نمونه سوال درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו
SW 丝
-
-
-
द्रं, NS
ミー
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۸ ، - تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۵، - تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۱- جریان کمک به فرد در شناختن خود و دنیای اطراف خویشی .......................... نام دارد؟
۱. راهنمایی ۲. هدایت ۳. ارشاد ۴. مشاوره ۲- پیشگام جنبش راهنمایی در آمریکا چه کسی بود؟
۱. اللی ویور ۲، جسی دیویس ۳. فرانک پارسونز ۲. دیوید هیل ۳- در چه سالی درسی راهنمایی و مشاوره در برنامه رسمی دانشسرای عالی تهران گنجانده شد؟
ו. ץץ"ץ \ ץ. ץץ"ץ \ זו. yץ"ץ \ ff .f"ץ \ ۴- طغیان و سرکشی جوانان جزو کدامیک از پدیده های اجتماعی است؟
۱. سطح رفتار عمومی جامعه ۲. سطح رفتار اجتماعی فرد
۳. سطح رفتار اجتماعی گروه ۴. سطح رفتار گروه های جامعه ۵- حدیث همانا مشورت همراه با برکت است از کدام یک از ائمه اطهار است؟
۱. امام جواد (ع) ۲. امام صادق (ع) ۳. امام سجاد(ع) ۴. امام علی (ع) ۶- باور به توانایی های خود به کدام یک از مراحل خود رهبری اشاره دارد؟
۱. مرحله برنامه ریزی ۲. مرحله عملی ۳. مرحله شناخت ۴. مرحله اتمام کار ۷- کدام یک از اهداف زیر بیانگر راهنمایی تحصیلی نمی باشد؟
۱. راهنمایی دانش آموزان در کسب عادات صحیح مطالعه
۲. آشنا ساختن دانش آموزان با چگونگی استفاده از منابع یادگیری
۳. کمک به دانش آموزان در ارزیابی صحیح توانایی ها و علایق خود
آن مشاهده و بررسی استعدادها و علایق شغلی دانش آموزان ۸- استفاده از وسایل ارتباط جمعی در کدام دوره تحصیلی بکار می رود؟
۱. ابتدایی ۲. راهنمایی ۳. متوسطه ۴. مورد ۲و۳ ۹- چه عاملی مانع تحقق استعدادهای افراد می شود؟
۱. مشکلات تحصیلی ۲. مشکلات خانوادگی ۳. مشکلات بهداشتی ۴. مشکلات شغلی
= صفحه ۱ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۱۷۹۳ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו
SW 丝
-
-
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۵ -، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۱۹- عامل اصلی تعیین کننده رفتارهای آدمی کدام بخشی است؟ ۱. نا آگاه ۲. نیمه آگاه ۳. آگام ۴. فراخود
۲۰- دیدگاه کدام روانشناسی بر علیه دیدگاه زیست شناختی است؟
: « 。ャ
۱. فروید رامرز واتسون و رینر ۴. کاور جونز ۲۱- چه نوع اضطرابی ناشی از احتمال عدم کنترل غرایز و بروز تنبیه است؟
۱. اضطراب واقعی آ، اضطراب روان رنجوری ۳. اضطراب اخلاقی ۴۔ اضطراب غیر واقعی ۲۲- در کدام روش دفاعی، بخشی از محتوای ناخوشایند در هنگام خواب ظاهر می شود؟
۱. سرکوبی ۲. فرافکنی ۳. واکنش وارونه ۴. بازگشت ۲۳- کدام رویکرد بر خلاف دیدگاه روان پویایی است؟
۱. روان تحلیلی ۲. رفتاری ۳. مراجع محوری ۴. واقعیت درمانی ۲۴- نظریه واتسون بر چه دیدگاهی استوار است؟
۱. اسکینر ۲، مری کاور جونز ۳. پاولوف ۴. ثرندا یک
۲۵- برای مقابله با استرس کدام روشی مناسب است؟
) ... روش های تقویتی
۲. روش شرطی کردن کلاسیک ۴. روش حساسیت منظم
روش های از عهده برآیی
۲۶- چه عاملی سبب ایجاد جو توام با امنیت و تفاهم در درمان مراجع محوری می شود؟ ۱. فراهم نمودن شرایط مطلوب ۲. پذیرش بدون قید و شرط مراجع ۳. درک همدلانه ۲. اصالت مشاور
۲۷- پس از فراهم شدن چه عاملی مشاور می تواند بر نیازهای مراجع متمرکز شود؟
۱. فرایند انعکاسی ۲. فرایند روشنگری ۳. درک همدلانه ۴. تفاهم
የ \\ጻየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم *间1*{*–气 صفحه ۳ از ۵
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו
SW 丝
-
-
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۵ -، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۲۸- احساسی سرخوردگی و حقارت به دنبال کدام اعتقاد اشتباه پدید می آید؟
۱. اعتقاد به این که پیش نرفتن امور مطابق با انتظار ما فاجعه است
۲. اعتقاد به این که ناکامی ناشی از حوادث خارجی است و نه ادراک ما
.Y . اعتقاد به این که افراد باید به بزرگ تر از خودشان متکی باشند
۲. اعتقاد به این که فرد باید در تمامی موارد شایسته باشد و حداکثر موفقیت را بدست آورد. ۲۹- استقلال و خودمختاری اشاره به کدام نیاز آدمی دارد؟
۱. پیوند ۲. قدرت ۳. آزادی ۴. شاد زیستن ۳۰- کلید اساسی واقعیت درمانی چیست؟
۱. برنامه ریزی ۲. رفتار ۰۲ کنترل ۴. تمرکز بر زمان حال ۳۱- الگوی راهنمایی به عنوان یک جریان بالینی جزو کدام یک از الگوها است؟
۱. الگوهای اولیه راهنمایی ۲. الگوهای بعدی راهنمایی
۳. الگوهای کنونی راهنمایی آ، الگوهای انتخابی راهنمایی ۳۲- کدام الگوی راهنمایی بر رشد سریع و همه جانبه دانش آموز تاکید دارد؟
۱. الگوهای مبتنی بر رشد ۲. الگوها به عنوان مجموعه خدمات
۳. الگوهای تصمیم گیری ۴. مورد ۱ و ۲ ۳۳- یکی از شیوه های شاخصی شناخت در مطالعات روان شناختی علوم تجربی چیست؟
۱. مصاحبه ۲. مشاهده ۳. پرسشنامه ۴۔ شرح حال نویسی ۳۴- هدف کدام مصاحبه تهیه زندگینامه مصاحبه شونده است؟
۱. مصاحبه تشخیصی ۲. مصاحبه پژوهشی ۳. مصاحبه مشورتی ۴. مصاحبه درمانی
۳۵- آزمونی که قبلا روی گروهی شبیه به گروه مرجع اجرا شده و نتایج مشخصی بدست داده است از چه ویژگی برخوردار است؟
۱. پایایی آن روایی ۳. هنجار ۴. اعتبار
የ \\ጻየ•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו
SW 丝
-
-
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۵ -، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۱۰- مباحت عاطفی - روان شناختی در کدام گروه مطرح می شود؟ ۱. گروه های راهنمایی ۲. گروه های مشاوره ۳. گروه های درمان گر ۴. گروه های حساسیت
۱۱- کدام از گروه ها متفاوت با سایر گروه ها است؟
۱. گروه تی آ، گروه رویارویی ۳. گروه درمانگری ۴. گروه مشاوره ۱۲- قدیمی ترین روش مشاوره چه نام دارد؟
۱. غیر مستقیم ٢. انتخابی ۰۳ مستقیم ۲. مراجع محوری
۱۳- زمانی که مشاور، دانش آموزی را که از کلاس و یا معلم معینی ناراحتی دارد به کلاس دیگر انتقال دهد از چه روشی استفاده می کند؟
۱. مشاور محوری ۲. مراجع محوری ۳۔ ترکیبی ۴. انتخابی ۱۴- مقاومت مراجعان در بیان مشکلاتشان در کدام یک از مراحل مشاوره اتفاق می افتد؟
۱. مقدماتی ۲. اولیه ". میانی ". پایانی ۱۵- مهم ترین عنصر در ایجاد رابطه مشاوره ای چیست؟
۱. خلوص مشاور ۲. پذیرش عواطف ۳. درک همدلانه ۴. پذیرش عقاید ۱۶- کدام عبارت زیر اشاره به اراده آزاد در برابر جبر گرایی دارد
۱. آیا اعمال آدمی به صورت هشیارانه هدایت می شود و یا عوامل دیگری بر آن حاکم است؟
۲. آیا رفتار انسان بیشتر تحت تاثیر وراثت قرار دارد یا عوامل محیطی بر آن موثر است؟
۳. آیا انسان ذاتا خوب است یا بد؟
۴. آیا انگیزه زندگی انسان رسیدن به تعادل و حفظ آن است و یا این که تمایل به رشد و تکامل انگیزه اصلی رفتار اوست؟ ۱۷- کدام یک از نظریه های ذیلی بیشتر یک رویکرد درمانی است تا مشاوره ای؟
۱. رفتارگرایی ٠٢ روان تحليلی ۳. مراجع محوری ۴. واقعیت درمانی ۱۸- سال های دبستان اشاره به کدام دوره رشد فروید دارد؟
۱. دهانی ۲. مقعدی ۰۲ جنسي ٢. کمون
\•\•|\•\•የ \\ጻየ
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
صفحه ۲ از ۵


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :