نمونه سوال درس اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy20FIL E. ORG . SNI/
عیخ دانشجاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت - ازمون و اسنجانش द्रं, N تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی - کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴ -، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۵۹
۱- از برخورد منحنی عرضه و تقاضای بازار چه نقطه ای به دست می آید؟ ۱ . نقطه مازاد ۲. نقطه کمبود ۳. نقطه تعادلی ۴. نقطه مصرف ۲- با افزایش جمعیت نقطه تعادلی بازار چه تغییری می کند؟
۱. مقدار تعادلی افزایش اما قیمت تعادلی کاهش می یابد ۲. مقدار تعادلی کاهش و قیمت تعادلی افزایش می یابد
۳. قیمت و مقدار تعادلی افزایش می یابد ۴. قیمت و مقدار تعادلی کاهش می یابد
۳- کدام گزینه در مورد منحنی تقاضای بازار صحیح است؟ ۱. مجموع افقی منحنی های تقاضای انفرادی است. ۲. مجموع عمودی منحنی های تقاضای انفرادی است. ۳. مجموع منحنی های تقاضای انفرادی است. ۴. حاصل جمع قیمت در هر بازار است. ۴- تغییر در کدام گزینه سبب جابجایی در طول منحنی تقاضا می شود؟ ۱. تغییر در قیمت کالا ۲. تغییر در ترجیحات و سلیقه مصرف کننده
۳. تغییر در قیمت کالای جانشین ۴. تغییر در قیمت کالای مکمل
۵- موقعی که هم قیمت کالای جانشین و هم قیمت کالای مکمل کالای X کاهش یابد، تقاضا برای X چه تغییری می کند؟ ۱ . بالا می رود. ャ。 پایین می آید.
۳. بدون تغییر می ماند. ۴ . هرگونه تغییری امکان پذیر است.
۶- برای دو کالا که جانشین کامل یکدیگرند منحنی بی تفاوتی به چه صورت است؟ ۱. خط مستقیم به شیب منفی ۲. خط مستقیم با شیب مثبت ۳. خط مستقیم با شیب صفر ۴. خط مستقیم با شیب بی نهایت ۷- اگر شیب خط بودجه بیشتر از شیب منحنی بی تفاوتی باشد، مصرف کننده مطلوبیت خود را با مصرف چه ترکیبی از کالاها حداکثر می کند؟( X محور افقی و ۷ بر روی محور عمودی) ۱. مصرف فقط کالای X ۲. مصرف فقط کالای Y
Ү 9 X ۴. مقدار مساوی از Y و مقدار کمی از X ۳. مصرف بیشتر
. %ו "ן"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
WWWy20FIL E. ORG . SNI/
عیخ دانشجاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت - ازمون و اسنجانش द्रं, N تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی - کشاورزی - توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴ -، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۵۹
۱- از برخورد منحنی عرضه و تقاضای بازار چه نقطه ای به دست می آید؟ ۱ . نقطه مازاد ۲. نقطه کمبود ۳. نقطه تعادلی ۴. نقطه مصرف ۲- با افزایش جمعیت نقطه تعادلی بازار چه تغییری می کند؟
۱. مقدار تعادلی افزایش اما قیمت تعادلی کاهش می یابد ۲. مقدار تعادلی کاهش و قیمت تعادلی افزایش می یابد
۳. قیمت و مقدار تعادلی افزایش می یابد ۴. قیمت و مقدار تعادلی کاهش می یابد
۳- کدام گزینه در مورد منحنی تقاضای بازار صحیح است؟ ۱. مجموع افقی منحنی های تقاضای انفرادی است. ۲. مجموع عمودی منحنی های تقاضای انفرادی است. ۳. مجموع منحنی های تقاضای انفرادی است. ۴. حاصل جمع قیمت در هر بازار است. ۴- تغییر در کدام گزینه سبب جابجایی در طول منحنی تقاضا می شود؟ ۱. تغییر در قیمت کالا ۲. تغییر در ترجیحات و سلیقه مصرف کننده
۳. تغییر در قیمت کالای جانشین ۴. تغییر در قیمت کالای مکمل
۵- موقعی که هم قیمت کالای جانشین و هم قیمت کالای مکمل کالای X کاهش یابد، تقاضا برای X چه تغییری می کند؟ ۱ . بالا می رود. ャ。 پایین می آید.
۳. بدون تغییر می ماند. ۴ . هرگونه تغییری امکان پذیر است.
۶- برای دو کالا که جانشین کامل یکدیگرند منحنی بی تفاوتی به چه صورت است؟ ۱. خط مستقیم به شیب منفی ۲. خط مستقیم با شیب مثبت ۳. خط مستقیم با شیب صفر ۴. خط مستقیم با شیب بی نهایت ۷- اگر شیب خط بودجه بیشتر از شیب منحنی بی تفاوتی باشد، مصرف کننده مطلوبیت خود را با مصرف چه ترکیبی از کالاها حداکثر می کند؟( X محور افقی و ۷ بر روی محور عمودی) ۱. مصرف فقط کالای X ۲. مصرف فقط کالای Y
Ү 9 X ۴. مقدار مساوی از Y و مقدار کمی از X ۳. مصرف بیشتر
. %ו "ן"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*.
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی(گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴ -، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۵۹
۸- از منحنی در آمد - مصرف کدام منحنی استخراج می شود؟
۱. منحنی تقاضا ۲. منحنی بی تفاوتی ۳. منحنی عرضه ۴. منحنی انگلی
۹- در دوره کوتاه مدت کدام گزینه صحیح است؟
۱. یک نهاده متغیر وجود دارد. ۲. یک نهاده ثابت وجود دارد.
۳. حداقل یک نهاده ثابت وجود دارد. ۴. حداقل یک نهاده متغیر وجود دارد.
۱۰- قانون بازدهی نزولی بیانگر چیست؟ ۱. تولید نهایی فزاینده است. ۲. با افزایش مصرف نهاده، تولید با نرخ کاهنده افزایش می یابد. ۳. با افزایش مصرف نهاده تولید با نرخ فزاینده افزایش می یابد.
۴. با افزایش مصرف نهاده تولید همیشه با نرخ کاهنده افزایش می یابد.
۱- به MRTS برابر کدام گزینه است؟
۱. نرخ نهایی جانشینی فنی K به جای L ۲. نرخ نهایی جانشینی فنی L به جای K AL f MP, . Y. ΔΚ MP,
۱۲- عرضه بر چه اساسی بیان می شود؟ ۱. تعداد تولید کنندگان ۲. واحدهای مقداری
۳. تعداد مصرف کنندگان ۴. واحدهای ارزشی
Wy— کشش صفر بیانگر چه کالایی است ؟
۱. کاملاً کشش پذیر است. ۲. کشش ناپذیر است. ۳. کشش پذیر است. f کاملاً کشش ناپذیر است.
. %ו "ן"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳

***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی(گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴ -، مهندسی مکانیزاسیون
کشاورزی - انرژی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۵۹
۱۴- اگر قیمت یک کالای ضروری افزایش یابد، مقدار تقاضا شده چه تغییری پیدا می کند؟ ۱. تغییر ناچیزی پیدا میکند. ۲. تغییر زیادی میکند.
۳. کالای دیگری که ارزانتر است را جانشین می کند. ۴. مصرف کالای مکمل را افزایش میدهد.
۱۵- با محدودیت بیشتر زمانی برای تولید کننده منحنی عرضه چه وضعیتی پیدا می کند؟ ۱. پر شیب تر می شود. ۲. کم شیب تر می شود.
۳. زمان تأثیری در شیب ندارد. f عرضه کشش پذیر تر می شود. ۱۶- در سطوح پایین در آمدی یک کالا چه وضعی دارد؟ ۱. لوکسی ۲. ضروری ۳. گیفن ۴. پست
۱۷- در دوره بسیار کوتاه مدت منحنی عرضه چه شیبی دارد؟
۲. مثبت ۳. شیب صفر ۴. بی نهایت
۱. منفی ۱۸- کدام گزینه تعریف مطلوبیت نهایی نمی باشد؟ ۱. مطلوبیت حاصل از مصرف آخرین واحد کالا می باشد. ΔU/ ャ ΔΧ ۳. مطلوبیت اضافه شده در نتیجه افزایش در مصرف کالا می باشد.
۴. مطلوبیت به ازای مصرف هر واحد کالا می باشد.
. %ו "ן"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۶***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی(گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴ -، مهندسی مکانیزاسیون
کشاورزی - انرژی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۵۹
۱۴- اگر قیمت یک کالای ضروری افزایش یابد، مقدار تقاضا شده چه تغییری پیدا می کند؟ ۱. تغییر ناچیزی پیدا میکند. ۲. تغییر زیادی میکند.
۳. کالای دیگری که ارزانتر است را جانشین می کند. ۴. مصرف کالای مکمل را افزایش میدهد.
۱۵- با محدودیت بیشتر زمانی برای تولید کننده منحنی عرضه چه وضعیتی پیدا می کند؟ ۱. پر شیب تر می شود. ۲. کم شیب تر می شود.
۳. زمان تأثیری در شیب ندارد. f عرضه کشش پذیر تر می شود. ۱۶- در سطوح پایین در آمدی یک کالا چه وضعی دارد؟ ۱. لوکسی ۲. ضروری ۳. گیفن ۴. پست
۱۷- در دوره بسیار کوتاه مدت منحنی عرضه چه شیبی دارد؟
۲. مثبت ۳. شیب صفر ۴. بی نهایت
۱. منفی ۱۸- کدام گزینه تعریف مطلوبیت نهایی نمی باشد؟ ۱. مطلوبیت حاصل از مصرف آخرین واحد کالا می باشد. ΔU/ ャ ΔΧ ۳. مطلوبیت اضافه شده در نتیجه افزایش در مصرف کالا می باشد.
۴. مطلوبیت به ازای مصرف هر واحد کالا می باشد.
. %ו "ן"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۶***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی(گرایش توسعه کشاورزی)، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۱ - ، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۰۴ -، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۵۹
Мих - ми, –\ፃ
اگر برای دو کالا این رابطه برقرار باشد: P کدام گزینه صحیح است؟ X
ү ۱. کالای X ارزانتر است، مصرف کننده این کالا را جانشین W می کند.
۲. مصرف کننده با افزایش مصرف کالای )لار مطلوبیت خود را حداکثر می کند. ۳. کالای Y ارزانتر است، مصرف کننده این کالا را جانشین کار می کند.
۴. مصرف کننده با افزایش مصرف کالای W مطلوبیت خود را حداکثر می کند.
۲۰- کاهش بودجه مصرف کننده باعث کدام تغییر می شود؟ ۱. چرخش خط بودجه حول محور افقی می شود ۲. چرخش خط بودجه حول محور عمودی می شود ۳. باعث انتقال خط بودجه به سمت مبدأ مختصات می شود ۴. باعث انتقال خط بودجه به سمت خارج از مبدأ مختصات می شود ۲۱- چه زمانی کارآیی به وجود می آید؟ ۱. وقتی که MB=MC ۲. وقتی که MBMC ۴. وقتی که MC-O ۲۲- کدام گزینه در بلندمدت صحیح است؟ ۱. هزینه متغیر کاهنده است. ۲. هزینه متغیر صفر است.
۳. هزینه ثابت کاهنده است. ۴. هزینه ثابت صفر است.
۲۳- کدام گزینه از تأثیرات کمیابی نمی باشد؟
Y.
۱. به وجود آمدن رقابت ۲. نیاز به سهمیه بندی . نیاز به انتخاب ۴. نیاز به افزایش درآمد
. %ו "ן"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :