نمونه سوال درس آبخیزداری نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس آبخیزداری نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


|
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SW %
-
컸 ད༽ངོ་
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آبخیزداری، آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی) محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۶ - ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۱۰
۱- در فرآیند هوازدگی فیزیکی، سرد و گرم شده مکرر سنگها، در کدامیک از شرایط آب و هوایی سبب شدت یافتن فرآیند فرسایش خاک می شود؟
۰۱ گرم و مرطوب ۲. سرد و خشک ۳. حاره و مرطوب ۴. کویری و خشک
۲- سنگهای نمک، آهک و گچ (ژیپس) عموماً دچار چه نوع هوازدگی شیمیایی می شوند؟
۱. هیدرولیز ۰۲ اکسیداسیون ۳. هیدراته شدن ۴. انحلالی
۳- در تصویر زیر با عبور از مرحله A به C، وضعیت فرسایش بادی در مرحله C چگونه خواهد بود؟
۱. توقف فرسایش ۲. افزایش روند فرسایش ۳. آغاز بادبردگی شدید ۰۴ آغاز سایش شیاری
۴- فرسایش لانه زنبوری و تخت دیو که حاصل برخورد مداوم بادهای قوی و دایمی است، در چه مناطقی از جهان دیده می شود ؟
۱. گرم و نیمه مرطوب ۲. قطبی و سرد ۳. خشک و نیمه خشک ۴. سرد و مرطوب
A— علت اصلی فرسایندگی آب حاصل از ذوب برف چیست؟ ۱. تخریب سنگ بستر ۲. تخریب خاکدانه ها
۳. افزایش نفوذپذیری لایه های زیرین f کاهش نفوذپذیری لایه های سطحی
\•\•|\•\•የየ ለልም
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۵
***
-
->
द्रं, NS
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آبخیزداری، آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۶ - ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۱۰
۶- در یک جنگل استوایی دست نخورده (بکر) با تاج پوشش کامل، ضریب (C (COVerage در معادله کلی فرسایش خاک (USLE) حدوداً چه عددی خواهد بود؟
) . \ Q . Wo Υώ . Υ.. ۴. صف
۱. ۱ تا ۹ درصد ۲. ۹ تا ۳۰ درصد ۳. ۳۳ تا ۵۰ درصد ۵۶.۴ تا ۷۰ درصد ۸- اگر برخانی بر اساس فرمولا فینکل، ۱۰ متر در سال جابه جا شود؛ ارتفاع آن چقدر بوده است؟
* . . ; ャ. .Y ャ・.Y \ . . ) ۹- از جعبه های گرلاج برای اندازه گیری کدام مورد استفاده می شود؟
۱. بار رودخانه ۲. فرسایش بادی
۳. بار معلق ۴. فرسایش ناشی از رواناب ۱۰- کدام نوع بار رودخانه همواره در موارد طغیانی و غیر طغیانی، توسط آب رودخانه حمل می گردد؟
۱. بار بستر ۲. بار محلول ۳. بار معلق ۲. بار جهشی
۱۱- اگر EC نمونه ای از آب رودخانه ۲۰۰ میکروموسی بر سانتیمتر باشد، مقدار باقیمانده خشک آن چند میلی گرم در لیتر است؟
fé . . የ ץ. מץ"ץ ャ・・。Y \ ו. . "ץ ۱۲- در کشاورزی، معضل مهم کشت گیاهان پیازچه ای و غده ای برای محیط زیست چه خواهد بود؟
۱. به هم خوردن بافت خاک هنگام برداشت محصولی ۲. به هم خوردن ساختمان خاک هنگام برداشت محصول
۳. بالا رفتن شوری خاک پس از برداشت محصول ۰۴ پایین آمدن EC خاک پس از برداشت محصول ۱۳- کدام عامل سبب می گردد نیروی تخریبی سیلاب رودخانه نسبت به شرایط غیرسیلابی آن بیشتر باشد؟
۱ . وزن مخصوصی جریان سیلاب ۰۳ طول مدت جریان سیلاب
۰۲ فصل پیدایش جریان سیلاب ۴. مکان خاصی پیدایش سیلاب
A نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۲ از \•\•|\•\•የየ ለልም
***
- i oth . www20FILEORGo. .یخ دانشحه پیام نه
द्रं, N مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آبخیزداری، آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۶ - ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۱۰
۱۴- در مناطق خشک جهان عموماً جریان پایه آب به چه صورت دیده می شود؟
۱. سیلاب آب زیرزمینی
*
۳. آب شور برکه ای حوضچه های کم عمق
۱۵- بهترین شکل سنگ جهت احداث سدها کدام مورد است؟
۱. کروی ۲. مسطح ۰۳ بیضوی ۴. زاویه دار
۱۶- به سبدها یا جعبه هایی به شکل مکعب مستطیلی از تور سیمی گالوانیزه به قطر ۳ میلیمتر که برای نگه داشتن مجموعه سنگهای بندها، دیواره ها و سدها به کار می رود، اصطلاحاً ....... می گویند.
۱. گالی ۲. گابیون ۳. ترانشه ۴. چک دم
۱۷- در حوزه آبخیز، کدامیک از مناطق زیر عموماً دارای شیبهای تند می باشند؟
۱. خط الراسی ۲. مجاری فرعی ۲. خروجی نهایی حوزه ۴. رودخانه اصلی
۱۸- به طور معمول از چه گیاهی به عنوان پوشش کناری و محافظ دیواره رودخانه، جهت جلوگیری از اثرات مخرب جریان آب استفاده می شود؟
۱. کاج ۲. سرو ۳. بید ۴. ملج
۱۹- کدامیک از نقاط مشخص شده در تصویر، نشان دهنده محل اپی (Epi) بازدارنده است؟
A C
/一
D . . C . Y. B . Y. A . )
۲۰- سنگفرش کردن کف مسیلی به طور معمول در کدام نقاط صورت می گیرد؟
۱. تقاطع یال و مسیلی ۲. تقاطع جاده و مسایلی ۳. تقاطع دره و مسیل ۴. تقاطع پل و مسیل
\•\•|\•\•የየ ለልም
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از ۵***
- i oth . www20FILEORGo. .یخ دانشحه پیام نه
द्रं, N مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آبخیزداری، آبخیزداری و حفاظت آب و خاک رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۶ - ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۱۰
۲۱- کدامیک از شیبهای زیر مستعد ایجاد بهمن است؟
۱. شیب ۱۰٪ ۲. شیب ۲۰٪ ۳. شیب ۴۰٪ ۴. شیب ۶۰٪ ۲۲- در حرکت توده ای خاک، به غیر از نیروی ثقل و آب، چه پارامتر دیگری بسیار موثر است؟ ۱. هوا ۲. حجم خاک ۳۔ جنس رس ۴. دما
۲۳- اکثر دامنه هایی که شیب بیش از ۶ درجه دارند، علایم مربوط به کدام نوع حرکت توده ای خاک را نشان می دهند؟
۱. واریزه ۲. ریزش ۰۳ لغزش ۲. خزشی
۲۴- یکی از ساده ترین روشهای اندازه گیری سرعت خزشی، کدامیک از موارد زیر می باشد؟
۱. استفاده از گودالی یانگ ۲، به کارگیری میخ های فلزی و چوبی ۳. استفاده از دوربین تئودولیت ۰۴ به کارگیری میزان برون زدگی ریشه درختان
۲۵- کدامیک از روشهای زیر بر مبنای عکس العمل آبخوان در برابر امواج لرزه ای عمل می کند؟
۱. سایز میک ۰۲ ژئوالکتریک ۰۳ ژئومورفولوژیک ۰۴ پیزومتریک ۲۶- به منظور تعیین دقیق مرز لایه های آب شیرین و شور و میزان نفوذپذیری لایه ها، به طور معمول از چه روشی استفاده می شود ؟
۱. ژئودزی ۲. لیمنوگرافی ۳. کاروتاژ ٠٢ ليتولوژی ۲۷- تخلخل موجود در ماسه سنگها پس از فرآیند دیاژنز، از چه نوع می باشد؟
۱. فضاهای خالی ثانویه ۲. فضاهای خالی اولیه ۳. دیاژنز ثانویه ٠٢ مورفوژنز اوليه
۲۸- آبخوانهای نیمه عمیق غالباً در کدام مناطق ایجاد می شود؟ ۱. آبرفتها ۲. گسلها ۳. درزه ها ۴. سازندهای رسی
۲۹- به طور معمول حریم چاه ها با توجه به کدام عامل تعیین می شود؟
۱. دبی چاه ۲. اسکرین چاه ٢. شعاع مخروط افت ۴. حوضچه نفوذ
የየ ለልም•\•\|•\•\ نیمسال دوم Y"qY"—AY\ = صفحه ۴ از ۵***
- i oth . www20FILEORGo. .یخ دانشحه پیام نه
द्रं, N مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آبخیزداری، آبخیزداری و حفاظت آب و خاک رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۶ - ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۱۰
۲۱- کدامیک از شیبهای زیر مستعد ایجاد بهمن است؟
۱. شیب ۱۰٪ ۲. شیب ۲۰٪ ۳. شیب ۴۰٪ ۴. شیب ۶۰٪ ۲۲- در حرکت توده ای خاک، به غیر از نیروی ثقل و آب، چه پارامتر دیگری بسیار موثر است؟ ۱. هوا ۲. حجم خاک ۳۔ جنس رس ۴. دما
۲۳- اکثر دامنه هایی که شیب بیش از ۶ درجه دارند، علایم مربوط به کدام نوع حرکت توده ای خاک را نشان می دهند؟
۱. واریزه ۲. ریزش ۰۳ لغزش ۲. خزشی
۲۴- یکی از ساده ترین روشهای اندازه گیری سرعت خزشی، کدامیک از موارد زیر می باشد؟
۱. استفاده از گودالی یانگ ۲، به کارگیری میخ های فلزی و چوبی ۳. استفاده از دوربین تئودولیت ۰۴ به کارگیری میزان برون زدگی ریشه درختان
۲۵- کدامیک از روشهای زیر بر مبنای عکس العمل آبخوان در برابر امواج لرزه ای عمل می کند؟
۱. سایز میک ۰۲ ژئوالکتریک ۰۳ ژئومورفولوژیک ۰۴ پیزومتریک ۲۶- به منظور تعیین دقیق مرز لایه های آب شیرین و شور و میزان نفوذپذیری لایه ها، به طور معمول از چه روشی استفاده می شود ؟
۱. ژئودزی ۲. لیمنوگرافی ۳. کاروتاژ ٠٢ ليتولوژی ۲۷- تخلخل موجود در ماسه سنگها پس از فرآیند دیاژنز، از چه نوع می باشد؟
۱. فضاهای خالی ثانویه ۲. فضاهای خالی اولیه ۳. دیاژنز ثانویه ٠٢ مورفوژنز اوليه
۲۸- آبخوانهای نیمه عمیق غالباً در کدام مناطق ایجاد می شود؟ ۱. آبرفتها ۲. گسلها ۳. درزه ها ۴. سازندهای رسی
۲۹- به طور معمول حریم چاه ها با توجه به کدام عامل تعیین می شود؟
۱. دبی چاه ۲. اسکرین چاه ٢. شعاع مخروط افت ۴. حوضچه نفوذ
የየ ለልም•\•\|•\•\ نیمسال دوم Y"qY"—AY\ = صفحه ۴ از ۵***
|
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SW %
-
컸 ད༽ངོ་
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آبخیزداری، آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی) محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۶ - ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۱۰
۱- در فرآیند هوازدگی فیزیکی، سرد و گرم شده مکرر سنگها، در کدامیک از شرایط آب و هوایی سبب شدت یافتن فرآیند فرسایش خاک می شود؟
۰۱ گرم و مرطوب ۲. سرد و خشک ۳. حاره و مرطوب ۴. کویری و خشک
۲- سنگهای نمک، آهک و گچ (ژیپس) عموماً دچار چه نوع هوازدگی شیمیایی می شوند؟
۱. هیدرولیز ۰۲ اکسیداسیون ۳. هیدراته شدن ۴. انحلالی
۳- در تصویر زیر با عبور از مرحله A به C، وضعیت فرسایش بادی در مرحله C چگونه خواهد بود؟
۱. توقف فرسایش ۲. افزایش روند فرسایش ۳. آغاز بادبردگی شدید ۰۴ آغاز سایش شیاری
۴- فرسایش لانه زنبوری و تخت دیو که حاصل برخورد مداوم بادهای قوی و دایمی است، در چه مناطقی از جهان دیده می شود ؟
۱. گرم و نیمه مرطوب ۲. قطبی و سرد ۳. خشک و نیمه خشک ۴. سرد و مرطوب
A— علت اصلی فرسایندگی آب حاصل از ذوب برف چیست؟ ۱. تخریب سنگ بستر ۲. تخریب خاکدانه ها
۳. افزایش نفوذپذیری لایه های زیرین f کاهش نفوذپذیری لایه های سطحی
\•\•|\•\•የየ ለልም
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۵
***
-
->
द्रं, NS
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آبخیزداری، آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۶ - ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۱۰
۶- در یک جنگل استوایی دست نخورده (بکر) با تاج پوشش کامل، ضریب (C (COVerage در معادله کلی فرسایش خاک (USLE) حدوداً چه عددی خواهد بود؟
) . \ Q . Wo Υώ . Υ.. ۴. صف
۱. ۱ تا ۹ درصد ۲. ۹ تا ۳۰ درصد ۳. ۳۳ تا ۵۰ درصد ۵۶.۴ تا ۷۰ درصد ۸- اگر برخانی بر اساس فرمولا فینکل، ۱۰ متر در سال جابه جا شود؛ ارتفاع آن چقدر بوده است؟
* . . ; ャ. .Y ャ・.Y \ . . ) ۹- از جعبه های گرلاج برای اندازه گیری کدام مورد استفاده می شود؟
۱. بار رودخانه ۲. فرسایش بادی
۳. بار معلق ۴. فرسایش ناشی از رواناب ۱۰- کدام نوع بار رودخانه همواره در موارد طغیانی و غیر طغیانی، توسط آب رودخانه حمل می گردد؟
۱. بار بستر ۲. بار محلول ۳. بار معلق ۲. بار جهشی
۱۱- اگر EC نمونه ای از آب رودخانه ۲۰۰ میکروموسی بر سانتیمتر باشد، مقدار باقیمانده خشک آن چند میلی گرم در لیتر است؟
fé . . የ ץ. מץ"ץ ャ・・。Y \ ו. . "ץ ۱۲- در کشاورزی، معضل مهم کشت گیاهان پیازچه ای و غده ای برای محیط زیست چه خواهد بود؟
۱. به هم خوردن بافت خاک هنگام برداشت محصولی ۲. به هم خوردن ساختمان خاک هنگام برداشت محصول
۳. بالا رفتن شوری خاک پس از برداشت محصول ۰۴ پایین آمدن EC خاک پس از برداشت محصول ۱۳- کدام عامل سبب می گردد نیروی تخریبی سیلاب رودخانه نسبت به شرایط غیرسیلابی آن بیشتر باشد؟
۱ . وزن مخصوصی جریان سیلاب ۰۳ طول مدت جریان سیلاب
۰۲ فصل پیدایش جریان سیلاب ۴. مکان خاصی پیدایش سیلاب
A نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۲ از \•\•|\•\•የየ ለልም
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :