نمونه سوال درس آمار برای کتابداران نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار برای کتابداران نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . WWW.29FILE:ORG کاو شنا را به خانههای
2/S = انشتاه پیام نور
- - - -- --- - 才Yミー W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۱۱۷۰۱۹ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- اگر جدول زیر را داشته باشیم:
فراوانی مطلق | طبقات ۱۰ - ۰ 2 Y. – ). r Y". Y. \ میانه چقدر است؟ ү]яД. . f 2/γ γ. Υ Y|\ a Y ЛҮҮ . ۲- اگر جدول زیر را داشته باشیم:
فراوانی مطلق | طبقات ۱۰ - ۰ 2 Y. —). r Y. —Y. \ مقدار ۴۲ درصد چقدر است؟(صد ک ۴۲ ام ) Δ/Δ . * やバ .Y ү ү * . )
۳- مقدار میانگین داده های جدول زیر چقدر است؟
فراوانی مطلق | طبقات \*—“ 2 Y. – ). r \ . ז –. "ו Yめ f Q . Y. \ . . Y \人.1
\ {ץ"ן"ן. ו. ון. ו. W. نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ تا صفحه ۱ از
***
æ tbd | ×wih . WWW.29FILE:ORG کاو شنا را به خانههای
SW2 = انشتاه پیام نور
- - - -- --- - 才Yミー W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۱۱۷۰۱۹ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۰
۴- با توجه به اطلاعات جدول زیر، مقدار چارک اولی برابر است با:
فراوانی مطلق | طبقات \*—“ 2 Y. – ). r Y". Y. A/\ १ . ि *|\ Y . Y. Y|X Y /ΥΔ. ۵- با توجه به جدول زیر مقدار چارک سوم کدام است؟
فراوانی مطلق | طبقات ۱۰ - ۰ 2 Y. – ). r Y. —Y. \ \ \ . * 人.Y \ . . Y γ/Δ. ۶- اگر تعداد کتابهای انتشار یافته چهار کشور در یک ماه خاصی با نمودار دایره ای به صورت زیر باشد:
زاویه مربوط به کشور ایران در نمودار دایره ای چقدر است؟
ү. , t ΛΔ . Υ いャ・.Y १ • . )
\ {ץ"ן"ן. ו. ון. ו. نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۱۰

***
æ tbd | ×wih . WWW.29FILE:ORG کاو شنا را به خانههای
SW2 = انشتاه پیام نور
- - - -- --- - 才Yミー W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۱۱۷۰۱۹ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۰
۷- اگر تعداد کتابهای انتشار یافته چهار کشور در یک ماه خاصی با نمودار دایره ای به صورت زیر باشد:
Go
قراتنسه:۱۳
مجموع زاویه کشور ایران با فرانسه چقدر است؟
\ १A .f \ V N . Yʻ \ 02 . Y \ Y \ . )
۸- اگر تعداد کتابهای انتشار یافته چهار کشور در یک ماه خاصی با نمودار دایره ای به صورت زیر باشد:
زاویه کدام کشور ها کمتر از ۶۳ است ؟
۱. فرانسه و ایتالیا ۲. ایتالیا ۳. آلمان و ایتالیا ۰۲ ایران و فرانسه
\ {ץ"ן"ן. ו. ון. ו. نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۱۰***
æ tbd | ×wih . WWW.29FILE:ORG کاو شنا را به خانههای
SW2 = انشتاه پیام نور
- - - -- --- - 才Yミー W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۱۱۷۰۱۹ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۰
۹- اگر تعداد کتابهای انتشار یافته چهار کشور در یک ماه خاصی با نمودار دایره ای به صورت زیر باشد:
-
زاویه مربوط به کشور آلمان چقدر است؟
* . . ; \ Y. . ." い・Y.Y 2 . . )
۱۰- اگر در یک جامعه مقادیر زیر بدست آمده باشد:
ورزشکار غیر ورزشکار
./YY .آقا "ון
./Y • |\A خانم
یک نفر را به تصادف انتخاب می کنیم: اگر بدانیم خانم است احتمال اینکه ورزشکار باشد چقدر است؟
) . f ./Y१ . Y ·/\人 Y . It. \ "ץן.
۱۱- اگر در یک جامعه مقادیر زیر بدست آمده باشد:
ورزشکار غیر ورزشکار
..] \Y .3[ "ון]
..] f «/ΥΛ خانم
یک نفر را به تصادف انتخاب می کنیم: احتمال اینکه خانم و غیر ورزشکار باشد؟
..] \ Y t . It . Y. . . .Y ·/\人.1
\ {ץ"ן"ן. ו. ון. ו. نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۱۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :