نمونه سوال درس مبانی احتمال نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی احتمال نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . WWW.29FILE:ORG کاو شنا را به خانههای
SW2 = انشتاه پیام نور
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش ŽN
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درسی : مبانی احتمالی رشته تحصیلی /کد درس : آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- در جدول زیر مقدار a را محاسبه نمایید.
فراوانی تجمعی فراوانی حدود دسته A/Aめー管/Aめ r 7
YY|AN-A/AA g זו"
Y2|A&–YY|A^ 3. үү
* : * \t . Y. ү ү \ . . )
۲- اگر تعداد کل داده ها ۲۰ باشد، آنگاه با توجه به جدول زیر مقدار a برابر با کدام گزینه است؟
فراوانی تجمعی فراوانی درصدی فراوانی د ستنه
Y_\ ΥΔ
* . . ; ャ・.Y ャ・.Y \ Δ. r— برای داده های ۷، ۱۸، ۳، ۹، ۱، ۱۲، ۴ میانه برابر با کدام گزینه است ؟
\人.* 人.Y ү ү a . )
l | | f
۳ کارگر به ترتیب دیواری را در ش، و روز می سازند. اگر هر سه با هم کار کنند این دیوار طی چه مدت ساخته می με μυ μ
شود ؟
% р pس | F.
۵- راننده ای در ساعت اول حرکت خود با سرعت ۴۸ و ادامه ی مسیر را با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی می نماید. میانگین همساز سرعت حرکت او برابر کدام گزینه است؟
\ . . . ; १. . Y * . .Y 2 . . )
۶- نمرات یک دانشجو در ۴ درسی به صورت ۱۴، ۱۲، ۱۳، ۱۳ است. انحراف معیار نمرات وی برابر با کدام گزینه است؟
./YO2 . * ·/入\牙 * /Δ γ 2. Υ ./22 . )
זו "ו"ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۶


***
- i oth . WWұy:2pFILELORG cost کارشناسی :::::::::: *
«А:»» مر=حا-ز آزمون و سنجش দ্বন্ত
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی احتمال
رشته تحصیلی / کد درس : آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
Kl برای 5 داده مقادیر 1/482=F و 12/0785=: x حاصل شده است. انحراف معیار داده ها برابر با کدام گزینه i =1
./SYY t f|V‰ê , የ \ Y|AA Y ^'f/१ • A . )
۸- واریانس ۱۰ داده برابر ۱۶ و میانگین آنها ۴۰ می باشد، ضریب تغییرات برابر با کدام گزینه است؟
\ . . . ; \ . . Y. * . Y. * . . )
۹- در یک کلاس ۵۰ نفره میانگین نمرات ۶۰ و انحراف معیار نمرات ۱۶ می باشد. فردی از ۱۰۰ نمره ۷۶ را کسب نموده است، نمره ی استاندارد او برابر با کدام گزینه است؟
_* : * * . Y. _\ . Y \ . )
۱۰- برای جدول آماری به شرح ذیل، مقدار 2) کدام گزینه است؟
فراوانی ردہ ΔΥ/Δ-ΥΥ/Δ Ö
και Υ/Δ-ΔΥ/Δ *め
V管/△ー%管/め
ΛΥ/Δ-γΥ/Δ Ya
ጻየ|ል--ለየ|ል ү
\•የ|ል--ጳየ|ል • זו جمع
AY|A . Y. και a/Δ.Υ Δ Α/Δ . Υ Δγ/ΛΥ". )
۱۱- اگر واریانس متغیر X برابر 16 باشد، انحراف معیار 2 -- 3X- برابر با کدام گزینه است؟
_ዮፉ .† _\Y . Y. ャー .Y \ Y . )
۱۲- در صورتی که 3 = ( O(X Y باشد، ( O(-3X ,2Y برابر با کدام گزینه است؟
_x t * .x. — \A . Y \人.1
זו "ו"ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۶
***
æ tbd | ×wih . WWW.29FILE:ORG کاو شنا را به خانههای
SW2 = انشتاه پیام نور
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش ŽN
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی احتمال
رشته تحصیلی / کد درس : آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
۱۳- با توجه به 1082 = N = 9, X = 5/667, XEXY ,19/778 = ۳ مقدار کوواریانس برابر با کدام گزینه
است؟
γ'/Δώ . * M\{ \ . " Δ/. γ. Υ \|从人.1 ۱۴- به چند طریق می توان ۴ کتاب ریاضی، ۳ کتاب شیمی و ۲ کتاب تاریخ را در یک قفسه مرتب نمود به صورتی که کتاب های
با عنوان یکسان کنار یکدیگر قرار بگیرند؟
ү үү)\ . Ү ༢ ། །. ད་ YめY .Y Y人人.1 ۱۵- با ارقام ۵ و ۴ و ۳و۲و۱ چند عدد ۵ رقمی بدون تکرار می توان نوشت؟
* : * &, . Yo \ Y. . Y YY . )
Е ώ
-۱۶ در صورتی که 120 = n P3 :)( برابر با کدام گزینه است؟
\ Y . . ; %・.Y ャ・.Y γγ . . ۱۷- به چند طریق می توان به یک آزمون چهار گزینه ای ۲۰ سوالی پاسخ داد؟
ャ・. f (...) : « ۰ع 。ャ pe" ..) је
۱۸- یک رستوران ۴ نوع برنج، ۳ نوع خورشت و ۵ نوشیدنی را برای ناهار خود در لیست دارد. به چند طریق یک فرد می تواند یک ناهار بدون خورشت سفارش دهد؟
\ \ . * ャ・.Y \ Y Y %・.い ۱۹- کدام رابطه صحیح است؟
p" = " p" = n :)
f Нl .*
p = 1 p = n (n–1)(n – ?)...(n – r)
۲۰- به چند طریق از میان ۵ نفر، سه نفر روی نیمکت بنشینند؟
人,.* 2 . . Υ \ Yoy . Y \ . . ) ۲۱- مقدار ! ه برابر است با؟
) . . Y . \ ۳. بینهایت ۴. تعریف نشده
זו "ו"ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از ۶


***
- i oth C ight A . www.29FILEORGo- ،علی دانشحه پیام نو «А:»» مر=حا-ز آزمون و سنجش 恭
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی احتمال
رشته تحصیلی / کد درس : آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷ ۲۲- تیم ملی ایران متشکل از ۵ نفر در مسابقات کشتی فرنگی شرکت نموده است. تیم روسیه۳ نفر و تیم کره ۲ نفر را اعزام نموده است. اگر نتیجه براساس ملیت اعلام گرد چند حالت ممکن است رخ دهد؟
O! . * YめY・.Y ャムや・.Y የፇጻ ..۲۳- به چند طریق امکان پذیر است ۵ نفر دور یک میز بنشینند؟
! . *Y . Y. Yt Y \ YN . )
۲۴- یک شرکت نیازمند ۳ کارمند است به چند طریق ممکن است از بین ۲۰ نفر متقاضی کارمندان خود را انتخاب نماید؟ ༈ ད .. ༈་ *. . Yʻ \ \ . . . Y \ Y . . )
۲۵- شرکتی برای نظارت ۳ طرح خود چگونه می تواند از بین ۵ کارشناسی افراد مد نظر خود را (یک فرد برای یک طرح) انتخاب نماید ؟
ャ・. f ャ. .Y \ . . Y 2 . . )
۲۶- در ۶ پرتاب یک سکه به چند طریق ۲ شیر و ۴ خط ظاهر می گردد؟
! . ャ. .Y Υ Δ. Υ ! .)
үү— در بسط "( y + ۲) ضریب " y برابر با کدام گزینه است؟ \ , ; z . Y * . Y Y.い ۲۸- در یک کلاس سه ردیف به صورت ردیف اول ۵ صندلی، ردیف دوم ۴ صندلی و ردیف آخر تنها یک صندلی چیده شده است، ۱۰ نفر به چند حالت می توانند در این کلاس بنشینند؟
2. \ Y . Y. 2. \\ . Y. Y%・.Y \ የፇ ..*1 [ #1 –የቄ مقدار Σ برابر با کدام گزینه است؟
rニo
f . Y. .Y - p' p" n" „n ۳۰- در پرتاب یک تاس سالم احتمال رخ دادن عدد بزرگتر از ۳ برابر با کدام گزینه است؟ | t . Y. | Y | . )
р
人 سp ץ %
זו "ו"ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۶

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :