نمونه سوال درس تاسیسات مکانیکی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس تاسیسات مکانیکی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
SW 丝
-
>.
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری.۱۸۱۴۰۴۹
- در سیستمهای تأسیسات تهویه مطبوع ساختمان، حداکثر دمای آب خنک کننده چند درجه سانتیگراد می تواند باشد؟
۲- کدام گزینه از مواد معلق در هوا آلاینده محسوب نمی شود؟
۱. بخار آب ۲. بوها ۳. ذرات آب ۴. ذرات جامد
۳- اتصال لحیمی مویینگی برای کدام نوع لوله بکار میرود؟
۱. فولادی ۲. مسی ۳۔ آلومینیومی ٠٢ پليمری
۴- به قسمت بسته ای از ساختمان که به منظور جابجایی هوا طراحی شده و بخشی از یک سیستم توزیع هوا را شکل میدهد چه می گویند؟
۱. اواپراتور ۲. کاناپی ۳. ترنچ ۴. پلنوم
۵- در حلقه انبساطی شبکه لوله کشی که به منظور جذب حرکات لوله ناشی از تغییر دما، انقباض و انبساط ایجاد می شود، تغییر امتداد لوله، چه مقدار از زانو صورت می گیرد؟
人.* z . Y * Y \ . )
۶- به قسمتی از دودکشی که گازهای حاصل از احتراق را با کمک یک بادزن در فشار استاتیک مثبت به خارج انتقال می دهد
چه می گویند؟ ۱. دودکشی قائم ۲. دودکش رانشی ۳. دودکشی القایی ۴. دودکش با دمای پایین
۷- به سیستمی که در آن یک سیال ثانویه که با عمل تبرید سرد یا گرم شده، با گردش در یک مدار باز و تماس مستقیم، هوا یا ماده دیگری را سرد یا گرم می کند چه می گویند؟
۱. سیستم بسته ولی مربوط به هوای آزاد ۲. سیستم توزیع هوا
۳. سیستم تبرید غیرمستقیم ۴. سیستم پاششی باز
۸- در یک سیستم تبرید کدام جزء طرف فشار بالا گفته می شود؟
۱. قبل از کمپرسی ۲. کندانسور ۳. اواپراتور ۲. بعد از شیر انبساط
۹- از لحاظ کاربردی نوع اشتغال و تصرف فضای ساختمان توسط انسان، بیمارستان روانی در کدام گروه قرار می گیرد؟
E, A t E v I Y A . )
የየWWW •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۱ از ۴

***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
SW 丝
才。
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری.۱۸۱۴۰۴۹
۱۰- برای دستگاه هایی که با سوخت مایع یا گاز کار می کنند، دریافت هوای احتراق از کدام فضا مجاز است؟
t
۱. پارکینگ ۲. انبار ۳. اتاق خواب سرویس بهداشتی
۱۱- هزینه لازم برای آزمایش کیفیت و تهیه مدارک فنی لازم برای مصالح به کار رفته در ساختمان بر عهده کیست؟ ۱. ناظر فنی ساختمان ۲. مسئول امور ساختمان در شهرداری ۳. صاحب ملک ۴. نظام مهندسی
۱۲- کدام نوع اتصال، مکانیکی محسوب می شود؟
آ ، لحیمی ۳. دنده ای ۴. فشاری
) ... جوشی
۱۳- کدام فاضلاب ساختمانی نمی تواند برای فاضلاب خاکستری مورد استفاده قرار گیرد؟
۱. سینک آشپزخانه ۲. وان ۳. ماشین رختشویی ۴. زیر دوش ۱۴- کدام گزینه فیتینگ محسوب نمی شود؟
۱. زانو ۲. شیر ۳. سه راه ۴۔ تبدیل ۱۵- SFU چیست ؟
۱. واحدی برای اندازه گیری جریان فاضلاب آب باران
۰۲ واحدی برای اندازه گیری هوای تهویه مورد نیاز فاضلاب
۰۳ واحدی برای اندازه گیری مقدار جریان فاضلاب لوازم بهداشتی مختلف
۴. واحدی برای اندازه گیری و محاسبات احتمال هیدرولیکی مصرف آب در لوازم بهداشتی ۱۶- به لوله هواکشی که برای انتقال فاضلاب هم مورد استفاده قرار می گیرد چه می گویند؟
۱. هواکش تر ۲. هواکشی قائم ۳. هواکش حلقوی ۲. هواکشی کمکی ۱۷- نصب کدام گزینه در چاه آسانسور یا اتاق ماشینهای آسانسور مجاز است؟
۱. لوله آب باران ۲. لوله قائم فاضلاب
۳. کفشوی فاضلاب ۴. کانال عبور لوله آب و فاضلاب ۱۸- معبرهایی که برای لوله گذاری در مجاورت پی ساختمان حفر می شوند نباید زیر خط ............ درجه ای که از سطح باربر پی
رسم شده باشد قرار گیرند.
१ . . f 2 . . Υ *S Y Y・.)
የየWWW •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۴
***
æ tbd | ×wih . WWW.29FILE:ORG کاو شنا را به خانههای
علی دانشحه پیام نو،
«А:»» 25 محسن آنتون و سنجش تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری، ۱۸۱۴۰۴۹
۱۹- در یک سیفون سیستم فاضلاب فاصله قائم بین سقف لوله سیفون و کف نقطه ریزش را چه می نامند؟ ۱. هواکش ۲. دریچه بازدید ۳. هوابند ۴. مهار
۲۰- حداکثر تعداد سیفون بهداشتی که می تواند به یک شاخه افقی هواکشی مداری متصل شود چه مقدار است؟
\ . . ; 人.Y z . Y * . )
۲۱- گرمایی که صرف تغییر حالت ماده می شود مانند تبخیر مایع به بخار را چه می گویند؟
۱. آنتالپی کل ۲. گرمای محسوسی ۰۳ گرمای ویژه ۴. گرمای نهان
۲۲- پمپ و فن در کدام گروه بندی سیستم های تاسیسات قرار می گیرند؟
۱. تجهیزات انتقال و توزیع ۲. تجهیزات مولد
۳. تجهیزات تبادل حرارت ۲. تجهیزات رطوبت زنی و پاکسازی ۲۳- کدام تجهیز دوفصلی است؟
۱. رادیاتور ۲. هواساز ۲۔ کنواکتور ٠٢ يونيت هیتر
۲۴- ارتفاع و عمق تقریبی فن کویل های سقفی به ترتیب چند سانتیمتر است؟
۱. ۵۰ و ۱۰۰ ۲. ۱۵ و ۳۰ దిది fది . Y ۴. ۲۰ و ۵۰
۲۵- کدام گزینه برای ایجاد شرایط آسایش در اماکنی مانند استخرهای شنا مناسبتر است؟
۱. فن کوئلی ۲. رادیاتور ۳. هواساز ۰۴ گرمایشی کف
۲۶- کدام گزینه در گروه نیمه مولد مرکب دو فصلی قرار می گیرد؟
۱. جذبی == تراکمی ۲. کوره های هوای گرم - جذبی ۲. تبخیری - تراکمی ۴۔ تبخیری - جذبی - تراکمی
۲۷- محل نصب منبع انبساط بسته کدام گزینه است؟ ۱. سمت مکش پمپ ۲. سمت دهش پمپ
۳. حتما در بلندترین نقطه ساختمان ۰۴ پایین تر از سطح دیگ
۲۸- کدام گزینه تحت سیستم سرمایش تبخیری نمی باشد؟
۱. کولر آبی ٠٢ چيلر تراکمی ۳. هواشوی ۴. برج خنک کن
የየWWW •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴
***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
S!! 2
-> -->
-
|
Z NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری.۱۸۱۴۰۴۹
۲۹- در منابع انبساط به لوله سرریز منبع که تا موتورخانه امتداد می یابد چه می گویند؟
۱. لوله پر کن ٠٢ لوله ورودى منبع ۳. لوله خبر ٠٢ لوله سيفون
۳۰- کدام گزینه از اجزای پمپ حرارتی نمی باشد؟
۱. شیر انبساط آ ، کمپرسور ۰۳ ژنراتور ۴. انباره مبرد
\•\•|\•\• የየWWW
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
S!! 2
-> -->
-
|
Z NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری.۱۸۱۴۰۴۹
۲۹- در منابع انبساط به لوله سرریز منبع که تا موتورخانه امتداد می یابد چه می گویند؟
۱. لوله پر کن ٠٢ لوله ورودى منبع ۳. لوله خبر ٠٢ لوله سيفون
۳۰- کدام گزینه از اجزای پمپ حرارتی نمی باشد؟
۱. شیر انبساط آ ، کمپرسور ۰۳ ژنراتور ۴. انباره مبرد
\•\•|\•\• የየWWW
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :