نمونه سوال درس شیمی دارویی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی دارویی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲
۱- محصول هیدروژن دار کردن کاتالیزوری آدرنالون چیست؟
۱. آمینو الکل راسمیک ۲. فنیل اتیل آمین ٠٢ هیدروکسی فنول ۰۴ دی اتیل استات
۲- سنتز کدامیک از ترکیبات زیر از طریق فرایند مانسکه -جانسون -اسکیتا با استفاده از آمونیاک صورت می گیرد؟
۱. ارسی پرنالین آ ، بنزوکتامین ۳. فنیل پروپانول آمین ۴ - ترانیل سیپرومین
۳- سنتز داروی ترانیل سیپرومیان از کدامیک از ترکیبات زیر شروع می شود؟
۱. آمین ۲. استیرین ۳. بنزالدهید ۴. گلیسین
۴- کدامیک از داروهای زیر از واکنش هومووراتریل آمین و ۱-(۴- متوکسی فنیل) بوتان -۳- ان از طریق آمین دار شدن کاهشی تهیه می شود؟
۱. نومیافنزین ۲. تیامفنیکل ۳. تیلیدین ۴. دوبوتامین
CH3 - Н, Н, | امین دار شدن کاهشی ? جات تاتاتـ CT-CT-C=O CH3 - ÇH, . \ Н, Н, | Н, Н, | c –c –с—Nн, C - C – C — Br Η Η Ҫнs t NH2 Н, Н9 | Нр Н2 | | C-C -ಣ್ಣ-OH C – C –C=O
۶- محصول اثر تیونیل کلرید بر روی بوتیرولاکتون کدام ترکیب است؟
۱. ایزوپروپیل کلرید ٠٢ اتيل سيکلوپروپان ٠٢ کلروبوتيريل کلريد ۲. دی متیل آمینوپروپان
۵- محصول آمین دار شدن کاهشی ترکیب زیر کدام است؟
۷- برای جداسازی راسمات ناپروکسن به انانتیومرها از کدام ترکیب استفاده می شود؟
۱. فن بوتن ۲. سینکونا ۰۳زومپیراک ۴. دیکلوفناک ۸- از ۹ اکنش ، گاه ا:ا با ۳- پان - ۱،۲-دیول یا گلیسید کدام ترکیب بدست می آید؟
x 9 2 و پروبان بو هم در دهی
۱. گایافنزین ۲. متوکاربامول ۳. تاموکسیفن " . سالبيوتامول ۹- کدامیک از ترکیبات زیر از مشتقات دی فنیل آمین هستند؟
۱. پریالوکاین ۲. پاراستامول ۳. فناستین ۴. مفنامیک اسید
صفحه ۱ از ۶
የ\ልየV •\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است - تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی دارویی رشته تحصیلی / کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲ ۱۰- محصول واکنش اتری شدن ۴- نیتروفنول و سپس کاهش گروه نیترو و استیل دار شدن کدام ترکیب است؟ ۱. پریالوکاین ۰۲ فناستین ۳. لیدوکاین ۲. تولی کاین ۱۱- محصول واکنش تک متیل دار کردن آمیدوتریزوییک اسید توسط دی متیل سولفات در محلول قلیایی کدام است؟ ۱. متریزوییک اسید ۲. ایوبنزامیک اسید ۰۳ بیلی سکوپین ۴. بیلی گرام ۱۲- محصول آسیل دار کردن D - گلوکز آمین با متریزوییک اسید کلرید کدام ترکیب است؟ ۱. تله پاک ٠٢ کونرى ۳ متریزاامید ". گولبرين
۱۳- واکنش ترکیب زیر با کلرواستیک اسید کدام ترکیب است؟
О2 H2N S NH2
۱. سولفاستامید ۲. آسه دیاسولفون ۳. سولفامتیزول ۲. سولفامرازین ۱۴- داروی فوروز مید برای درمان کدام بیماری بکار میرود؟
W ... ضد درد آ، نقرسی .Y . ملار " ضد تهوع \\— کدامیک از مخلوط های دارویی زیر دارای هم افزایی یا سینرژیستی هستند؟
۱. لاکتیلی فنتیدین و سولفادیازین ۲. تولی کاین و سولفادیکرامید
٢. پاراستامول و سفالوسپورين .Y . آموکسی سیلین و کلاوولانیک اسید }\— کدام یک از ترکیبات زیر جزو مشتقات اوره آمپی سیلین نیستند؟
۱. آزلوسین آ ، اپی سیلین ۳. مزلوسیلین ۴۔ پیپراسیلین
۱۷- کاربرد داروی تولنفات چیست؟
۱. ضد درد ۲. ضد دیابت ۳. ضد قارچ " ضد تهوع
۱۸- کاربرد داروی تولمتین چیست؟
۱. ضد درد ۲. ضد قارچ ۳. ضد تهوع ۴ - ضد ورم
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۵۴۷ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۶***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲
۱۹- واکنشگر مناسب برای انجام واکنش زیر کدام است؟ HAC HAC N O o N O
CH3OH/H2O t CH3OH/NaOH . r CHAI/ H2SO, Y (H3CO)2SO2 .۲۰- محصول تجزیه آبکافت حلقه ز/ =لاکتام بنزیل پنی سیلین کدام ترکیب است؟ ۱. بنزیل پنی سیلوییک اسید ۲. بنزیل پنی سیلوییک آلدهید
۳. بنزیل پنی سیلوییک اکسید ٠٢ بنزيل پنی سيلوييک الکل ۲۱- محصول تراکم اتیل بوتیل مالونات با هیدرازوبنزن چیست؟
۱. اکسی فن بوتازون آن سولفین پیرازون ٠٢ تیمورازول ۴. فنیل بوتازون ץץ– نام دیگر گلیوکسیل دی او ریید کدام است؟
۱. نفازولین ۲. پریز کولی " آلانتويين ". اتريون ۲۳- محصول تراکم ارتو فنیلن دی آمین با تیازول - ۴- کربوکسیلیک اسید چیست؟
۱. هيسمانال ۲ - موتیلیوم ۳. تیابندازولی ۴. مبندازول
የ\ልየV •\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲
۲۴- محصول واکنش زیر چیست؟ O
N
C-CEN + S2Cl2 حـ {
NH2 Cl NH2 . Y. Cl CI . Yʻ CI Y / \ . Y N へ。レ* ~_صےN へ_イ" S S S ۲۵- محصول استری شدن دیودون با نرمال پروپانول توسط کاتالیزور اسیدی چیست؟ ۱. پروپیلیودون ۲. دیزوپیرامید ۰۳ پیریدیوم ۴۔ پردیپین
۲۶- محصول تراکم ۱- متیل -۴- پیپریدون با آنیلین و به دنبال آن کاهش به ۴-آنیلینو و سپس آلکیل دار کردن با بنزیل کلرید
در مجاورت سودامید چیست؟ ۱. رد پتین آ ، بامیپین ۳. آلفنتا ". راپيفن
۲۷- نوع ترکیب و اثر دارویی داروی پاپاورین کدام است؟
۱. کینولین - گشادکننده رگ ۰۲ کینولین - تنگ کننده رگ ۲- آیزو کینولین - ضد اسپاسم ٠٢ ايزوکينولين- ضد تهوع
۲۸- کدامیک از داروهای زیر متعلق به کینازولین ها هستند؟
۱. ترومکسان ۲. سین تروم ۳. اینتنساین ۴. پرازوسین ۲۹- تبدیل کلرازپات به دسی متیل دیازپام در معده از چه طریق صورت می گیرد؟
۱. کربوکسیلی زدایی ۲. هالوژن زدایی ۳. آلکیل دار شدن ۴. الکلی کافت ۳۰- محصول واکنش ۶- کلروپورین با سدیم تیوسیانات و در پی آن آبکافت ۶- تیوسیانوپورین کدام است؟
۱. آزاتیوپرین ۲. آسیکلوویر ٠٢ مرکاپتوپورين ۴. تئوبرمین ۳۱- ساختار فتالازین در کدامیک از ترکیبات زیر یافت می شود؟
۱. متوترکسات ۲. دیلتیازم ۳. فلورازپام ۴. دی هیدرالازین
\•\• |\•\• የ\ልየV
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :