نمونه سوال درس حسابداری صنعتی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حسابداری صنعتی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت
( بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹ ، - ۱۲۱۴۰۳۸
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- اطلاعات زیر از دفاتر شرکت تولیدی ایمان استخراج شده است. ۳،۰۰ نمره شرح _ اول دوره ( ريال) پایان دوره(ريال) ΛΔ * * * * ΛΥ •••• موجودی مواد اولیه ᏉᏉ• • • • ΛΥ"VΔ . • موجودی کالای در جریان ساخت \\ . . . . . ΥΥVΔ * * * موجودی کالای ساخته شده
خرید مواد اولیه ۳۴۳۵۰۰۰ ریال، هزینه دستمزد مستقیم ۲۶۷۵۰۰۰ ریال، هزینه سربار ۸۹۷۵۰۰ ریال می باشد. مطلوبست :
الف - محاسبه بهای اولیه و تبدیل ؟
ب - محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده؟
ج - محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته؟
۲- اطلاعات زیر در مورد نحوه ورود و صدور مواد از انبار شرکت تولیدی ماهان در دسترس می باشد. ۵۰، ۲ نمره واحد بهای هر واحد Δ* * Y”. مانده اول دوره %・・ Л • • خرید اول 人· 所· خرید د وم
با توجه به این که صدور مواد به خط تولید ۹۰۰ واحد باشد:
مطلوب است : محاسبه بهای مواد صادر شده به خط تولید به روشهای زیر طبق نظام ادواری: الف - میانگین موزون
ب - FIFO
LIFO –z
γ.γ./γ.γ.γγΥΛγ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت
بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۳۸ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹
۳- اطلاعات زیر در خصوصی شرکت تولیدی آسمان در دست می باشد: ۲،۰۰ نمره سربار ثابت بر آوردی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال، سربار متغیر بر آوردی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ساعت کار بودجه شده( سطح فعالیت بر آوردی) ۲۰۰۰۰ ساعت و ساعت کار انجام شده ۲۵۰۰۰ ساعت می باشد، سربار واقعی ۵٪ از سربار برآوردی کمتر است. الف - محاسبه نرخ جذب سربار و سربار جذب شده؟ ب - محاسبه اضافه یا کسر جذب سربار؟ ج - انجام ثبت های لازم با فرضی این که از حساب سربار جذب شده استفاده شود.
۴- شرکت ایران اطلس از روش هزینه یابی سفارشات جهت اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات خود ۵۰، ۲ نمره
استفاده می کند. رویدادهای زیر در شرکت مذکور انجام گرفته است: الف - خرید ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مواد اولیه به صورت نقد ب - صدور ۸۰۰۰۰۰ ریال مواد از انبار برای خط تولید (۵۰ درصد از مواد مربوط به سفارش ۱۰۲ و ۳۵ درصد از مواد مربوط به سفارشی ۱۰۰ و بقیه مواد غیر مستقیم است) ج - کل ساعات کار کارکنان قسمت تولید ۶۰۰ ساعت و نرخ هر ساعت کار ۲۰۰۰ ریال می باشد. ۶۰ ساعت از کارکنان غیر مستقیم است و بقیه ۴۰ درصد به سفارش ۱۰۲ و ۶۰ درصد متعلق به سفارشی ۱۰۰ می باشد. د - سایر هزینه های غیر مستقیم تولید ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد که تا کنون پرداخت نشده است. ه- نرخ جذب سربار ۷۵ درصد دستمزد مستقیم است. و - مانده حساب سفارش ۱۰۲ در ابتدای سال ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد و این سفارشی در پایان شهریور ماه تکمیل و با دریافت وجه آن به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تحویل مشتری گردید. مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و تنظیم حساب T برای سفارش ۱۰۲؟
γ.γ./γ.γ.γγΥΛγ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳
***
.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۳۸ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹
۵- اطلاعات زیر در مورد شرکت صبا که از هزینه یابی مرحله ای استفاده می کند استخراج شده است. - موجودی کار در جریان ساخت پایان دوره ( ۶۰ درصد تکمیلی) - کالاهای تکمیلی و انتقالی به مرحله پنجم ۱۶۰۰۰ واحد - کالاهای انتقالی از مرحله سوم ۱۸۰۰۰ واحد - موجودی کار در جریان ساخت اول دوره ۲۰۰۰ واحد ( از نظر تبدیل ۸۰٪ تکمیلی) - مواد الف در ابتدای فرآیند تولید و مواد ب در موقعیت تکاملی ۷۰ ٪ و موادج در موقعیت تکاملی ۸۵٪ اضافه می شود. مطلوب است تهیه جدول معادل آحاد به روش filO
۶- اطلاعات زیر مربوط به عملیات دی ماه شرکت تولیدی ساسان می باشد: _کيلو نرخ هر کيلو به ريال
هزینه استاندارد مواد ···仔 () וץ
ΥΔ • Δ* * * هزینه واقعی مواد ساعت نرخ هر ساعت به ریال
\* . . γΥΔ . • هزینه استاندارد دستمزد
Y. . . W* * * * هزینه واقعی دستمزد
الف - محاسبه انحراف کلی مواد؟ ب - محاسبه انحراف کلی دستمزد؟
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳
γ.γ./γ.γ.γγΥΛγ


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :