نمونه سوال درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۸ ، - تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۱۲۶۵، - تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۱- کدام یک از موارد زیر در ثبت نام دانش آموز جنبه مشورتی دارد؟ ۱. نظر والدین ۲. نظر دبیران دروسی مختلف ۳. توصیه نامه ۴. نتایج آزمون ۲- کدام یک از گزینه های زیر مزیت شیوه درست اداره کردن کلاسی توسط معلم برای شاگردان است؟ ۱. پیشرفت تحصیلی ۲. فعالیت شاگرد ۳. احساس امنیت خاطر ۴. رشد هوش عاطفی ۳- یکی از روش های مورد استفاده در مورد دانش آموزانی که درباره خود معتقدند، همیشه شکست خواهند خورد کدام است؟ ۱. توجه به تفاوت های فردی شاگردان، آموختن روش های صحیح مطالعه به آن ها. ۳. چگونگی گذران اوقات فراغت آن ها. نوشتن موضوعی در مورد آسانترین و سخت ترین درسهایشان،
۴- به عقیده کیگان سن آزمایش باورها و گرایش ها چه سالی می باشد؟
۱. کودکی ". میانی ۳. انتقالی ۴. کهن سالی ۵- مقبولیت اجتماعی و طرد شدگی و بی کفایتی جنسی اثرات مثبت و منفی کدام یک از گزینه های زیر در نوجوان می
باشد ؟
۱. صفات جسمانی ۲. عقلانی ۳. عاطفی ". روانی
۶- کدام یک از فنون زیر در جهت دستیابی به خصوصیات و رفتارهای بارز و قابل مشاهده مراجع مناسب تر می باشد؟ ۱. مشاهده ۲. مصاحبه ۳. پرسشنامه ۴. مقیاس درجه بندی
۷- به عقیده گیلفورد تهیه مقیاسی که در آن صرفاً یک درجه نامطلوب و تعدادی درجه مطلوب وجود داشته باشد برای احتراز از کدام خطا توسط مشاور مناسب می باشد؟
to
۱. هاله ای ۲. تمایلی به مرکز ۳۔ تعصب شخصی نرمش و ارفاق
۸- در مطالعات پوپ مبنی بر اولویت بندی ویژگی های مشاوران موفق، کدام یک از خصوصیات زیر در اولویت قرار گرفتند؟
۱. شناختی - رفتاری ۲. رفتاری - عاطفی ۳. عاطفی - حمایتی ۴. شناختی - حمایتی
い・い・ハ・Y・Y・Y管管
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۱۲۶۵ -، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۹- وظیفه مشاور در آموزشگاه در مقطع ابتدایی بیشتر تأکید بر کدام یک از گزینه های زیر دارد؟
۱. پیشگیری از ناراحتی ها ۲. خود شناسی
۰۳ درمان ناراحتی ها ۴. خود-رهبری ۱۰- کدام یک از موارد زیر به نقش معلم در برنامه راهنمایی اشاره دارد؟
۱. مشاور حرفه ای ۲. مصاحبه گر ۳. مشاهده گر ۴. تسهیل کننده ۱۱- هدف این نوع مصاحبه تهیه زندگی نامه مصاحبه شونده و تعیین مشخصات، عقاید و رفتار وی می باشد؟
۱. حقیقت یابی آ ، تشخیصی ۲. پژوهشی ٠٢ مشاوره اى
۱۲- رو به رو شدن طراح و مشاور، تعامل بین آن ها و نیل به هدفی معین در مصاحبه، مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می شود ؟
۱. اهمیت ۲. اهداف ۳. شرایط ۴. تعریف ۱۳- از مهم ترین محدودیت های این الگوی راهنمایی آن است که امر راهنمایی را صرفاً در موارد بحرانی ضروری می داند؟
۱. باز سازی اجتماعی ۲. رشد شخصی ۳. دانش عملی هدفدار ۴. تصمیم گیری ۱۴- کدام یک از فنون راهنمایی، پایه و اساسی بسیاری از روش های ارزشیابی رفتار مراجع محسوب می شود؟
۱. مشاهده ۲. مصاحبه ۳. پرسشنامه ۴. مقیاس درجه بندی
۱۵- به عقیده پرسکات عملی ترین وسیله برای آزمایش اعتبار تمام فرضیه هایی که درباره مراجع به دست آمده است، کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. مصاحبه ۲. مشاهده ۳. پرسشنامه ۴۔ شرح حال نویسی
۱۶- راهنمایی به عنوان یک نظام انتخابی در کدام یک از الگوهای زیر قرار می گیرد؟
۱. اولیه ۲. بعدی ۰۳ کنونی ۴. گذشته ای
۱۷- واقعیت خارجی هرچه باشد اهمیتی ندارد، برداشت فرد از آن موقعیت مهم است. این مطلب به کدام یک از مفاهیم زیر اشاره دارد و مبنای کدام یک از رویکردهای مشاوره ای می باشد؟
۱. موقعیت مشاوره و رفتاری ۰۲ پدیدار شناسی و عقلانی - عاطفی ۳. پدیدار شناسی و مراجع محوری ۲. موقعیت مشاوره و مراجع محوری
い・い・ハ・Y・Y・Y管管 صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۱۲۶۵ -، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۱۸- آلبرت آلیس بر کدام یک از فرایندهای زیر تأکید بیشتری دارد؟ ۱. عاطفی ۲. رفتاری ". نگرشی ۰۴ شناختی ۱۹- استفاده از متون آموزشی و انجام تکالیف در منزل از فنون درمان کدام یک از رویکردهای مشاوره ای زیر می باشد؟ ۱. واقعیت درمانی ۲. روان تحلیلی ۳. عقلانی - عاطفی ۴. رفتاری ۲۰- کدام یک از نیاز های زیر از جمله نیازهای اساسی برای درمان فرد در واقعیت درمانی می باشد؟ ۱. تعلق و هماهنگی خویشتن آن تعلق و احساسی ارزشمندی " عزت نفس و تعلق آ، احساس ارزشمندی و عزت نفس ۲۱- از دیدگاه فروید منبع انرژی برای تمام فعالیت های روانی انسان، کدام یک از گزینه های زیر است؟ ۱. تأثیرات محیطی ۲. غریزه مرگ و زندگی ۳. گذشته فرد ۴. خود آگاه ذهن ۲۲- منظور از رابطه انتقالی در درمان در رویکرد روان تحلیلی چیست؟ ۱. بیان آزادانه افکار ۲. تخلیه عاطفی مراجع ۰۳ آوردن احساس مراجع به جلسه درمان و فرافکنی به درمانگر خارج شدن از مرحله افسردگی و رسیدن به مرحله بهبودی "ץץ– حساسیت زدایی منظم "در کدام یک از نظریه های مشاوره ای 9 برای درمان کدام مشکلی رفتاری به کار دهی رود؟ ۱. روان تحلیلی و مشکلات عاطفی ۲. رفتاری و اضطراب ۳. مراجع محوری و استرسی ۲. عقلانی - عاطفی و فوبیا ۲۴- کدام یک از نظریه های مشاوره ای زیر بر نتایج رفتار به عنوان عوامل کنترل کننده آن تأکید دارد؟ ۱. روان تحلیلی ۲. رفتاری ۳. مراجع محوری ۲. عقلانی - عاطفی ۲۵- منظور از سازمان در مشاوره چیست؟ ۱. سکوت در موقع مناسب ۲. تعیین خط مشی و نحوه اداره جلسه
۳. انعکاسی احساسی ۴. مرور گفته های مراجع
い・い・ハ・Y・Y・Y管管
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۱۲۶۵ -، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۲۶- با استفاده از کدام یک از تکنیک های مشاوره ای زیر مشاور رمز گفته های مراجع را باز می کند؟
۱. مهارت های ارتباطی ۲. کلمات فنی ۳. انعکاسی احساسی ۴. گوش دادن فعالی ۲۷- همانند سازی خواننده داستان با شخصیت اصلی داستان با کدام یک از ابعاد اساسی رابطه مشاوره ای همخوانی دارد؟
۱. پذیرش بی قید و شرط ۲. خلوصی مشاور
۳. درک همدلانه ۴. جلب اعتماد مشاور ۲۸- آماده کردن مراجع برای مواجهه با تجارب واقعی، اعتماد و پذیرش خود و تلاش در جهت تحقق خود از ویژگی های کدام
یک از روش های مشاوره ای زیر است؟
۱. مستقیم ۲. غیر مستقیم .Y . ترکیبی .Y . مستقیم - انتخابی ۲۹- از جمله دلایلی تخصصی بودن مشاوره کدام یک از گزینه های زیر است؟
۱. انگیزه های متفاوت ۲. اعتقادات مذهبی
۳. نظام های دفاعی مشاور و مراجع ۴. دشواری و پیچیدگی جریان مشاوره
۳۰- این ویژگی های بر کدام یک از انواع گروه ها تأکید بیشتری دارد؟ فرد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و مشاور ساختار کمتری به گروه می دهد و بیشتر محیطی امن مهیا می کند .
۱. راهنما ۲. درمانگری ۳. مشاور
۳۱- ممانعت از بروز حوادث ناگوار از اهداف اصلی کدام یک از انواع راهنمایی بشمار می آید؟
۱. خانوادگی ۲. بهداشتی ۳. سازشی ۳۲- باور به توانایی های خود مربوط به کدام یک از مراحل خود-رهبری فرد می باشد؟
۱. قبل از برنامه ریزی آن برنامه ریزی ۳. عملی ۳۳- این سخن از کیست؟ پیش از تصمیم مشورت کن و قبل از اقدام تفکر نما
۱. پیامبر اکرم (ص) ۲. حضرت علی (ع) ۳. امام سجاد(ع) ، امام صادق (ع)
የ'የ– در حدیت حضرت رسول (ص)، راهنمایی کسی که راه را گم کرده است معادلی کدام یک از گزینه های زیر است ؟
۱. بهتر از آن چه خورشید بر آن طلوع و غروب کند. ۲. شتران سرخ مو
۳. صدقه ۴. رضایت خدا
い・い・ハ・Y・Y・Y管管 صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :