نمونه سوال درس دامپروری عمومی یا علوم دامی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس دامپروری عمومی یا علوم دامی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی
رشته تحصیلی /کد درس :، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۱ -، مهندسی آب و خاک مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی
ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ - ، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲
۱- منابع گیاهی فاقد کدام یک از مواد زیر می باشند؟
۱. پروتئین ۲. کربوهیدرات ۳. ویتامین B12 ۴. سلولز ۲- مقدار پروتئین لایزین در کدام گیاه زیر بیشتر است؟
۱. لوبیا ۲. گندم ۳. برنج ۴. ذرت ۳- در تهیه کدامیک از مواد زیر از فراوردههای دامی استفاده نمی شود؟
۱. ژلاتین ۲. انسولین ۳. چسب to پنی سیلین ۴- هضم در دهان حیوانات از کدام نوع می باشد؟
۱. هضم مکانیکی ۲. هضم میکروبی ۳. هضم شیمیایی ۴. هضم شیمیایی آنزیمی ۵- مجموع شکمبه ، نگاری و هزار لا را چه می نامند؟
۱. شیردان ۲. معده ۳. پیش معده ۴. دستگاه گوارشی ۶- کدامیک از حیوانات زیر جزء نشخوار کنندگان محسوب می شود؟
۱. اسب ۲. مرغ ۳. بز ۴. خرگوشی ۷- تعداد دندان های دایمی در گاو و گوسفند چند عدد می باشد؟
དཔདe . དཎ་ Y'; . Y. ** , x ו. ץ"ץ ۸- مری چه قسمت هایی را به هم وصل می کند؟
۱. معده به روده ۲. حلق به معده ۳. حلق به روده ۴. حلق به شش ها ۹- مقدار تولید بزاق در یک گاو بالغ چند لیتر در روز می باشد؟
۱. ۱۶-۶ لیتر ۲. ۱۰۰- ۱۸۰ لیتر ۳. ۶۰ - ۱۰۰ لیتر ۴. . . ۲- ۲۸۰ لیتر
۱۰- کدام مورد معده حقیقی پرندگان می باشد؟
۱. سنگدان ۲. چینه دان ۳. مری ۴. پیش معده
የ\የfለ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی
ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ - ، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲
۱۱- عمده ترین غله در جیره های طیور کدام است؟
۱. سورگوم ۲. گندم ۳. ذرت ۴. جو ۱۲- اولین مرحله در سیکل فحلی کدام است؟
۱. استروسی ۲. پرواستروسی ۳. مت استروسی ۴. دی استروسی ۱۳- مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل کدام بیماری می باشد؟
۱. سلی ۲. شاربن ۳. ماستیتیسی ۴. تب برفکی
۱۴- علائم کدامیک از بیماری های زیر در طیور، کم شدن وزن ، قطع تخمگذاری، رنگ پریدگی تاج و ریش (مرغ)، بیحالی، لنگشی در اثر تورم مفاصل و اسهال می باشد؟
۱. سلی ۲. شاربن ۳. سالمونلائی ۴. تب برفکی ۱۵- عامل بیماری نیوکاسل در طیور چیست؟
۱. ویروس ۲. باکتری ۳. انگلی ۴. قارچ ۱۶- نام دیگر بیماری اسهال خونی چیست؟
۱ . کپلک ۲. نیوکاسل ۳. آفلاتوکسیکوز ۴. کوکسیدیوز ۱۷- کدامیک از گاو های زیر جزء نژاد های گاو شیری می باشند؟
۱. شاروله ۲. لیموزین ۳. هلشتاین-فریزین ۴. هرفورد ۱۸- کدامیک از هورمون های زیر موجب خروج شیر از پستان ها می گردد؟
۱. پرولاکتین ۲. اکسی توسین ۳. استروژن ۴. پروستاگلاندین ۱۹- دوره فحلی در ماده گاو هر چند روز یکبار تکرار می شود و چند ساعت طول می کشد؟
۱. ۱۲ روز یکبار، ۱۸ ساعت ۲. ۲۱ روز یکبار، ۱۸ ساعت
۳. ۲۱ روز یکبار، ۱۰ ساعت ۴. ۲۲ روز یکبار، ۱۰ ساعت
۲۰- کدامیک از نژادهای زیر، جزء معروفترین نژادهای بز کرکی می باشد؟
۱. الپاین ۲. سانن ۳. آنقوره ۴. نوبیان
\•\•|\•\•የ\የfለ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ - ، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲
۲۱- فضای بسته مورد نیاز برای پرورش صنعتی هر راس بز نر گله، بز مادر و بز ماده یک ساله به ترتیب از راست به چپ چند متر
است ؟
* , \ |\ \|Y f * \|Y , \|Y . Y. \|Y , \,\ , t , Y γ/γ.γ/γ. γ. γ
۲۲- گوسفند مرینوسی جزء کدام دسته از نژادهای پشمی گوسفندان می باشد؟ ۱. پشم نسبتاً ظریف ۲. پشم بلند ۳. پشم ضخیم ۴. پشم بسیار ظریف ۲۳- کدامیک از گوسفندان زیر جزء نژادهای پشمی دورگ است؟
۱. اواسی ۲. کاریدالی ۳. سیستر ۴. رامبویه ۲۴- کدامیک از نژادهای زیر جزء نژادهای مرغ انگلیسی می باشد؟
۱. لگهورن ۲. رد آیلند رد ۳. پلیموت راک ۴. کورنیش ۲۵- در کدام نژاد از مرغ ها، دوره تولک رفتن آنها کوتاه بوده و دایر کرج می شوند؟
۱. کورنیش ۲. لگهورن ۳. نیوهمشایر ۴. براهما ۲۶- در طول دوره جوجه کشی مرغ، رشد پنجه ها و فلس های جنین از چه روزی آغاز می شوند؟
۱. روز دهم ۲. روز پنجم ۳. روز سیزدهم ۴. روز هفدهم
۲۷- مرحله ستر در جوجه کشی چند روز طول می کشد؟
۱. ۱۸ روز ۲. ۱۷ روز ۳. ۳ روز ۴. ۱۵ روز ۲۸- گاز مورد استفاده در اتاق گاز موسسات جوجه کشی چیست؟
۱. اتان ۲. متان ۳. نیتروژن ۴. فرمالین ۲۹- حداکثر دما در سردخانه نگهداری تخم مرغ کدام است؟
۱. ۵ درجه ۱۵.۲ درجه ۳. ۲۵ درجه ۱۸.۴ درجه ۳۰- درجه حرارت و رطوبت نسبی مناسب برای اتاق درجه بندی تخم مرغ کدام است؟
۱. دما ۲۲ و رطوبت ۷۵ ۲. دما ۷۵ و رطوبت ۲۲ ۳. دما ۳۶ و رطوبت ۷۵ ۴. دما ۲۲ و رطوبت ۶۰
\•\•|\•\•የ\የfለ
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :