نمونه سوال درس تربیت بدنی در مدارس نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تربیت بدنی در مدارس نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تربیت بدنی در مدارس
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۷
۱- کدامیک از واژه های زیر مغایر تعریف ژرژ هپر فرانسوی از علم تربیت بدنی است؟ ۱. اصولی بودن ۲. متناوب بودن ۳. تدریجی بودن ۴. منظم بودن
۲- در دوره ابتدایی کدامیک از موارد زیر هدف عمومی تربیت بدنی نیست؟
۱. فراگیری مهارتهای حرکتی پایه Y تقویت روحیه اجتماعی
۳. توسعه مهارتهای شناختی ۲. ایجاد عادات ایمنی ۳- در سنین چهارم و پنجم دبستان کدامیک از موارد زیر جزء اهداف اختصاصی است؟
۱. توسعه مهارتهای ترکیبی و پیشرفته ۲. توسعه مهارتهای پایه
۳. توسعه مهارتهای بنیادی ۴. توسعه مهارتهای ورزشی ۴- کدامیک از موارد زیر از اهداف اصلی رفتاری بلوم محسوب نمی شود؟ ۵- مزیت عمده بیان اهداف به صورت رفتاری، توجه معلمان تربیت بدنی بطور تخصصی به کدام حیطه است؟
۱. عاطفی ۲. شناختی ۳۔ رقابتی ۴- روانی حرکتی ۶- اولویت اول تربیت بدنی مدارس کدام است؟
۱. آموزش ۲. مسابقات درون مدرسه ای
۳. تمرینات مهارتی ۰۴ تشکیل تیم ورزشی ۷- از جمله عوامل اثر در طراحی برنامه ها بودجه است، این عامل جزء کدام دسته قرار می گیرد؟
۱. عوامل محیطی ۲. نیازهای اجتماعی ٠٢ عوامل گروهی ۴ - عوامل شخصی ۸- قد تقریبی یک کودک معمولی در پنج سالگی چند سانتی متر است؟
۱. ۶۸ سانتی متر ۸۷۰۲ سانتی متر ۱۱۵۰۳ سانتی متر ۷۸۰۴ سانتی متر ۹- کدامیک از موارد زیر در خصوص کودک چهار ساله نادرست است؟
۱. مهارت انگشتان بهتر از بازوان است ۲. به راحتی روی پنجه راه می رود
۳. با هر دوپای خود می پرد ۴. از پله به راحتی بالا می رود
W·八·\·Y·臀人公·\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی در مدارس
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۷
۱۰- کودکان از چند سالگی وارد مرحله دوم زندگی رشدی خود می شوند؟ ۱. ۱۰ سالگی ۲. ۱۳ سالگی ۶.۳ سالگی ۴. ۳ سالگی ۱۱- جهت رشد و نمو متناسب اندام ها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستها و پاهای کودکان ۳ تا ۶ سال، در روز چند ساعت تمرین لازم است؟ ۱. حداکثر ۴ ساعت ۲. حداقل ۶ ساعت ۳. حداکثر ۶ ساعت ۴. حداکثر ۲ ساعت ۱۲- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های رشد جسمی کودکان ۹ تا ۱۲ سال محسوب نمی شود؟ ۱. ساعد رشد بیشتری دارد ۰۲ پسران قدرت عمومی بیشتری دارند ۲. رشد عمومی پسران بیشتر از دختران است ۴. رشد قد به کندی انجام می شود ۱۳- استانلی هال در عرصه تعلیم و تربیت به کدامیک از موارد زیر تاکید داشت؟ ۱. هماهنگ شدن والدین با مدارسی ۲. هماهنگ شدن دانش آموزان با مدارسی
۳. هماهنگ شدن مدارس با دانش آموزان ۲. هماهنگ شدن دانش آموزان با برنامه های مدارس
۱۴- در یک نظام آموزشی موفق و موثر محور برنامه های آموزشی نیازها و علایق دانش آموزان است که به آن
۱. تجربه محور ۲. محتوی محور ۳. متمرکز ۴. پیش ساخته
۱۵- کدامیک از موارد زیر، جزء مهارت های بنیادی غیر جنبشی است؟
۱. انداختن ۲. ضربه زدن ۰۳ کشیدن ۴. تغییر مسیر
۱۶- کدامیک از موارد زیر از وظایف مسئولان آموزشی مدرسه نمی باشد؟ ۱. جذب معلمان شایسته ۲. تهیه امکانات و وسایل ورزشی ۳: نظارت بر اجرای مطلوب درسی تربیت بدنی ۴. تهیه کتب و نشریات
۱۷- به عقیده بوچر تعلیم و تربیت جدید روشی نو نیاز دارد، به نظر شما اولین گام برای دست یابی به این هدف چیست؟
۱. بازنگری در برنامه های آموزشی ۲. افزایش ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه ۲. توسعه بازیهای رقابتی بین دانش آموزان ۲. توسعه ورزش قهرمانی در مدارس W·八·\·Y·臀人公·\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی در مدارس
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۷
۱۸- این جمله از کدامیک از امامان معصوم است آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزشیابی می شود ؟
۱. امام صادق (ع) ۰۲ امام حسن مجتبی (ع)
۳. امام علی (ع) ۴. امام باقر (ع) ۱۹- بیشترین زمان یک جلسه تمرین را کدامیک از موارد زیر بخود اختصاص می دهد؟
۱. گرم کردن ۲. آموزش دادن
۳. سازماندهی کلاسی ۲. بازگشت به حالت اولیه ۲۰- رعایت نظم توسط دانش آموز در طرح درسی یک جلسه والیبال در کدام حیطه قرار دارد؟
۱. روانی ۲ - حرکتی ۳. عاطفی ۲. شناختی ۲۱- کدام شیوه به شاگرد مداری نزدیک تر است؟
۱. کشف حرکت ۲. دوجانبه ۳. تمرین ۴. هدایت شده ۲۲- کدامیک از شیوه های زیر به شیوه ارتباطی معروف است؟
۱. تمرین ۲. تکلیفی ۳. هدایت شده ۴. دوجانبه
۲۳- مهمترین عیب روش هدایت شده کدام است؟
۱. بی توجهی به نیازها ۲.فراهم نکردن زمینه نوآوری
۲. صرف وقت زیاد برای کسب تجارب ۲. بی توجهی به افکار دانش آموز
የf– کدامیک از موارد زیر از ویژگی های روش کلی است؟ ۱. یادگیری با این شیوه سرعت بالایی دارد آن مربی خود را به سازماندهی خاص محدود می کند
۳. کودک در اجرای مهارت آزادی بیشتری دارد آن بیشتر برای تمرینات آمادگی جسمانی بکار می رود
۲۵- اساسی ترین مسئولیت معلم تربیت بدنی کدام است؟ ۱. ارزشیابی از دانش آموزان ۲. حفظ و نگهداری وسایل
. Y.
توجه به نیازهای خصوصی دانش آموزان ایجاد زمینه رقابت بین دانش آموزان
۲۶- کدامیک از ارزشیابی های زیر را برتر از سایرین می دانید؟
۱. پیشرفت دانش آموزان ۲. برنامه های درسی ۳. اثرات برنامه ها بر روی فرزندان توسط والدین ۴. اداره تربیت بدنی W·八·\·Y·臀人公·\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی در مدارس
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۷
۲۷- کدامیک از صفات معلم تربیت بدنی معلولین را مهمتر ارزیابی می کنید؟ ۱. خلاقیت ۲. قدرت بدنی بالا " . قدرت انتقال مهارت ۴. بلوغ عاطفی
۲۸- در شیوه تدریس کشف هدایت شده تمرکز روی چه چیزی است؟ ۱. بهترین روش اجرای حرکت ۲. ارائه پاسخ های متنوع ۳. کنترلی بهتر کلاسی ۴. مسئولیت پذیری در آموزش دیگران ۲۹- معمولا شیوه انتخابی معلمان در اداره کلاسهای تربیت بدنی چگونه است؟ ۱. اقتضایی ۲. آمرانه ۳. شاگردمدار ۴. معلم مدار ۳۰- اگر معلم تربیت بدنی پس از توضیحاتش از دو دانش آموز بخواهد یکی به عنوان مجری حرکات و دیگری به عنوان ارزیاب در کنار او باشد تا به او بازخورد دهد، از کدام شیوه بهره گرفته است؟ ۱. تکلیفی ۰۲ کشف هدایت شده
۰۳ ارتباطی ۴. شیوه تدریس و کلاسداری تمرین
W·八·\·Y·臀人公·\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :