نمونه سوال درس اصول حسابداری 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور =
کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ( اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی
رشته تحصیلی / کد درس :،مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ -، حسابداری، حسابداری، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی ، - ۱۲۱۴۰۱۷ ( مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۶ -، ریاضیات و کاربردها، علوم ، MBA مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- مفروضات حسابداری عبارت است از: ۱. تفکیک شخصیت - تداوم فعالیت - دوره مالی - تحقق در آمد - افشاء ۲. تفکیک شخصیت - تداوم فعالیت - دوره مالی - مبنای تعهدی - واحد پول ۳ فزونی منافع بر مخارج - اهمیت - دوره مالی - مبنای تعهدی - واحد پول
۴. تحقق در آمد - تطابق در آمد و هزینه - افشاء - اهمیت
۲- میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری عبارت است از:
).. فزونی منافع بر مخارج - اصلی اهمیت - اصلی محافظه کاری - خصوصیات صنعت ۲. تحقق در آمد - تطابق در آمد و هزینه - افشا، - اهمیت ۳: فزونی منافع بر مخارج - اصل اهمیت - واحد پولی - افشا،
آ، تفکیک شخصیت - دوره مالی - تحقق در آمد
۳- ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری چیست؟
۰۱ مربوط بودن - با اهمیت بودن - قابل گزارش بودن آن قابل اتکا بودن - مربوط بودن - با اهمیت بودن *. قابل |UKG بودن - مربوط بودن - قابل مقایسه بودن f قابل |USG بودن - قابل مقایسه بودن — ն اهمیت بودن
۴- قابلیت مقایسه مبتنی بر چه مفاهیمی است؟
۱. رعایت یکنواختی آثبات رویه ۳. همسانی رویه ها ۴. همه موارد ۵- بر اساسی .............. در آمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل شناسایی می شوند. ۱. اصل بهای تمام شده ۲. اصل تحقق در آمد ۳. فرض تعهدی " : اصل تطابق
۶- اجزاء اصلی معادله حسابداری عبارت است از:
۱. در آمد ، هزینه، برداشت آن دارایی ، بدهی ، سرمایه ۳. خرید، فروش ، دارایی آن در آمد - فروش - برداشت •/\*\•Y\१•१\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۹


***
. - - دانشگاه پیام نور =
کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ( اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی
رشته تحصیلی / کد درس :،مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ -، حسابداری، حسابداری، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی ، - ۱۲۱۴۰۱۷ ( مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۶ -، ریاضیات و کاربردها، علوم ، MBA مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- مفروضات حسابداری عبارت است از: ۱. تفکیک شخصیت - تداوم فعالیت - دوره مالی - تحقق در آمد - افشاء ۲. تفکیک شخصیت - تداوم فعالیت - دوره مالی - مبنای تعهدی - واحد پول ۳ فزونی منافع بر مخارج - اهمیت - دوره مالی - مبنای تعهدی - واحد پول
۴. تحقق در آمد - تطابق در آمد و هزینه - افشاء - اهمیت
۲- میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری عبارت است از:
).. فزونی منافع بر مخارج - اصلی اهمیت - اصلی محافظه کاری - خصوصیات صنعت ۲. تحقق در آمد - تطابق در آمد و هزینه - افشا، - اهمیت ۳: فزونی منافع بر مخارج - اصل اهمیت - واحد پولی - افشا،
آ، تفکیک شخصیت - دوره مالی - تحقق در آمد
۳- ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری چیست؟
۰۱ مربوط بودن - با اهمیت بودن - قابل گزارش بودن آن قابل اتکا بودن - مربوط بودن - با اهمیت بودن *. قابل |UKG بودن - مربوط بودن - قابل مقایسه بودن f قابل |USG بودن - قابل مقایسه بودن — ն اهمیت بودن
۴- قابلیت مقایسه مبتنی بر چه مفاهیمی است؟
۱. رعایت یکنواختی آثبات رویه ۳. همسانی رویه ها ۴. همه موارد ۵- بر اساسی .............. در آمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل شناسایی می شوند. ۱. اصل بهای تمام شده ۲. اصل تحقق در آمد ۳. فرض تعهدی " : اصل تطابق
۶- اجزاء اصلی معادله حسابداری عبارت است از:
۱. در آمد ، هزینه، برداشت آن دارایی ، بدهی ، سرمایه ۳. خرید، فروش ، دارایی آن در آمد - فروش - برداشت •/\*\•Y\१•१\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۹


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی )
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ -، حسابداری، حسابداری، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۱۷ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت MBA، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۶ -، ریاضیات و کاربردها، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱
۷- در صورتی می توان یک منبع اقتصادی را به عنوان دارایی تلقی نمود که:
۱. دارای منافع اقتصادی آتی بوده و جریان ورود آن منافع به موسسه محتمل باشد
آبهای تمام شده دارایی برای موسسه به نحو اتکا پذیر قابل اندازه گیری و قابل بیان به پول باشد
۲. در نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته به کنترل موسسه در آمده باشد
آن همه موارد
۸- سرمایه عبارت است از:
) ... حق مالی مالک موسسه نسبت به دارائیهای آن موسسه
۲. حق مالی مالک موسسه نسبت به بدهیهای آن موسسه
" حق مالی مالک موسسه نسبت به درآمدهای آن موسسه
۴. حق مالی مالک موسسه نسبت به فروشهای آن موسسه
۹- کدامیک از گزینه زیر جزء دارائیها نمی باشد؟
۱. پیش پرداخت آن حسابهای دریافتنی ۰۳زمین ۰۴ پیش دریافت
آقای احمدی در ابتدای سال ۹۱ تعمیرگاه وسایل نقلیه تاسیس نمود و رویدادهای زیر طی ۳ ماهه اول سال اتفاق افتاده است: ۱/۱۰ سرمایه گذاری اولیه به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و واریز به صندوق - ۲/۳۰ خرید ساختمان به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی که ۲۵٪
آن نقداً پرداخت شد و مابقی قرار شد یکسال بعد پرداخت شود - ۳/۳۰ آقای احمدی یک دستگاه خودرو به ارزش ۲/۰۰۰/۰۰۰ به
تعمیرگاه آورد و جزء دارائیها تلقی گردید. با توجه به اطلاعات فوق به سوالات زیر پاسخ دهید.
۱۰- بابت سرمایه گذاری اولیه چه ثبتی صحیح است؟
۱. سرمایه بدهکار - صندوق بستانکار به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲. صندوق بدهکار - سرمایه بستانکار به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳. بانک بدهکار - سرمایه بستانکار به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
آن حسابهای دریافتنی بدهکار - سرمایه بستانکار به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
\•ौ•/\*\•Y\१•१
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۹***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی )
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ -، حسابداری، حسابداری، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۱۷ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت MBA، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۶ -، ریاضیات و کاربردها، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱
۱۱- در خصوصی ثبت خرید ساختمان کدام گزینه صحیح است؟
۱. ساختمان بدهکار ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال - صندوق ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و حسابهای پرداختنی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بستانکار
۲. ساختمان بدهکار ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال - صندوق ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حسابهای دریافتنی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بستانکار
۳. صندوق ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حسابهای پرداختنی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدهکار - ساختمان بستانکار ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
t ساختمان بدهکار - سرمایه بستانکار ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی
țY– در خصوصی ثبت آورده آقای احمدی (یک دستگاه خودرو) کدام گزینه صحیح است ؟
۱ . وسایل نقلیه بدهکار - حسابهای پرداختنی بستانکار به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
آن وسایل نقلیه بدهکار - سرمایه بستانکار به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳. وسایل نقلیه بدهکار - حسابهای دریافتنی بستانکار به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
f وسایل نقلیه بدهکار - حساب برداشت بستانکار به مبلغ • . . [ . . /Υ ریال
\•ौ•/\*\•Y\१•१
صفحه ۳ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی )
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ -، حسابداری، حسابداری، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۱۷ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت MBA، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۶ -، ریاضیات و کاربردها، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱
فرض کنید مانده حساب پیش پرداخت بیمه و پیش دریافت در آمد ها در شرکت آلفا قبل از اصلاح حسابها در پایان سال ۹۱ به ترتیب ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بهای تمام شده ساختمان که ۵ سال قبل خریداری شده ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی بوده
است. سایر اطلاعات به شرح زیر است: ۱- حقوق و دستمزد ثبت و پرداخت نشده کارکنان در پایان سال مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. ۲- خدمات انجام شده برای مشتریان که تا پایان سال دریافت و ثبت نشده مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. ۳- عمر مفید ساختمان ۱۰ سال و ارزشی اسقاط ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی است. ۴- بیمه منقضی نشده تا پایان سال ۹۱ مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریالی است. ۵- پیش دریافت در آمدها مربوط به خدمات یکساله از تاریخ ۹۱/۸/۱ لغایت ۹۲/۷/۳۰ می باشد. با توجه به اطلاعات فوق به سوالات زیر پاسخ دهید. ۱۳- بابت ثبت هزینه حقوق ثبت و پرداخت نشده کدام گزینه صحیح است؟
۱. ثبت ندارد
۲. هزینه حقوق بدهکار - صندوق بستانکار به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳. هزینه حقوق بدهکار - حسابهای پرداختنی بستانکار به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حقوق و دستمزد پرداختنی بدهکار - هزینه حقوق بستانکار به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۴- بابت خدمات انجام شده به مشتریان که ثابت نشده کدام گزینه صحیح است؟
۱. در آمد بدهکار - سرمایه بستانکار ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲. حسابهای دریافتنی بدهکار - درآمد بستانکار ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳. حسابهای دریافتنی بدهکار - سرمایه بستانکار ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴. حسابهای دریافتنی بدهکار - سود بستانکار ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
\•ौ•/\*\•Y\१•१
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۹

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی )
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ -، حسابداری، حسابداری، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۱۷ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت MBA، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۶ -، ریاضیات و کاربردها، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱
فرض کنید مانده حساب پیش پرداخت بیمه و پیش دریافت در آمد ها در شرکت آلفا قبل از اصلاح حسابها در پایان سال ۹۱ به ترتیب ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بهای تمام شده ساختمان که ۵ سال قبل خریداری شده ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی بوده
است. سایر اطلاعات به شرح زیر است: ۱- حقوق و دستمزد ثبت و پرداخت نشده کارکنان در پایان سال مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. ۲- خدمات انجام شده برای مشتریان که تا پایان سال دریافت و ثبت نشده مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. ۳- عمر مفید ساختمان ۱۰ سال و ارزشی اسقاط ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی است. ۴- بیمه منقضی نشده تا پایان سال ۹۱ مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریالی است. ۵- پیش دریافت در آمدها مربوط به خدمات یکساله از تاریخ ۹۱/۸/۱ لغایت ۹۲/۷/۳۰ می باشد. با توجه به اطلاعات فوق به سوالات زیر پاسخ دهید. ۱۳- بابت ثبت هزینه حقوق ثبت و پرداخت نشده کدام گزینه صحیح است؟
۱. ثبت ندارد
۲. هزینه حقوق بدهکار - صندوق بستانکار به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳. هزینه حقوق بدهکار - حسابهای پرداختنی بستانکار به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حقوق و دستمزد پرداختنی بدهکار - هزینه حقوق بستانکار به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۴- بابت خدمات انجام شده به مشتریان که ثابت نشده کدام گزینه صحیح است؟
۱. در آمد بدهکار - سرمایه بستانکار ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲. حسابهای دریافتنی بدهکار - درآمد بستانکار ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳. حسابهای دریافتنی بدهکار - سرمایه بستانکار ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴. حسابهای دریافتنی بدهکار - سود بستانکار ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
\•ौ•/\*\•Y\१•१
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۹

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :