نمونه سوال درس آمار و احتمال 2 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار و احتمال 2 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
S = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
s 丝
NS
-
|
«А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
Z
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آمار و احتمال ۲، آمار و احتمال ۲، کاربرد آمار و احتمالا در مهندسی صنایع
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۷۰۲۱ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۷۰۷۸ - ، آموزش ریاضی مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۱۲۲۰۷۸، - ۱۱۱۷۱۴۴
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
- |6x(1-x), 0—\ اگر چگالی احتمال X به صورت () , O W
1. 。ャ —l ..) g(y) = (y’ +1), 0< y <1 g(y) =2(y 3–1), 0< y <1
2
-- f 2 .* g(y) =3(y 3–2), 0< y <1 g(y) =3(y? –2y), 0< y <1
۲- اگر (F(x مقدار تابع توزیع متغیر تصادفی پیوسته X به ازای X باشد، چگالی احتمال (F(X = ( کدام است؟
۱. نرمالی ۲. نمایی ۳. یکنواخت ۴. گاما -- Ү = Х1 - “ . .”. -(x1 + x2) -- i .. - ... —r اگر چگالی توام و XX به صورت () خواندهاند. "e = (ون) / باشد، تابع چگالی - = را به دست 1 2 آورید؟ ۱ . گاما ۲. نمایی دوگانه ۳. وایبلی ۴. یکنواخت
۴- اگر X1, Xn متغیرهای تصادفی مستقل و دارای توزیع یکنواخت روی بازه صفر و یک باشند، چگالی 2 X = X | + X کدام
است؟ [ y, 0< y < 1 -‘ | y03 y < 1 .) h(y) = h(y) = 2–y,13 y <2 0.13 y <2 | y—10< y < 1 . " {1— y0< y < 1 -“ (y) = h(y) = 2+ y,13 y <2 2y–1,1< y <2
۵- فرض کنید X = ln Y دارای توزیع نرمال با میانگین A و واریانس شc باشد، چگالی احتمال / کدام است؟
۱. لگ نرمالی ۲. نرمالی ۳. نرمال استاندارد ٢. کوشی Kl -۶ 1, Y - باشند، تابع مولد گشتاور A ها متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع پواسن با پارامتر X با فرضی این که بیابید؟ 1+λ(e' –1) to ρηλ(e-l) : « (1-λt)Τ" 。ャ 2م)e'-1( ..) "ו"ו"וףץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۵***
WWWy 20FIL E. ORG .
የማየ/: انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته = s". «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار و احتمال ۲، آمار و احتمال ۲، کاربرد آمار و احتمالا در مهندسی صنایع
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۷۰۲۱ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۷۰۷۸ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۷۱۴۴ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۱۲۲۰۷۸
۷- قانون اعداد بزرگ کدام است؟
- 2م Y - σ" ... ) Lim(P(X-a < c)21–o)=0 Lim(P(X-a < c)21–o)=1 n->ൾ F1C n->00 11C . Y. - (P(X-4><-)=1 (P(X-4<<1--1 n—xco Poc n—co Poc
۸- اگر X میانگین نمونه تصادفی به اندازه m از جامعه متناهی به اندازه N با میانگین A و واریانس شc باشد، آنگاه (Var(X کدام است؟
Ν -η σ" " N - 1 ۳. شارع Ν-n σ" " ۱. سری
Hl N –1 n I'l
N n N —
Hl
۹- فرض کنید Xn ,... و X1, X نمونه ای تصادفی از یک جامعه نامتناهی باشد، آنگاه به ازای r = 1,2,...,n، مقدار (Cov(X, - X , X چقدر است؟
' . )r var(X) . Y var(X . \ ۴. صفر ۱۰- گزینه درست را بیابید؟
E(')= 1 درجه آزادی باشد، آنگاه Illدارای توزیع خی دو با V اگر - V ^ m —2
۲. اگر T دارای توزیع 1 با ۴ درجه آزادی باشد، آنگاه y = T2 دارای توزیع F با ۱ و ۴ درجه آزادی است.
1 . Y. f-αηψη F Ja.m.n ۴ . همه موارد
۱۱- برای نمونه های تصادفی به اندازه I از جامعه ای نمایی با پارامتر 6، توزیع ( اولین آماره ترتیبی کدام است؟
۱. فیشر ۲. نمایی با پارامتر (6 n ۳. نمایی با پارامتر 6 ٢. کوشی
۱۲- اگر X دارای توزیع دوجمله ای با پارامتر T1 و 6 باشد، برآورد کننده نااریب برای پارامتر 6 کدام است؟
x . Ё X , Y 2Χ. γ nX . )
I'l
"ו"ו"וףץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۵***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته «А:»» مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار و احتمال ۲، آمار و احتمال ۲، کاربرد آمار و احتمالا در مهندسی صنایع
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۷۰۲۱ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۷۰۷۸ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۷۱۴۴ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۱۲۲۰۷۸
۱۳- فرض کنید X1, X,..., Xn نمونه ای تصادفی از جامعه ای با چگالی 6 < اذه" )f(x) = eT باشد. برآورد کننده نااریب
برای آن را به دست آورید؟
Х -1 . Ү 1– X , Y X +1 . Y Ҳ . ) ۱۴- فرض کنید (0)b میزان اریبی برآورد کننده 6 باشد، اگر داشته باشیم، "()" آنگاه این برآورد کننده چه نام
دارد؟
۱. نااریب ۲. مجانبانااریب ۳. کارا ۴. مجانباکارا
۱۵- برآورد کننده نااریب با کمترین واریانس برای میانگین جامعه ای نرمال A، کدام گزینه است؟
X/n Y nX , V 2x . Ү Ҳ . ) ۱۶- اگر 6 برآورد کننده ای نااریب برای پارامتر 6 باشد 9 وقتی Il-> Co ، داشته باشیم 5.0— )var(ô آنگاه این برآورد کننده
چه نام دارد؟
۱. ناسازگار ۲. بسنده ۳. سازگار ۴. نااریب ۱۷- اگر با و.... و از مقادیر نمونه ای تصادفی به اندازه I از جامعه یکنواخت پیوسته ای روی بازه (0/3=C) باشند،
برآورد کننده ماکسیمم درست نمایی β کدام گزینه است؟
1/ X , Y Ҳ . )
۱۹۰۲ اولین آماره ترتیبی آب il Yامین آماره ترتیبی ۱۸- اگر نمونه ای تصادفی به اندازه 20 = n از یک جامعه نرمال با واریانسی ۲۲۵ دارای میانگین ۶۴/۳ باشد، یک فاصله اطمینان
۹۵ درصد برای میانگین جامعه (//) بیابید؟ (عدد جدول ۱/۹۶ است)
(52/1< μ<60/2). * (14/5 < μ<42/7). * (57/7<μ<70/9). (62/3 < μ<68/4). ۱۹- مطالعه ای برای تعیین نسبت رای دهندگانی که در جامعه ای بزرگ طرفدار ساختن یک کارخانه برق اتمی اند، انجام شده
است. اگر ۱۴۰ نفر از ۴۰۰ نفر رای دهند که به تصادف انتخاب شده اند، موافق پروژه باشند، کران بالای فاصله اطمینان ۹۹
درصد، برای درصد موافقان چقدر است؟ (عدد جدول ۲/۵۷۵)
./YAt t . It \ \ . Y. . үүү ү ・パYA.い
۲۰- در کدام گزینه، تعریف خطای نوع دوم قرار دارد؟
۱. احتمال قبول فرضی صفر، وقتی فرضی صفر درست است. ۲. احتمال قبول فرض صفر، وقتی فرض صفر نادرست است. ۳. احتمال قبول فرضی یک ، وقتی فرضی صفر درست است. آ، احتمال قبول فرض یک ، وقتی فرضی صفر نادرست است. "ו"ו"וףץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از ۵

***
WWWy 20FIL E. ORG . Wrąf/: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار و احتمال ۲، آمار و احتمال ۲، کاربرد آمار و احتمالا در مهندسی صنایع
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۷۰۲۱ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۷۰۷۸ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۷۱۴۴ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۱۲۲۰۷۸
max Lo
max L به چه توزیعی میل می کند؟
- - - ... —Y ۲- اگر = A مقداری از آماره نسبت درستنمایی ۱ باشد، برای n بزرگ، توزیع 2ln A-، تحت شرایطی بسیار کلی،
۱. خی دو با یک درجه آزادی ۲. فیشر ". تی ۰۴خی دو با ۲ درجه آزادی ۲۲- فرض کنید که بنابر تجربه می دانیم که انحراف معیار وزن بسته های ۸ اونسی نان شیرینی هایی که در یک شیرینی پزی
تهیه می شوند، ۰/۱۶ اونسی است. برای تحقیق درباره این که میانگین واقعی بسته ها ۸ اونس است یا خیر، نمونه ای ۲۵ تایی از بسته ها انتخاب و ملاحظه می شود که میانگین وزن آن ها ۸/۰۹۱ اونسی است. فرضی صفر و یک کدام است؟
( Ηo: μ=8/091 [ H0:/a>8/091" [ H0:Al>8 " | Ho: u =8 ) Н, ; a *8/091 Н, ; и <8/091 інCass 1.
۲۳- آماره آزمون مناسب برای بررسی فرضیه H ) : or = or (فرضیه واریانس یک جامعه)، کدام است؟
z? * F . Y. T .x Z . )
۲۴- برای یک جدول توافقی 3 × 3 مقدار ماکسیمم ضریب توافقی چقدر است؟
'V5 to 1 : « 1 。ャ 1 ..) - V5 * N6 * V2 – V3 2 2 2 N5 ۲۵- اگر چگالی توام متغیرهای تصادفی X و Y به صورت 0 < ۲ ,("")f(x, y) = eT باشد، معادله رگرسیون Y روی X را بیابید؟ Aly|x = x to Ашү, = х —1 : « _ \ 。ャ _ ! ..) үх Ү|х Alys T2. Alyl, - y A jor ו"ו"וףץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه"
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :