نمونه سوال درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است so - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع طبیعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی ، ( آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸، - ۱۱۲۱۰۶۰
- آموزشهای ترویجی مربوط به کدام دسته از آموزش های زیر می باشد؟ ۱. رسمی ۲. غیر رسمی ۳. بدون رسمیت ۴. آزاد ۲- بر اساس این اصل روشهای مختلف ترویجی که به منظور افزایش اثر بخشی برنامهها بکار گرفته می شوند باید با سطح سواد دادسن و پایگاه اقتصادی 9 اجتماعی گروه هدف سازگار باشد ؟ ۱. اصلی مشارکت ۲. اصل تفاوت های فرهنگی
۳. اصلی سازگاری ۴. اصل رهبری
۳- به اعتقاد رولینگ کارکردهای اساسی ترویج کدامیک می باشند؟
۱. نوآوری فنی-توسعه منابع انسانی ۲. نوآوری فنی- توسعه اقتصادی
۳. توسعه منابع انسانی - توسعه اقتصادی ۴. توسعه اقتصادی - توسعه فرهنگی
۴- ترویج کشاورزی در ایران فعالیت خود را به طور رسمی در کدام برنامه توسعه قبل از انقلاب آغاز کرد؟ ۱. برنامه اول توسعه کشور ۲. برنامه دوم توسعه کشور
۳. برنامه سوم توسعه کشور ۴. برنامه پنجم توسعه کشور
۵- به عقیده سوان سون یک نظام دانش کشاورزی مشتمل بر چهار جزء و مولفه است آن چهار مولفه کدامند؟ ۱. تولید فناوری، سیاست کشاورزی، انتقال فناوری، کاربرد فناوری ۲. تولید فناوری، سیاست کشاورزی، تحقیقات کشاورزی، انتقال فناوری ۳. تولید فناوری، آموزش کشاورزی، کاربرد فناوری، انتقال فناوری ۴. تولید فناوری، آموزش کشاورزی، انتقال فناوری، سیاست کشاورزی ۶- در این نظام ایده نهایی این است که کشاورزان منابع گوناگونی را برای کسب اطلاعات و دانش مورد نیاز جهت بهبود
مدیریت مزارع خود مورد استفاده قرار می دهند؟
TOT , f AKIS . Y PTD . y FSRE . ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۰۷۹ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است C- ۰ : تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع طبیعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸
۷- در کدام رهیافت برنامه ریزی طرحهای ترویجی تحت کنترل دولت است و به شکل متمرکز صورت می گیرد و مشارکت کشاورزان در تدوین و طراحی برنامهها بسیار ضعیف بوده یا وجود ندارد؟
۱. رهیافت تخصصی کالا ۲. رهیافت پروژه
۳. رهیافت ترویج کشاورزی عمومی ۴. رهیافت مشارکتی
۸- پیش فرضی اساسی این رهیافت این است که کشاورزان دانش زیادی درباره تولید مواد غذایی خود دارند، اما زندگی و بهره وری و رفاه آنها زمانی بهبود می یابد که با دانش نوین نیز آشنا شوند؟
۱. رهیافت مشارکتی ۲. رهیافت پروژه ۳. رهیافت تخصصی کالا ۴. رهیافت تسهیم هزینه ۹- یکی از نمونه های بارز این رهیافت مرکز آموزش و توسعه تانا (Thana) است که در دهه ۱۹۶۰ در پاکستان شرقی
( بنگلادش فعلی ) اجرا شد؟
۱. رهیافت موسسه آموزشی ۲. رهیافت توسعه نظامهای زراعی
۳. رهیافت پروژه ۴. رهیافت تسهیم هزینه ۱۰- کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای اساسی رهیافت توسعه نظام های زراعی نمی باشد؟
۱. رهیافتی برای توسعه است
۲. بر مشارکت فعال کشاورزان استوار است
Y.
سازوکاری موثر برای توسعه و انتقال فناوری های کشاورزی است
t
. خانواده را جزء لاینفک کشاورزی نمی داند
۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به آموزشهای انفرادی نمی باشد؟ ۱. ملاقات در خانه و مزرعه ۲. تماس های غیر رسمی
۳. پرچم صحرایی ۴. نمایش عملی
۱۲- موثرترین و رایج ترین روشی که در سازمان های ترویجی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد کدام یک از روش - های آموزشی زیر است؟ ۱ . بازدید انفرادی از مزارع ۲. تماس های غیر رسمی
۳. استفاده از پرچم صحرایی ۴. کشاورز نمونه
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵
\.\. [\.\. YY.V A
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع طبیعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸
۱۳- نوعی گردهمایی افراد است که طی آن مهارت های نو را مورد بحث قرار داده و ضمن یادگیری، آنها را عملاً به کار می بندند؟
۱. سمینار ۲. کارگاه ۳. گروه بحث ۴. طوفان اندیشه
۱۴- از موارد زیر کدامیک مربوط به شرایط ویژه یک سازمان ترویج مناسب است؟ ۱. ارتباط خوب ۲. اطلاعات ۳. ایجاد انگیزه در کارکنان ۴. همه موارد ۱۵- تعریف زیر به کدام یک از مهارت های مدیریت مربوط می شود:( توانایی به کار بردن دانش، روشها، فنون و ابزار که لازمه انجام وظایف خاصی است و از طریق تجربه، تحصیل و کارورزی کسب می شود). ۱. مهارت ادراکی ۲. مهارت انسانی ۳. مهارت فنی ۴. مهارت سازمانی ۱۶- کدامیک از مهارتهای مدیریت که در زیر درج شده اند در تمام سطوح مدیریت تقریباً از ارزش یکسانی برخوردارند؟ ۱. مهارتهای ادراکی ۲. مهارتهای فنی ۳. مهارتهای انسانی ۴. همه موارد
۱۷- فرایندی که طی آن کارکنان و مشاغل آنها با هم پیوند می خورند تا اهداف سازمانی را تحقق ببخشند از تعاریف کدام یک
از وظایف مدیریت است؟
۱. برنامه ریزی ۲. سازماندهی ۳. کنترلی ۴. رهبری ۱۸- از دیدگاه مدیریت منابع انسانی مهمترین عامل تولید کشاورزی کدام است؟
۱. زمین ۲. سرمایه ۳. دانش ۴. سیاست دولت ۱۹- مرواج، مشاور یا مامور تغییر روابط است این عبارت به کدام یک از نقش های مروج اشاره دارد؟
۱. سطح ناحیه ۲. سطح منطقه ۳. سطح محلی ۴. سطح کشوری ۲۰- معیار انتخاب مروجان کشاورزی کدام است؟
۱. صلاحیتهای آموزشی ۲. ویژگیهای حرفه ای
۳. ویژگیهای شخصی ۴. همه موارد
\. \. / \. \. YʻYʻ. va
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع طبیعی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸
۲۱- هدف از کدامیک از انواع آموزش های نامبرده ایجاد توانایی بیشتر تولید و افزایش کارایی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر، برای احراز مقامات بالاتر است؟
۱. آموزش قبل خدمت ۲. آموزش ضمن خدمت ۳. اموزش القایی ۴. آموزش مستمر ۲۲- برنامه ریزی ترویجی مدل سند و شامل چند مرحله است؟
۱. سه مرحله ۲. چهار مرحله ۳. پنج مرحله ۴. شش مرحله ۲۳- در این ارزیابی محیطی که برنامه ها در آن اجرا می شود مورد بررسی قرار می گیرد و از یافتههای آن برای تعیین اهداف در
برنامه ریزی استفاده می شود؟
۱. ارزیابی زمینه ۲. ارزیابی درون داد ۳. ارزیابی فراگرد ۴. ارزیابی برون داد ۲۴- فرض اساسی کدام ارزشیابی توسعه فرآیند توانمند سازی مردم است؟
۱. خودارزشیابی ۲. ارزشیابی غیر رسمی
۳. ارزشیابی مشارکتی ۴. ارزشیابی رسمی ۲۵- از مراحل نامبرده در فرایند طراحی هر برنامه کدامیک از همه مهمتر می باشد؟
۱. تجزیه و تحلیل وضعیت ۲. ارزشیابی
۳. نظارت ۴. نیازسنجی ۲۶- پرسشنامه مربوط به کدام یک از روشهای تعیین نیازهای آموزشی است؟
۱. روشهای انفرادی ۲. روشهای گروهی ۳. روش دلفی ۴. روش اسمی ۲۷- یک فرآیند یادگیری درباره شرایط روستایی در یک قالب و سبک فشرده، نظام دار، قابل تکرار و سریع می باشد که توسط
یک تیم چند رشته ای و اعضای جامعه مورد نظر در آن جامعه به اجرا در می آید؟
۱. ارزشیابی مشارکتی روستایی ۲. ارزیابی سریع روستایی
PTD , f TOT . y. ۲۸- کدام یک از موارد زیر مربوط به مشکلات و موانع خدمات رسانی ترویجی به زنان روستایی است؟
۱. عدم وجود تجزیه و تحلیل جنسیتی در کشاورزی ۲. اهمیت ندادن نظامهای ترویج به زنان روستایی
۳. محدودیت دسترسی به منابع تولید و کنترل آنها ۴. همه موارد
YY.V A .\.\[ .\.\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :