نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اقتصادریاضی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. اقتصاد ریاضی یک زبان ویک ابزار برای بیان روابط دقیق بین متغیر های اقتصادی می باشد. ۲. اقتصاد ریاضی ابزاری است که به وسیله آن می توان یک نظریه اقتصادی را در قالب روابط ریاضی بیان نمود. ۳. مدل های اقتصاد سنجی، براساس مدل های ریاضی شکل می گیرند که مبنای آنها نظریه های ریاضی است. ۴. در یک رابطه اقتصاد ریاضی ، نوع روابط و علامت مورد انتظار پارامترها تعیین میشود. اما برآورد مقدار عددی پارامترها در حوزه مباحث اقتصادسنجی قرار می گیرد. ۲- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. در تحلیل ایستای مقایسه ای زمان نقشی ندارد ۲. در تحلیل ایستای مقایسه ای زمان نقش دارد ۳. در تحلیل اقتصادی پویا زمان نقشی ندارد ۴. در تحلیل اقتصادی پویا دو مقطع زمانی مقایسه می شود. ۳- کدام گزینه بیان کننده نظریه ژان باتیست سه است؟ ۱. تقاضا ایجاد کننده عرضه است. ۲. تعادل اکتسابی است
۳. همواره عرضه کلی با تقاضای کلی برابر است. ۲. ممکن است عدم تعادل در اقتصاد وجود داشته باشد
گرضی کنید دوآب مخارج به صورت زیر است: دو امد تعاد جعد ست؟ 2 2 / بع ) ○ رادار بر
A . . . . * \ . . . . Y“ © . . Y. Δ . . . ۵- در سوال قبل چنانچه مخارج مستقل سرمایه گذاری از ۱۰۰ به ۲۰۰ واحد افزایش یابد. در آمد تعادلی چقدر خواهد بود؟
Yめ・. f γΔ . . Υ" γγ Δ . . Υ Δ . . . ۶- در صورتیکه توابع تقاضای کالاها و خدمات (مخارج کل ) به صورت زیر باشند در آمد تعادلی چقدر خواهد بود؟ C = 100+0/5у, I = 100 + ()/1X G = 100 I = 100 + ()/ 15Y
༢ ཀ”A. ༈་ %Yめ .Y ΛΥΔ . Υ γγ Δ. \•\•|\•\• የየጳየለ
صفحه ۱ از ۷
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴
۷- در سوال قبل چنانچه مخارج دولت از ۱۰۰ واحد به ۳۰۰ واحد افزایش یابد. در آمد تعادلی چند واحد افزایش خواهد یافت؟
Y Y YS .. f Q . . . Y“ %・・ .Y \ \ YN . )
۸- با توجه به توابع زیر در آمد ملی تعادلی چقدر است؟ С=100+0.5Ү, T = 100+ 0.1X G = 200 I = 100+ 0.2Y X = 100 Z = 100 + 0.15Y
۹- درسوال قبل چناچه صادرات از ۲۰۰ واحد به ۳۰۰ واحد افزایش یابد. در آمد تعادلی چقدر است؟
\ Y . . . ; \ \ . . . . ." \ \ . . . Y. \ \ . . )
۱۰- ماتریس مربع ماتریسی است که : ۱. سطر ها و ستون های آن عدد یک باشد ۲. سطر هاوستون های آن با هم برابر باشند
۳. سطر ها و ستون های آن صفر باشد ۴. سطرهای آن صفر و ستون های آن عدد یک باشد
۱۱- کدام یک از ماتریسی های زیر بالا مثلثی است؟
0 0 l ‘ 2 3 – 1] \ 7 2 () () 7 2 –3 9 –1|| 0 0 1 ||
4 O 0 | " 4 O 0 || ". 7 () 2 7 2 2 –3 9 –1|| –3 9 –1||
\•\•|\•\• የየጳየለ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۷


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴
6 7 9] –țY ماتریس ترانهاده ماتریسی کدام است؟ 2 8 4||
6 21 6 21 " 6 21 " 2 8 4]
| 6 7 9,
"ן ו- با فرض برابری ماتریسی های A و B مقادیر V و U کدامند؟
2u +3v –2 || –1 –2. A = |B = | 4 3u+v上 4 2 ||
V_3 . Y. v=u-2 . " u-–1 Y u–1 .)
የየጳየለ •\•\|•\•\ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۷

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴
۱۶- دترمینان ماتریسی زیر کدام است؟
۱۹- از دیدگاه تاریخی ایده تحلیل داده - ستاده از کیست؟ ۱. فرانسوا کنه ۲. لئون والراسی ۳. واسیلی لئونتیف ۴. مارشالی ۲۰- انگیزه اصلی بهینه سازی در فرآیند تولید و مصرف کدام است؟
۱. محدودیت منابع ۲. ایستایی ۳. پویایی ۴. تکنولوژی
۲۱- کدامیک جزء فروضی برنامه ریزی خطی است؟
۱. وجود متغیرهای منفی ۲. پویایی مدل
۳. تکنولوژی ثابت ۴. وجود متغیرهای دوتایی ۲۲- در برنامه ریزی خطی منظور از جواب گوشه چیست؟
۱. جوابی که در محدودیت ها صدق نمی کند
۲. مجموعه جواب های منطقه موجه
۳. بهترین جواب موجه
۴. مقادیر تخصیص داده شده به متغیرهای تصمیم ناشی از تقاطع معادلات حدی
)・い・ハ・Y・YYA管A
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۷

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :