نمونه سوال درس میکروکلیماتولوژی مقدماتی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس میکروکلیماتولوژی مقدماتی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : (میکرو کلیماتولوژی، میکروکلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۲۱۶۰۱۳ -، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۱ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۶
۱- پوشش برفی بر روی دامنه های با چه شیبی نمی تواند باقی بماند؟ ۱. ۳۰-۳۵ درجه ۲. ۴۰-۳۵ درجه
۳. بیشتر از ۴۵-۴۰ درجه ۴. ۵۰-۴۵ درجه
۲- اولین محققی که در زمینه میکرو کلیما تحقیقات وسیعی انجام داد و واضع آن شناخته می شود چه کسی است؟
۱. گریگور ۰۲ ژان ژاک روسو ۳. یارنالی ۴۔ آلن پری ۳- کدامیک از گزینه های زیر دربرگیرنده مفهوم تراوایی می باشد؟
۱. حد بالایی منطقه اشباع ۲. حرکت آبهای زیرزمینی به داخل آبهای سطحی
۳: میزان رطوبت محیط ۴. توانایی انتقال مایع ۴- کدامیک از انواع مه به هنگام زمستان در سواحل غربی قاره ها یا سواحل شرقی اقیانوسها تشکیل می شود؟
۱. مه تبریدی ۰۲ مه وزشی ۰۳ مه کوهستانی ۰۴ مه تبخیری ۵- کدامیک از خاکهای زیر به دلیل جوان بودن به خوبی تکامل پیدا نکرده اند؟
).. خاکهای منطقه ای ャ。 خاکهای برون منطقه ای
۳. خاکهای بیابانی ۴. خاکهای درون منطقه ای ۶- کدامیک از گزینه های زیر از خصوصیات خاکهای مناطق خشک می باشد؟
۱. دارای FFT کمتر از ۷ و خیلی قلیایی ۲. دارای FFT کمتر از ۷ و خیلی اسیدی
.Y . دارای FII بیشتر از ۷ و خیلی قلیایی .Y . دارای FH بیشتر از ۷ و خیلی اسیدی ۷- فعالیتهای زیستی در کدامیک از افق های خاک بیشتر می باشد؟
۱. افق O ۲. افق A ۳. افق B ۴. افق C ۸- به کدامیک از افق های خاک « افق تجمع» گویند؟
۱. افق C ۲. افق B ۳. افق O
۹- در خاکهای غیراشباع حرکت آب به کدامیک از طریقهای زیر نیز صورت می گیرد؟
۱. در جهات جانبی ۲. بوسیله ریشه گیاهان ۳. به صورت بخار
صفحه ۱ از ۴
γ.γ./). γ. γγ.γ.Δ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : میکرو کلیماتولوژی، میکروکلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم )
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۲۱۶۰۱۳ -، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۱ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۶
۱۰- کدامیک از موارد زیر در اثر تعرق ایجاد می شود؟ ۱. جذب غیرفعال آب ۰۳ رطوبت هوا ۱۱- هدف از مبارزه غیرمستقیم با فرسایش چه می باشد؟ ۱. حفظ خاک ، ایجاد تعادل بین خاک و گیاه
۳. جلوگیری از فرسایش بیش از حد خاک ایجاد پوشش گیاهی یا افزایش آن
۱۲- در کدامیک از روشهای مبارزه با فرسایش جریان آب کاملاً متوقف نمی شود؟
۱. تراس بندی ۲. بانکت بندی ۰۳ سکوبندی ۱۳- کدامیک از بادهای زیر که از سواحل مدیترانه می وزد سرد و توفانی می باشد؟
۱. میسترالی ۲. کاتاباتیک ۰۲ سیروکو ۱۴- کدامیک از خاکهای زیر از نوسانات دمایی زیادی برخوردار می باشند؟
۱. خاکهای شنی ۲. خاکهای ماسه ای ۳. خاکهای مارنی ۱۵- میزان گاز کربنیک و اکسیژن خاک با یکدیگر چه رابطه ای دارند؟
۱. متقابل ۲. معکوس ۳. بدون رابطه اند ۱۶- میکرو کلیما (خرد اقلیم ) مطالعه بخش مهمی از کدامیک از موارد زیر را به عهده دارد؟
۱. لیتوسفر (سنگ کره) ۲. هیدروسفر(آب کره)
٠٢ بيوسفر (زيست کره) ٢. اتمسفر (هوا کره) ۱۷- کدامیک از انواع مه باعث اعتدالی هوا می شود؟
۱. مه تبریدی ۰۲ مه تشعشعی ۰۳ مه تبخیری ۱۸- کدامیک از اعمال زیر انرژی شیمیایی را به گرمایی تبدیل کرده و باعث کاهش وزن گیاه می شود؟
۱. تبخی ۲. تعرق ۳. فتوسنتز ۴. تنف
۱۹- زمین با تأخیر زمانی چند دقیقه ای انرژی خورشیدی را دریافت می کند؟
۱. ۵ دقیقه ۶.۲ دقیقه ۳. ۷ دقیقه
γ.γ./). γ. γγ.γ.Δ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : میکرو کلیماتولوژی، میکروکلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم )
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۲۱۶۰۱۳ -، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۱ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۶
۲۰- در کدامیک از تقسیمات لایه مرزی، باد سرعت و جهت خود را تغییر می دهد و در جو آزاد به صورت زمین گرد در می آید؟
۱. لایه خطی زیرین ۲. لایه انتقالی یا اکمن .Y . لایه سطحی f لایه آمیختگی ۲۱- پدیده اینورژن از اختصاصات کدامیک از لایه های زیر می باشد؟
) ... لایه اکمن Y. لایه پایدار ۳. لایه اختلاط f لایه باقیمانده ۲۲- این نوع توربولانسی در نتیجه صعود هوای گرم به وسیله یک جبهه هوای سرد ایجاد می شود؟
۱. توربولانسی جبهه ای ۲. توربولانسی حرارتی ۳. توربولانسی مکانیکی ۴. توربولانسی اصطکاکی ۲۳- کدامیک از انواع وارونگی بیشتر در مناطق پرفشار تشکیل می شود؟
۱. وارونگی تشعشعی ۰۲ وارونگی توربولانسی
۳. وارونگی ناشی از فرونشینی یا سوبسیدانس هوا ". وارونگی جبهه ای ۲۴- گرد و غبار و آلاینده ها در روزهای آفتابی چند درصد از انرژی خورشیدی را به فضا بر می گردانند؟
۱. ۸ درصد ۹۰۲ درصد ۱۰.۳ درصد ۴. ۱۲ درصد ۲۵- اثر گلخانه ای ناشی از تأثیر متقابل کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. کاهش مقدار CO2 اتمسفر و تشعشعاتی که از زمین تابش می شود
۲. افزایش مقدار CO2 اتمسفر و تشعشعاتی که از زمین تابش می شود ۳. کاهش مقدار CO2 اتمسفر و تشعشعاتی که به زمین می رسد
آ، افزایش مقدار CO2 اتمسفر و تشعشعاتی که به زمین می رسد ۲۶- عمده ترین تفاوت بین سنگهای آذرین و ماگمای حاصل از آنها چه می باشد؟
۱. مقدار دمای آنها ۲. غلظت آنها ۳. میزان گاز آنها ۴. مقدار سیلیسی آنها ۲۷- کدامیک از گازهای زیر منبع بیش از ۷۷ درصد CO اتمسفر می باشد؟
۱. متان ۲. کربن منواکسید ۳. کربن دی اکسید ۴. هیدروژن ۲۸- بکار بردن کدامیک از گزینه های زیر به عنوان سوخت، تولید CO و اکسیدهای نیتروژن را کاهش می دهد؟
۱. هیدروژن ۲. متان ۳. متانولی ۴. گاز طبیعی
γ.γ./). γ. γγ.γ.Δ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : میکرو کلیماتولوژی، میکروکلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم ) رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۲۱۶۰۱۳ -، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۱ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۶
۲۹- با توجه به اینکه در زمستان شهرها به صورت مراکزی از هوای گرم در می آیند، اختلاف دمای آنها با روستاهای مجاور به
چند درجه می رسد؟
۱. ۲ تا ۵ درجه ۲. ۱ تا ۳ درجه ۳. ۳ تا ۵ درجه ۴. ۵ تا ۷ درجه
۳۰- دریاچه تانگانیکا در آفریقا جزء کدامیک از انواع دریاچه های زیر می باشد؟
) ... دریاچه های آتشفشانی Y دریاچه های یخچالی
۰۳ دریاچه های سدی ۴. دریاچه های تکتونیکی
صفحه ۴ از ۴
γ.γ./). γ. γγ.γ.Δ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :