نمونه سوال درس آمار برای کتابداران نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار برای کتابداران نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درسی : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۱۱۷۰۱۹ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۰ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- توزیع تعداد مراجعات به مجلات یک کتابخانه دارای چه مقیاسی است ؟ ۱. اسمی ". ترتیبی ۳. فاصله ایی ۴. نسبتی
۲- بزرگترین و کوچکترین مشاهده در یک سری ۵۰ تایی داده به ترتیب برابر ۱۰۳ و ۳۵ می باشد. اگر تعداد طبقات برابر ۱۰ باشد، فاصله طبقات چقدر است؟
YA . f \ .זו. "ץן \*/入 .Y 2/Λ. ) ۳- فراوانی نسبی رده ششم در یک جدول فراوانی شامل ۵۰ داده برابر ۰/۲۲ است. اگر فراوانی تجمعی رده پنجم برابر ۱۵ باشد.
فراوانی تجمعی رده ششم برابر است با:
YY t Yジ.Y \ y . Y \ \ . ) ۴- اگر نقطه میانی رده ایی در یک جدول فراوانی برابر ۶۶ و حد پایین رده برابر ۶۳ باشد، حد بالای رده کدام است؟
%の . f γγ. γ. >१ . Y %い 。い ۵- تعداد مراجعان در بخش سمعی بصری یک کتابخانه طی ۸ روز یادداشت شده است و نتایج به صورت زیر ارائه گردیده است.
میانه داده برابر است با: Υ .Δ .8 «Λ .Υ .Υ.ΥΥ" .Υ"
Q . Y. 人.Y * Y * . )
۶- جدول زیر بیانگر مدت زمان دریافت ۵۰ عنوان مجله به روز توسط کتابخانه مرکزی دانشگاهی می باشد. چند درصد از مجلات طی ۵۳ روز به کتابخانه رسیده اند ؟
ΥΥ/Δ-ΥΛ/Δ Υ Λ/Δ-ΔΔ/Δ ΔΔ/Δ- ΡΥ/Δ ΡΥ/Δ-28/Δ ۳۴/۵-۴۱/۵ || حدود واقعی طبقات
Y Y r ү \ فراوانی
۹۷/۵-۱۰۴/۵ || ۹۰/۵-۹۷/۵ || ۸۳/۵-۹۰/۵ || ۷۶/۵-۸۳/۵ || ۶۹/۵-۷۶/۵ || حدود واقعی طبقات
\ 2 १ W \\ فراوانی
γ 2/ώ . * YY . Y. \ ץ. ץץן Λ/ΔΥ. ○ o - اگر ۷۶ = i = ۳۷۵ ۰, Mn از X باشد، مقدار مد چقدر است؟ i =
γ9 . * γγ . γ. YA . Y γΔ. γ.γ./γ.γ.γ. και γγ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۷


***
.
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۱۱۷۰۱۹ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۰
۸- اگر " эО, = | M. F Q = r ۳۴.۶ = سO) مربوط به ۳۰ داده باشد. راجع به توزیع داده ها چه می توان گفت؟
۱. داده ها دارای کشیدگی منفی می باشند. ۲. توزیع داده ها متقارن است.
۰۳ داده ها دارای کشیدگی مثبت می باشند. ۲. اطلاعات مسئله کافی نمی باشد.
... —"
| o | o اگر ه۴ = }\ X و ۶ = i از X مقدار انحراف معیار کدام گزینه است؟
i =l i =
\ YIS ...Y Y|\ \ . Y ኣ1ላ† .۱۰- ضریب تغییر پذیری ۱۰ داده برابر ۲ می باشد. اگر ۰/۸ = X باشد. مقدار انحراف معیار کدام است؟
.|. \ z : f . . . . Y. . ." ・/・%や .Y ·/··入 .1
۱۱- فرض کنید در پرتاب سکه احتمال ظاهر شدن شیر دو برابر احتمال ظاهر شدن خط باشد. سکه را دو بار پرتاب می کنیم. احتمال اینکه اینکه هر دو بار شیر ظاهر شود چقدر است؟
μ' . * . Y. re . Y F. . ) Е К: १ q ... —W اگر = (P(A و = (P(B و A و B مستقل باشند (P(AUB برابر است با: १ ү Po f r" . Y. + .Y Pl ... ) και μ' και μ' και μ' 9 o
۱۳- بسته ای شامل ۹ دستگاه رایانه است که ۳ تای آنها معیوب است. به چند طریق می توان ۴ دستگاه انتخاب کرد به طوری که
......।” (1ਂ
۱۴- یک جفت تاسی را با هم پرتاب می کنیم، اگر مجموع شمارش تاس های ظاهر شده ۶ باشد. احتمال اینکه شماره یکی از تاسی
ها ۲ باشد چقدر است؟
. Y. & Y P . )
μυς μυς
ώ .
۱۵- کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟
۲. A و B ناسازگارند اگر 0 =A ( B ۴. A و B ناسازگارند اگر (P(A ( B ) = P(A) P(B
صفحه ۲ از ۷
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
۱. A و B ناسازگارند اگر ( A CB ۳. A و B ناسازگارند اگر ( = Bل) A
γ.γ./γ.γ.γ. και γγ
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۱۱۷۰۱۹ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۰ ۱۶- در کتابخانه ای ۳۰ درصد از دانشجویان به کتابهای درسی، ۲۵ درصد از آنها به مجلات تخصصی و ۱۰ درصد از آنها به هر دو دسته کتاب ها درسی و مجلات مراجعه می کنند. دانشجویی به تصادف انتخاب می شود، چند درصد احتمال دارد این دانشجو به بخش کتاب های درسی یا مجلات تخصصی مراجعه کنند؟ \ . . * Δώ. Υ E d . Y ャ・.い ۱۷- در یک کلاسی دانشگاهی که از ۶۰ دختر و ۴۰ پسر تشکیل شده است، مشاهده می شود که ۲۴ دختر و ۱۶ پسر عینکی هستند. احتمال اینکه یک دانشجو به تصادف انتخاب شود عینکی باشد به شرط آنکه بدانیم پسر است چقدر است؟
./2 . * . It . Y. . . ) 2 Y ・/Yや .い
۱۸- جدول زیر تابع احتمال متغیر تصادفی X می باشد، امید ریاضی متغیر تصادفی برابر است:
Tx-x_TETTTTTTFT P(X =x) || | | | | | | | Л Л Л 人
\ , ; ・/Yめ .Y /γ Δ . Υ \ |\ . ) ۱۹- احتمالی یافتن اطلاعات کتابشناختی یک موضوع هنگام جستجو در بخش مدلاین ۸۰ درصد است. یک مراجعه کننده ۵
موضوع مختلف را مطرح می سازد. احتمال اینکه ۲ موضوع با موفقیت همراه باشد چقدر است؟
·/··入 f / Δ Υ Υ.Υ ・/Yめ% .Y ・/>や .) ۲۰- احتمال اینکه دانشجویی به سوالی پاسخ صحیح دهد برابر ۰/۷ می باشد. اگر امتحانی دارای ۵ سوال باشد و X بیانگر تعداد
پاسخ های صحیح باشد، واریانس متغیر تصادفی X برابر است با:
V・Y f ・/Y○ .Y \|. A . Y . Y . ) ۲۱- فرض کنید متغیر تصادفی X بیانگر تعداد اشتباهات تایپی در یک صفحه از کتابی باشد و دارای توزیع پواسن با پارامتر
با = A باشد چقدر احتمال دارد که در سه صفحه حداکثر دو اشتباه تایپی وجود داشته باشد؟
- μ' . Υ — ; , " -;۲. س ーク 。 P৯e_" P৯e_ ІлеT” Ae T'
۲۲- کدامیک از توزیع های زیر دارای میانگین و واریانس یکسانی می باشد؟ ۱. نرمالی " . پواسن ۳. دوجمله ای ۲. برنولی
۲۳- میانگین تعداد کتاب های موجود در قفسه های یک کتابخانه ۳۵ و انحراف استاندارد ۵/۲۵ کتاب است. اگر توزیع تعداد کتاب ها در قفسه ها از توزیعی نرمال برخوردار باشند، چند درصد از از قفسه ها ۳۵ تا ۴۸ کتاب دارد؟
. /༈ ༢ དཔ༈ . ༈་ . . . 22 . " ·/\人·入 Y . It q \,\ . )
γ.γ./γ.γ.γ. και γγ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۷
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۱۱۷۰۱۹ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۰
۲۴- مقدار میانگین و واریانس جامعه ای به ترتیب برابر ۱۲۹/۲۸ و ۱۲۱۱/۰۴ می باشد. یک نمونه ی ۱۰۰ تایی از این جامعه استخراج می کنیم، مقدار خطای استاندارد میانگین کدام است؟
.] ү. ү . f ጳ የፇ .የ Y人や .Y \ Y \|\ . . . )
۲۵- نمونه ای تصادفی مرکب از ۱۰۰ مشاهده از جامعه ای که در آن A نامعلوم است و ۸ = O، داده شده است. فرض کنید که میانگین نمونه ای برابر ۷/بع = ۲ باشد. بازه اطمینان ۹۵ درصدی برای / کدام است؟ ( /A" , "১৮) ." ۲۶- در برآورد فاصله ای میانگین جامعه زمانی که واریانس جامعه نامعلوم و حجم نمونه کوچک باشد، از کدام آماره استفاده می شود ؟
F t ** t Y Z . )
۲۷- فرض کنید متغیر X بیانگر تعداد صفحات یک چکیده نامه و ۲ تعداد چکیده ها باشد. از این متغیرها نمونه ای به اندازه ۱۸
استخراج شده است نتایج به شرح زیر می باشد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون چقدر است؟ ΣΧΥ = κι Ρ μ.μ., n = ιλ, ΣΧ= 1 και κ. μ. ,ΣΥ = κ μ.μ
ΣΧ" = ιωΛ γο", ΣΥ" = 1 ο γαλ
./a2 . * -• /१> . Y -• />१ . Y • />१ . ۲۸- اگر داده های زیر بیانگر اختلاف رتبه های دو متغیر تصادفی X و Y باشد. مقدار ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن برابر است با:
di : a,—”,I, a,i,o,—F, P,—”,a
_.]үү . f _.jYY .Y .ןVץ. "ץ . [үү . ۲۹- اگر ۰ ۵ ۴۶۱ = XEY = ۶۴۰ ، XEX = ۵ ۶۰ ، XEXY، ه ۹۰ ۰ع = "DEX و هه ۵۴۰ = " DEY و ۸ =n باشد. معادله ی خط پیش بینی کدام است؟
。ャ
Y = e/vari-PF/FX Y = —s/va FIX +**/F •
Y = e/vari-Pr/FX " Y = c/ws FIX +**/* "
۳۰- در معادله رگرسیونی X ۰/۴۵ + س/۰ = Y اگر ۲ = X باشد، مقدار Y را پیش بینی کنید.
/γώ . * .ץ. ץן \ "ו. "ץן Y| \ . )
γ.γ./γ.γ.γ. και γγ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۷


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :