نمونه سوال درس مبانی علم اقتصاد رشته حقوق نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی علم اقتصاد رشته حقوق نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
藥 دانشکاه پیام نور کارشناسی டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : مبانی علم اقتصاد
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۷
۱- کدام یک از گزینه های زیر معتقدند که حل مشکلات اقتصادی جامعه بشری ، تنها از طریق قطع دست واسطه گران ، حذف سود سرمایه داری و مالک و سهیم شدن کارگران در ابزار تولید میسر است ؟
۱. مکتب مرکانتیلیسم ۲. مکتب فیزیوکراتها ۳. مکتب تاریخی ۴. مکتب سوسیالیزم
۲- کتاب تئوری عمومی اشتغال ، پول و بهره " در چه سالی و توسط چه کسی نوشته شده است ؟ ۱. سال ۱۷۷۶، توسط آدام اسمیت ۲. سال ۱۸۸۳، توسط کارل مارکسی ۳. سال ۱۹۴۶، توسط کارل منگر ۴. سال ۱۹۳۶، توسط جان مینارد کینز
۳- کدام یک از گزینه های زیر معتقدند که سیاستهای کنترل و ارشادی دولت، تنها سیاستهای کافی ومورد نیاز نبوده بلکه سیاستهای در آمدی و برنامه ریزی نیز به عنوان سیاستهای مکمل باید بکار گرفته شوند ؟ ۱. مکتب پست کینزینها ۲. مکتب کینزینهای جدید
۳. مکتب کلاسیک های جدید ۴. مکتب کینزینها
۴- کدام یک از گزینه های زیر مفهوم " بازارهای کارآمد را می رساند ؟ ۱. بازاری است که در آن فرصت سودآوری یک چیز معمول و رایج است. ۲. بازاری است که در آن فرصت سودآوری زیاد و برای دوره بلند مدت است. ۳. بازاری است که در آن فرصت سودآوری در مدت زمان کوتاهی از دست می رود . ۴. بازاری است که در آن فرصت سودآوری در مدت زمان کوتاهی از دست نمی رود.
۵- در کدام یک از گزینه های زیر مکانیسم قیمت ها در بازار، به سئوالات اساسی اقتصاد پاسخ می دهد؟ ۱. نظام اقتصاد مختلط ۲. نظام اقتصاد سرمایه داری یا بازار آزاد
۳. نظام اقتصاد متمرکز(برنامه ریزی ) ۴. نظام اقتصاد اسلامی ۶- کدام یک از گزینه های زیر، دلیل منفی بودن شیب منحنی امکانات تولید است ؟ ۱. محدودیت منابع و اشتغال کامل آنها. ۲. عدم محدودیت منابع تولید . ۰۲صعودی بودن هزینه های تولید. آ، نزولی بودن هزینه های تولید. ۷- در بازار عوامل تولید ، خانوارها و بنگاههای اقتصادی به ترتیب چه نقشی دارند ؟ ۱. متقاضی و عرضه کننده ۲. عرضه کننده و متقاضی
٢. هر دو متقاضی ۴. هر دو عرضه کننده
یا ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۴۱۷
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵
***
.
藥 دانشکاه پیام نور کارشناسی டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : مبانی علم اقتصاد
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۷
۸- کدام یک از گزینه های زیر در مورد کالای پست درست است ؟ ۱. کالایی است که با تغییرات قیمت، تقاضا برای آن کالا در جهت عکس تغییر کند. ۲. کالایی است که با تغییرات قیمت تقاضا برای آن کالا در همان جهت تغییر کند ۳. کالایی است که با تغییرات درآمد، تقاضا برای آن کالا در جهت عکس تغییر کند. ۴. کالایی است که با تغییرات درآمد، تقاضا برای آن کالا در همان جهت تغییر کند.
۹- وقتی قیمت کالائی افزایش می یابد، تقاضا برای آن کالا بدلیل تنزل قدرت خرید مصرف کننده کاهش می یابد. این کاهش تقاضا ناشی از کدام گزینه زیر است ؟ ۱. اثر درآمدی ۲. اثر جانشینی ۳. اثر قیمتی ۴. قانون تقاضا
۱۰- کدام یک از گزینه های زیر قانون عرضه " را بیان می کند ؟
۱. رابطه مستقیم بین هزینه تولید و مقدار عرضه بنگاه . ۲. رابطه معکوس بین هزینه تولید و مقدار عرضه بنگاه. ۰۳رابطه معکوس بین قیمت و مقدار عرضه یک کالا . ۴. رابطه مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه یک کالا.
۱- اگر دستمزد کارگران (هزینه تولید ) افزایش یابد ، کدام یک از گزینه های زیر رخ می دهد ؟
۱. شاهد حرکت بر روی منحنی عرضه خواهیم بود. ۲. شاهد تغییر شیب منحنی عرضه خواهیم بود. ۳. منحنی عرضه به سمت راست و پایین منتقل می شود. آمنحنی عرضه به سمت چپ و بالا منتقل می شود.
۱۲-فاصله عمودی بین منحنی های هزینه کل و هزینه متغییر کل کدام گزینه است ؟ ۱. هزینه ثابت کلی ". هزینه نهائی ۲. هزینه ثابت متوسط ۲. هزینه متغییر متوسط ۱۳- کدام یک از گزینه های زیر دائماً در حال کاهش است ؟
۱. منحنی MC ۲. منحنی AFC ۳. منحنی AVC ۴. منحنی ATC
f\— کدام یک از گزینه های زیر در دست است ؟ ۱. در بلند مدت اکثر عوامل تولید بنگاه متغیر هستند و برخی از عوامل تولید ممکن است ثابت باشد . ۲. در کوتاه مدت تمامی عوامل تولید بنگاه ثابت هستند و عوامل تولید متغیر وجود ندارد. ۰۳ در بلند مدت تمامی عوامل تولید بنگاه متغیر هستند و عوامل تولید ثابت وجود ندارد.
۴. در کوتاه مدت تمامی عوامل تولید بنگاه متغیر هستند و عوامل تولید ثابت وجود ندارد.
- Wוץ"וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۵
***
.
藥 دانشکاه پیام نور کارشناسی டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : مبانی علم اقتصاد
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۷
۱۵- مدیریت تقاضای کلی از طریق کنترل مالیات ها ومخارج دولت مربوط به کدام گزینه است ؟
۱. سیاست پولی ۲. سیاست مالی ۲. سیاست درآمدی ۴. سیاست طرف عرضه
2)– کدام یک از گزینه های زیر به موجودی سرمایه و ظرفیت تولید اقتصاد اضافه می کند ؟
۱. کالاهای با دوام ۲. کالاهای واسطه ای ۳. کالاهای سرمایه ای ۴. کالاهای نهائی
۱۷- چرا در محاسبه تولید ناخالص ملی ، ارزش کالاها و خدمات واسطه ای لحاظ نمی شود ؟ ۱. چون در جریان تولید نقش چندانی ندارند. ۲. چون در جریان تولید مستهلک می شوند.
۳. به خاطر اینکه بخشی از کالاها و خدمات نهائی هستند . ۴. به خاطر پرهیز از احتساب مضاعف .
۱۸- تفاوت بین محصول ناخالص ملی و محصول خالص ملی ، کدام یک از گزینه های زیر است ؟ ۱. استهلاک سرمایه های ثابت آ ، مالیات غیر مستقیم تجاری
۳. کمک دولت به شرکتها ۴. مالیات های مستقیم
۱۹- در محاسبه GNP اگر مجموع پرداخت به عوامل تولید را جمع ببندیم ، از کدام روشی استفاده کرده ایم؟
۱. روش مخارج ۲. روش ستاده ۳. روش درآمد ۴. روش ارزش افزوده
۲۰- کدام یک از گزینه های زیر در مورد GNP اسمی و واقعی درست است ؟ ۱. هر دو بر حسب قیمت های جاری محاسبه می شوند . ۲. هر دو بر حسب قیمت های ثابت محاسبه می شوند. ۰۳ GNP اسمی برحسب قیمت های ثابت محاسبه می شود.
۴. GNP حقیقی برحسب قیمت های ثابت محاسبه می شود.
۲۱- اوضاع اقتصادی جوامع معمولاً در طول زمان با فراز و نشیب ونوسان در سطح فعالیت های اقتصادی روبر می شود ، این نوسانات اقتصادی را اصطلاحاً چه می گویند ؟
۱. بحران اقتصادی ۲. ادوار تجاری ۳. مسیر زمانی GNP ۴. رونق اقتصادی
۲۲- کدام یک از انواع بیکاری بدلیل عدم انطباق سریع مهارتهای افراد با فرصتهای شغلی به وجود می آید ؟
۱. بیکاری اصطکاکی ۲. بیکاری ساختاری ۳. بیکاری ادواری *. بیکاری فصلی
Wוץ"וץ. ו. ון. ו. ו
***
.
藥 دانشکاه پیام نور کارشناسی டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : مبانی علم اقتصاد
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۷
۲۳- نرخ تورم در مناطق شهری ، طبق کدام یک از گزینه های زیر محاسبه می شود ؟ ۱. برحسب درصد تغییرات نسبی قیمتها ۰۲ برحسب درصد تغییرات مطلق CPI
۰۳ برحسب درصد تغییرات نسبی /CP ۰۲ برحسب درصد تغییرات مطلق قیمتها
۲۴- کدام یک از گزینه های زیر خاصیت میعان پذیری پول را تعیین می کند ؟ ۱. قابل تبدیلی ساده و به عنوان ذخیره قدرت خرید ۰۲قابل تبدیلی ساده وسریع و به عنوان واحد شمارشی ۰۲قابل تبدیل ساده وسریع و ثابت بودن ارزش واقعی ۴. قابل تبدیل ساده وسریع و ثابت بودن ارزش اسمی ۲۵- کدام یک از گزینه های زیر را شبه پول می نامند ؟ ١. اسکناس و مسکوکات دست مردم ، ۰۲ سپرده های جاری مردم نزد بانک ها . ۰۲ سپرده های جاری و سپرده های مدت دار. آسپرده های مدت دار و حساب های پس انداز . ۲۶- اولین بانک ایرانی کدام گزینه است و در چه سالی تاسیس شد ؟ ۱ . بانک جدید شرقی، سال ۱۲۶۶ ۲. بانک شاهنشاهی ، سال ۱۳۱۰ ۳. بانک سپه ، سال ۱۳۰۴ ۴ . بانک استقراضی ایران ، سال ۱۳۰۶ ۲۷- این تعریف از توسعه اقتصادی که عبارت است از : " فرآیندی که به موجب آن در آمد واقعی سرانه در یک کشور در دورانی طویل المدت افزایش یابد مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است ؟
۱. پروفسور جرالد می یر ۰۲گونار میر دالی ۰۳ کیندل برگر ۲. میلتون فریدمن
۲۸- کدام یک از گزینه های زیر ، از ویژگیهای مشترک (عمده ترین مشکلات ) کشورهای کمتر توسعه یافته نمی باشد
ҫ ۱. نرخ بالای رشد جمعیت . ۲. نرخ بالای مرگ و میر، ۳. توزیع نا متعادل درآمد. ۴. محدودیت پس انداز
۲۹- فرضیه دایره خبیثه فقر " بیان می دارد که در کشورهای توسعه نیافته ، کدام یک از گزینه های زیر عامل اصلی و اولیه دور باطل یا دور تسلسل فقر است ؟ ۱. پایین بودن سطح تولید آپایین بودن سطح مصرف
۳. پایین بودن سطح درآمد ۴. پایین بودن سطح سرمایه گذاری
- Wוץ"וץ. ו. ון. ו. ו
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :