نمونه سوال درس روش های محاسبات عددی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس روش های محاسبات عددی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : ، - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۰۷۵ مهندسی صنایع (چندبخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- بسط عدد ۵/۶ در مبنای ۲ کدام است؟ 101.101 . " 1001 1001 -W 101 1001 -‘ 10.101 - ) ۲- اگر تقریب a گرد شده ی A تا ۴ رقم اعشار باشد آنگاه:
А-аз5x10" " А-аз5x10" " |А–a|<5х10° -Ү |А–a|<5х10° - )
۳- هرگاه 99.98-a تقریبی از A=1 OO باشد، تعداد ارقام با معنای درست آن برابر است با:
) . \ f y . r ャ.Y صفر π —f o معادله "T" در بازه لا دارای یک ریشه مثبت است. مقدار به روش نابجایی کدام است؟ の . Y. の . Y. π 。ャ χι ... ) 2 - π のー2 の十2 の十1
- اگر ۶ ریشه ساده ی معادله " " و " ("" باشد آنگاه مرتبه همگرایی روش تکرار ساده عبارت است از:
* .* ۲ حداقل . Y. ャ.Y \ . )
۶- فرمول تکراری روش نیوتن برای محاسبه ریشه سوم عدد حقیقی a کدام است؟
a . . Y 1 / 2 a Y 1 a Y 1 a . . ) (x, ++) 30, +++) (2,+) (3,+) Xn Xn Xn Xn .x —W =1 معادله * چند ریشه منفی دارد؟ * : * ャ.Y \ . Y ۱. صفر 。しの - Jø F х, = 1 x, = 0 f(x) = sin(−x) A چند جمله ای درونیاب تفاضلات تقسیم شده ی نیوتن برای تابع در نقاط " (" و " IT" و - 2T کدام است ؟ х* + x . Ү — x* + 2x - Y x° — 2x , V x -x .) ・W・ハ・Y・YY%Y・) نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۱ از ۴***
æ tbd | ×wih . WWұy:2pFILELORG کاو شنا را به خانههای
2/S = انشتاه پیام نور
- - - -- --- - 才Yミー W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع (چندبخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹
۹- درجه چند جمله ای درونیاب تابع جدولی زیر کدام است؟
x, -\|| || || Y
f,| \| M| Yʻ| v
* : * y . r ャ.Y \ . ) " هرگاه (۱) یک چند جمله ای از درجه ۷ باشد و "گ" ، "گ" و ۷ < k در این صورت مقدار ],flox x - --> x برابر است با: k! . Y ۱. صفر 二 f r h صفر است اگر و فقط اگر "T" 2 - مقادیر / A و ,Vf به ترتیب برای تابع جدولی زیر کدام است؟ x,|-|| ·| \| || \r /|| -f|| -\| \| \| r\ л, я " 人乡·* Y. , 2 . " ۲ ۱. ۰ و / h (x +h)-f(x, –țY F1-1-1 , - - خطای برشی فرمول مشتق گیری عبارت است از: o(h") ". o(h°) -W o(h°) - Y o(h) . ) 3 - | f(x), , , ןו" با استفاده از روش سیمپسون تقریبی از انتگرال با توجه به تابع جدولی زیر کدام است؟ 3, \|| \,\|| Y|| Y.Y|| Y’ f ||۱|| ۴||۵|| ۸|۱۵ γγ . * γ.γ. γ. 1 Y үe , \ 12– 3 ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۶۲۰ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۴
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش
S!! 2
-> -->
-
Z NS
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع (چندبخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹
0 dx —\f
- –1 2 تقریبی از انتگرال ۲ تا ۷ " را با کدام یک از قاعده های زیر می توان به دست آورد؟
۱. ذوزنقه ای ۲. سیمپسون
۳. نقطه میانی ٠٢ فرمول بسته نیوتن کاتس
ん у -WΔ
у - برای حل معادله " " با شرط اولیه " از روش اویلر با 5"= استفاده شده است. " برابر است با:
1,875 t 2 .x. 1.5 Y 1.125 . ) h=" -۱۶
روش تیلور مرتبه دوم را برای حل معادله دیفرانسیل زیر باش به کار برده ایم. فرمول مربوطه کدام است؟ | y' =-y-t-1
| y(0) = 1 —°v +°, + ' ' —°y +°, +' '
Whil s” 8 " .. 2 Yn+1 s” 8 " .. 2 = 'v + "t + ' ' –°v +'1 + ' '
Whil 2 ” 2 " 2 Whil 2 on 2 " .. 2
۱۷- در روش حذفی گاوس برای تعیین جواب دستگاه معادلات خطی "-۲ ، ماتریس A به کدام صورت تبدیل می شود؟
۱. ماتریس قطری آ ، ماتریس مثلثی ۳. ماتریس همانی ۴. ماتریس معین مثبت
۱۸- اگر فرمول انتگرال گیری زیر برای توابع جند جمله ای با بیشترین درجه ممکن دقیق باشد، کدام گزینه صحیح است؟
s foods-wife-D+w, f(0)+w.so)
4 W = W, =" 3
" - اگر معادله مشخصه ماتریس A برابر با (=43- باشد، معادله مشخصه ماتریس A کدام است؟
4石°+32+1=0 * 3/リー4/2+1=0 ・W – A + 42 +3=0 V *ー4/2+3=0 ・)
= صفحه ۳ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۶۲۰ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
æ tbd | ×wih . WWұy:2pFILELORG کاو شنا را به خانههای
2/S = انشتاه پیام نور
- - - -- --- - 才Yミー W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع (چندبخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹
.Y— خط کمترین مربعات برای نقاط زیر کدام گزینه است؟
* || || Y|| Y.
f(x) γΊ| Δ १
1 t 1 . Yʻ 1 .Y 1 . ) 3.x +-- 3.x —- 3.x +-- 3.x —- 3 3 5 5 سوالات تشریحی معادله 0== ریشه ای در ا" دارد. با فرض ا" و انتخاب (۳)» مناسب، تقریبی از این ات < –3 ریشه را به روش تکرار ساده طوری بیابید که 10×5< ),f(x| باشد. " تقریبی از " را با استفاده از چند جمله ای درونیاب تابع ه درنقاط ۰ و ۱ و ۰۲ و ۰.۳ بدست آورید. ۱،۴۰ نمره 3 W.Y., 1 . - o, 10 “ .1.1 .m-- ** * * * *, s x sin(x)dx ---- r ۱،۴ نمره تقریبی از " را به روش ذوزنقه ای حساب کنید که خطای ان از کمتر باشد. ۲- با استفاده از روش رانگ - کوتای مرتبه دوم تقریبی از * را برای معادله دیفرانسیل زیر به ازای = h ۱،۴۰ نمره , у — х |y-> Y у #х | y(0) = 1 ; ).Y. (0) T - * دستگاه زیر را به روش گوس-سایدل با ۲ تکرار و با انتخاب ا" حل کنید (محاسبات را تا چهار رقم اعشار گرد کنید). | 7x –4x, = 12 {–4x +12x, — 6x, = 0 | –6x, +14x, =0 ・W・ハ・Y・YY%Y・) نیمسال دوم *间1*{*–气 صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :