نمونه سوال درس مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی .ל. לוז ו(
۱- برای تشخیص عامل اصلی تغییر شکل و دستکاری ناهمواری ها بر اثر دینامیک بیرونی زمین آشنایی با کدام مورد زیر
ضروری است ؟ ۱. تحلیل های زمین شناختی ۲. بررسی داده های لرزه نگاری ۳. آثار دخالت هریک از عوامل فرسایش ۴. نیروهای درونی شکل دهنده زمین
۲- در هوازدگی و تخریب سنگ ها کدام ویژگی زیر در مرحله دوم اهمیت قرار دارد؟
۱. ترکیب کانی شناسی و شیمیایی ۲. شکل و اندازه ی کانی ها ۰۳ نفوذ پذیری سنگ ها ۲. تراکم و قابلیت گسستگی سنگ ها
۳- پیدایش دانه های ریز لیمون محصول کدام نوع فرایند متلاشی شدن سنگ ها است ؟
۱. ماکرو ژلی فراکسیون ۲. ترموکلاستی ٠٢ ميکرو ژلی فراکسيون ۴. هیدروکلاستی ۴- وجود کدام ویژگی زیر هوموس را به عامل موثری در فرایند تجزیه تبدیل می کند ؟
۱. قابلیت هدایت حرارتی ۲. داشتن بیلان گرمایی بالا
۳. ماهیت اسیدی ٠٢ توان کم تبادل يونی ۵- مساعد ترین محیط ها برای عمل خزش کدام مناطق زیر است؟
۱. مناطق مدیترانه ای با سنگ های مارنی ۲ نواحی خشک با سنگ های یکپارچه آهکی
۳. مناطق مرطوب با سنگ های دانه ای ۲ نواحی معتدل با سنگ های یکپارچه ۶- غنی ترین موزه ی اشکال سولی فلکسیونی در کدام قلمرو زیر تشکیل می شود ؟
۱. نواحی خشک ۲. کوهستان های مرطوب
*. محیط های سرد عرضی های بالا f نواحی گرم استوایی ۷- کدام اصطلاح زیر برای وسعت مجموعه ی شبکه ی آب شامل دره های آبدار و خشک به کار می رود؟
۱. حوضه ی آبریز جاری ۲. ضریب زهکشی ۰۳شبکه هیدروگرافی ۴. حوضه ی آبریز نظری ۸- نیروی حاصل از حرکت جنبشی جریان آب ، متناسب با کدام عوامل زیر است؟
۱. بده آب و مربع سرعت ۲. مدت و نوع بارش
۳. جنسی وساختمان زمین ۰۴ پوشش گیاهی و شکل بارش
\ V "ו "וז. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ). ל. לו זו
A— در تشکیل پیچان رودهای آزاد کدام نیروی زیر خط حداکثر سرعت را به سمت ساحل کاو می کشاند ؟
ャ ۱. نیروی مازاد
۳. نیروی اصطکاک سطحی ۴. نیروی جاذبه
نیروی گریز از مرکز
۱۰- در کدام مواقع زیر نیروی اولیه رود کمتر از نیروی مصرفی می شود و رود مقداری از آبرفت های همراه خود را ته نشین می
کند ؟ ۱. از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش تبخیر ۲. گذر ازسنگ بستر مقاوم و نفوذ ناپذیر ۳. تغییر آب وهوا همراه با افزایش بارش ۴. کاهش ناگهانی شیب بستر و یا افزایش میزان نفوذ
۱۱- کدام عامل زیر تعیین کننده ی تعداد پادگانه های آبرفتی موجود در یک حوضه ی آبریز است؟ ۱. باز یا بسته بودن حوضه ۲. وسعت حوضه آبریز ۲. تکرار دوره های فرسایش ۴. میزان کاوش و آبرفت ها
۱۲- تغییر مسیر جهت نیروی آب موجب ایجاد کدام ویژگی زیر در پادگانه ی آبرفتی می شود ؟ ۱. نابرابری تعداد در دو ساحلی ۲. تراس های متقارن ۳. تغییر ارتفاع پادگانه ها ۴. تداخلی تراس ها
۱۳- کدام ویژگی زیر در نیمرخ تعادل حقیقی جریان های آبی مشاهده می شود ؟
Y
۱. قوسی نامنظم و بخش های برابر تغییر نامحسوسی شیب در گذر از قطعات بستر
۳. قوسی منظم و بخش های نابرابر ۰۲ برابری شیب در قطعات مختلف بالارود ۱۴- خشکرود ها ، در فصل خشک که حجم آب برای اشباع بستر کافی نیست، به کدام شکل زیر ظاهر می شود؟
۱. جریان های زیر زمینی ۲. جوی های منقطع
۳. نخ آبهای کم عمق ۰۴ جریان های صفحه ای ۱۵- انحنای نیمرخ تعادل بستر جریان آب ها دارای کدام شکل زیر است ؟
) ... کوژ ャ。 مستقیم .Y . کاو .Y . نوسانی ۱۶- علت بیشتر بودن حجم و وسعت یخچال های قاره قطب جنوب نسبت به نواحی قطب شمال کدام موارد زیر است؟
۰۱ میلی زیاد تابش خورشیدی ۰۲ وجود خشکی های بزرگ
۳. گسترش جریان های سرد دریایی ۴. تغذیه ی یخی از محیط های مجاور
\ V "ו "וז. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ). ל. לו זו
۱۷- کدام نوع از یخچال های محلی زیر شباهت هایی با اینلند سیسی ها دارد ؟
۱. فلاتی ۲. جداری ۳. انشعابی
۱۸- کدامیک از اشکال یخچالی زیر محصول تبخیر مستقیم یخ است ؟
۱. نوناتاکا ۰۲ پیپ کراک ۳. سرا ک ۱۹- کدام موارد زیر از عوامل اصلی کنترل کننده ی حرکت یخ یخچالی محسوب می شود ؟
۱. نرخ تبدیل برف به یخ ۲. شکل یخچالی و مقدار یخرفت
۳. ضخامت یخ و شیب زمین ۲. مقدار بارش و نرخ ذوب ۲۰- شکل گیری عارضه ی کریو کونیت محصول کدام نوع از یخرفت های یخچالی است ؟
) ... جانبی Y میانی .Y . پیشانی .Y . خارجی ۲۱- ژئومرفولوگ ها از یخرفت های پیشانی برای مطالعه ی کدام موارد زیر بهره می گیرند ؟
۱. شناسایی حداکثر گسترش زبانهای یخچالی ۲. شناسایی محدوده ی یخچال های سفید
۳. بررسی سرعت حرکت زبانهای یخی ۲. بررسی قدرت تخلیه ی یخچال های دره ای ۲۲- تپه های نیوئو - ائولین در کدام یک از مناطق زیر تشکیل می ود ؟
۱. نواحی خشک بیابانی ۲. مناطق استوایی گرم
۳. محیط های مدیترانه ای خشک f سرزمین های قطبی "ץץ- سرعت باد در عارضه ی ماسه ای پیکرا یا بر خان دارای کدام ویژگی زیر است ؟
۱. افزایش به سمت قله ۲. کاهش در جبهه ی رو به باد
۲. افزایش در فاصله ی دو بازو ۴. کاهش در راسی عارضه ۲۴- مقدار بده جامد باد با کدام ویژگی سرعت باد متناسب است؟
۱. مربع ۲. توان ۳. مکعب ۲. مجذور ۲۵- عارضه ی بادی کلوت دارای کدام ویژگی مرفولژیک زیر است ؟
۱. تپه های متعدد و بسیار طولانی ۲. حفره های کوچک و بزرگ در شیب های رو به جریان باد
۳. سطوح حاصل از باد بردگی ذرات ریز رس و مارن ۲. سطوح صاف چند وجهی در قلوه سنگ ها
\ V "ו "וז. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ). ל. לו זו ۲۶- در شکل گیری کدام عارضه ی بادی زیر پوشش گیاهی نقش اصلی را دارد ؟
۱. یاردانگ ۲. نبکا ۳. سیف ۴ - ریپل مارک
V?— علت تیرگی ذرات ماسه ی بادی کدام موارد زیر است ؟ ۱. خشکی محیط شکل گیری ۲. جنس ذرات و رنگ طبیعی آنها ۳. ضربات دانه های در حال جهشی ۴. تراکم ذرات ریز گرد و غبار بر سطح ماسه ها
۲۸- تغییر ویژگی های امواج دریا در محیط ساحلی تابع کدام عوامل زیر است ؟
۱. توپوگرافی زیر آب و شکل ساحل آ، وسعت دریایی تحت تاثیر نیروی محرکه ی اولیه ۳. جهت وزش باد و شیب زیاد ساحلی ۴. دامنه ی مسافت طی شده
۲۹- کدامیک از پدیده های زیر سبب تخلیه مواد هوازده و تخریبی ساحلی (استران) به دریا می شود؟ ۱. تلاطم آب دریا ۲ - عملکرد عوامل جوی
۳. جزر ومد ۰۴ جریان های دریایی ساحلی
۳۰- در دشت بام و نرماشیر برای حفظ زمین های کشاورزی و باغات در برابر هجوم توفان از کدام روش زیر استفاده می شود ؟
۱. کاشت زمین با آیش سه ساله ۲. ایجاد دیوار یا حفاظ درختی
۳. تقسیم هندسی زمین ۲. اجرای سیستم چند کشتی
\ V "ו "וז. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :