نمونه سوال درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


d oth . WWW20FILE:ORG
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی ، ( آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست - مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸، - ۱۱۲۱۰۶۰ مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۵،
۱- معادل واژه ترویج در فرانسه چه چیزی بکار می رود؟
۱. بهبود مهارت مردم ۲. ساده کردن پیام برای افراد عادی
۳. سخت کردن پیام ۴. روشن شدن مسیر ۲- چه کسی ترویج را علم ساختن انسانهای نو آور می داند؟
۱. لیگانز ۲. بتنگرودسای ۳. ری ۴. ون دن بن وهاکینز ۳- کدامیک از اهداف زیر از مهمترین اهداف ترویج محسوب می شود؟
۱. آموزش کشاورزان ۲. سازماندهی تشکل مردمی
۳. تغییر رفتار کشاورزان ۴. کمک به کشاورزان در تصمیم گیری ۴- فرآیندی که مانع از رکود می گردد چه می نامند؟
۱. مشارکت ۲. سازگاری ۳. رهبری f ارزشیابی ۵- اولین سازمان ترویج در شمال ایتالیا چه نامیده شد؟
۱. اتحادیه سلطنتی کشاورزی ۲. کرسی سیار کشاورزی
۳. جمعیت پیشروان دانش کشاورزی ۴. جامعه اقتصادی آزاد
۶- نرخ بالای بیسوادی و کم سوادی، تنوع زبان و گویش های محلی می توانند مانع انتقال سریع و با کیفیت فناوری شوند و بر اثربخشی و بهره وری ترویج تاثیرگذار است، جزء کدامیک از عوامل تأثیرگذار بر ترویج کشاورزی می باشد؟
۱. عواملی نهادی ۲. عوامل سیاسی ۳. عوامل اجتماعی - فرهنگی ۴. عوامل زیر ساخت
"3".go .................... ۷- طرح عملیاتی که یک دولت به وسیله آن، سیاستهای خویش را به اجراء در می آورد ۱. رهیافت ۲. راهبرد ۳. روش ۴. فعالیت
۸- در کدام رهیافت به پیوند دانش بومی و مدرن برای بهبود کشاورزی تاکید دارد؟
۱. پروژه ای ۲. توسعه نظام زراعی ۳. مؤسسه آموزشی ۴. مشارکتی
Y・ハ・Y・YY管%Y・) صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳

***
d oth . WWW20FILE:ORG
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۵
۹- فقدان توانایی بسیاری از دولت ها برای استمرار طرح پس از قطع کمکهای بین المللی و کاهش روحیه نوآوری در بین مروجان از معایب کدام رهیافت می باشد؟
۱. تخصصی کالا ۲. عمومی ۳. آموزش و دیدار ۴. مؤسسه آموزشی
۱۰- کدام گزینه در مورد کشاورزان خانواده - محور صحیح می باشد؟
۱. کسانی که کل هزینه ترویج را باید پرداخت می کردند.
۲. ۵۰ درصد از هزینه های ترویج را باید پرداخت می کردند.
۳. حداکثر تا ۵ درصد از هزینه های کلی ترویج را باید پرداخت می کردند.
۴. خدمات ترویجی بصورت رایگان به آنها ارائه می شد. ۱۱- کدامیک از رهیافتهای زیر اشاره به این دارد که فناوری که در دسترسی کارکنان میدانی ترویج قرار داشته اند مناسب
نظام های زراعی محلی نبوده اند؟
۱. توسعه نظام های زراعی ۲. تسهیم هزینه ۳. پروژه ۴. مؤسسه آموزشی ۱۲- کدامیک از رهیافتهای زیر هزینه های بالا را به همراه دارد؟
۱. مشارکتی - پروژه - عمومی ۲. پروژه - عمومی - تسهیم هزینه
۳. توسعه نظام های زراعی - آموزش و دیدار - عمومی ۴. توسعه نظام های زراعی - آموزش و دیدار- مشارکتی
۱۳- در آموزشهای ترویجی عموما از کدامیک از روشهای آموزشی برای کشاورزان استفاده می شود؟ ۱. انفرادی ۲. گروهی
۳. تماس غیر رسمی ۴. ملاقات در خانه و مزرعه
۱۴- «آشنا سازی کشاورز با اثر یک عامل بر تولید که در آن دو بلوک آزمایشی (کنترل و نمایشی) در نظر گرفته شود.» جزء کدام یک از روش های نمایش نتیجه ای است؟
۱. تک - فصلی ۲. بلوکی ۳. الگوی کشت ۴. تک - مداخله ای
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۵
)・Y・ハ・Y・YY管%Y***
d oth . WWW20FILE:ORG
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ত্ত مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۵
۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مقایسه روشهای نمایشی طریقه ای و نتیجه ای صحیح می باشد؟ ۱. نمایش های نتیجه ای مستلزم حضور افراد متخصص و ماهر می باشد که در نمایش های طریقه ای لزومی ندارد. ۲. بهترین محل برای هر دو روش نمایش، مزرعه هایی با اندازه های متوسط می باشد. ۳. تهیه مقدمات و اجرای هر دو روش نمایش را می توان مانند هم در نظر گرفت. ۴. نمایش نتیجه ای جزئی از نمایش های طریقه ای محسوب می شود.
۱۶- در کدام یک از روش های زیر در طول جلسه، هیچ گونه داوری و حکمی انجام نشده و ارزشیابی نظرات به جلسه ای دیگر موکول می شود؟
۱. طوفان اندیشه ۲. شور همگانی ۳. سمینار ۴. ایفای نقشی
۱۷- مفهوم مدیریت از دیدگاه هرسی و بلانچارد کدام است؟ ۱. هدایت کردن یا بکارگیری مجموعه ای از آگاهی شکل یافته. ۲. اداره کردن یک موسسه. ۳. کار کردن با افراد و بوسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی، ۴. فرایندی است که هم علم تلقی می شود و هم هنر، ۱۸- برقراری ارتباط لازم بین قسمت های مختلف کار، جزء کدام یک از وظایف یک مدیر می باشد؟ ۱. سازماندهی ۲. برنامه ریزی ۳. هدایت ۴. هماهنگی
۱۹- رهبری که نظام منطقی و معقولی را در جمع کارکنان پدید آورده و به طور مؤثر برنامه طرح کند، رهبر ... می شود.
۱. پشتیبان ۲. ابزاری ۳. بزرگمرد ۴. همسا
۲۰- روش استفاده از پرچم صحرایی برای اولین بار در کدام کشور ابداع و به آن عمل شد؟
۱. شیلی ۲. کره ۳. آمریکا ۴. هندوستان
)・Y・ハ・Y・YY管%Y
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵
***
d oth . WWW20FILE:ORG
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ত্ত مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۵
۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مقایسه روشهای نمایشی طریقه ای و نتیجه ای صحیح می باشد؟ ۱. نمایش های نتیجه ای مستلزم حضور افراد متخصص و ماهر می باشد که در نمایش های طریقه ای لزومی ندارد. ۲. بهترین محل برای هر دو روش نمایش، مزرعه هایی با اندازه های متوسط می باشد. ۳. تهیه مقدمات و اجرای هر دو روش نمایش را می توان مانند هم در نظر گرفت. ۴. نمایش نتیجه ای جزئی از نمایش های طریقه ای محسوب می شود.
۱۶- در کدام یک از روش های زیر در طول جلسه، هیچ گونه داوری و حکمی انجام نشده و ارزشیابی نظرات به جلسه ای دیگر موکول می شود؟
۱. طوفان اندیشه ۲. شور همگانی ۳. سمینار ۴. ایفای نقشی
۱۷- مفهوم مدیریت از دیدگاه هرسی و بلانچارد کدام است؟ ۱. هدایت کردن یا بکارگیری مجموعه ای از آگاهی شکل یافته. ۲. اداره کردن یک موسسه. ۳. کار کردن با افراد و بوسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی، ۴. فرایندی است که هم علم تلقی می شود و هم هنر، ۱۸- برقراری ارتباط لازم بین قسمت های مختلف کار، جزء کدام یک از وظایف یک مدیر می باشد؟ ۱. سازماندهی ۲. برنامه ریزی ۳. هدایت ۴. هماهنگی
۱۹- رهبری که نظام منطقی و معقولی را در جمع کارکنان پدید آورده و به طور مؤثر برنامه طرح کند، رهبر ... می شود.
۱. پشتیبان ۲. ابزاری ۳. بزرگمرد ۴. همسا
۲۰- روش استفاده از پرچم صحرایی برای اولین بار در کدام کشور ابداع و به آن عمل شد؟
۱. شیلی ۲. کره ۳. آمریکا ۴. هندوستان
)・Y・ハ・Y・YY管%Y
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵
***
d oth . WWW20FILE:ORG
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۵
۲۱- کدام یک جزء ویژگی های حرفه ای مروجان کشاورزی نمی باشد؟ ۱. ابتکار و احساسی مردمی ۲. همدلی ۴ . اعتبا
۳. فروتنی بر
۲۲- قرار دادن دانشجویان در کنار مروجان شایسته و تعلیم دیده به منظور کسب تجارب عملی جزء کدام یک از آموزش ها محسوب می گردد؟ ۱. القایی ۲. قبل از خدمت ۳. ضمن خدمت ۴. مستم ۲۳- به اعتقاد چه کسی یک برنامه ترویجی، گزاره ای از موقعیت، اهداف، مشکلات و راهکارهاست؟ ۱. آتکینسون ۲. سیپرساد و هندرسون ۳. کلسی و هرن ۴. لیگانز ۲۴- فرایند نظام مند و بدون اریب ارزیابی یک برنامه یا پروژه ترویجی که در چارچوب زمانی خاصی است، جز کدام یک از انواع ارزشیابی می باشد؟ ۱. جاری ۲. کمی ۳. کاذب ۴. رسمی ۲۵- زمانی که مردم وضع موجود را مطلوب دانسته و تلاشی جهت تغییر آن نمی کنند جزء کدامیک از نیازهای زیر می باشد؟ ۱. نیازهای احساسی شده پنهان ۲. نیازهای احساس شده بازدارنده
۳. نیازهای احساس شده پیش برنده ۴. نیازهای احساسی نشده
۲۶- توانایی مروج برای تعیین و تشخیصی درست مساله جزء جنبه مهم کدامیک از مهارتهای مروج محسوب می شود؟ ۱. فنی ۲. اقتصادی ۳. ارتباطی ۴. زراعی ۲۷- شبکه گروههای کشاورزان تانزانیا (MVIWATA) که در بر گیرنده نمایندگان گروههای کشاورزان است جزء کدامیک از فعالیتهای سازمان زنان روستایی محسوب می شود؟ ۱ . باشگاه زنان روستایی ۲. تعاونی های زنان ۳. گروه های زنان کشاورز ۴. انجمن های زنان ۲۸- از وسایلی متداول تحقیق در نیازسنجی است که به منظور کسب اطلاعات از افراد زیادی که یا به صورت گروهی متمرکز و یا پراکنده در منطقه مورد مطالعه ساکن اند مورد استفاده قرار می گیرد؟
۱. پرسشنامه ۲. مصاحبه ۳. مشاهده ۴. قوم نگاری
Y・ハ・Y・YY管%Y・) صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :