساکن در کدامیک از استانهای کشور قرار دارند؟
۱. بوشهر ۲. خراسان ۳. فارسی ۴. سیستان و بلوچستان
۲۴- کدام گزینه مهمترین عامل شکل دهنده شاخص های سنی در مناطق روستایی کشور می باشد؟
۱. موالید ۲. مرگ و میر ۳. باروری ۴. مهاجرت ۲۵- قبل از اصلاحات ارضی کدامیک از نظام ها مانع مهاجرت روستاییان به شهرها می شد؟
۱. ارباب و رعیتی ". سرمایه داری
۳. فئودالی آ، نظام های سیاسی و مذهبی ۲۶- نوع صنایع دستی در مناطق روستایی تابع کدام یک از عوامل زیر می باشد؟
۱. اقتصادی ۲. محیط اجتماعی ۳. محیط طبیعی ۲. اجتماعی ۲۷- در سال ۱۳۶۰ مراکز خدمات روستایی برای ارائه خدمات به کدامیک از محدوده های زیر پیش بینی شده بود؟
۱. بخش ۲. دهستان ۲. شهرستان ۴. روستا
۲۸- به منظور افزایش توان حاصلخیزی خاک، معمولاً زمین کشاورزی چند سال به آیش گذاشته می شود؟
۱. ۲ سالی ۱.۲ سالی ۳. ۱/۵ سالی ۴. ۳ سال
Vמ"ן"וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای روستایی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری ) ۱۲۱۶۰۷۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۰۴
۲۹- در آبیاری کرتی، طول مرزهای کرت بستگی به چه چیزی دارد؟ ۱. نوع محصولی ۲. مدار آب ۳. مساحت مزرعه ۴. جنسی خاک ۳۰- کدامیک از انواع دامداری ها در روستاهایی که در آنها کشاورزی وجود دارد متداول می باشد؟
۱. دامداری چوپانی ۲. دامداری دهقانی ۳. دامداری خودگرادنی ۴. دامداری صنعتی
Vמ"ן"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :