نمونه سوال درس اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی - کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و ابادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۷ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴)
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- معنی کلمه اقتصاد نزدیکترین ارتباط را با کدام گزینه دارد؟
۱. آزاد ۲. کمیاب
۲- یک تابع مربوط می شود به: ۱. تقاضا برای یک کالا ۲. عرضه یک کالا ۳. تقاضا و عرضه یک کالا، خدمت و یا منبع
۴. ارتباط بین یک متغییر وابسته با یک یا بیش یک متغیر مستقل
۳- بر روی منحنی تقاضا: ۱. حداکثر مرز تمایلات یک فرد است ۲. تمامی نقاط بیان کننده تعادل بازار می باشند ۳. فقط یک نقطه تعادلی برای مصرف کننده وجود دارد ۴. تولید کننده به تعادل می رسد f— چه عاملی باعث انتقال تقاضای چای به سمت بالا وراست می شود؟
۱. کاهش قیمت قهوه ۲. کاهش درآمد خانوار ۳. افزایش قیمت قند
۵- افزایش هزینه تولید یک کالا ، موجب می شود تا منحنی عرضه آن:
۱. انتقال یابد ۲. شیب ان بیشتر شود
۳. شیب آن کمتر شود ۴. هم شیب بیشتر گردد و هم انتقال یابد ۶- منحنی عرضه یک کالا در بازار در چه فضایی رسم می شود؟
۱. قیمت کالا و هزینه های تولید ۲. هزینه های تولید کالا و عرضه
۳. مقدار فروش کالا و کل هزینه های تولید ۴. قیمت کالا و مقدار عرضه
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ. Λ.Λ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی(گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و ابادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴
۷- چنانچه دولت، اقدام به تعیین قیمت کالایی در سطح بالاتر از قیمت تعادلی آن کالا بکند، در بازار برای آن کالاچه اتفاقی صورت می گیرد؟ ۱. با کمبود تقاضا روبرو می گردد ۲. با مازاد تقاضا روبرو می شود
۳. با کمبود عرضه روبرو می گردد ۴. قیمت تعادلی بالاتری خواهد داشت
۸- در کدامیک از موارد زیر ، اثر قیمت تعادلی نامعین است؟
۱. تقاضا افزایش یابد و عرضه ثابت باشد ۲. عرضه کاهش یابد و تقاضا ثابت باشد
۳. عرضه افزایش و تقاضا کاهش یابد ۴. تقاضا و عرضه افزایش یابند ۹- واحد کششی در آمدی تقاضای برنج کدامیک از موارد زیر است؟
۱. ریالی تن ۲. تن ریال ۳. کیلو گرم ریالی ۴. بدون واحد می باشد ۱۰- هنگامی که مطلوبیت نهایی منفی است، مطلوبیت کل چگونه است؟
۱. در حداکثر مقدار قرار دارد ۲. صفر است
۳. در کاهش است ۴. در حال افزایش است ۱۱- مصرف کننده ، زمانی در حالت تعادل قرار می گیرد که:
۱. تمام درآمدش را خرج نکند ۲. تمام درآمدش را خرج کند
۳. با توجه به درآمدش ، مطلوبیت خود را حداکثر کند ۴ . بیش از درآمدش خرج کند ۱۲- نسبت مطلوبیت نهایی کالای X به مطلوبیت نهایی کالای Yچه نام دارد؟
۱. نرخ تنزیل ۲. نرخ نهایی جانشینی ۳. نرخ مبادله ۴. نرخ جانشینی فنی ۱۳- وقتی منحنی بی تفاوتی شیب صفر دارد:
۱ . به صورت محدب است ۲. به صورت مقعر است
۳. به صورت خط افقی است ۴. شکل آن به شیب ارتباط ندارد
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ. Λ.Λ صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی(گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی
(نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴
۱۴- تولید متوسط و نهایی در چه نقطه ای یکدیگر را قطع می کنند؟
۱. در نقطه ماکزیمم تولید متوسط ۲. در نقطه مینیمم تولید نهایی Y در نقطه ماکزیمم تولید نهایی f در نقطه ماکزیمم توليد کل
۱۵- قانون بازده نزولی یکی از مهمترین قوانین در مورد کدام یک از موارد زیر است؟
۲. مطلوبیت ۳. تولید
۱. مصرف ۱۶- وقتی تولید نهایی صفر می شود ، شیب منحنی تولید کل چقدر است؟ _Y . Y. بی نهایت 。ャ ۱۷- منحنی های تولید همسان مشابه کدام منحنی می باشد؟ ۲. منحنی بی تفاوتی در مصرف
f منحنی مطلوبیت در مصرف
۱۸- برای دستیابی بخش کشاورزی به توسعه اقتصاد ملی ابتدا باید تولید کشاورزان کوچک رونق بگیرد. این اندیشه از کیست؟
۱. جان ویلیام ملر ۲. روپرت هودر ۳. کولین کلارک ۴. ژان فوراستیه
۱۹- سهم کشاورزی به کلی اقتصاد بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ : . کاهش یافته است . افزایش یافته است تغییری نکرده است . در بعضی سال ها افزایش ودر بعضی سالی ها کاهش یافته است
۲۰- براساس سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم: ۱. منابع ژنتیکی گیاهی در ایران به ۱۲۰۰۰ می رسد ۲. منابع ژنتیکی گیاهی در ایران به ۱۲۰۰ می رسد ۳. منابع ژنتیکی گیاهی در ایران به ۱۲۰۰۰۰ می رسد ۴. منابع ژنتیکی گیاهی در ایران به ۱۱۲۰۰۰ می رسد
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ. Λ.Λ
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی(گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و ابادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴
۲۱- کدام گزینه از تهدید های زیر ساختی بخش کشاورزی کشور محسوب می شود؟ ۱. ضایعات ۲. کمبود ماشین آلات
۳. تغییر کاربری ۴ . بالا بودن ریسک در کشاورزی
۲۲- طبق پیش بینی ها نرخ رشد تقاضای جهانی غلات تا سال ۲۰۱۵ : ۱. افزایش خواهد یافت ۲. کاهش خواهد یافت ۳. ثابت خواهد ماند ۴. قابل پیش بینی نیست ۲۳- آنچه که با یک تصمیم یا انتخاب به دلیل عدم انتخاب دیگر موارد از دست میرود، چه نامیده می شود؟
۱. هزینه پنهان ۲. هزینه نهایی . هزینه اشکار ۴. هزینه فرصت
۲۴- کدام گزینه جزء منابع رشد تولید کشاورزی است؟ ۱. کاهش سطح زیر کشت ۲. افزایش تعداد دفعات کشت ۳. کاهش آبیاری ۴. تغییر عملکرد ۲۵- استخدام توسط شرکت نفت در پروژه پارس جنوبی و بررسی تغییرات نرخ بیکاری در کشور به ترتیب در حیطه مطالعات کدام شاخه از علم اقتصاد قرار دارد؟ ۱. اقتصاد کلان -اقتصاد خرد ۲. اقتصاد خرد- اقتصاد کلان
۳. هردو اقتصاد کلان ۴. هردو اقتصاد خرد
۲۶- یک بازار: - ضرورتاً محل ملاقات بین خریداران و فروشندگان است ضرورتی بر وجود نکاتی جهت ملاقات خریداران و فروشندگان ندارد . در تمامی جامعه گسترش دارد
. در سطح یک شهر گسترش دارد
۲۷- موقعی که در آمد یک فرد افزایش می یابد ( تا زمانی که همه چیز دیگر ثابت است) تقاضا برای کالای نرمال:
۱ . بالا می رود ۲. کاهش می یابد
۳. بدون تغییر می ماند ۴. نیاز به اطلاعات بیشتر دارد
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ. Λ.Λ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :