نمونه سوال درس رشد و تکامل حرکتی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس رشد و تکامل حرکتی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : رشد و تکامل حرکتی رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، رفتار حرکتی - رشد حرکتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۱۲)
۱- کدام گزینه در تعریف رشد نمی گنجد؟ ۱. رشد فرایند مستمر تغییر است و به پختگی ظرفیت کارکردی دستگاههای بدن دلالت دارد. ۲. رشد یک رشته تغییرات پی در پی است برای رسیدن به هدفی واحد یعنی تکمیل نمو، ۲. رشد مبتنی بر تغییرات کیفی است و تغییرات کمی را شامل نمی شود. ۴. رشد شامل تغییرات پیش رونده (مثبت) و تغییرات پس رونده (منفی) در رفتار است.
۲- ارادی شدن بازوی کودک پیش از کف دست او، نشان دهنده کدام جهت رشدی است؟
۰۱ جهت سری - دمی ۲. جهت پایی - سری ۳. جهت عمومی --- اختصاصی ۰۴ جهت مرکزی - پیرامونی
۳- کدام گزینه از نقاط قوت تحقیق زنجیره ای در رشد حرکتی محسوب می شود؟ ۱. تفاوتهای فردی در تحقیق زنجیره ای پوشیده می شوند. ۲. در این نوع تحقیق تغییر از طریق استنباط به دست می آید. ۳. نتایج آماری حاصل از این تحقیق به آسانی قابل تحلیل است. ۲. عامل پس افتادگی زمانی در تحقیق زنجیره ای اثر دسته ها را شناسایی می کند.
۴- کدام گزینه در مورد دیدگاه بالید گی صحیح است؟ ۱. در این دیدگاه بالید گی فرایندی است که توسط عوامل بیرونی (محیط) کنترل می شوند. ۲. دیدگاه بالیدگی معتقد است که دستگاه عصبی مرکزی دستگاه اصلی کنترل کننده رشد است. ۳. به عقیده گزل، پدیدآیی نوعی موجب بازپیدایی پدیدآیی فردی می شود.
۲. این دیدگاه مبتنی بر اندیشه پدیدآیی نوعی است
۵- کاربرد واژه فراهم سازی توسط گیبسون در کدام دیدگاه رشدی می گنجد؟
۱. دیدگاه بوم شناختی - شاخه ادراکی حرکتی ۲. دیدگاه پردازش اطلاعات ۲. دیدگاه رفتاری - شاخه یادگیری اجتماعی ۲. دیدگاه شناختی پیاژه
۶- به منظور ارزیابی کیفی مهارتهای بنیادی، از کدام آزمون زیر استفاده می شود؟
۱. زنجیره رشدی مهارتهای حرکتی سی فلت ۲. آزمون رشدی غربال کننده دنور ۳. آزمون کارایی حرکتی برونینگز-اوزرتسکی ۴. مقیاسهای رشد بایلی
صفحه ۱ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۱۲۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : رشد و تکامل حرکتی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، رفتار حرکتی - رشد حرکتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۱۲
۷- لایه مزودرم جنین منشأ کدام یک از دستگاههای بدن است؟ ۱. دستگاههای اعصاب مرکزی، محیطی، چشم و گوش ۲. غضروف، استخوان، کبد و عضلات ۳. امعا و احشا، مثانه، لوزه ها و مجاری عروق آ، استخوان، کلیه، کبد و دستگاه اعصاب محیطی A— کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ ۱. مواد مغذی از طریق جفت و سپس بند ناف از مادر به جنین منتقل می شود. ۲. کمبود مواد پروتئینی در رژیم غذایی مادر موجب اختلال در رشد طبیعی جنین و گاهی تولد زودرس می شود. ۲. در صورت عدم وجود مواد غذایی لازم و کافی در غذای مادر، جنین از ذخایر غذایی خون مادر استفاده می کند.
۴. مبادلات غذایی بین خون جنین و خون مادر بصورت مستقیم و آمیختن ذخایر دو خون به وقوع میپیوندد.
۹- کدام یک از روش های زیر جزء مقیاسهای بالندگی است؟
۱. فک ۲. پهنا و طولی اندام ۳. سن استخوانی ۰۴ وزن ۱۰- «نمو بدلی» استخوان توسط کدام عامل توسعه می یابد؟ ۱. صفحه نمو ۲. دیافیز ۰۳ ضریع ۴. صفحه اپی فیزیال
۱۱- کدام عبارت زیر صحیح است؟ ۱. هنگام تولد، توده عضلانی ۲۵ تا ۳۰ درصد وزن بدن را تشکیل می دهد. ۲. توده عضلانی پسران تا حدود ۱۷ سالگی زیاد می شود ۳. توده عضلانی پسران در نهایت ۴۵ درصد وزن آنها را تشکیل می دهد. ۲. توده عضلانی دختران در ۱۳ سالگی به ۵۵ درصد وزن بدنشان می رسد. ۱۲- کدام گزینه در مورد بازتابها نادرست است؟ ۱. بازتابها حرکات کلیشه ای هستند که توسط سطح زیر قشر مغز کنترل می شوند. حرکات بازتابی با فعالیت مستقیم مراکز بالایی مغز ایجاد می شوند. ۳. چهار ماه آخر قبل از تولد و چهار ماه نخست بعد از تولد را بازتابها تشکیل می دهند.
۲. حرکات بازتابی نخستین شکل حرکات انسان هستند.
.ץ וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی :
عن-وان درس : رشد و تکامل حرکتی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، رفتار حرکتی - رشد حرکتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۱۲
۱۳- بازتاب لابیرنتی جزع کدام طبقه از بازتابها است ؟
۱. بازتابهای جابجایی ۲. بازتابهای دایمی
۲. بازتابهای ابتدایی ۲. بازتابهای وضعی یا گرانی ۱۴- کدام بازتاب جهت کشف کارکرد عصب شناختی نامناسب در نوزاد به کار می رود؟
۱. بازتاب مورو ۲. بازتاب راه رفتن ۲. بازتاب بابینسکی ۲. بازتاب شنا کردن
۱۵- حرکات قالبی : ۱. حرکات ریتمیک و الگومند هستند که بطور مرکزی کنترل می شوند. ۲. رفتارهای نسبتاً اکتسابی هستند که از طریق تقلید فراگرفته می شوند. ۳. حرکات ذاتی هستند که هدف خاصی را دنبال می کنند.
۴. حرکات غیر ارادی هستند که توسط دستگاه حسی سامان دهی می شوند.
۱۶- با توجه به طبقه بندی تلن از حرکات کلیشه ای(قالبی) کدام گزینه دیرتر به وقوع می پیوندد؟
۱. رفتار کلیشه ای ساق و پا ها ۲. رفتار کلیشه ای دست و بازو ها
۳. رفتار کلیشه ای تنه ۴. رفتار کلیشه ای سر و صورت
۱۷- در شکل تکاملی پرش طول جفت کدام گزینه غلط است؟
۱. افزایش در خم شدن اولیه ۲. افزایش باز شدن کل بدن در خیز
۳. افزایش زاویه خیز ۴. کاهش زاویه پا در لحظه فرود
۱۸- کدام مهارت بنیادی زیر در مقایسه با سایر حرکات آهسته تر پیشرفت می کند؟
۱. پرتاب از بالا ۰۲ پرتاب از پایین ۳. پریدن ۴. گرفتن ۱۹- توجه کودک به یک شی از مجموعه از اشیا، چه نام دارد؟ ۱. ادراک ثبات و اندازه Y. ادراک طرح و زمینه .Y . ادراک کلی از جز ع f ادراک عمق ۲۰- تشخیصی قسمتهای مختلف بدن، جزء کدام گزینه است؟ ۲. آگاهی بدنی ۳. ادراک حرکت ۰۴ جهت یابی فضایی
۱. برتری جانبی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵
.ץ וץץ. ו. ון. ו. ו
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : رشد و تکامل حرکتی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، رفتار حرکتی - رشد حرکتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۱۲
۲۱- طبقه بندی حرکات ابتدایی ارادی از نقطه نظر گالاهو کدام است؟
۱. قالبی ساق و پاها، قالبی دست و بازوها، قالبی تنه ۲. استواری، جابجایی، دستکاری
۲. ابتدایی، وضعی، جابجایی ۴. دائمی، قالبی، استواری ۲۲- به طور خلاصه سه حرکت ترکیب شونده اساسی در الگوی پیشرفته مهارت ضربه زدن با دست کدام است؟
۱. گام برداشتن، چرخشی، نوسان دادن ۲. تثبیت بدنی، اعمال نیرو، ادامه حرکت دست پس از ضربه
۳. تعادل گامی ، نوسان دادن، تعقیب توپ ۴. چرخش دست، حرکت سر جهت تمرکز روی توپ، جهش ۲۳- درکدامیک از دوره های رشدی زیر عملکرد به صورت ناشیانه است؟
۱. دوره نوجوانی ۰۲ اوایل کودکی ۲. اوايل جوانی ٠٢ دوره سالمندی ۲۴- کدام مورد در ارزیابی مهارت پرتاب کردن به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد؟
۱. سرعت پرتاب ۲. مسافت پرتاب ۰۳ شکل پرتاب ۴۔ دقت پرتاب
۲۵- دستگاه عصبی از کدام لایه جنینی منشا می گیرد؟
۱. مزودرم ۲. آندودرم ۳. اکتودرم ". لایه درونی
۲۶- در دوی سرعت کدام مورد رخ می دهد؟ ۱. سرعت دویدن با سرعت و طول گام رابطه مستقیم دارد. ۲. سرعت گام در دویدن با زمان گام رابطه مستقیم دارد ۳. بالا آمدن بدن با سرعت دویدن رابطه معکوس دارد.
۴. کاهش در نوسان عمودی مرکز ثقل ارتباط معکوس با افزایش سرعت دویدن دارد.
۲۷- کدام یک از پرشهای زیر در کودکان بر حسب دشواری پیشرونده زودتر حاصل می شود؟ ۱. پریدن با دو پا و فرود با هر دو پا آن دویدن و پریدن به جلو با یک پا و فرود با پای دیگر
۳. پریدن با دو پا به بالا و فرود با دو پا ۴. پریدن با یک پا و فرود با همان پا
۲۸- در مهارت پیشرفته گرفتن، گام برداشتن در مسیر جلو چه مزیتی دارد؟ ۱. پایداری بدن را افزایش می دهد ۲. نیروی توپ را کاهش می دهد.
۳. سرعت توپ را کاهش می دهد. ۴. نیروی حرکت آنی را کاهش می دهد.
.ץ וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :