نمونه سوال درس روش های محاسبات عددی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روش های محاسبات عددی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : ، - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۰۷۵ مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹ - ، مهندسی ، مکانیک - ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی ، رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات ، - مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۵۱۱۰۷۵ مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
\ —\ بسط علم د – در مبنای ۵ کدام است؟ *
./\, . ." , / \ , , \ . Yʻ , / ; " ./. : :"
۲- کدام گزینه صحیح است؟ δ(a +b) < δ(a) + δ(b). e(a+b) < max{e (a),e (b)} δ(ab) < δ(a) + δ(b). * e (ab) < e (a) + e(b) “Y
- —r اگر Z ۲ و خطای اندازه گیری آن ۰/۰۰۱ = Ar باشد، خطای اندازه گیری ۱ -- ۲ COS ۲- = ( کدام است؟ Y
、/、Y f , / , \ . Yʻ , s , , Y . Y , s , , \ . )
f— کدام یک از روش های زیر برای تعیین ریشه معادله ی . = )f(x همگرایی تضمین شده دارد؟
۱. روش نیوتن ۲. روش وتری ۲. روش نابجایی ۴. روش تکرار ساده
۵- درجه ی چند جمله ای که از نقاط (۰,۲) , (۱,۵) , (4 ۱ و۲) و (۳,۳۵) ,( ۷۶ و ۶) می گذرد، کدام است؟
۶- تابع COS را با چه اندازه گام h باید جدول بندی کرد، تا خطای حاصل از درونیابی خطی آن نابیشتر از 10×0.5 شود؟
. . . . ; ・/ Y.Y • | \ \ . Y . . ) . )
የየየጳየ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹ - ، مهندسی مکانیک - ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوا فضا ۱۵۱۱۰۷۵ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶
۷- برای تابع جدولی زیر [ ... . .] / کدام است؟
A t \ . . Y. ү . \ A— برای تابع جدولی زیر )L(x کدام است؟ x " — \ - * x —x V x " — Yx " — x + Y -\ Y * —TV Y 1 A— ای تقریب انتگرال s气 کدام روش می توان استفاده کرد؟ برای تعریب انت === - از کدام روشی می توان استفاده کرد ؟ —1 1–x” ۱. روش ذوزنقه ای ۲. روش رامبرگ ۳. روش سیمپسون ۴. روش نقطه میانی
۱۰- روش سه نقطه ای گاوسی برای چه چند جمله ایهایی دقیق است؟ ۱. چند جمله ایهای تا درجه ۲ ۲. چند جمله ایهای تا درجه ۳
۳. چند جمله ایهای تا درجه ۴ ۲. چند جمله ایهای تا درجه ۵
የየየጳየ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹ - ، مهندسی مکانیک - ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوا فضا ۱۵۱۱۰۷۵ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶
1 —\\ حداقل تعداد بازه ها را در روش ذوزنقه ای چقدر انتخاب کنیم تا خطای حاصل از تقریب انتگرال Sin d | با این روش O کمتر از 2- 10 شود؟ ү . t y . r A Y \ . . ) זו
χτ - مقدار انتگرال s sin rd۲ به روش گوس دو نقطه ای کدام است؟ \ , t ./Λαγ9 . Υ \ ץןV \ ץ. "ץ • /११/\^ . "
۱۳- تابع جدولی زیر مفروضی است. اضافه کردن کدامیک از نقاط زیر به این جدول، تابع درونیاب را تغییر نمی دهد؟
A -1 O 1. f 1 -1 -1 (\,x) t (\,\) v. (Y,\) Y (, ) . )
۱۴- خطای برشی فرمول مشتقگیری زیر کدام است؟
f (s )-೭೬.೬೬ Y h
Ο(h") * Ο(h") " Ο (h") " O (h) . )
۱۵- در روش حذفی گوسی برای تعیین جواب دستگاه معادلات خطی A r = b، ماتریس A به کدام صورت زیر تبدیل می
شود ؟ ۱. ماتریس قطری ۲. ماتریس معین مثبت ۳. ماتریس همانی ۴۔ ماتریس مثلثی ?\— چند تکرار از روش تنصیف برای تعیین ریشه معادله ۰ == - Sin در بازه ی [۲. لازم است تا خطای آن از ۱۰ کمتر باشد؟ \ . . ; 人.Y ү ү 2 . ) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹ - ، مهندسی مکانیک - ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوا فضا ۱۵۱۱۰۷۵ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶
W— اگر از روش اویلر برای حل معادله دیفرانسیل زیر استفاده شود، با انتخاب у () h = / ծ کدام است؟
, y у — | x + y y(0– ャ.や γ/ΛΥΔ . Υ Υ/Δ . Υ \ |\ YA . ) 1 () 2 —WA معادله مشخصه ماتریسی |1 - 20| =A کدام است؟ 0 1 3 石一42+3=0” λ' +3λ.+4=0 " *ー5*ー4=0 " *ー4*+42-5=0 " ۱۹- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. بردارهای ویژه هر ماتریسی، مستقل خطی هستند. ۰۲ بردارهای ویژه هر ماتریسی، متعامد هستند. ۲. هر ماتریسی در معادله سرشت نمایی خود صدق می کند. ۰۲ بردارهای ویژه هر ماتریس یکتا هستند.
۲۰- یک تکرار از روش گاوسی - سایدل برای دستگاه زیر، با انتخاب (۱,۱ ,۱) = " X کدام است؟ 8x1 + 2x2 +2x3 =30 {x -9x3 +2x3 =1 (2x +3x2 +6x3 =31
X (۱) = (۳/۲۵,۰/ ۵۸۳۶,۶ /۳۳۳۳) .۲ X") = (r/ Yo, /tvvv, r/A#vy)' .)
X"=(r/vo,.../ャ・co.ャ/vvray "
\•\•|\•\•የየየጳየ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :