نمونه سوال درس حسابداری صنعتی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حسابداری صنعتی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
藥 دانشکاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت
( بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹، - ۱۲۱۴۰۳۸
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- اطلاعات زیر از دفاتر شرکت تولیدی ایمان استخراج شده است. ۳،۰۰ نمره شرح _ اول دوره ( ريال) پايان دوره(ريال) ΛΔ •••• ΛΥ * * * * موجودی مواد اولیه ጳጻ• • • • ΛΥ"ΥΔ • « موجودی کالای در جریان ساخت WY. . . . . ΥΥ ΥΔ * * * موجودی کالای ساخته شده
خرید مواد اولیه ۳۴۳۵۰۰۰ ریال، هزینه دستمزد مستقیم ۲۶۷۵۰۰۰ ریال، هزینه سربار ۸۹۷۵۰۰ ریال می باشد. مطلوبست :
الف - محاسبه بهای اولیه و تبدیل ؟
ب - محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده ؟
ج - محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته؟
۲- اطلاعات زیر در مورد نحوه ورود و صدور مواد از انبار شرکت تولیدی ماهان در دسترس می باشد. ۵۰، ۲ نمره واحد بهای هر واحد ώ . * Y".. مانده اول دوره 分·,人·· خرید اول 人· *·· خرید د وم
با توجه به این که صدور مواد به خط تولید ۹۰۰ واحد باشد:
مطلوب است: محاسبه بهای مواد صادر شده به خط تولید به روشهای زیر طبق نظام ادواری: الف - میانگین موزون
ب - FIFO
LIFO – z
AV וץץ. ו. ון. ו. ו***
.
藥 دانشکاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۳۸ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹
۳- اطلاعات زیر در خصوص شرکت تولیدی آسمان در دست می باشد: ۲،۰۰ نمره سربار ثابت بر آوردی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال، سربار متغیر بر آوردی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ساعت کار بودجه شده ( سطح فعالیت بر آوردی) ۲۰۰۰۰ ساعت و ساعت کار انجام شده ۲۵۰۰۰ ساعت می باشد، سربار واقعی ۵٪ از سربار برآوردی کمتر است. مطلوبست: الف - محاسبه نرخ جذب سربار و سربار جذب شده؟ ب - محاسبه اضافه یا کسر جذب سربار؟
ج - انجام ثبت های لازم با فرضی این که از حساب سربار جذب شده استفاده شود.
۴- شرکت ایران اطلسی از روش هزینه یابی سفارشات جهت اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات خود ۵۰، ۲ نمره استفاده می کند. رویدادهای زیر در شرکت مذکور انجام گرفته است: الف - خرید ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مواد اولیه به صورت نقد ب - صدور ۸۰۰۰۰۰ ریال مواد از انبار برای خط تولید (۵۰ درصد از مواد مربوط به سفارشی ۱۰۲ و ۳۵ درصد از مواد مربوط به سفارش ۱۰۰ و بقیه مواد غیر مستقیم است) ج - کل ساعات کار کارکنان قسمت تولید ۶۰۰ ساعت و نرخ هر ساعت کار ۲۰۰۰ ریال می باشد. ۶۰ ساعت از کارکنان غیر مستقیم است و بقیه ۴۰ درصد به سفارش ۱۰۲ و ۶۰ درصد متعلق به سفارش ۱۰۰ می باشد. د - سایر هزینه های غیر مستقیم تولید ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد که تا کنون پرداخت نشده است. ه- نرخ جذب سربار ۷۵ درصد دستمزد مستقیم است. و - مانده حساب سفارش ۱۰۲ در ابتدای سال ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد و این سفارشی در پایان شهریور ماه تکمیل و با دریافت وجه آن به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تحویل مشتری گردید. مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و تنظیم حساب T برای سفارش ۱۰۲؟
AV וץץ. ו. ון. ו. ו
***
.
藥 دانشکاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۳۸ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹
۵- اطلاعات زیر در مورد شرکت صبا که از هزینه یابی مرحله ای استفاده می کند استخراج شده است. ۲،۰۰ نمره - موجودی کار در جریان ساخت پایان دوره ( ۶۰ درصد تکمیلی) - کالاهای تکمیلی و انتقالی به مرحله پنجم ۱۶۰۰۰ واحد - کالاهای انتقالی از مرحله سوم ۱۸۰۰۰ واحد - موجودی کار در جریان ساخت اول دوره ۲۰۰۰ واحد ( از نظر تبدیل ۸۰٪ تکمیلی) - مواد الف در ابتدای فرآیند تولید و مواد با در موقعیت تکاملی ۷۰ ٪ و موادج در موقعیت تکاملی ۸۵٪ اضافه می شود. مطلوب است تهیه جدول معادل آحاد به روش fifo
۶- اطلاعات زیر مربوط به عملیات دی ماه شرکت تولیدی ساسان می باشد: ۲،۰۰ نمره
کيلو نرخ هر کيلو به ريال
هزینه استاندارد مواد ···A 所) וז
ΥΔ • Δ••• هزینه واقعی مواد ساعت نرخ هر ساعت به ریال
\* . . ΛΥΔ , هزینه استاندارد دستمزد
Y. . . W* * * * هزینه واقعی دستمزد
مطلوب است:
الف - محاسبه انحراف کلی مواد ؟
ب - محاسبه انحراف کلی دستمزد؟
r yr וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه AV
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :