نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 29FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
S = انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SW 丝
- -
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی /کد درس : ، - مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ ، ( مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ - ، مدیریت اجرایی ( استراتژیک مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت
( بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲ ، - ۱۲۱۸۲۶۸
استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- شکل گیری تحقیق در عملیات از چه سازمان هایی شروع شد؟ ۱. بازرگانی آ ، نظامی ۳. بهداشتی ۲- کدام گزینه از ویژگی های OR نیست؟ ۱. تمرکز اصلی و اولیه ی OR بر تصمیم گیری مدیران است . ۲. در OR از مدل های ریاضی استفاده می شود. ۲. در OR از رایانه استفاده نمی شود.
OR۰۴ یک دانش بین رشته ای است .
۳- کدام یک از محدویت های زیر می تواند قید مربوط به یک مسأله ی برنامه ریزی خطی باشد؟
Х,ь + X f JC . Y. ぶィ+ xox <5 Y *2 3 & 4 క+్క క7 1T 4243
JX) JAC
1 1
۴- در یک مسأله ی تولید، نسبت حاصل جمع فروش دو محصول آن و یا به فروش محصول 3 برابر ۳ است. کدام گزینه بیانگر این محدودیت در مدل است؟
3x1 + x2 – 3x3 s 0 . . 3x, + x2 — x3 < 0 -W 3x1 + 3x9 — xg < 0 , V x + x2 – 3x3 s 0 . ) ۵- برای یک مدل برنامه ریزی خطی با ۲ متغیر تصمیم و ۳ محدودیت کارکردی حداکثر چند گوشه ( اعم از موجه و غیر موجه ) \ . . Y ΥΔ . ) ۶- در یک مسأله ی برنامه ریزی خطی با ۲ متغیر تصمیم ، تعداد معادلات زاید در گوشه ای که از آن ۴ معادله (یا خط) می گذرد ، برابر است با:
۱. صفر
\ {V"ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۹
***
WWWy 29FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SW 丝
-
o
|
컷 壽
ミー
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ - ، مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ - ، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت
بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۷- مسأله ی برنامه ریزی خطی زیر دارای کدام حالت خاص است ؟ MaxZ = 5x1 + 3x2
S.1 : 4x1 + 2x2 < 8 ! х, > 4 | x2 > 6 χι, χ2 > Ο ۱. جواب بهینه ی چندگانه آن فاقد ناحیه ی موجه ۳. ناحیه ی جواب بی کران ۴. جواب تبهگن
A— در مسأله ی برنامه ریزی خطی زیر نقطه ی )1 S) چه نوع نقطه ای است ؟ MaxZ = 4x| + 14 xg
S.1 : [2+7క2 ! 7x12s, < 21 χι, χ2 > Ο ۱. یک گوشه ی غیر موجه است . آن یک گوشه ی موجه است. ۳. یک نقطه در داخل منطقه ی موجه است . ۲. یک نقطه در خارج منطقه ی موجه است .
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۳۷۶۱ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه***
WWWy 29FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SW 丝
-
o
|
컷 壽
ミー
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ - ، مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ - ، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۹- مسأله ی زیر را در نظر بگیرید. MaxZ = 4x1 + 7x2
S.1 :
x + x2 = 120
{ x1 > ᏮᏇ
| x2 > 30
x1, x2 > 0 ۱. مسأله فاقد ناحیه ی موجه است. ۲. ناحیه ی موجه مسأله یک نقطه است. ۳. ناحیه ی موجه مسأله یک پاره خط است. ۴. ناحیه ی موجه مسأله بی کران است.
۱۰- در روش ترسیمی حل مدل برنامه ریزی خطی اگر تمامی نقاط بر روی یک معادله ی مرزی (پاره خط) جزء نقاط بهینه ی مدل باشند، کدام حالت خاصی رخ داده است ؟
۱. فاقد ناحیه ی موجه ۲. تبهگن ". بهینه ی چند گانه آن ناحیه ی جواب بی کران
۱۱- مقدار تابع هدف مسأله ی برنامه ریزی خطی زیر کدام گزینه است ؟ MaxZ = 4x| + 6x2 + 5x3 S.t : x + 3x2 = 10 o x2 = 2 (2x1 + x2 + x3 = 15
x1, χ2, χ3 > Ο
γ'ς . * f. . Y. )( ו" .W ΔΔ . )
۱۲- در جدول بهینه ی یک مسأله ی برنامه ریزی خطی 1 و 2 جزء متغیرهای غیر اساسی هستند در این صورت :
x1 = 0 , s2 = 0 f x; > 0 , s» > 0 -W x; > 0 , s» = 0 , V x = 0 , s2 > 0 . )
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۳۷۶۱ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۳ از ۹***
WWWy 29FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
."s = انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ - ، مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ - ، مدیریت اجرایی ( استراتژیک )، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الم، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۱۳- مسأله ی زیر را در نظر بگیرید: MaxZ = x1 + 2x2 + 3x3 S.1 : x1 + 2x2 + 3x3 = 15
{2x1 + x2 + 5x3 = 20
| x1 + 2x2 + x3 s 10
x1, x2, x3 20 اگر بخواهیم مسأله را به روش M - بزرگ حل کنیم، تابع هدف برای اجرای روش به چه صورت خواهد بود؟
MaxZ = x; + 2x2 + 3x3 — MR) + MR.g . Y MaxZ = x1 + 2x2 + 3x3 – MR1 – MR2 .)
MaxZ = x1 + 2x2 + 3x3 + MR1 — MR2 f MaxZ = x} + 2x2 + 3x3 + MR; + MR» -W ۱۴- هرگاه در یک تابلوی سیمپلکس حداقل یکی از متغیرهای اساسی مساوی صفر باشد، در این صورت مسأله ی برنامه ریزی
خطی دارای کدام حالت خاصی است؟
۱. فاقد ناحیه ی موجه آن ناحیه ی جواب بی کران
۳. جواب تبهگن ۴. جواب بهینه ی چند گانه
Wώ- در روش سیمپلکس دو مرحله ای همواره عنصر لولا عددی است :
۱. صفر أ : منف
" : مثبت آ ، کوچک تر یا مساوی صفر
4 ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۳۷۶۱ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۹***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :