نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 2pFIL E. ORG . \raf/:Y7: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SW 丝
-
o
|
컷 壽
ミー
ור
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی / کد درس : ، - جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ - ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
----------------------------- ۱- در ضریب همبستگی پیرسون، مقیاسی متغیرها
۱. فاصله ای یا نسبی هستند.
ャ。 اسمی و رتبه ای هستند.
۰۳یکی پیوسته و دیگری دو مقوله ای یا دو ارزشی حقیقی است.
t ترتیبی یا فاصله ای هستند.
۲- با استفاده اطلاعات داده شده در جدول زیر ، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن را محاسبه کنید ؟ Ry RX у X r A A Y Ö r Y f Y Y ү 2 f f r r \ \ \. ү N = 5 N = 5 ./YS f . IQ . Yo ./γγ.γ ./2 . )
۳- اگر - 1 < rxy<0 باشد:
۱. همبستگی بین اندازه های دو متغیر مستقیم ناقصی است. ۲. همبستگی بین اندازه های دو متغیر مستقیم کامل است. ۳. همبستگی بین اندازه های دو متغیر معکوس ناقص است. آن همبستگی بین اندازه های دو متغیرمعکوس کامل است.
۴- اگر ضریب همبستگی بین هوش و پیشرفت تحصیلی 0/05 = TXy باشد، ضریب تعیین چه عددی است؟
۱. ۵۳/۴۲ درصد ۲. ۶۵/۵ درصد ۳. ۳۰ درصد ۴. ۴۲/۲۵ درصد
የየለለየ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۱۱***
WWWy 2pFIL E. ORG . \raf/:Y7: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SW 丝
-
o
|
컷 壽
ミー
ור
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی / کد درس : ، - جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ - ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
----------------------------- ۱- در ضریب همبستگی پیرسون، مقیاسی متغیرها
۱. فاصله ای یا نسبی هستند.
ャ。 اسمی و رتبه ای هستند.
۰۳یکی پیوسته و دیگری دو مقوله ای یا دو ارزشی حقیقی است.
t ترتیبی یا فاصله ای هستند.
۲- با استفاده اطلاعات داده شده در جدول زیر ، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن را محاسبه کنید ؟ Ry RX у X r A A Y Ö r Y f Y Y ү 2 f f r r \ \ \. ү N = 5 N = 5 ./YS f . IQ . Yo ./γγ.γ ./2 . )
۳- اگر - 1 < rxy<0 باشد:
۱. همبستگی بین اندازه های دو متغیر مستقیم ناقصی است. ۲. همبستگی بین اندازه های دو متغیر مستقیم کامل است. ۳. همبستگی بین اندازه های دو متغیر معکوس ناقص است. آن همبستگی بین اندازه های دو متغیرمعکوس کامل است.
۴- اگر ضریب همبستگی بین هوش و پیشرفت تحصیلی 0/05 = TXy باشد، ضریب تعیین چه عددی است؟
۱. ۵۳/۴۲ درصد ۲. ۶۵/۵ درصد ۳. ۳۰ درصد ۴. ۴۲/۲۵ درصد
የየለለየ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۱۱***
WWWy 2pFIL E. ORG . \raf/:Y7: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SW 丝
-
o
|
컷 壽
ミー
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ - ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
۵- هنگامی که دو متغیر مورد نظر که می خواهیم بین آنها ضریب همبستگی به دست آوریم، یکی پیوسته و دیگری دو مقوله ای یاد و ارزشی حقیقی باشداز کدام روش همبستگی استفاده می کنیم؟
۱. روش ضریب همبستگی دو رشته ای ۲. روش ضریب همبستگی دو رشته ای دو نقطه ای
۳. روش ضریب همبستگی فی یا فای ۴. روش ضریب همبستگی اسپرمن
۶- بر اساس مقدار داده های زیر ضریب همبستگی دو رشته ای چه عددی است ؟ Хр =64/25 4. xt = 62/8 . Sx =3|78 . p =0|53 . q = 0/47
. It t ./ty . Y. /ΔΥ". Υ ・/>やYめ .)
۷- بمنظور بررسی رابطه بین وضعیت تاهل (که یک متغیر دو ارزشی واقعی است، متاهل یا مجرد) و جنسیت دانشجویان (که
یک متغیر دو ارزشی واقعی است دختر، پسر) از کدام روش محاسبه ضریب همبستگی استفاده می کنیم ؟ ۱. روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون ۲. روش محاسبه ضریب همبستگی دو رشته ای دو نقطه ای ۳. روش محاسبه ضریب همبستگی دو رشته ای ۴. روش محاسبه ضریب همبستگی فی یا فای
۸- اگر مقدار خطای پیش بینی یا C برابر ۴ باشد و تعداد داده ها یا 11 برابر با ۴ باشد، مقدار خطای معیار بر آورد یا پیش بینی
* .* ャ.ャ \ . Y * . )
۹- کدام گزینه در باره فرضیه آماری صحیح است ؟ ۱. فرضیه آماری همان آزمون فرضیه است. ۲. بین آزمون فرضیه و فرضیه آماری رابطه ای وجود ندارد. ۳. فرضیه آماری صرفا اظهار نظر در باره نا پارامتری نامعلوم جامعه است.
۴. فرضیه آماری صرفا اظهار نظر در باره پارامتری نامعلوم جامعه است.
۱۰- کدام گزینه در مورد فرضیه صفر(پوج) صحیح است؟
۱. فرضیه صفربیانگر انست که ادعای محقق درست است.
ャ。 فرضیه های آماری به شکل فرضیه صفرا بیان نمی شوند. *. فرضیه صفر مبتنی برآنست که بین دو صفت یا دو ویژگی مورد اندازه گیری تفاوت وجود ندارد.
۴. فرضیه صفر مبتنی برآنست که بین دو صفت یا دو ویژگی مورد اندازه گیری تفاوت وجود دارد.
f \ \/"ץ"ץ. ו. \ | \ . \ صفحه ۲ از ۱۱
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
WWWy 2pFIL E. ORG . - ו:7ץ:/ץף"וו
S = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SW 丝
- -
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ - ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ - ،
علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
--------------- بیانگر H : pه ش , H : p = ۰ ۱۱- آزمون ۱. فرضیه آماری جهت دار(منفی) است. ۲. فرضیه آماری جهت دار(منفی) است. ۳. فرضیه آماری دو دامنه است. ۴. فرضیه آماری یک و دو دامنه است ۱۲- کدام گزینه صحیح است ؟ ۱. احتمال وقوع خطای نوع اول به مقد O بستگی ندارد. ۲. مقدار C در تعیین این که Ho باید رد یا قبول شود دخالت ندارد ۳. مقدار C در تعیین این که Ho باید رد یا قبول شود دخالت مستقیم دارد. ۴. هرچه مقدار O بزرگتر شود، احتمال ارتکاب به خطای نوع اول کاهش می یابد. ۱۳- با توجه به جدول داده های زیر مقدار آماره آزمون آن چند است؟ پسران دختران n = దం п, = Vо x'= F. & x' = | F. Vo s = A sp = 1 P ./*१Y . ि . γγ.γ.γ. • />१\" . Y ·/入AV.1
۱۴- کدام گزینه فرضیه تحقیق میانگین نمره ریاضی دانش آموزان دختر و پسر در امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان تفاوت ندارد بیان می کند؟
Η : μ, Sμ, 2 H。:A=A 。ャ H:A=/4 2 H。:A=A ... )
H:A关A,,H。:A关A,Y Н, : Ди, % Ди, , Н, : Ди, = Ди, Ү
-------------- ۱۵- از آزمون ٪ هنگامی استفاده می شود که
۱. حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ باشد. ۲. حجم نمونه کمتر از ۳۰ باشد.
۳. حجم نمونه مساوی یا بزرگتر از ۳۰ باشد. ۴. حجم نمونه مساوی یا کمتر از ۳۰ باشد.
\•\•|\•\• የየለለየ
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۱۱
***
WWWy 2pFIL E. ORG . \raf/:Y7: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ - ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۱۹ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۹
۱۶- اگر در مورد ۲۰ دانش آموز قبل از برگزاری یک دوره آموزشی یک آزمون پیشرفت تحصیلی داده شود و سپس بعداز برگزاری دوره آموزشی نیز یک آزمون معادل آن به دانش آموزان داده شده و مورد امتحان قرار گیرند، طرح پژوهشی مورد
--------------- نظر از نوع ۱. آزمون مستقل است. ۲. زوج های جور شده یا همتا است. ۰۳ پیش آزمون- پس آزمون است. ۴. آزمون گروهی است.
۱۷- اگر واریانس بین گروه ها از واریانس درون گروه ها بزرگتر نباشد ، محقق چنین نتیجه می گیرد که ....
) ... تفاوت بین میانگین ها احتمالا ناشی از خطای نمونه گیری است.
۲. نسبت این دو واریانسی بیش از مقداری است که بتوان آن را به خطای نمونه گیری نسبت داد.
۳. نمی توان پراکندگی آنها را به تفاوت بین متغیرهای آزمایشی نسبت داد.
آ، پراکندگی قابل محاسبه نیست. ۱۸- برای بدست آوردن درجه آزادی واریانس درون گروه ها از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ dfW =N-1 t dfW =N-K . Y. dfW =K-1 Y dfW =N-2 . )
۱۹- اگر مقدار مجموع مجذورات بین گروهها (MSb) برابر با ۳۲/۷۸ ومقدار مجموع مجذورات درون گروهها (MSw) برابر با ۱۱/۶۱ باشد ، مقدار F چند است؟ */Yめ f Ys人ャ.Y ** . . Y Υ/ΔΥ". ۲۰- با توجه به جدول زیر اگر مقدار واریانس دوران گروهها یا (MSw) برابر با ۹/۹۳ باشد، مقدار t برای مقایسه میانگین اول با
سوم در آزمون شفه چه عددی است؟
گروهها اول دوم سوم شاخصی اماری ጳ|† \ , s ) \ል|ም میانگین A \. تعداد זו ו. .ץן"ץ f ・パー%人 。Y ** \ . Y. .ץן \•\•|\•\• የየለለየ
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۱۱


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :