نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس :، (جامعه شناسی، جامعه شناسی حوزه مطالعات توسعه ۱۱۱۷۱۲۰ -، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی جامعه شناسی (گرایش توسعه )، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی، علوم اجتماعی (جامعه شناسی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ، - ۱۲۲۲۱۴۲ ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- اگر مقدار ضریب همبستگی پیرسون ۴۰ درصد باشد، آنگاه ضریب تبیین آن چند است؟
۱. ۴۰ درصد ۲. ۲۰ درصد ۱۰.۳ درصد ۴. ۱۶ درصد
۲- با توجه به داده های جدول زیر ، ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر X و Y، چند است؟ X Y Y 2 Q f ү Y 一·/入 f – • /१ . Y - /ώ. Υ \ . )
۳- وقتی بین دو متغیر که یکی پیوسته و دیگری دو مقوله ای یا دو ارزشی حقیقی باشند بخواهیم رابطه همبستگی برقرار کنیم، از کدام یک از ضرایب همبستگی زیر استفاده می کنیم؟
۱. ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای ۲. ضریب همبستگی دو رشته ای
۳. ضریب همبستگی فی یا فای ضریب همبستگی اسپیرمن ۴- اگر بخواهیم همبستگی دو عدد یا نمره را بسنجیم که در اصل هیچ کدام از آنها دو ارزشی واقعی نیستند، اما هر دوی آنها
را اجباراً از روی ضرورت به صورت دو ارزشی در آورده باشیم، در آن صورت از چه روش همبستگی استفاده می کنیم؟
۱. کندالی ۲. فای ۳. کروسکال ۴۔ تتراکوریک
۵- با توجه به داده های جدول زیر ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر X و ۲ چقدر است؟ X ү
r 2 \ Y f
γ«Υ /Υ γ«ΥΥ". ΥΔ
صفحه ۱ از ۱۲
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی، جامعه شناسی حوزه مطالعات توسعه ۱۱۱۷۱۲۰ -، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه )، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی، علوم اجتماعی (جامعه شناسی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
۶- برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، متغیرهای X و Y ( مستقل و وابسته ) ، حداقل در چه سطح سنجشی باشند؟ ۱. یکی ترتیبی و دیگری فاصله ای ۲. هر دو متغیر فاصله ای ۲. هر دو متغیر ترتیبی ۴. یکی اسمی و دیگری فاصله ای ۷- کدام یک از موارد زیر در مورد خطای معیار برآورد یا SC، درست است؟ . برای محاسبه مقدار خطای ثانویه در ضریب همبستگی گاتمن بکار می رود. برای سنجش دقت در ضریب همبستگی پیرسون بکار می رود. برای برآورد دقت در معادله خط رگرسیون بکار می رود.
. برای براورد دقت محاسبه در مورد ضرایب همبستگی رتبه ای بکار می رود.
۸- با توجه به آزمون کی دو یا خی دو (از)، اگر تعداد سطر برابر با ۴ و تعداد ستون برابر با ۳ باشد، درجه آزادی چند است؟
\ Y .)
۹- با توجه به داده های جدول زیر مقدار کای دو یا خی دو ( متر)، چقدر است؟
جنسيت | پسر | دختر | جمع ورزش
انجام می دهند
انجام نمی دهند
جمع
Y|\ . Y ./AY . )
۱۰- کدام گزینه در مورد خطای نوع اول درست است؟ فرضیه صفر درست باشد ولی محقق آن را به غلط رد کند و فرضیه خلاف را بپذیرد فرضیه صفر نادرست باشد ولی محقق آن را به غلط می پذیرد و فرضیه خلاف را رد کند فرضیه صفر نادرست باشد ولی محقق آن را بپذیرد
فرضیه خلاف نادرست باشد ولی محقق آن را بپذیرد
γ«Υ /Υ γ«ΥΥ". ΥΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۱۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی، جامعه شناسی حوزه مطالعات توسعه ۱۱۱۷۱۲۰ -، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه )، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی، علوم اجتماعی (جامعه شناسی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
۱۱- کدام یک از موارد زیر در مورد توان آزمون درست است؟
۱. توان آزمون آماری احتمال درست بودن فرضیه صفر است، در صورتی که واقعا درست باشد
۲. توان آزمون آماری، احتمال درست بودن فرضیه خلاف است، در صورتی که واقعا درست باشد ۳. بین حجم نمونه و توان آزمون آماری رابطه معکوس برقرار است
۴. افزایش سطح معنی داری تاثیری در توان آزمون آماری ندارد ۱۲- تحقیقات قبلی نشان می دهد که میانگین استعداد تحصیلی دانش آموزان ۱۱۰ می باشد، در یک نمونه ۶۴ نفری، میانگین
استعداد تحصیلی دانش آموزان ۱۲۰ و انحراف معیار آن ۱۶ می باشد، مقدار آماره این آزمون چند است؟
\ . . * 人.Y ャ.Y A . ) ۱۳- پژوهشگری قصد دارد این فرضیه را آزمون کند: " بین میانگین وضعیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در امتحانات
نهایی سال سوم متوسطه تفاوت معنی داری وجود ندارد، برای انجام این آزمون از کدام روش استفاده می شود؟
۱. آزمون مستقل ۲. آزمون وابسته
۳. طرح زوجهای جور شده یا همتا ۰۴ آزمون t یک گروهی یا یک نمونه ای ۱۴- اگر مقدار ۵ ا=n = n و ۸ = )s = ۷,s ، ه ۱ = ۲, ۴ ۱ = ۲ باشد، مقدار آماره آزمون برابر با چند است؟
* .* * . Y. 2 . Y Δ. \ ۱۵- نمرات عملکرد ۱۰ آزمودنی در پیش آزمون و پس آزمون بدست آمده است، فرضیه این تحقیق در این آزمایش به این
صورت مطرح شده است: " میانگین های این دو موقعیت به طور معنی داری از یکدیگر متفاوت هستند "فرضیه های این آزمون به چه صورت مطرح می شود؟
F1:Aալ) = օ to F1.: Aալ) 쓰 o ." F1 : խլ) = օ 。ャ F1.: Aալ) = o . ) F1, : ալ) # օ H, : Aալ) > օ H, : ալ) > օ H, : Aալ) < օ
۱۶- اگر بخواهیم سه میانگین را بطور همزمان با یکدیگر مقایسه کنیم، بهتر است از کدام یک از آزمون های زیر استفاده شود؟
) . f F . Y. Z . Y f ويلکاکسون
γ«Υ /Υ γ«ΥΥ". ΥΔ صفحه ۳ از ۱۲
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی، جامعه شناسی حوزه مطالعات توسعه ۱۱۱۷۱۲۰ -، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه )، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی، علوم اجتماعی (جامعه شناسی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
۱۷- با توجه به جدول تحلیل واریانس، مقدار آماره F چند است؟
F|میانگین مجذورات | درجه آزادی مجموع منابع تغییرات )df) (MS( مجذورات (SS) .Үү. A بین گروهها SSb ?\ درون گروهها SSw, SS, کل Υ ΛΥ Λ ·/入 f • /१ . Y Υ/Δ . Υ Y|\ .۱۸- با توجه به جدول زیر، مقدار MS۱ یا میانگین مجذورات درون گروهی، چند است؟
F|میانگین مجذورات | درجه آزادی 8902లు منابع تغییرات )df) (MS( مجذورات (SS) .γγ. A بین گروهها SSb ?\ درون گروهها SSw ΥΛVΛ يل ،لالاً A. (A : * \ . . /Q . Wo Y \ . /) . Y १ • . γ«Υ /Υ γ«ΥΥ". ΥΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۱۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :