نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور =
کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱ رشته تحصیلی / کد درس : ، - مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک)، مدیریت اجرایی ، (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی) مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ - ، مدیریت ، MBA مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- کدام گزینه جزء مدل های ترکیبی تحقیق در عملیات می باشد ؟
۱. برنامه ریزی پویا برنامه ریزی آرمانی ۲۔ تحلیل تصمیم ۴. روش های جستجو ۲- کدامین مدل جزء انتزاعی ترین مدل ها است؟
to ۱. شهودی آ ، قیاسی ۳. شمایلی
۳- در روش ترسیمی حل مسائل برنامه ریزی خطی گوشه ای که از بیش از دو معادله ی مرزی تشکیل شده باشد؟
).. گوشهای غیر موجه است. ャ。 گوشه ی تبهگن است. ۳. نقطه ی بهینه است. آن نقطه ی غیر موجه است.
مدل زیر را در نظر گرفته و به سؤالات زیر پاسخ دهید): یک شرکت چوب بری باید سفارش هایی با ابعاد زیر را تهیه کند و به مشتریان بفروشد
ابعاد چوب های سفارشی مقدار سفارشی میلی متر ۱۱ × ۲ متر ×۱ متر * - "וו \ . . . میلی متر ۱۱ ×۴ متر ×۱ متر W . . میلی متر ۱۱ × ۴ متر × ۲ متر
این سفارشات باید از تخته های استاندارد به ابعاد ۱۱×۴×۲ تهیه گردد، شرکت چوب بری در نظر دارد که سفارشات را به گونه ای برآورد ه سازد تا حداقل تخته ی استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.
۴- تعداد محدودیت های مدل فوق چند تا است؟
ð f f : * Y Y Y .)
; : * Δ.Υ f : y * . )
"וו."וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۹

***
. - - دانشگاه پیام نور =
کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱ رشته تحصیلی / کد درس : ، - مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک)، مدیریت اجرایی ، (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی) مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ - ، مدیریت ، MBA مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- کدام گزینه جزء مدل های ترکیبی تحقیق در عملیات می باشد ؟
۱. برنامه ریزی پویا برنامه ریزی آرمانی ۲۔ تحلیل تصمیم ۴. روش های جستجو ۲- کدامین مدل جزء انتزاعی ترین مدل ها است؟
to ۱. شهودی آ ، قیاسی ۳. شمایلی
۳- در روش ترسیمی حل مسائل برنامه ریزی خطی گوشه ای که از بیش از دو معادله ی مرزی تشکیل شده باشد؟
).. گوشهای غیر موجه است. ャ。 گوشه ی تبهگن است. ۳. نقطه ی بهینه است. آن نقطه ی غیر موجه است.
مدل زیر را در نظر گرفته و به سؤالات زیر پاسخ دهید): یک شرکت چوب بری باید سفارش هایی با ابعاد زیر را تهیه کند و به مشتریان بفروشد
ابعاد چوب های سفارشی مقدار سفارشی میلی متر ۱۱ × ۲ متر ×۱ متر * - "וו \ . . . میلی متر ۱۱ ×۴ متر ×۱ متر W . . میلی متر ۱۱ × ۴ متر × ۲ متر
این سفارشات باید از تخته های استاندارد به ابعاد ۱۱×۴×۲ تهیه گردد، شرکت چوب بری در نظر دارد که سفارشات را به گونه ای برآورد ه سازد تا حداقل تخته ی استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.
۴- تعداد محدودیت های مدل فوق چند تا است؟
ð f f : * Y Y Y .)
; : * Δ.Υ f : y * . )
"וו."וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۹

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ - ،
مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک)، مدیریت اجرایی
(بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت MBA، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت
صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۶- اضافه کردن متغیر مصنوعی R به محدودیت باعث می شود که منطقه ی موجه :
۱. بزرگتر شود. ۲. کوچکتر شود. آدر بعضی موارد کوچکتر ودر بعضی موارد بزرگتر شود.
۷- در تابلوی سیمپلکسی یک مدل برنامه ریزی خطی متغیر ورودی وجود دارد اما تمامی عناصر ستون لولا غیر مثبت هستند ، این مدل دارای کدام حالت خاص است ؟
۱. تبهگن ". ناحیه ی جواب بی کران بدون گوشه ی بهینه ۰۲ فاقد ناحیه ی موجه ". بهینه ی چندگانه
۸- در صورتی که سود هر واحد محصول برای ۱۰ واحد اول ۲ و برای واحدهای ۱۱ تا ۲۰، ۱/۵ باشد کدام یک از مفروضات برنامه ریزی خطی نقضی گردیده است ؟
۰۱ فرض تناسب آفرضی جمع پذیری ۲. فرض بخش پذیری آفرض معین بودن - کدام خصوصیات مدل برنامه ریزی خطی بر اساس متغیرهای غیر منفی مدل (0 = ...... و . . .) تضمین می شود؟
۰۱ فرض تناسب آفرضی جمع پذیری
"فرض بخش پذیری آفرض بودن معین بودن
"וו."וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک)، مدیریت اجرایی
(بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)،
مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت MBA، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت
صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۱۰- مسأله ی برنامه ریزی خطی زیر را در نظر بگیرید و مشخص کنید که دارای چه حالت خاصی است ؟
MaxZ = 6x 1 — 2x „
S.t :
2ک و 2x 1 - x ] x is 4
Х1, Х2 > O
". ناحیه ی جواب بی کران دارای گوشه ی
آن جواب بهینه ی چندگانه
۱. ناحیه ی جواب بی کران فاقد گوشهی بهینه
۰۲ فاقد ناحیه ی موجه
۱- اگر در یک مسأله ی برنامه ریزی خطی تابع هدف موازی با یکی از محدودیت ها باشد، مسأله دارای کدام حالت خاص
آن ناحیه ی جواب بی کران
۴. جواب بهینه ی چندگانه
آن دارای بی نهایت جواب موجه باشد.
آن دارای بی نهایت گوشه باشد.
صفحه ۳ از ۹
–ץף"ןו
است ؟
۱. تبهگن
۳. فاقد ناحیه ی موجه ۱۲- یک مسأله ی برنامه ریزی خطی می تواند:
۱. دارای بی نهایت گوشه ی غیر موجه باشد.
۲. دارای بی نهایت گوشه ای بهینه موجه باشد.
نیمسال دوم ץף
"וו."וץ. ו. ון. ו. ו
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ - ، مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی ( استراتژیک)، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی مجازی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت MBA، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۱۳- در صورتی که متغیرهای کمکی مسأله ی زیر را با SI و S2 و S3 نشان دهیم، در نقطه ی A :
محدودیت 3 جا-ہچ &২_ ওঁ ২১২
N২& Ş ད།
২২ ,х چھهدند
s i = Q s9 = Q sg > O : ' s 1 = Q so - Q sa = 0 . )
s i <0 sg < Q sg > C : ' s1 = Q s2 < 0 s g = O -W
۱۴- برای حل مسأله ی زیر به روش سیمپلکس به چند متغیر تصمیم، کمکی و مصنوعی نیاز است؟
۱۵- هرگاه در یک تابلوی سیمپلکس حداقل یکی از متغیرهای مصنوعی اساسی باشد و دارای مقدار بزرگتر از صفر باشد، مدل چه حالت خاصی دارد؟
۱. جواب بهینه ی چندگانه ۲. منطقه موجه نامحدود
۳. فاقد ناحیه موجه(جواب) ۲. تبهگن
"וו."וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :