نمونه سوال درس روانشناسی یادگیری نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی یادگیری نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


d oth . WWW20FILE:ORG
業 دانشكاه پیام نور. o کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته দN مرمتح--- نمونوسنجانشی ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۲۱ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۳
۱- به عقیده چه کسی، یادگیری عین تغییرات رفتاری است و وجود متغیرهای رابط بی معناست؟
).. پاولف ۲. اسکینر « : ثرندایک ۴۔ کیمبل ۲- کدام ویژگی نظریه خود منجر به پژوهشهای جدیدی می شود؟
۱. کارکرد اکتشافی ۲. اصل ایجاز ۳. ترکیب پذیری نظریه ۲. تبیین پذیری نظریه ۳- طبق دیدگاه تجربه گرایی وقتی گفته می شود اضطراب باعت فراموشی می شود، به کدام اصلی اشاره دارد؟
۱. حسی نگری ۲. کاهش گرایی ۳. تجربه پذیری ۴. تداعی گرایی ۴- کدامیک از موارد زیر، از انتقادهای وارده به تجربه گرایان از دیدگاه خرد گرایی نمی باشد؟
۱. نظریه تداعی گرایی ذهن، قادر نیست که یک سازمان ساختاری به درون داده های ادراکی تحمیل کند.
آ، نظریه تجربه گرایی نمی تواند یکپارچگی بافت های ادراکی را به صورت رضایت بخش تبیین کند.
۳. تجربه گرایان حقایق بدیهی را به طور شهودی درک می کنند در حالیکه آنها از آغاز زندگی بخشی از تجهیزات ذهنی ما بوده اند.
۴. تجربه گرایی، حد و مرزی نمی شناسند که چه چیزی می تواند با چه چیز دیگری متداعی شود. ۵- طبق کدام دیدگاه، موجودات انسانی، دائما با ربط دادن تجارب تازه با دانش موجود و با تعدیل مبنای دانش خود با جذب
اطلاعات تازه، خود را با جهان اطراف سازگار می کنند؟
۱. رفتارگرایان ۲. شناخت گرایان ۳. گشتالتیها ۴. ساخت گرایان ۶- کدامیک از موارد زیر، جزء مراحل یادگیری مطرح شده توسط هر بارت نمی باشد؟
۱. حافظه ۲.فهمیدن ۳. تفکر تاملی ۴. استدلالی ۷- طبق نظریه ثراندیکا برای انتقال آموزش چه مسئله ای مهم می باشد؟
۱. تمرین ۰۲ ورزیدگی ذهن
۳. میزان همانندی دو موقعیت یادگیری ۴. یادگیریهای قبلی ۸- کودکی که از قبل صدمه دیده، چه عاملی ترس و اضطراب را هنگام نزدیک شدن به سرسره بوجود می آورد ؟
۱. محرک شرطی آ ، محرک غیر شرطی ۰۳ پاسخ شرطی ۴. پاسخ غیر شرطی
.%ף"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۵


***
d oth . WWW20FILE:ORG
業 دانشكاه پیام نور. o کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته দN مرمتح--- نمونوسنجانشی ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۲۱ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۳
۹- روش حساسیت زدایی منظم و غرقه سازی بر اساس کدام نوع شرطی شدن مطرح شد؟ ۱. کلاسیک ۲. تقابلی ۳. کنشگر ۴. ابزاری .W— بیانات کلی درباره رفتار که مستقیماً نمی توان آنها را ثابت کرد، اشاره به کدام اصل در نظریه هال دارد؟ ۱. عادت ۲. موضوع ۳. سایق ۴. قضایا ۱۱- طبق فرمول مطرح شده توسط هال، ER = s H RXD ۲ توان واکنش تابع نیرومندی کدام عامل است؟ ۱. اثر نوسان و عادت ۲. سایق و عادت ۲. بازداری واکنشی و تقویت ۲. دوره نهفتگی و اثر نوسان
۱۲- ترکیبی از محرک ها، در نخستین همایندی با یک پاسخ حداکثر نیرومندی تداعی را کسب می کند، اشاره به کدام قانون و
از چه کسی است؟ ) ... مجاورت، گاتری ャ。 بسامد، گاتری ۳. تاخر، اسکینر ۴. گزینش و پیوند، ثورندایک
۱۳- برای عادت دادن اسب ها به زین، بطوریکه پتویی روی آن قرار می دهند تا به تدریج به زین کردن کامل برسند، جزء کدامیک از روش های تضعیف عادت از نظر گاتری می باشد؟
۱. غرقه سازی ۲۔ شرطی سازی تقابلی ۲. بازداری تقابلی ٠٢ روش تحمل ۱۴- به اعتقاد روانشناسان گشتالتی، تکرار موفقیت آمیز عملی که به دنبال بینش ظاهر شده، چه نامیده می شود؟
۱. بینش ناگهانی آ، یادگیری بینش ۳. کسب بینش ۲. تعمیم بینش ۱۵- از نظر روانشناسان گشتالت عدم تعادل شناختی، چه ویژگی هایی دارد که ارگانیسم را وا می دارد تا بکوشد تعادل نظام
ذهنی اش را بازیابد؟
۱. فیزیولوژیکی ". روانی ۳. انگیزشی ۴. شناختی ۱۶- واژه استفهامی چرا برای پرسش که معنای نه، آری و تحسین به کار می رود به کدام قانون گشتالت اشاره دارد؟
۱. جهت مشترک ۲. شکل و زمینه ۳. مشابهت f مجاورت
.%ף"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۵
***
d oth . WWW20FILE:ORG
業 دانشكاه پیام نور. o کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته দN مرمتح--- نمونوسنجانشی ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۲۱ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۳
۲۴- در پاسخ به این سئوال که علت رفتار آدمیان چیست کدام گزینه با نظریه بندورا همخوانی دارد؟ ۱. تابعی از وابستگی های تقویتی محیط ۲. ویژگی های سرشتی و اندیشه های ارثی فرد ۳. تعامل شخصی، محیط و رفتار فرد ۴. انتخاب آزاد فرد و ارادہ افراد ۲۵- به کاهش ، تا س، ناشص ، از مشاهده الگ که دده» ، تنسسه شد، ، به یک فعالیت تا سناک دازد حه مح، گه دند؟ به کاهغانسانی در ساینانشی از بیده بدون دبیبی ری ہة .ہ بتا در می پردارد چه میدوی ۱. یادگیری مشاهده ای ۲. بازداری زدایی ۳. آسان سازی ۴. تقلید ۲۶- در نظریه پردازش اطلاعات، به چه علت به دستگاه پسخوراند حلقه گفته می شود؟ ۱. ادراک، مقایسه ادراک و تنظیم رفتار آ، ادراک، مقایسه ادراک، تغییر رفتار ۳. ادراک، کنترل، مقایسه ادراک آ، ادراک، پسخوراند، تنظیم رفتار ۲۷- به زبان سیبرنتیک، انسانها را چگونه به حساب می آورند؟ ۱. کنترل گر ۲. مکانیسمهای فرمان یار ۰۳ دستگاه پسخوراند ۴ - نظام ارتباطی
۲۸- نظریه اطلاع یا خبر ، توسط چه کسی مطرح شد؟
.Y ۱. شانون و ویور
نوربرت واینر ۳. لفتوسی ۰۴ لوین ۲۹- در کدام قانون یادگیری نورمن، ارگانیسم یاد می گیرد اعمالی را تکرار کند که به بازده های مطلوب بیانجامد؟
۱. قانون رابطه علی ۰۲قانون یادگیری علی
۳. قانون پسخوراند اطلاعاتی ۴. قانون بازده اطلاعاتی ۳۰- توصیف نورمن از شیوه افزایش یادگیری به کدامیک از مفاهیم پیاژه شباهت بیشتری دارد؟
۱. درون سازی و برون سازی ۲. انطباق
۳. سازماندهی ۲. تشکیل طرحواره ۳۱- ابینگهاوسی در مطالعه حافظه از چه روشی و موادی استفاده کرد؟
۱. بالینی، غیر کلامی ۲. بالینی، کلامی ۳. آزمایشی، کلامی ۴. آزمایشی، غیر کلامی
.%ף"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۵


***
d oth . WWW20FILE:ORG
業 دانشكاه پیام نور. o کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته দN مرمتح--- نمونوسنجانشی ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۲۱ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۳
۱- به عقیده چه کسی، یادگیری عین تغییرات رفتاری است و وجود متغیرهای رابط بی معناست؟
).. پاولف ۲. اسکینر « : ثرندایک ۴۔ کیمبل ۲- کدام ویژگی نظریه خود منجر به پژوهشهای جدیدی می شود؟
۱. کارکرد اکتشافی ۲. اصل ایجاز ۳. ترکیب پذیری نظریه ۲. تبیین پذیری نظریه ۳- طبق دیدگاه تجربه گرایی وقتی گفته می شود اضطراب باعت فراموشی می شود، به کدام اصلی اشاره دارد؟
۱. حسی نگری ۲. کاهش گرایی ۳. تجربه پذیری ۴. تداعی گرایی ۴- کدامیک از موارد زیر، از انتقادهای وارده به تجربه گرایان از دیدگاه خرد گرایی نمی باشد؟
۱. نظریه تداعی گرایی ذهن، قادر نیست که یک سازمان ساختاری به درون داده های ادراکی تحمیل کند.
آ، نظریه تجربه گرایی نمی تواند یکپارچگی بافت های ادراکی را به صورت رضایت بخش تبیین کند.
۳. تجربه گرایان حقایق بدیهی را به طور شهودی درک می کنند در حالیکه آنها از آغاز زندگی بخشی از تجهیزات ذهنی ما بوده اند.
۴. تجربه گرایی، حد و مرزی نمی شناسند که چه چیزی می تواند با چه چیز دیگری متداعی شود. ۵- طبق کدام دیدگاه، موجودات انسانی، دائما با ربط دادن تجارب تازه با دانش موجود و با تعدیل مبنای دانش خود با جذب
اطلاعات تازه، خود را با جهان اطراف سازگار می کنند؟
۱. رفتارگرایان ۲. شناخت گرایان ۳. گشتالتیها ۴. ساخت گرایان ۶- کدامیک از موارد زیر، جزء مراحل یادگیری مطرح شده توسط هر بارت نمی باشد؟
۱. حافظه ۲.فهمیدن ۳. تفکر تاملی ۴. استدلالی ۷- طبق نظریه ثراندیکا برای انتقال آموزش چه مسئله ای مهم می باشد؟
۱. تمرین ۰۲ ورزیدگی ذهن
۳. میزان همانندی دو موقعیت یادگیری ۴. یادگیریهای قبلی ۸- کودکی که از قبل صدمه دیده، چه عاملی ترس و اضطراب را هنگام نزدیک شدن به سرسره بوجود می آورد ؟
۱. محرک شرطی آ ، محرک غیر شرطی ۰۳ پاسخ شرطی ۴. پاسخ غیر شرطی
.%ף"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۵


***
d oth . WWW20FILE:ORG
業 دانشكاه پیام نور. o کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته দN مرمتح--- نمونوسنجانشی ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۲۱ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۳
۹- روش حساسیت زدایی منظم و غرقه سازی بر اساس کدام نوع شرطی شدن مطرح شد؟ ۱. کلاسیک ۲. تقابلی ۳. کنشگر ۴. ابزاری .W— بیانات کلی درباره رفتار که مستقیماً نمی توان آنها را ثابت کرد، اشاره به کدام اصل در نظریه هال دارد؟ ۱. عادت ۲. موضوع ۳. سایق ۴. قضایا ۱۱- طبق فرمول مطرح شده توسط هال، ER = s H RXD ۲ توان واکنش تابع نیرومندی کدام عامل است؟ ۱. اثر نوسان و عادت ۲. سایق و عادت ۲. بازداری واکنشی و تقویت ۲. دوره نهفتگی و اثر نوسان
۱۲- ترکیبی از محرک ها، در نخستین همایندی با یک پاسخ حداکثر نیرومندی تداعی را کسب می کند، اشاره به کدام قانون و
از چه کسی است؟ ) ... مجاورت، گاتری ャ。 بسامد، گاتری ۳. تاخر، اسکینر ۴. گزینش و پیوند، ثورندایک
۱۳- برای عادت دادن اسب ها به زین، بطوریکه پتویی روی آن قرار می دهند تا به تدریج به زین کردن کامل برسند، جزء کدامیک از روش های تضعیف عادت از نظر گاتری می باشد؟
۱. غرقه سازی ۲۔ شرطی سازی تقابلی ۲. بازداری تقابلی ٠٢ روش تحمل ۱۴- به اعتقاد روانشناسان گشتالتی، تکرار موفقیت آمیز عملی که به دنبال بینش ظاهر شده، چه نامیده می شود؟
۱. بینش ناگهانی آ، یادگیری بینش ۳. کسب بینش ۲. تعمیم بینش ۱۵- از نظر روانشناسان گشتالت عدم تعادل شناختی، چه ویژگی هایی دارد که ارگانیسم را وا می دارد تا بکوشد تعادل نظام
ذهنی اش را بازیابد؟
۱. فیزیولوژیکی ". روانی ۳. انگیزشی ۴. شناختی ۱۶- واژه استفهامی چرا برای پرسش که معنای نه، آری و تحسین به کار می رود به کدام قانون گشتالت اشاره دارد؟
۱. جهت مشترک ۲. شکل و زمینه ۳. مشابهت f مجاورت
.%ף"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۵
***
d oth . WWW20FILE:ORG
業 دانشكاه پیام نور. o کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته দN مرمتح--- نمونوسنجانشی ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۳۱ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی
گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۱۸۶ - ، آموزش ریاضی ۱۲۱۷۱۹۲ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۲۱ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۳
۱۷- نظریه یادگیری تولمن مخلوطی از کدام نظریه ها است؟ ).. گشتالت و شناختی ャ。 ساخت نگری و رفتاری ۳. رفتارگرایی و گشتالت ۴. ساخت نگری و گشتالت
۱۸- از نظر تولمن آنچه که برای ارگانیسم آموخته می شود به کدام از موارد زیر ارتباط پیدا می کند؟
۱. کوشش و خطای نمادی ۲. رفتار یکپارچه
۲. خاموشی نهفته ۴. نقشه زمین ۱۹- از نظر تولمن، کدام نوع یادگیری بیشتر متضمن سائق های اجتماعی است تا سائق های فیزیولوژیکی ؟
۱. نیرویابی ۲. باورهای هم ارز ۳. انتظارات میدانی ۴. شناخت میدانی ۲۰- چرا در شرطی شدن نوع S و R به نوع (پاسخ) R شرطی شدن کنشگر می گویند؟
۱. پاسخ اهمیت زیادی دارد ۲. محرک اهمیت زیادی دارد
۳. هردو پاسخ و محرک مهم هستند ۰۴ پاسخ هیچگونه اهمیت ندارد ۲۱- دلیل عمده اسکینر علیه استفاده از تنبیه کدام است؟
۱. تنبیه آثار هیجانی نامطلوب به بار می آورد.
۲. تا زمانی که تنبیه به کار می رود عادت تضعیف نمی گردد.
۳. تنبیه در دراز مدت بی تاثیر است.
۴. تنبیه صدمه زدن به دیگران را توجیه می کند. ۲۲- به اعتقاد اسکینر وقتی فرد می گوید: می خواستم بگم که.... یا من معتقد نیستم که.... از کدامیک از رفتارهای کلامی زیر
استفاده کرده است ؟
۱. خواست ۲. رفتار خود سنجی ۲. رفتار پژواکی ۴. محرکهای افتراقی
۲۳- در نظریه یادگیری مشاهده ای کدامیک از عوامل زیر بر فرایند توجه تاثیر می گذارد؟
۱. ظرفیت حسی شخصی ۲. تقویت های پسین ۳. انگیزشی ۴. پیامد رفتار
.%ף"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :