نمونه سوال درس اقتصاد صنعتی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد صنعتی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
«А:»» مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصاد سنجی، اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳ -، مهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست - و توسعه کشاورزی، مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۱
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- تحلیل رگرسیون به چه معناست؟ ۱. وابستگی چند متغیر به سایر متغیرها را بررسی می کند و بیانگر حالت علیت نیست ۰۲ وابستگی یک متغیر به سایر متغیرها را بررسی می کند و بیانگر حالت علیت نیست. .Y . وابستگی چند متغیر به سایر متغیرها را بررسی می کند و الزاماً بیانگر حالت علیت است.
۴. وابستگی یک متغیر به سایر متغیرها را بررسی می کند و الزاماً بیانگر حالت علیت نمی باشد.
۲- تفاوت تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون در چیست؟
۱. در تحلیل رگرسیون تقارن بین متغیرها و متغیرهای توضیحی ثابت و متغیرهای وابسته تصادفی و در تحلیل همبستگی عدم تقارن بین متغیرها و
۲. در تحلیل رگرسیون عدم تقارن بین متغیرها و متغیرهای توضیحی تصادفی و متغیرهای وابسته ثابت و در تحلیل همبستگی تقارن بین متغیرها و تغیرها ثابت هستند.
۳. در تحلیل رگرسیون عدم تقارن بین متغیرها و متغیرهای توضیحی ثابت و متغیرهای وابسته تصادفی و در تحلیل همبستگی تقارن بین متغیرها و
۴. در تحلیل رگرسیون تقارن بین متغیرها و متغیرها تصادفی و در تحلیل همبستگی عدم تقارن بین متغیرها و متغیرهای توضیحی ثابت و متغیرهای وابسته تصادفی هستند. ۳- کدام گزینه نام دیگر متغیر وابسته را بیان می کند؟ ۱. متغیر توضیحی ۲. متغیر توضیح داده شده ۳. پیش بینی کننده ۴. برون زا f— تخمین PRF به چه معناست؟ ۱. تخمین مقادیر معلوم ز/ و / بر اساس مشاهدات X و Y. ۲. تخمین مقادیر معلوم / و / بر اساس مقادیر پیش بینی شده X و Y. ۳. تخمین مقادیر نامعلوم / و / بر اساس مشاهدات X و Y.
۴. تخمین مقادیر نامعلوم .β, 3β بر اساس مقادیر پیش بینی شده X و Y.
ү ףףו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۱ از)(***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش

|
s 华
NS
->
Z
- - -
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصاد سنجی، اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳ - ، مهندسی اقتصاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی، مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۱
۵- از نظر اقتصادسنجی چه مدلی را LRM می نامیم؟ ۱. بایستی پارامترها و متغیرها هر دو خطی باشند. ۲. پارامترها غیر خطی و متغیرها خطی باشند. ۳. پارامترها بایستی حتما خطی اما متغیرها هر دو حالت خطی و غیر خطی باشند.
۴. متغیرها بایستی حتما خطی اما پارامترها هر دو حالت خطی و غیر خطی باشند.
۶- جزء اخلالی (الا ها) انعکاس دهنده چه چیزی هستند ؟
۱. تصادفی بودن ذاتی ۲ (متغیر وابسته) ۲. تصادفی بودن ذاتی X (متغیر توضیحی)
۳. غیر تصادفی بودن ذاتی Y (متغیر وابسته) ۴ . غیر تصادفی بودن ذاتی X (متغیر توضیحی) e, —W نشان دهنده چیست؟
۱. تفاوت بین مقادیر ۲ واقعی و تخمینی ۲. میانگین شرطی تخمین زده شده Y
۳. مقدار پارامترهای نامعلوم برآورد شده ۲. میزان وضعیت نزدیکی یا وسعت پراکندگی مشاهدات
۸- عبارت 0 = ( A و CO(lt چه فرضی از مدل رگرسیون خطی عمومی را بیان می کند؟ \ . . ટ્ટા . - - ۲. عدم وجود خودهمستگ اح اء اخلا میانگین اl ها صفر است. موجود خودهمستگی بین اجزاء اخلالی ۳. عدم وجود خودهمستگی بین جزء اخلال و متغیر توضیحی ۴. عدم وجود تورش
با توجه به اطلاعات داده شده به دو سوال زیر پاسخ دهید. ΣΥ =1110.ΣΧΥ =205500.ΣΥ =132100, ХCх, =1700,X х; =322000, N=10
۹ - مقدار از چقدار می باشد؟
- \/१> . ि - /ώΥ.Υ \/१> . Y /ΔΥ.Υ
۱۰- مقدار B چقدار می باشد؟
༈ དe ད:/ད།. ༈ Yer . Y. γ 4 γ/γ.γ
()ףףו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ تا صفحه ۲ از ү ـحف***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽN تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصاد سنجی، اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳ - ، مهندسی اقتصاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی، مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۱
۱۱- مقدار ۴ چقدر است؟ |θώλώ . * .1ላየfA , የ /42ΔΛ. Υ /"γώΛ. \ - -- - - * — ۱۲- X e را از کدام رابطه زیر می توان بدست آورد؟ * — 2 / 2 2 . Y. 2 . ) Σε =Σy -βΣχ (Σαν)
Σ.-Σν-Ά
2-v, Σν Σe =Σα"-βΣα: " Σe, =Σy T(X` ) 3, y,
қ 2 の A . ー)”
واریانس رژ/ و / با آنان را 2 چه رابطه ای دارد؟
) ... واريانس ,β رابطه مستقیم و واریانسی β رابطه معکوس دارد. واريانس ,β رابطه معکوس و واریانسی β رابطه مستقیم دارد. واریانس رژ/ و / هر دو رابطه مستقیم دارند.
入,入 . Y.
واریانس رژ/ و / هر دو رابطه معکوس دارند.
۱۴- توزیع احتمالی اجزاء اخلال چیست؟
Z , f F . Y. N Y yo .) ۱۵- تخمین زننده های OLS دارای کدام ویژگی آماری است؟
۱. تورش ۲. حداکثر واریانسی ۳. سازگاری ۴ . غیر کارآ
۱۶- تفاوت روش OLS 9 ML دار محاسبه کدام موارد زیر می باشد ؟ 2 .. € 스.2 ." 2) .Y の .い Σε Cア β, β.
۱۷- در عبارت o - 1=( +3/ک/ک : -3)a) ،Pr- ) چه نامیده می شود؟
۱. فاصله اطمینان ۲. ضریب اطمینان ۳. سطح معنی دار بودن ۴. فاصله تصادفی
()ףףו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از ۷ تا***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
«А:»» مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصاد سنجی، اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳ - ، مهندسی اقتصاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی، مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد
کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۱
۱۸- اگر اZ و و Z متغیرهای تصادفی که به طور مستقل از هم توزیع شده اند دارای توزیع * و درجه آزادی به ترتیب اK و و K باشند آنگاه و Z + اZ=Z چه توزیع و درجه آزادی را دارا می باشد.
(A f (к + к.) " " (::), 。ャ (K, + K.) F WA— اگر اZ متغیر نرمال و رZ دارای توزیع * متر با درجه آزادی K و مستقل از اZ باشد آنگاه t برابر کدام گزینه است؟
z VK - z,/ .v - ZNK "
t t =
Z . ) — / K NZ. ー。 Z, %
t =
..A. ۲۰- فرضیه عدم برابر کدام گزینه است؟ β. >β. " β. > β. " β. < β. " β, = β. "
۲۱- در چه صورت ( H رد می گردد؟
f .* 。ャ - ..) t 2 to as t ‘ to as ||۲۲ - تفاوت بین برآورد .3/ در مدل با عرض از مبداء و بدون عرض از مبداء چیست؟ ۱. با عرضی از مبداء غایب، مجموع مربعات بدون انحراف و حاصل ضربها تعدیل شده ولی با عرضی از مبداء حاضر، مجموع مربعات تعدیل شده و مجموع حاصل ضربها بدون انحراف می باشد. ۲. با عرض از مبداء غایب، مجموع مربعات بدون انحراف و حاصل ضربها بدون انحراف ولی با عرضی از مبداء حاضر، مجموع مربعات تعدیل شده و مجموع حاصل ضربها تعدیل شده می باشد. ۳. با عرضی از مبداء غایب، مجموع مربعات تعدیل شده و حاصل ضربها بدون انحراف ولی با عرضی از مبداء حاضر، مجموع مربعات تعدیل شده و مجموع حاصل ضربها بدون انحراف می باشد. ۴. با عرض از مبداء غایب، مجموع مربعات تعدیل شده و حاصل ضربها تعدیل شده ولی با عرضی از مبداء حاضر، مجموع مربعات بدون انحراف و
مجموع حاصل ضربها بدون انحراف می باشد.
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۷
()ףףו "ץ. ו. ון. ו. ו
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش

|
s 华
NS
->
Z
- - -
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصاد سنجی، اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۳ - ، مهندسی اقتصاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی، مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۱
۵- از نظر اقتصادسنجی چه مدلی را LRM می نامیم؟ ۱. بایستی پارامترها و متغیرها هر دو خطی باشند. ۲. پارامترها غیر خطی و متغیرها خطی باشند. ۳. پارامترها بایستی حتما خطی اما متغیرها هر دو حالت خطی و غیر خطی باشند.
۴. متغیرها بایستی حتما خطی اما پارامترها هر دو حالت خطی و غیر خطی باشند.
۶- جزء اخلالی (الا ها) انعکاس دهنده چه چیزی هستند ؟
۱. تصادفی بودن ذاتی ۲ (متغیر وابسته) ۲. تصادفی بودن ذاتی X (متغیر توضیحی)
۳. غیر تصادفی بودن ذاتی Y (متغیر وابسته) ۴ . غیر تصادفی بودن ذاتی X (متغیر توضیحی) e, —W نشان دهنده چیست؟
۱. تفاوت بین مقادیر ۲ واقعی و تخمینی ۲. میانگین شرطی تخمین زده شده Y
۳. مقدار پارامترهای نامعلوم برآورد شده ۲. میزان وضعیت نزدیکی یا وسعت پراکندگی مشاهدات
۸- عبارت 0 = ( A و CO(lt چه فرضی از مدل رگرسیون خطی عمومی را بیان می کند؟ \ . . ટ્ટા . - - ۲. عدم وجود خودهمستگ اح اء اخلا میانگین اl ها صفر است. موجود خودهمستگی بین اجزاء اخلالی ۳. عدم وجود خودهمستگی بین جزء اخلال و متغیر توضیحی ۴. عدم وجود تورش
با توجه به اطلاعات داده شده به دو سوال زیر پاسخ دهید. ΣΥ =1110.ΣΧΥ =205500.ΣΥ =132100, ХCх, =1700,X х; =322000, N=10
۹ - مقدار از چقدار می باشد؟
- \/१> . ि - /ώΥ.Υ \/१> . Y /ΔΥ.Υ
۱۰- مقدار B چقدار می باشد؟
༈ དe ད:/ད།. ༈ Yer . Y. γ 4 γ/γ.γ
()ףףו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ تا صفحه ۲ از ү ـحف***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :