نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصادسنجی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳ -
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- کدام گزینه به عنوان سنگ زیربنای اقتصادسنجی به شمار می رود؟
۱. اقتصاد ریاضی ۲. استنتاج آماری ۳. تحلیل رگرسیون
۲- کدام گزینه نام دیگری برای متغیر توضیحی می باشد؟
).. متغیر پیش بینی شده ۲. متغیر درون زا .Y . متغیر واکنشی
۳- در متدولوژی اقتصاد سنجی ، نخستین مرحله کدام است؟ ۱. تخمین پارامترهای مدل ۲. بیان تئوری یا فرضیه
.Y . تعیین و تصریح مدلی f ارزیابی یا استنتاج آماری
۴- با توجه به مدل رگرسیونی ٬ X , + U یا / + / = {کدام گزینه بعنوان جانشین تمامی متغیرهای حذف شده یا فراموش شده است که بر Y مؤثرند اما در مدل وجود ندارند؟
β.Χ. . Y. X w. Ս . 7 β. .)
۵- کدام یک از مدلهای زیر از نظر متغیرها خطی می باشد؟
Υ =β +βΧ +U, ... )

Υ =β + Vβ Χ, +U,
. Y. . Y. 1 Y = 0 + 0, \|X + U. Y = 8 +β - -- Ս. t β β. l l l 1 2 X l ۶- کدام گزینه ، مشاهده شده نمونه را بر حسب SRF (تابع رگرسیون نمونه) نشان می دهد؟
ハ - - 入 ... ) Y = Y-U, Y = Y+е, Y = Y-H U Y = Y–е,
t
۷- کدام یک از روابط زیر صحیح است؟
入 Y - ... )
Ү = } +е ү = Е(үх,)+U,
/w 入 . Y. 入 入 /w . Y. Υ =β+β, Χ. Ү, = Д3,+/3, X, +U,
صفحه ۱ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۲۳ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳
A— در مدل برآورد شده ,ў, =34/12–0/24X اگر 1032- = y 2 باشد، در این صورت مقدار Σχ کدام
است؟
དeདཔ... ... ༈་ үүүү , ү **Vja y . Y Υ ΥΔ . . Υ ۹- اگر 0=)cov(U,U باشد ، به معنای ... می باشد
۱. عدم وجود خودهمبستگی ۲. وجود ناهمسانی واریانس
۳. وجود خودهمبستگی ۴. عدم وجود ناهمسانی واریانس
۱۰- مقدار X e در مدل , X, + U ,3/ + / = / کدام است؟
A 2 Y へ ... ) βΣχ. β.Σ.χ. 入 f 2 A 2 2 . Y. β. Σχ, Σy -βΣχ ۱۱- به تخمین زن ................... تخمین زن «کارا » گفته می شود . ۱. بدون تورش و خطی ۲. خطی و با حداقل واریانس ۳. بدون تورش و با حداقل واریانس ۴ . بدون تورش ۱۲- کدام رابطه بیانگر شما نمی باشد؟ (Σχy) " 灰窯 Σν | RSS x. *(s-) t TSS
Σ y;
"اگر x = s و 10 = XE و 10-=).coν(β.β باشد، آنگاه : or برابر است با:
ャ・ キ ーャ・.Y – A . . Y ώ . . \ ۱۴- اگر در معادله رگرسیون x = / + /Xi + U مقدار 0/8 = n و 80= XC و 200 = XE y باشد، آنگاه مقدار شیب رگرسیون ( .β ) حدوداً برابر است با:
ャパ .や ャ.ャ \ |\ . Y. . It . )
"וץץ וז. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳
۱۵- این عبارت ، کدام ویژگی تخمین زننده های OLS را تحت فرضی نرمال بودن نشان می دهد؟ «همانطور که حجم نمونه به سمت بی نهایت افزایش می یابد ، تخمین زننده نیز به مقادیر جامعه نزدیک می شود.»
۱. سازگاری ۲. کارا بودن ۳. بدون تورش بودن ۴. دارای حداقل واریانس بودن ۱۶- فرضی نرمال بودن ما را قادر می سازد تا توزیع احتمالی ............... را از طریق توزیع تر (چی دو) بدست آوریم. Մ * A . Y.
л . Ү л . \ l O『2 β. β, ۱۷- کدام گزینه در مورد روش حداکثر راستنمایی (ML) نادرست است؟ ۱. یکی از روشهای تخمین نقطه ای با بعضی خصوصیات نظری قویتر از روش OLS است.
Σe: 。ャ
تخمین زن حداکثر راستنمایی و راه برای مدل دو متغیره برابر
است .
۳- اگر فرض شود اجزای اخلال دارای توزیع نرمال می باشد، تخمین زننده های ML و OLS ضرایب رگرسیونی (یعنی زا ها) یکسان می باشند.
هر چه حجم نمونه افزایش یابد و به سمت بی نهایت رود، تخمین زن بMI برای و رع نیز بدون تورش می شود.
۱۸- اگر اZ دارای توزیع نرمال استاندارد و رZ دارای توزیع تر با درجه آزادی K و مستقل از اZ باشد، آنگاه متغیر t دارای توزیع t استیودنت می باشد. t برابر است با:
Z f NZ .* Z 。ャ ZNIK ... ) VZ,K Z, K Z, VK NZ,
2
۱۹- بین توزیع f و توزیع F چه رابطه ای وجود دارد؟
F. = to Y F. „ = t° -W F „ = fo , V F. =t; "
1, K K
"וץץ וז. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳
" اگر 0/08 = (3)se و 2/306 = باشد، با توجه به فرضیه مقابل ، فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای / از روش
آزمون معنی دار بودن کدام است؟ {Н, :/3, = 0/4 {Н В 40/4
(. Iffè , . IżVA ) . * ) ۰/۲۱۵ ۲. (۹ ۰/۸۰ و ۰/۳۳۲ ) ۳. ( ۰/۵۸۴ و )Y— با اطلاعات سؤال قبل ، چنانچه 0/7 = 3/ باشد، مقدار متغیر t محاسباتی کدام است؟
Δ/Λ%. * やv .ャ γ/γώ . γ Υ/Δ. \ ۲۲- اگر فرضی ( H به غلط رد شود کدام نوع خطا رخ می دهد؟
۱. نوع اول ۲. نوع دوم
۳. نوع سوم ۴. هم نوع اول و هم نوع دوم
۲۳- درجه آزادی TSS (یا XEy) در یک رگرسیون دو متغیره کدام است؟
N * N_2 . Y. \ . Y. N – 1 . )
۲۴- در یک مدل دو متغیره با ۱۱ نمونه، اگر مقدار SS بعلت رگرسیون (ESS) برابر ۱۲۴/۸ و مقدار SS بعلت باقیمانده ها (RSS) برابر ۲۱/۵ باشد ، مقدار متغیر E کدام خواهد بود ؟
AY/^f . Y ャめ/ャや .Y ༈ ད”/ ད. ད ז. ץןץ. \ ۲۵- با توجه به اطلاعات سؤال قبل ، اگر 5/12 = )، و F باشد، آنگاه:
۱. فرضیه صفر را می پذیریم . ۲. فرضیه صفر را رد نمی کنیم .
۳. فرضیه صفر را رد می کنیم . ۴. با اطلاعات داده شده نمی توان تصمیم گرفت.
"וץץ וז. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :