نمونه سوال درس جغرافیای کواترنر نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای کواترنر نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : جغرافیای کواترنر رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶۶ ۱- «جان جولی » سن زمین را چگونه محاسبه نمود ؟ ۱. میزان نمکهای محلول در آب اقیانوسها ۲. با استفاده از مواد رادیواکتیو ۳. با کمک دستگاههای مکانیکی ۴. با رسوباتی که به اقیانوس می ریزد Y– در نظام های هسته ای ) ساختار ۵غسسته اتم A = Z+N Los ( حرف A نشان دهنده کدام مورد زیر است ؟ ۱. عدد اتمی یا تعداد پروتونها ۲. عدد جرمی یا مجموع پروتون ونوترون
۳. عدد نوترومی یا تعداد نوترون ها ۲- مجموع پرتون ونوترون ۳- فسیل هایی که ارزشی پالئوژئو گرافی داشته ومعرف زمان زیست خود می باشند چه نوع فسیل هایی هستند ؟
۱. فسیل های غیرشاخصی ۲ . فسیل های شاخصی
۳. فسیل های رخساره ای ۴. فسلیهایی با شاخص زمان
۴- « خزندگان عظیم الجثه دایناسور » در کدام فاز کوهزایی بوجود آمدند؟
۱. سیلورین ۲. داونین ۳. سیمرین پیشین آسیمرین پسین
۵- دومین فاز کوهزایی آلپی مربوط به کدام دوران زمین شناسی است ؟
۱. اواخر ژوراسیک آ ، اوایل مزوزوئیک ۳ - اواخر سنوزوئیک ۴۔ اول پالٹوزوئیک ۶- کوتاه ترین وجدیدترین دوران زمین شناسی کدام است ؟
۱. سنوزوئیک ۲. کواترنر ٢. پالئوژن ". نئوژن ۷- یخچال های وسیع قطب جنوب و گروئنلند را چه می نامند ؟
۱. یخچال های دره ای ۲. یخچال های سیرکی .Y . آنلاند سیسها ۴. کلاهکهای یخی ۸- رسوبات دانه ریز معلق که آن را «وارو» می نامند، چه نوع رسوباتی است؟
۱. رسوبات دریایی یخچالی ۲. رسوبات دریاچه های یخچالی
۲. رسوبات زیر یخچالی ۴. رسوبات رودخانه ها
۹- کدام دوره یخجالی تا هفت صد هزار سال پیش دارای گسترش زیادی بوده، و بیشترین زمان یخبندان را شامل می شده
است ؟
۱. میندل آ، ریس fj99 ۴. گونز
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛ • Α
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جغرافیای کواترنر رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶۶ ۱۰- عقب نشینی گریمالدین مصادف با کدام دوره یخجالی میباشد ؟
۱. وورم ۲. گونز ۳۔ ریس ". ميندل ۱۱- « پرمافروست» به چه مناطقی نامیده می شود ؟.
۱. در سرزمین های وسیعی از نواحی قطبی زمین، دمای سنگها وخاکها دائما زیر نقطه انجماد قرار دارند.
۲. در قلمرویی از مناطق قطبی که دائما تماس مستقیم با یخچالها داشته باشد.
۳. عدسیهای یخی که از تجزیه و تفکیک یخ بوجود آید وعوارضی داشته باشد.
۴. به مناطقی از قطب که دمای سنگها وخاکها بالای نقطه انجماد قرار داشته باشد. ۱۲- دشتهای یخ زده که به مرور حالت هموار به خود می گیرند چه می نامند ؟
۱. پایپ کراک ۲. پالسی ٠٢ کريوپلاناسیون ۴. تیغه های یخی ۱۳- دوره خشک بعد سائورین و دوره گیرین در صحرا معادل کدام دوره بعد از یخچالی میباشد ؟
۱. گونز ۲. دونائو ۳۔ ریس ٠٢ وورم ۱۴- در اواخر کدام دوره از دورانهای زمین شناسی ارتباط دریای خزر با دریاهای اطراف خود قطع گردیده است ؟
۱. پیلوسن ۲. کواترنر ". ائوسن ۴. الیگوسن ۱۵- پیشروی دلتای سفید رود در کدام دوره بوده است ؟
۱. نئوژن ۲. هولوسن ۳. الیگوسن · میوسن ۱۶- از نطر تکتونیکی خلیج فارس در چه دوره ای بوجود آمده است ؟
۱. اواخر کواترنر ۰۲ اوایل کواترنر ۰۲ اواخرپليوسن ۴۔ اوایل میوسن
۱۷- وجود سنگواره سرخسها در مناطق قطبی و فسیل ماگنولیا در گرینلند نشانه چه نوع آب و هوایی در این مناطق در دوره های گذشته بوده است ؟
۱. آب وهواسی سرد ۲. آب وهوای قطبی
۳. آب وهوای گرم وباتلاقی ۴. آب وهوای گرم
۱۸- مناطق وسیع پر علف ندرتا همراه با انبوهی از درختان کوچک نشانگر چه نوع آب و هوایی است ؟ ۱. استپ قاره ای گرم آ، استپ لسی
۳. استپ علفزارهای معتدل ۴. توندرا
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛ • Α
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای کواترنر
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶۶
۱۹- فیل های « ماستودونت » در چه دوره ای از تنگه برینگ به قاره آمریکا رفتند ؟
۱. کواترنر آ ، میوسن ". نئوژن ۴۔ پیلوسن
۲۰- نام علمی اسب های اولیه که در اروپا و آمریکا می زیسته اند چه بود؟
۱. مزوهیپوس آ ، مری کیپوس ۰۳ هيراکوتریوم ۴. اکوسی
۲۱- فراوان ترین عنصر شیمیایی پوسته زمین که دارای هشت پروتون میباشد کدام است ؟
۱. بخار آب ۲. کربنات کلسیم ٠٢ هیدروژن ۴. اکسیژن
۲۲- تابش پرتو نوری که یک کانی تحت تاثیر عوامل خارجی باشد را چه می نامند ؟
۱. لومینسانس ۲. تفرا ۳. سالچینه ٢ : ترمواومينسانس
۲۳- تعیین سن مهره داران به روش فلوئور در سال ۱۸۹۳ توسط کدام دانشمند به کار رفت ؟
۱. گوسی ۲. کارنو ۳. آواکلی ۴. گیلبرت
۲۴- هر یک از لایه های تنه درخت ، به چه نامی اطلاق می گردد ؟
۱. منطقه رشد ۲. منطقه آوندی ۳. حلقه سالانه ۴. حلقه متحدالمرکز
۲۵- به نظر « شوهاگ » بیشترین تاثیر اقلیمی را چه عاملی تعیین می کند ؟
۱. چرخشی کیهانی ۲. تقدیم اعتدالین ۳. خروج از مرکز ۴. انحراف دایره البروج
۲۶- در چه دوره ای در آمریکا نسل پریماتها از بین رفت ؟
۱. الیگوسن ۲. کرتاسه ". کامبرين ۲. داونین
۲۷- سنگواره « انسان شنیدار » در کدام منطقه جغرافیایی کشف شد ؟
۱. جزیره جاوه ۲. کوههای زاگرسی ٢. جبل الطارق ۴. شبه جزیره کریمه
۲۸- انسان «کرومانیون » در چه دوره ای می زیسته است ؟
۱. دوره کشف فلزات ۲. تمدن قلوه سنگی ". پارینه سنگی فوقانی ۴. تمدن نوسنگی
- اولین قومی که از پنج هزار سال قبل از میلاد با فلزاتی مانند قلع آشنا شدند، کدام است ؟ ۲۹- اولین قومی که از پنج هزار ميليا (ر با فلزاتی مانند مس وقلع ا ام ا
۱. مصر ۲. اسپانیا ۳. هند .Y . ایران
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛ • Α
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جغرافیای کواترنر
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶۶
.'Y— وسیع ترین و بزرگترین یخبندانها متعلق به کدام دوره بوده است ؟
۱. ریس Y. f)99 .Y . گونز f بیبر
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛ • Α
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :