نمونه سوال درس روانشناسی یادگیری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی یادگیری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : ( روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه ها ومفاهیم رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و
برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲
۱- کدامیک از مفاهیم زیر که در تعریف یادگیری وجود دارد، به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار اشاره دارد؟
۱. رفتار ۲. تغییر ۳. نسبتاً پایدار ۴. بالقوه
۲- بندورا در نظریه خودش به این سوال که «آیا یادگیری باید به تغییر رفتار بینجامد؟» چه پاسخی می دهد؟
۲. لزوماً خیر
۴ . بله، اگر قابل مشاهده باشد.
۱ . بله .Y . یادگیری عین رفتار است.
۳- به چه دلیل رفتار بازتابی و غریزی را نمی توانیم یادگیری تلقی کنیم؟
۱. به این دلیل که رفتار در انسان تاثیر کمی دارد. ۲. زیرا نسبتاً پایدار نیست.
۳. به این دلیل که به عملکرد تبدیل نمی شود. ۴. زیرا حاصل تمرین و تجربه نیست. ۴- نظریه های یادگیری باید حاصل پژوهشی باشند و پژوهش های بیشتری را ایجاد کنند این ویژگی به کدامیک از مفاهیم زیر
اشاره دارد ؟
۱. اصلی ایجاز ۲. ابزاری بودن نظریه ها
۳. کارکرد اکتشافی ۴. فرضیه زایی بودن نظریه ها ۵- اگر یک روانشناسی همانند یک شیمی دان که جهت شناخت آب آنرا به اجزای خودش تقسیم می کند، عمل کند. در آن صورت به کدامیک از مفاهیم زیر وفادار بود ۵ است؟
۱. حسی نگری ۲. کاهش گرایی ۳. تداعی گرایی آماشین گرایی
۶- کدامیک از گزینه های زیر از انتقادات خردگرایان به تجربه گرایان نمی باشد؟ ۱. تجربه گرایی به اینکه چه چیزی می تواند به چه چیز دیگری متداعی شود توضیح نمی دهد. ۲. در کسب معرفت داده های خام حسی و تجربه هیچ نقشی ندارد. ۲. اصطلاح ساده تداعی نمیتواند نوع روابط را توضیح دهد. آ، نظریه تجربه گرایی نمیتواند یکپارچگی بافت های ادراکی را توضیح دهد.
۷- از نظر روانشناسان شناختی در یادگیری چه چیزی آموخته می شود؟
۳. عادت های جدید ۲. شاخت شناختی
۱. رابطه SR ۲. تداعی بین S-R
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶
い・い・ハ・Y・YY%A管
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم )
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲
۸- کدامیک از گزینه های زیر مورد تاکید روانشناسان رفتارگرا است؟ ۱. تجربه ها باید به صورت یکپارچه مطالعه شود.
۲. در یادگیری ما به انتخاب فعال می پردازیم.
۳. میانجی های پیرامونی در ایجاد یادگیری نقش اساسی دارند.
۲. حاصل تداعی محرک و پاسخ کسب ساخت شناسی جدید است. ۹- از نظر هر بارت عالی ترین سطح یادگیری چگونه به دست می آید؟
۱. وقتی که صفات مشترک یک رشته افکار دیده شود. ۲. هنگامی که یادگیری به تجربه عملی منتهی شود.
.Y . زمانی که قادر به یادآوری افکار متشکل قبلی باشیم. .Y . با کمک آزمایش و براساس تجربه حسی بد دست می آید.
۱۰- کدامیک از قوانین یادگیری ثرندایک به نیرومندی پیوند بین محرک و پاسخ در نتیجه پیامدهای پاسخ اشاره دارد؟
۱. اثر ۲. آمادگی ۳. تمرین ۴. آمایه یا نگرش ۱۱- از نظر ثرندایک انتقال یادگیری چگونه صورت می گیرد؟
۱. تمرین و ممارست زیاد ۰۲ وجود عناصر همانند بین دو موقعیت
۰۳ کوشش و خطا ۰۴ پیوند بین محرک و پاسخ ۱۲- در آزمایش پاولف UCS چه چیزی است؟
۱. غذا یا اسید ۲. ترشح بزاق ۳. نور ۴. صدا
۱۳- در نظریه پاولف بعد از خاموشی اگر دوباره CR ،CS را به دنبال داشته باشد چه چیزی شکل می گیرد؟ ۱. شرطی شدن سطح بالا ۲. بازگشت خود به خودی .Y . *تعمیم محرک ۴. عادت جدید
۱۴- در شرطی سازی تقابلی محرک شرطی به چه چیزی ارائه می شود تا در نهایت باعث تغییر رفتار شود؟ UCS , . v اصلی UCS به غیر از UCS ۱. با
CS-UCS L UCR u v
い・い・ハ・Y・YY%A管 صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم )
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲
۱۵- از نظر هال شرط لازم برای یادگیری وجود چه چیزی است؟
۱. کاهش محرک سائق ۲. کاهش محرک های مزاحم و افزایش توان واکنش
۳. نیرومندی عادت ۴. مجاورت و کاهش سایق ۱۶- منظور از بازدادی شرطی در دیدگاه هال چیست؟
۱. اینکه یاد می گیریم که پاسخ ندهیم. ۲. خستگی بدست آمده از پاسخ های قبلی
۰۳ دخالت عوامل لحظه ای در بازدادی پاسخ ۴. عدم رسیدن پاسخ به آستانه واکنش ۱۷- از نظر هال تغییر سریع عملکرد به دنبال تغییر در مقدار تقویت را چه می گویند؟
۱. انگیزش تشویقی ۲. اثر کرسپی ۰۳ پویایی شدت محرک ۴. اثر نوسان ۱۸- گاتری در ایجاد یادگیری بر کدامیک از اصول تداعی تاکید می ورزد؟
۱. مجاورت ۲. مشابهت ۳. تضاد ۴. تقابلی ۱۹- علت فراموشی از نظر گاتری چیست؟
۱. فقدان تقویت ۲. کاهش مجاورت ۳. یادگیری جدید ۲. بازدادی شرطی ۲۰- از نظر گشتالیتها بهترین روش آموزشی به کودکان چه روشی است؟
۱. روش قیاسی ۲. درک ساختار ۳. تکرار ۲. استفاده از فرمول ۲۱- کدامیک از گزینه های زیر در توضیح دیدگاه گشتالتی ها درست است؟
۱. بینش باید به صورت تدریجی صورت بگیرد.
۲. مهمترین عامل انگیزشی یادگیری عدم تعادل شناختی است.
۲. یادگیری به صورت پیوسته صورت می گیرد.
۲. دستیابی به قوانین ادراک یعنی ایجاد یادگیری
۲۲- فردی که پوست تیره دارد در جمع افراد سیاه پوست، سفید پوست ادراک می شود این نوع ادراک بیانگر کدامیک از قوانین سازمان یابی است ؟
۱. طرح گرایی ۲. مجاورت ۳. ادامه خوب ۴. شکل و زمینه
い・い・ハ・Y・YY%A管
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم )
گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی
۲۳- کدامیک از گزینه های زیر معارف دیدگاه تولمن می باشد؟
۱. به روش درون نگری اعتقاد داشت. ۲. منظور از هشیاری رفتار مشهود است.
۳. وی به مطالعه رفتارهای جزئی و دقیق می پرداخت. ۲. رفتار قالبی یک رفتار یکپارچه نگر است.
۲۴- از نظر تولمن یادگیری چگونه تعریف می شود؟
t
درک تدریجی رابطه بین یک محرک و یک پاسخ
۱. تداعی محرک - پاسخ ۲. کشف ارتباط یک چیز با چیز دیگر در محیط
۳. کسب بینش
۲۵- در نظریه تولمن چه چیزی معادل تقویت رفتارگرایان می باشد؟
۲. کاهش سائق ۳. نقشه شناختی ۴. تایید باور
۰۲ پویایی شدت محرک ۳. یادگیری مکان ۲. انگیزش تشویقی
۲. رفتار خرافی ۳. خاموشی ۴۔ تعمیم محرک
۱. تایید انتظار
۲۶- اسپنسی یادگیری نهفته و خاموشی نهفته را بر اساس کدامیک از مفاهیم زیر تبیین می کند؟
۱. انتظارات
۲۷- به نظر اسکینر به چه دلیل بکارگیری تبیین های ذهن گرایانه کاملاً بی فایده اند؟ ۱. به این دلیل که امکان نظریه پردازی را فراهم نمی سازد.
۲. زیرا امکان مطالعه یک رفتار پیچیده را امکان پذیر نمی سازد.
۳. ایشان آنرا بی فایده ندانست فقط به روش اهمیت می داد. ۲. زیرا هیچ کمکی برای پیش بینی رفتار نمی دهد.
۲۸- اسکینر رفتار شکل گرفته شده بدون وابسته به تقویت را چه می نامد؟
).. رفتار کلامی
۲۹- کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای یادگیری برنامه ای نمی باشد؟
۱. تبدیل رفتار مورد یادگیری به گام های کوچک ۲. امکان ارائه بازخورد فوری
۳. امکان یادگیری با هر سرعت ممکن آن وجود درک جزئی و دقیق از واحدهای یادگیری
۳۰- نظریه یادگیری مشاهده ای از کیست؟
۲. میلر ۳. هالی ۲. بندورا
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶
۱. دلارد
い・い・ハ・Y・YY%A管

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :