نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
یخ دانشحه پیام نه. «А:»» مر=حا-ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ 7- - - - تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصاد ریاضی، اقتصادریاضی
رشته تحصیلی /کد درس : - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴ -، مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام اقتصاددان، علم اقتصاد را با منطق آمیخته است؟
۱. آلفرد مارشال ۲. جان مینارد کینز ۳. ایروینگ فیشر ۴. ژان استوارت میل
۲- در تابع زیر مقدار در آمد تعادلی برابر است با: C = 100 + 0.5Y I = 100 + 0.1 Y
Yめ・ .や γφγ. γ' A . . . Y \ . . . . )
۳- اگر در تابع زیر مخارج مستقل سرمایه گذاری از ۱۰۰ به ۲۰۰ افزوده شود در آمد تعادلی چقدر تغییر می کند؟ C = 100 + 0.5)' I = 100 + 0.1 Y
ェやャ .や ーやャ.Y +Yめ・ .Y —Yoy . . ) - با توجه به اطلاعات زیر به دو سوال داده شده پاسخ دهید.
с = С+cy, I = T +ey G= G T=T+1Y, X = X, Z = Z+ zY
|
۴- ضریب فزاینده واردات برابر است با:
- —1 Y - 1 ... ) (χ= - OZ = – 1ー(1ーt)cーe+z 1ー(1ーt)cーe+ z - —1 f - 1 .* (χ = - OY = – 1ー(1ーt)c+eーz 1ー(1ーt)c十eーz ۵- ضریب فزاینده مالیات برابر است با: - ーC Y - ーC ... ) (χ = - OY = – 1ー(1ーt)c+eーz 1ー(1ーt)cーe+ z - 1 . Y. - 1 . Y. (χ = - (χ = - 1ー(1ーt)c+eーz 1ー(1ーt)cーe+z W・ハ・Y・Y管Y%A・) نیمسال دوم ץף-"ןף"ןו = صفحه ۱ از ۶***
æ tbd | ×wih . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
."s = انشکاه پیام نور. «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصاد ریاضی، اقتصادریاضی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۰
۶- کدام ماتریسی، یک ماتریسی صفر است؟ ۱ . ماتریس مربعی که همه عناصر قطر اصلی صفر است. ۲. ماتریسی غیر مربعی که همه عناصر یک سطر صفر است.
۳. ماتریس مربعی که همه عناصر قطر اصلی و بالای قطر اصلی صفر است.
۴. ماتریسی اسکالری که همه عناصر قطر اصلی آن صفراست. O 5 7] —W ماتریس |4 0 5- |= A ایک ماتریس: –7 – 4 O] ۱. متقارن ۲. صفر ۳. شبه متقارن ۴. قطری
۸- اگر A =2B باشد، مقدار U و V برابر است با: .” –2 | 2 1 || 4 3U + V)
V_1 , U__1 , || V_1 - U_1 . " V_1 , U__1 Y V_1 . U-1 .. )
A— اگر همواره AX B = BX A باشد دو ماتریسی A 9 В را چه می نامند.
۱. اسکالر ۲. قطری ۳. جابه جایی ۴. متقارن ۱۰- اگر 0 = A.B باشد، نتیجه می گیریم:
۱. لزوماً 0=A است. ۲. لزوماً 0=B است.
۳. لزوماً A یا B برابر صفر است. ۴. لزوماً A یا B برابر صفر نیست. ۱۱- هرگاه تمامی عناصر یک ماتریسی در عددی مانند C ضرب شود و آمرتبه ماتریسی باشد دترمینان ماتریسی حاصل در:
۱. Il O ضرب می شود. ۰۲"oy ضرب می شود.
۳. **n ضرب می شود. ۰۴ (n + C) ضرب می شود.
۱۲- نرم ماتریسی زیر برابر است با:
3 2 6 | A = | – 6 – 2 – 6 0 1 0 || _\ . . . _x Y \ \ . Y \ . ) W・ハ・Y・Y管Y%A・) نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۶

***
æ tbd | ×wih . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
."s = انشکاه پیام نور. «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصاد ریاضی، اقتصادریاضی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۰
۶- کدام ماتریسی، یک ماتریسی صفر است؟ ۱ . ماتریس مربعی که همه عناصر قطر اصلی صفر است. ۲. ماتریسی غیر مربعی که همه عناصر یک سطر صفر است.
۳. ماتریس مربعی که همه عناصر قطر اصلی و بالای قطر اصلی صفر است.
۴. ماتریسی اسکالری که همه عناصر قطر اصلی آن صفراست. O 5 7] —W ماتریس |4 0 5- |= A ایک ماتریس: –7 – 4 O] ۱. متقارن ۲. صفر ۳. شبه متقارن ۴. قطری
۸- اگر A =2B باشد، مقدار U و V برابر است با: .” –2 | 2 1 || 4 3U + V)
V_1 , U__1 , || V_1 - U_1 . " V_1 , U__1 Y V_1 . U-1 .. )
A— اگر همواره AX B = BX A باشد دو ماتریسی A 9 В را چه می نامند.
۱. اسکالر ۲. قطری ۳. جابه جایی ۴. متقارن ۱۰- اگر 0 = A.B باشد، نتیجه می گیریم:
۱. لزوماً 0=A است. ۲. لزوماً 0=B است.
۳. لزوماً A یا B برابر صفر است. ۴. لزوماً A یا B برابر صفر نیست. ۱۱- هرگاه تمامی عناصر یک ماتریسی در عددی مانند C ضرب شود و آمرتبه ماتریسی باشد دترمینان ماتریسی حاصل در:
۱. Il O ضرب می شود. ۰۲"oy ضرب می شود.
۳. **n ضرب می شود. ۰۴ (n + C) ضرب می شود.
۱۲- نرم ماتریسی زیر برابر است با:
3 2 6 | A = | – 6 – 2 – 6 0 1 0 || _\ . . . _x Y \ \ . Y \ . ) W・ハ・Y・Y管Y%A・) نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۶

***
- d oth . WWW29FILE.ORG علی دانشحه پیام نو، کارشناسی «А:»» مر=حا-ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصاد ریاضی، اقتصادریاضی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۰
۱۳- کدام جمله صحیح است ؟
) ... چنانچه اسکالر C در ماتریس A ضرب شود، مقادیر ویژه OA برابر است با ---- n ۲. حاصل جمع مقادیر ویژه ماتریس A برابر با دترمینان ماتریس A می باشد. ۳. حاصل ضرب مقادیر ویژه ماتریس A برابر با اثر ماتریس A می باشد. ۴. مقادیر ویژه ماتریس های قطری، عناصر قطر اصلی است. ۱۴- ایده تحلیل داده - ستاده را چه کسی ارائه کرد؟ ۱. لئون والراسی ۲. واسیلی لئونتیف ۳. فرانسوا کنه ۴. فرانسی اجورث ۱۵- شرط هاوکینسی - سایمون عبارت است از: ۱. مثبت بودن تمام کهادهای قطر اصلی ماتریس A ۲. مثبت بودن اکثر کهادهای قطر اصلی ماتریس A ۳. منفی بودن اکثر کهادهای قطر اصلی ماتریس A ۴. منفی بودن تمام کهادهای قطر اصلی ماتریس A ۱۶- بردار تقاضای نهایی در الگوی بسته.............. است. ۱ . یک ۲. صفر ۳. مخالف صفر ۴. نامشخصی
۱۷- کدام یک جزء فروضی مسائل برنامه ریزی خطی است. ۱. محدودیتهای مسئله اغلب به صورت معادلات خطی بیان می شوند. ۲. مدل برنامه ریزی خطی یک مدل پویاست. ۳. تمام متغیرها نامنفی می باشند. ۴. روابط بین متغیرهای تصمیم با متغیر هدف و منابع در حال تغییر است. ۱۸- هنگامی که در جدول نهایی ضرایب متغیرهای موجود در ستون متغیرهای پایه در سطر مربوط به آن ها واحد و در سایر سطرها برابر با صفر باشد کدام مورد برقرار است؟
۱. سیمپلکسی واحد ۲. نقاط گوشه ای ۳. امکان پذیری ۴. شرایط یکه بودن
۱۹- بازی های تفاضلی جزء کدام دسته است؟
۱ . بهینه سازی کلاسیک ۲. بهینه سازی پویا ۳. بهینه سازی ایستا ۴. نظریه بازی های ایستا ۲۰- در روش ترسیمی منطقه قابل قبول مربوط به هر نامعادله در مسئله حداکثر سازی ناحیه ی .......................... است. ۱. روی خط ۲. بالای خط ۳. پایین خط ۴. پایین و روی خط
)・W・ハ・Y・Y管Y%A
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از ۶***
æ tbd | ×wih . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
."s = انشکاه پیام نور. «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصاد ریاضی، اقتصادریاضی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۴ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۲۰۰
۲۱- در مسئله زیر محدودیت زاید کدام است؟ Z = 60X +30X,
3X, + X, < 60 Х, +2Х, <90 Х, + X, < 100 X, X, > 0 \ 60 < ,Х, + X, < 100 Ү Х, +2Х, <90 Ү 3X, + X ۴. محدودیت زاید وجود ندارد. ۲۲- مقادیر مربوط به متغیرهای S و S در جدول نهایی را چه می نامند؟ ۱. قیمت های سایه ای ۲. متغیرهای پایه ۳. متغیرهای تصمیم ۴. متغیرهای ورودی ۲۳- تابع F محدب است اگر: F’ > 0 , t F’ & 0 . Y. F’ > 0 . Y. F" < 0 . ) ۲۴- تابع زیر به ازای چه نقطه ای در حداقلی قرار دارد؟ Y= x* +10x–3 _\ . . t. \ . . Y. –) . Y ώ. با توجه به معادله داده شده به دو سوال زیر پاسخ دهید. 3 2 F(x) = x + 16x – 48 x + 17 ۲۵- نقاط بحرانی، کدام موقعیت تابع را نشان می دهد؟ ۱. هر دو نقطه در حداقل ۲. هر دو نقطه در حداکثر
۳. یک نقطه در حداکثر و یک نقطه در حداقل ۴. یک نقطه روی محور افقی و دیگری در حداقل
۲۶- در بازار رقابت کامل در شرایط کوتاه مدت کدام شرط برقرار است؟
SMC’ & 0 . * P < MinAVC V P: SMC " P = sмс - ) -- - - - - * ... • . . ** , -- - ! vs 5 v2 - - - ... —ry با توجه به هزینه کلی src=100+, -;r + 6Y به ازای چه مقداری از تولید هزینه نهایی با هزینه متوسط برابر است؟ t .* ャ \ y = * y = ** y = ** y = * 15 6 4 15 W・ハ・Y・Y管Y%A・) نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :