نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( اصول حسابداری ۲، اصول حسابداری ۲(جهانگردی رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۳ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۱ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۸ -، حسابداری چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت) دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۸ -، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری
)\YY).१r استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- اطلاعات زیر در پایان خرداد ماه از دفاتر شرکت ایران و صورتحساب ارسالی بانک استخراج شده است. ۵۰، ۳ نمره مانده حساب بانک طبق دفاتر مبلغ ۸/۵۰۰ ریال بستانکار، و طبق صورتحساب ارسالی بانک مبلغ ۲/۸۰۰ ریال بستانکار است.
مبلغ ۲۱/۰۰۰ ریال بابت سود سهام و مبلغ ۲/۵۰۰ ریال توسط یکی از مشتریان شرکت به حساب شرکت واریز شده که شرکت از آن بی اطلاع بوده است. چکی به مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال که شرکت در وجه یکی از بستانکاران صادر نموده بود توسط بانک اشتباهاً از حساب شرکت دیگری پرداخت شده است. وجوه بین راهی که در صورتحساب منعکس نمی باشد مبلغ ۱۳/۰۰۰ ریال . سفته ۴ ماهه اقای پارسا با نرخ ۱۲٪ به مبلغ اسمی ۱۰/۰۰۰ ریالی که ۲ ماه پس از دریافت با نرخ ۱۵٪ تنزیل شده بود در سررسید واخواست شده و بانک اصل و بهره متعلقه را از حساب جاری شرکت برداشت نموده است. جمع چکهایی که توسط شرکت صادر ولی هنوز به بانک جهت وصول ارائه نشده اند مبلغ ۵/۲۰۰ ریال می باشد. چکهایی به ارزش ۳/۵۰۰ ریالی که از مشتریان شرکت دریافت شده و به بانک جهت وصول ارائه شده بودند غیر قابل وصول می باشند. هزینه کارمزد بانکی برداشت شده از حساب شرکت ۵۰۰ ریالی است که شرکت بی اطلاع می باشد. مطلوبست تهیه صورت مغایرت بانکی و ارائه ثبت های لازم.
۲- مدارک سیستم حقوق و دستمزد موسسه بازرگانی ستاره به شرح زیر است: ۲،۰۰ نمره جمع ناخالصی حقوق و دستمزد مهرماه ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال، حق بیمه سهم کارکنان ۷٪، مالیات حقوق ۱۰٪، حق بیمه سهم کارفرما ۲۳٪ جمع ناخالصی حقوق و دستمزد می باشد. مطلوبست محاسبه کسور حقوق و دستمزد مهرماه و ثبت در دفتر روزنامه.
い・い・ハ・Y・Y・%)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری ۲، اصول حسابداری ۲(جهانگردی )
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۳ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۱ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۸ -، حسابداری
(چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت
دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۸ -، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) וף. וץ זו
۳- شرکت ساختمانی بابل کنار در اوایل سال ۸۸ پیمانی به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای ساخت کانال آبیاری به
طول ۱۰ کیلومتر با کارفرما منعقد کرده است. اطلاعات زیر در خصوص پیمان مذکور در دست است:
۲،۰۰ نمره
بهای تمام شده پیمان ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد شده است. هزینه های واقعی انجام شده برای سالهای ۸۸ ، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب: برابر ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی ، ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و ۱۱۷/۱۰۰/۰۰۰ ریالی است. مطلوبست شناسایی در آمد (سود ناویژه) به روش درصد تکمیل پیمان برای سالهای ۸۸ و ۸۹ و ۹۰
۴- حسینی، حبیبی و حمیدی شرکاء شرکت تضامنی اند و در سود و زیان به نسبت ۱، ۲ و ۳ سهیم اند. پس از وصول مطالبات و فروش دارائیها و پرداخت بدهیها و انجام ثبت های مربوطه به زیان حاصل از فروش دارائیها، مانده حساب سرمایه شرکاء به شرح زیر است: مانده سرمایه حسینی ۳۰۰/۰۰۰ ریال بدهکار - مانده سرمایه حبیبی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بستانکار - مانده سرمایه حمیدی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بستانکار می باشد. مطلوبست تعیین وجه نقد موجود در شرکت، ثبت توزیع وجه نقد باقیمانده بین شرکاء در حالتی که : الف) آقای حسینی قادر به تادیه بدهی خود نمی باشد. ب) آقای حسینی قادر به تادیه بدهی خود می باشد.
۵- شرکت سهامی آسمان دارای ۳۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی و ۲۰۰۰ سهام ممتاز ۱۰٪ به ارزش اسمی هر سهم ۱۵۰۰ ریال می باشد. سود سهام سال ۸۸ معوق است و در سال ۸۹ مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال سود قابل تقسیم اعلام نمود: مطلوبست محاسبه سود سهامداران عادی و ممتاز با توجه به ۳ سوال مستقل زیر: ۱- سهام ممتاز غیر انباشته و بدون حق مشارکت در سود اضافی باشد. ۲- سهام ممتاز انباشته و با حق مشارکت کامل در سود اضافی باشد. ۳- سهام ممتاز انباشته و بدون حق مشارکت کامل در سود اضافی باشد .
い・い・ハ・Y・Y・%)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری ۲، اصول حسابداری ۲(جهانگردی ) رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۳ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۱ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۸ -، حسابداری
(چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۸ -، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری
) וף. וץ זו ۶- بخش حقوق صاحبان سهام شرکت مازندران در پایان سال ۹۱ به شرح زیر است: ۱،۵۰ نمره Δ•/•••/••• سهام عادی ۴/۰۰۰ ریالی به تعداد ۱۲۵۰۰ سهم \'s . . . / ... • صرف سهام عادی Y“s . . . ] . . . سود انباشته М • |• • •|• • • جمع
در ۹۲/۴/۲۰ مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم ۲۵٪ سود سهامی (سهام جایزه) بین سهامداران تصویب نمود در این زمان قیمت بازار هر سهم ۶/۲۵۰ ریال می باشد. در تاریخ ۹۲/۸/۲۰ سهام جایزه توزیع گردید. مطلوبست ارائه ثبت های لازم در دفتر روزنامه.
)%・い・い・ハ・Y・Y صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :