نمونه سوال درس دامپروری عمومی یا علوم دامی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس دامپروری عمومی یا علوم دامی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ZNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی
رشته تحصیلی /کد درس :، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۱ -، مهندسی آب و خاک مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ -، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۵۱۱ -، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون
کشاورزی ۱۴۱۵۰۲۳
۱- به ترتیب پوست و پشم جزء کدام دسته از فرآورده های دامی می باشند؟ ۱. فرآورده فرعی کشتار غیر خوراکی فرآورده دام زنده غیر خوراکی ۲. فرآورده دام زنده خوراکی - فرآورده فرعی کشتار غیر خوراکی
۳. فرآورده فرعی کشتار خوراکی-فرآورده فرعی کشتار غیر خوراکی
۴. فرآورده دام زنده غیر خوراکی - فرآورده فرعی کشتار غیر خوراکی
۲- کدام جمله صحیح است؟ ۱. بزاق نشخوارکنندگان قلیایی بوده و تنها در هنگام غذا خوردن تولید بزاق به چندین برابر حالت استراحت می رسد ۲. بزاق نشخوارکنندگان قلیایی بوده و در هنگام غذا خوردن و نشخوار تولید بزاق به چندین برابر حالت استراحت می رسد ۳. بزاق نشخوارکنندگان اسیدی بوده و در هنگام غذا خوردن و نشخوار تولید بزاق به چندین برابر حالت استراحت می رسد ۴. بزاق نشخوارکنندگان اسیدی بوده و تنها در هنگام غذا خوردن تولید بزاق به چندین برابر حالت استراحت می رسد
۳- کدام گروه از ویتامینهای زیر توسط میکروارگانیسمهای شکمبه ساخته می شوند؟
D to C . Y. B Y A . )
۴- کدام گزینه جزء اسیدهای چرب فرار نمی باشد؟
۱. اسید استیک ۲. اسید پروپیونیک ۳. اسید بوتریک ۴. اسید هیدروکلریک
۵- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. در هنگام تولد شیردان بسیار کوچک و شکمبه بزرگ است ۲. بین نشخوارکننده و میکروارگانیسم های شکمبه یک زندگی رقابتی وجود دارد ۳. بخشی از جذب مواد در دیواره داخلی شکمبه صورت می گیرد ۴. تخمیر میکروبی گلوکز و کربوهیدراتهای پیچیده باعث تولید چربی می شود ۶- کدام بخشی از معده نشخوارکنندگان، با انقباضات شدید خود باعث برگرداندن غذا به دهان می شود؟
۱. شکمبه ۲. نگاری ۳. هزارلا ۴. شیردان
A ץץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ تا صفحه ۱ ازWV
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ZNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ -، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۵۱۱ -، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۲۳
۷- پیشی معده در پرندگان مانند کدام بخشی معده در نشخوارکنندگان می باشد؟
۱. شکمبه ۲. نگاری ۳. هزارلا ۴. شیردان
۸- کدام عنصر معدنی از عناصر پر مصرف در دام است؟
۱. آهن ۲. ید ۳. منیزیم ۴. منگنز
۹- کدام عنصر معدنی جزء عناصر کم مصرف در بدن دام است؟ ۱ . گو کرد ۲. کروم ۳. کلر ۴. کلسیم
۱۰- انرژی قابل هضم در گاو از چه اجزایی تشکیل شده است؟

۱. انرژی قابل متابولیسم انرژی مدفوع انرژی قابل متابولیسم انرژی گاز انرژی مدفوع
۳. انرژی قابل متابولیسم اتلاف حرارتی انرژی گاز
t
. انرژی قابل متابولیسم انرژی گاز انرژی ادرار
۱۱- ملاس، سویا و یونجه به ترتیب جزء کدام گروه از خوراک های حیوان قرار می گیرند؟ ۱. علوفه ای - پروتئینی - انرژی زا ۲. پروتئینی - انرژی زا- علوفه ای ۳. انرژی زا - پروتئینی - علوفه ای ۴. علوفه ای - پروتئینی - علوفه ای ۱۲- کدام خوراک در تک معده ایها به تنهایی میتواند به عنوان ترکیب انرژیزای جیره در نظر گرفته شود؟ ۱ . دانه غلات ۲. پودر چربی ۳. کنجاله سویا ۴. علوفه سبز ۱۳- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟ ۱. علف خشک، خوراکی است که درصد رطوبت آن صفر باشد. ۲. مراحل واکنشهای بیوشیمیایی سیلو به ترتیب هوازی و غیرهوازی است.
۳. PH مطلوب سیلو، قلیایی است.
۴. پلت کردن علوفه در جیره گاوهای شیری، موجب افزایش درصد چربی شیر می شود.
۱۴- کدام مرحله فحلی در حیوانات، بهترین زمان برای جفت گیری می باشد؟
۱. دی استروسی ۲. مت استروسی ۳. استروسی . پرواستروس
A ץץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۲ ازWV
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ZNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ -، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۵۱۱ -، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون
کشاورزی ۱۴۱۵۰۲۳
۱۵- کدامیک از عوامل زیر موجب افزایش اندازه و تعداد تخم مرغ تولیدی می شود؟
۱. مرحله تولید ۲. جثه مرغ ۳. پروتئین جیره
۱۶- کدام گزینه در مورد بیماری اسیدوز شکمبه صحیح می باشد؟ ۱. از مصرف بیش از اندازه علوفه و کم کنسانتره بوجود می آید. ۲. میزان اسیدلاکتیک شکمبه افزایش می یابد ۳. در اثر بیماری های ستم حاصل میشود.
f میزان اسید استیک شکمبه افزایش و در نتیجه چربی شیر کاهش می یابد
۱۷- کوچک ترین نژاد گاو شیری دنیا کدام است؟
t
۱. گرنزی ۲. ایرشایر ۳. جرسی · براون سوئیس
۱۸- در ساخت شیر کدام هورمون به غدد سازنده شیر کمک می کند؟
۱. پروژسترون ۲. پروستو گلاندین ۳. پرولاکتین ۴. اکسی توسین
۱۹- کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل فیزیولوژیکی موثر بر تولید شیر می باشد؟
۱. مرحله شیردهی ۲. دفعات شیردوشی
۳. تغذیه ۴. مدت زمان خشک بودن گاو
۲۰- کدام گزینه در مورد خشک کردن گاو صحیح است؟ ۱. خشک کردن گاو تنها از نظر تولید شیر در دوره بعد از زایش اهمیت دارد ۲. خشک کردن گاو روی تغذیه جنین در ماههای اول آبستنی حائز اهمیت است ۳. خشک کردن دام تنها با دو روش دوشیدن ناقص و متناوب امکان پذیر است
۴. یک دوره خشکی گاو باید در حدود ۴۵ الی ۶۰ روز بطول انجامد
۲۱- در کدامیک از جایگاهها در گاوداری، تشخیص به موقع فحلی آسانتر است؟ ۱. سیستم بسته ۲. سیستم باز
۳. سیستم نیمه باز ۴. سیستم دو ردیفه سر به سر
WVץץ"ן. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ -، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۵۱۱ -، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۲۳
۲۲- مزیت و عیب سیستم شیردوشی چرخشی به ترتیب چیست؟
۱. اشغال فضای کمتر، شیوه رفت و آمد دشوارتر ۲. شیوه رفت و آمد ساده تر، اشغال فضای بیشتر
۳. اشغال فضای کمتر، هزینه طراحی بیشتر ۲. هزینه طراحی کمتر، اشغال فضای بیشت
۲۳- کدام گزینه در مورد خصوصیات رفتاری گوسفند و بز صحیح است؟ ۱. مراتع سایه دار و مشجر را به مراتع آفتابی ترجیح می دهند.
۲. گوسفند و بز باد دوست هستند بنابراین باید جایگاه آنها رو به باد باشد
۳. مراتع آفتابی را به مراتع مشجر و سلیه دار ترجیح می دهند
۴. بز گله دوست تر از گوسفند است ۲۴- از پشم کدام نژاد گوسفند در صنعت قالیبافی استفاده می شود؟
۱. رامبویه ۲. مرینوسی ۳. ماکویی ۴. کاریدالی
Yo– پرورش گوسفند به کدام روش نگهداری و کدام روش تغذیه ای، صرفه اقتصادی دارد؟ ۱. پرورش در مزرعه - استفاده از جیره دستی ۲. چرای آزاد - استفاده از مراتع طبیعی
۳. چرای نیمه آزاد- استفاده از جیره دستی ۴. پرورش در مزرعه - استفاده از مراتع طبیعی ۲۶- در کدام نژاد از مرغ ها، دوره تولک رفتن آنها کوتاهتر بوده و دیر تر کرج می شوند؟
۱. لگهورن ۲. کورنیش ۳. نیوهمشایر ۴. براهما ۲۷- کدام گزینه جزء معایب استفاده از قفسی در پرورش طیور می باشد؟
۱. از تجمع طیور جلوگیری می شود ۲. برای مصرف غذا بین پرندگان حداقل رقابت وجود دارد
۳. به علت نبودن بستر، گرد و خاک در سالن خیلی کمتر است ۴. به دلیل فعالیت بدنی کمتر، چربی بدان افزایش می یابد ۲۸- کدام گزینه از وظایف دستگاههای جوجه کشی نمی باشد؟
۱. کنترل درجه حرارت ۲. کنترل رطوبت نسبی ۳. ایجاد نور کافی ۴. چرخاندن تخمها
A ץץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۴ ازWV
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ -، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۵۱۱ -، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۲۳
۲۲- مزیت و عیب سیستم شیردوشی چرخشی به ترتیب چیست؟
۱. اشغال فضای کمتر، شیوه رفت و آمد دشوارتر ۲. شیوه رفت و آمد ساده تر، اشغال فضای بیشتر
۳. اشغال فضای کمتر، هزینه طراحی بیشتر ۲. هزینه طراحی کمتر، اشغال فضای بیشت
۲۳- کدام گزینه در مورد خصوصیات رفتاری گوسفند و بز صحیح است؟ ۱. مراتع سایه دار و مشجر را به مراتع آفتابی ترجیح می دهند.
۲. گوسفند و بز باد دوست هستند بنابراین باید جایگاه آنها رو به باد باشد
۳. مراتع آفتابی را به مراتع مشجر و سلیه دار ترجیح می دهند
۴. بز گله دوست تر از گوسفند است ۲۴- از پشم کدام نژاد گوسفند در صنعت قالیبافی استفاده می شود؟
۱. رامبویه ۲. مرینوسی ۳. ماکویی ۴. کاریدالی
Yo– پرورش گوسفند به کدام روش نگهداری و کدام روش تغذیه ای، صرفه اقتصادی دارد؟ ۱. پرورش در مزرعه - استفاده از جیره دستی ۲. چرای آزاد - استفاده از مراتع طبیعی
۳. چرای نیمه آزاد- استفاده از جیره دستی ۴. پرورش در مزرعه - استفاده از مراتع طبیعی ۲۶- در کدام نژاد از مرغ ها، دوره تولک رفتن آنها کوتاهتر بوده و دیر تر کرج می شوند؟
۱. لگهورن ۲. کورنیش ۳. نیوهمشایر ۴. براهما ۲۷- کدام گزینه جزء معایب استفاده از قفسی در پرورش طیور می باشد؟
۱. از تجمع طیور جلوگیری می شود ۲. برای مصرف غذا بین پرندگان حداقل رقابت وجود دارد
۳. به علت نبودن بستر، گرد و خاک در سالن خیلی کمتر است ۴. به دلیل فعالیت بدنی کمتر، چربی بدان افزایش می یابد ۲۸- کدام گزینه از وظایف دستگاههای جوجه کشی نمی باشد؟
۱. کنترل درجه حرارت ۲. کنترل رطوبت نسبی ۳. ایجاد نور کافی ۴. چرخاندن تخمها
A ץץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۴ ازWV
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :