نمونه سوال درس شیمی دارویی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی دارویی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


- i oth . WWy 20FIEE.ORG con کاخ دانشحله پیام نو کارشناسی
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲
۱- داروی اپرازینون به چه منظور بکار میرود؟
۱. کاهش اشتها ۲. محرک قلب ۳. ضد درد ۰۴ضد سرفه Y– کدام فرایند برای سنتز داروهای خاص کاربرد دارد ؟
۱. سنتز در محلولی ۲. سنتز در فاز جامد
۳. تراکم قطعات در شرایط سنتز در محلول ۴. تمام موارد ۳- داروی بنزو کتامین به چه منظور بکار میرود؟
۱. کاهش اشتها ۲. مسکن اعصاب ۳ - ضد افسردگی ۰۴گشادکننده عروق ۴- هیدروکسی فنیل اتیل آمینها ترجیحا از چه روشی تهیه می شوند؟
۱. هیدروژن دار شدن کاتالیزوری ۰۲ آسیل دار شدن فریدل کرافتس
۳. متیل دار شدن کلارک - اشوایلر ۲. فرایند مانسکها- جانسون اسکیتا ۵- محصول افزایش بنزالدهید به گلوکز تخمیر شده کدام ترکیب است؟
۱. فنیل سولفونیل اوره ۴۰۲-آمینوبنزوییک اسید
۳. فنیل استیل کربینول ۰۴ اتیل کلروفرمات ۶- محصول واکنش دیلز آلدر ۱- دی متیل آمینوبوتا دی ان با اتیل آتروپات کدام ترکیب است؟
۱. تیلایدین ۲. دوپامین ۳. لوپرامید ۴. نومیفنزین ۷- نمک سدیم ساخارین برای تهیه کدام دارو کاربرد دارد؟
۱. دو کاسپین ۲.دی بنزپین ۰۳ پیروکسیکام آپن تترازول
ACl F-K) + c_ҫ—сност حذ { O (CH3)3COCl Y F с-(сн.).с.
F O
Q. f .* C-(CH2)3Cl F (CH3)3COCl
A— محصول واکنشی زیر کدام است؟
φ וזף ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۱ از
***
- i oth . www2pfil E.ORGo. کاخ دانشحله پیام نو
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲
A— کدام دارو ساختار پایانیدی دارد ؟
۱. سولیندا ک ٠٢ تيمولول ۳. آسپرین ۰۴ اکسی توسين ۱۰- محصول واکنش آبکافت اکسیندول زیر کدام ترکیب است؟ CQ-o N “༄།། ” ۱. دیکلوفناک ۲. بوفکساماک " تولمتين ۰۴زومپیراک ۱۱- محصول واکنش فریدلی کرافتسی بی فنیل با سوکسینیک انیدرید کدام ترکیب است؟ ۱. ایبوپروفن آ ، بنوکسا پروفن ". فن بوفن ۴ - ناپروکسن
۱۲- از برم دار کردن ترکیب زیر با N- برموسوکسینیمید و به دنبال آن حذف هیدروژن برمید توسط باز کدام ترکیب بدست می
آید؟
۱۳- کدامیک از ترکیبات زیر متوقف کننده رشد سلول هست؟
١. اتوفیلین ۲. تاموکسیفن
رجری كل じ。 r
۱۴- کدامیک از داروهای زیر از مشتقات فنیل استیک اسید هستند؟
۱. فورسماید ۲. دیکلوفناک ۳. فلوفنامیک اسید ۴. مفنامیک اسید
וזף ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۶
***
- i oth . www2pfil E.ORGo. کاخ دانشحله پیام نو
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲
A— کدام دارو ساختار پایانیدی دارد ؟
۱. سولیندا ک ٠٢ تيمولول ۳. آسپرین ۰۴ اکسی توسين ۱۰- محصول واکنش آبکافت اکسیندول زیر کدام ترکیب است؟ CQ-o N “༄།། ” ۱. دیکلوفناک ۲. بوفکساماک " تولمتين ۰۴زومپیراک ۱۱- محصول واکنش فریدلی کرافتسی بی فنیل با سوکسینیک انیدرید کدام ترکیب است؟ ۱. ایبوپروفن آ ، بنوکسا پروفن ". فن بوفن ۴ - ناپروکسن
۱۲- از برم دار کردن ترکیب زیر با N- برموسوکسینیمید و به دنبال آن حذف هیدروژن برمید توسط باز کدام ترکیب بدست می
آید؟
۱۳- کدامیک از ترکیبات زیر متوقف کننده رشد سلول هست؟
١. اتوفیلین ۲. تاموکسیفن
رجری كل じ。 r
۱۴- کدامیک از داروهای زیر از مشتقات فنیل استیک اسید هستند؟
۱. فورسماید ۲. دیکلوفناک ۳. فلوفنامیک اسید ۴. مفنامیک اسید
וזף ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۶
***
æ tbd | ×wih . WWypFl೬EORGWಳು رسیداسی
کاخ دانشحله پیام نو
•A:... • -- - --- দ্বাক্ষ تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲ ۱۵- محصول فرایند کولب - اشمیت کربوکسیل دار کردن فنولات و سپس نو آرایی آن چیست؟ ۱. سالیسیلیک اسید ۰۲ فلوفنامیک اسید ۳. مفنامیک اسید ۰۴ بنزوئیک اسید
۱۶- محصول هیدروژندار کردن کاتالیزوری آلفا- اتیل ۳- نیترو سینامیک اسید و سپس ید دار کردن آن کدام ترکیب است؟
۱. ایواستامیک اسید ۲. سالیسیلیک اسید ۳. ایو کارمیک اسید ۰۴ ایوپانوییک اسید
۱۷- محصول واکنش ۴- سیانوبنزن سولفونیل کلرید با دی پروپیل آمین، و در پی آن آبکافت نیتریل به گروه کربوکسی کدام
۱. مافنید " . پروبنسيد ۳. سولفاتولامید " . دا پسون ۱۸- کدامیک از داروهای زیر یک دی سولفونامید است؟ ۱. کلرتالیدون ۰۲زایپامید ۳. مفروزید ۲. استازولامید
۱۹- کدامیک از ترکیبات زیر محصول تجزیه آبکافتی حلقه بتا- لاکتام بنزیل پنی سیلین زیر در محیط قلیایی است؟
(-)-48-st SJCH, J. Če.
O - ΟΟΟΗ ۱. بنزیل پنی لوییک اسید ۲. بنزیل پنی سیلوییک اسید ۰۳ بنزیل پنالدیک اسید ۴. مفنامیک اسید .Y— محصول واکنشی زیر کدام است؟ 县_ ҫ COOH PCls - ? COOH ҫ. . Y. Η r H ャ -ہ-مہ ’’ KD)-coOH ҫ-сос ҫ-сос ç=c=o COOH COOH COCI COC1 ۲۱- کدامیک از ترکیبات زیر از ۷-آمینو ۳- دزاستوکسی - سفالوسپورانیک اسید منتج شده است؟ ۱. سفاستریلی ۲. سفوپرازون ". سفادرين ۴. سفالوتین
וזף ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۶***
- i oth . www2pfil E.ORGo. کاخ دانشحله پیام نو
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۵۲
۲۲- کدامیک از آنتی بیوتیکهای زیر در برابر گونه های گرم منفی فعال بوده و دارای پایداری خوبی در برابر بتا- لاکتاماز می باشد ؟
W ... سفوروکسیم ャ。 سفالوتین Y سفمنواکسیم .Y . سفسولودين
Na2CO со не
Н,ё–NН СІ–СН, Н |
CH3 ۱. ما پروتیلین ۰۲ نفتیفین ۳۔ بنزوکتامین ۴. ملیتر اسن ۲۴- داروی مشابه دقیق تیوفن از بامیپین کدام است؟ ۱. پیرانتلی ٠٢ سولپيريد ". ستيديل ۴. تنالدین ۲۵- کدامیک از ترکیبات حاوی حلقه ایمیدازول زیر دارای فعالیت ضد قارچی هستند؟ ۱. تینیدازولی ۲. نیمورازول ٠٢ کلوتریمازول ٠٢ اورانيدازول
۲۶- تیابندازول زیر از کدام روشی تهیه میشود؟ N Co-o: N
۱. واکنش متیل ایزوتیو اوره سولفات با متیل کلروفرمات و سدیم استات
à
۰۲ واکنش تراکم ارتو فنیلن دی آمین با تیازول -۴-کربوکسیلیک اسید ۳. واکنش تراکم حلقوی سمی کاربازید و استیک اسید و کاتالیزور اسیدی
۰۴ گرم کردن گلیوکسیلیک اسید با اوره در مجاورت هیدروکلریک اسید
۲۷- محصول استری شدن درون مولکولی متیل استیل سالیسیلات توسط سدیم فلزی در دمای بالا چیست؟
۱. اسنو کومارين ۰۲ پیروکسیکام
۳ - اتیل - بیس - کوم استات ۴. ۴- هیدروکسی کومارین ۲۸- مورد استفاده بتاهیستین کدام است؟
۱. سندرم مینی یر " ضد تهوع ۳ - ضد آریتمی ۴. گزینه های ۱ و ۲
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۶
וזף ו"ו. ו. ון. ו. ו
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :