نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم ، (کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار
، - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی )۱۱۱۵۱۴۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۱- در تکه برنامه زیر دستوری که با علامت * مشخصی شده است چند بار اجرا می شود؟ for (i-1 ; i3-5; it 4) for (j=1 ; j<=5-i; j++)
(*) P;
۲- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟
n° 。ャ n!eo(n") ' log n š i =00) f 6n" +17εΩ(n") " i =0
۳- خروجی تابع بازگشتی زیر به ازای 7=a و 3=b کدام است؟ int test (int a, int b) { if (a-b) return 0;
else return (test((a-b), b) +1;
い・い・ハ・Y・Y)%・)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۱۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر(چندبخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۴۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۴- تابع بازگشتی زیر چه عملی را انجام می دهد؟ int Q (int n , int m)
{ if (m 3- n) return (Q(n, m + 1) + m); else return (0); } ۱. حاصل جمع اعداد ۱ تا Trm ۲. حاصل جمع m و n ۳. حاصل جمع اعداد fm تا n ۴. تعداد اعداد بین m تا n
۵- اگر در یک آرایه ۱۰۰ عنصری مرتب شده با روش جستجوی دودویی، به دنبال عنصر خاصی باشیم، در بدترین حالت به چند مقایسه نیازمندیم؟
\ . . . Y. Q . . Yo ү ү 2. ۶- فرضی کنید آرایه دو بعدی (۲۰×۳۰) A بصورت ستونی در حافظه ذخیره شده است، اگر آدرس شروع ذخیره سازی ۱۰۰۰ باشد
و هر عنصر آرایه نیاز به ۲ بایت حافظه داشته باشد، در اینصورت آدرس عنصر (۹ و ۱۱) A از چه آدرسی شروع می شود؟
\ልም የ .W γΥΛ ) . Υ ץ. ףץזו \የልለ .۷- الگوریتم محاسبه ترانهاده یک ماتریسی در نمایش خلوت با اندازه (m" n) و t عنصر غیر صفر، از چه مرتبه ای است؟
O(mn) t O(mt) - Y O(nt) - Y Ο( n+t).
= صفحه ۲ از ۱۰
)・%)い・い・ハ・Y・Y نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر(چندبخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)،
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۴۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۸- سه پشته S1 و S2 و S3 هر یک حاوی دو عدد به شکل زیر می باشند دو عملگر (p Oppush (i,j و (pop (i به صورت
زیر تعریف شده اند: (poppush (i,j یک عنصر از پشته Si حذف و به پشته S اضافه می کند . (pop (i یک عنصر از پشته Si حذف و در خروجی چاپ می کند.
برای چاپ کردن اعداد به صورت (6,4,2,5,3,1) (از راست به چپ) عملگر (pop (i باید حداقل چندبار مورد استفاده قرار
بکیرد. 6 4 2 5 3 1 S3 S2 S4 ۱. ۳ بار ۲. ۴ بار ۳. ۵ بار ۴. ۶ بار
- حاصل postfixc, ,u.c (پسوندی) زیر چند است؟
) . Y. \ . . Y १ . \\ ۴. صفر
۱۰- اگر حروف الفبای A,B, C, D, E, F به ترتیب از سمت چپ به راست وارد پشته شوند کدامیک از خروجی های زیر از پشته
امکان پذیر است؟(گزینه ها را از چپ به راست بررسی کنید)
BEA . f ABFC Y EDCBA . Y BDFA . )
1Ꮗ1Ꮗ| 101021ᏮᏇ1 صفحه ۳ از ۱۰
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر(چندبخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)،
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۴۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۸- سه پشته S1 و S2 و S3 هر یک حاوی دو عدد به شکل زیر می باشند دو عملگر (p Oppush (i,j و (pop (i به صورت
زیر تعریف شده اند: (poppush (i,j یک عنصر از پشته Si حذف و به پشته S اضافه می کند . (pop (i یک عنصر از پشته Si حذف و در خروجی چاپ می کند.
برای چاپ کردن اعداد به صورت (6,4,2,5,3,1) (از راست به چپ) عملگر (pop (i باید حداقل چندبار مورد استفاده قرار
بکیرد. 6 4 2 5 3 1 S3 S2 S4 ۱. ۳ بار ۲. ۴ بار ۳. ۵ بار ۴. ۶ بار
- حاصل postfixc, ,u.c (پسوندی) زیر چند است؟
) . Y. \ . . Y १ . \\ ۴. صفر
۱۰- اگر حروف الفبای A,B, C, D, E, F به ترتیب از سمت چپ به راست وارد پشته شوند کدامیک از خروجی های زیر از پشته
امکان پذیر است؟(گزینه ها را از چپ به راست بررسی کنید)
BEA . f ABFC Y EDCBA . Y BDFA . )
1Ꮗ1Ꮗ| 101021ᏮᏇ1 صفحه ۳ از ۱۰
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم ، (کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار
، - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی )۱۱۱۵۱۴۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۱۱- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
توابع حذف و اضافه کردن به صف دارای پیچیدگی زمانی (1)O هستند.
توابع حذف و اضافه کردن به پشته دارای پیچیدگی زمانی (O(n هستند. ۳. صف الویت صعودی، صفی است که عناصر باید به ترتیب صعودی به آن اضافه و به ترتیب نزولی از آن حذف شوند. ۴. در صف حلقوی می توان عناصر را در جای مناسب درج کرد همچنین میتوان هر عنصر دلخواه را حذف کرد.
۱۲- کدام گزینه تعداد عناصر در یک صف حلقوی را نشان می دهد؟ (F به یک خانه قبل از ابتدای صف اشاره می کند و R به
انتهای صف اشاره می کند و 11 تعداد خانه های صف است.)
_J n-F+R if F>R • V _J n-(R-F) if F>R .' M={: if R>F M={} if R>F M= n – (R-F) ' M=R-F Y
い・い・ハ・Y・Y)%・)
صفحه ۴ از ۱۰
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :