نمونه سوال درس فیزیک عمومی 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس فیزیک عمومی 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


- i oth . www2pfil E.ORGo. .یخ دانشحه پیام نه
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش द्रं, N
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : (فیزیک 1، فیزیک عمومی، فیزیک(1
رشته تحصیلی / کد درس :، علوم و مهندسی صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب (گرایش زراعت، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی ، - ۱۱۱۳۱۱۱ کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۱۳۱۱۲ - ، مهندسی کشاورزی - اب ۱۱۱۳۳۱۲ - ، علوم و مهندسی اب خوشه ابیاری و زهکشی ۱۱۱۳۳۱۵ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۱۱۳۳۱۶، -
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- چگالی مایعات همواره ........ از گازها می باشد و دمای حالت مایع ......... از دمای حالت گازی است. ) ... کمتر-بیشت ャ。 بیشتر-کمتر .Y . کمتر- کمتر f بیشتر - بیشتر ۲- واحد چگالی در دستگاه CGS کدام است؟
gr . . f kg Y kg Y gr . ) Cin F11 F11 Pll
۳- اگر بخواهیم ارتفاع یک آسمان خراش را اندازه گیری کنیم، کدامیک از وسایل زیر مناسب می باشد؟ ۱. متر ۲. کرنومتر ۳. فشارسنج ۴. دماسنج
۴- کدامیک از واحدهای زیر، واحد فشار نمی باشد؟
Hg . f CmH .O : * atm . W N . )
A— جسمی در عمق h از سطح دریا قرار دارد (زیر آب است) کلی فشار وارد بر جسم کدام است؟
pgh . Y. P, . Y. P, – pgh . V Po + pgh .)
۶- بالابر هیدرولیکی یا روغنی طبق کدامیک از شرایط زیر کار می کند؟
۰۱قوانين نیوتن آن قانون ارشمیدسی ۳. اصل پاسکال ۴ - اصل برنولی
۷- جسمی به وزن 40 نیوتن را درون مایعی قرار می دهیم، اگر وزن آن 30 نیوتن شود وزن مخصوص جسم کدام است؟ 1/3 t 4 . Y. 40 . Y. 7Ο . )
۸- شاره ای درون یک لوله استوانه جریان دارد، اگر چسبندگی و شعاع لوله را بطور همزمان دو برابر کنیم آهنگ شارش چه
تغییری می کند؟ ۱. 16 برابر ۲. 4 برابر ۳. S برابر ۴. 2 برابر 1989 1010/10.103 نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۴
***
WWWy 2pFIL E. ORG . የማየ/: - کارشناسی ニーYミニ
SW2 = انش متاه پیام نور W.:*. مر=حا-ز آزمون و سنجش द्रं, N
- -
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فیزیک 1، فیزیک عمومی، فیزیک(1)
رشته تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۱۱۳۱۱۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۱۳۱۱۲ - ، مهندسی کشاورزی - آب ۱۱۱۳۳۱۲ -، علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی ۱۱۱۳۳۱۵ -، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۱۱۳۳۱۶
۹- زمان یک ارتعاشی کامل ، به کدام عامل بستگی ندارد؟
۱. ابعاد ۲. یکای اندازه گیری ۳. شکلی ۴. صلب بودن جسم
۱۰- زمان لازم برای یک ارتعاش سیم گیتار با بسامد 400 هرتز چقدر است؟
25 >< 1 Οτ"s . * 25×10-'s ・W 25x10 os Y 25×10°s ۱۱- نور از امواج .......... می باشد و از لحاظ جهت حرکت ذرات به انتشار جزء امواج ........... است.
١. الکترومغناطیسی-طولی ۲ - الکترومغناطیسی-عرضی
۳. مکانیکی -طولی ۴ - مکانیکی-عرضی
۱۲- یک موج صوتی با سرعت " 341 و بسامد چH 528 در حال حرکت است. طول موج آن چند متر است؟ O/646 . * 6/46 . Y. 010Ꮾ4 , Ý 180048 . ) ۱۳- امواج فراصوت کدامند؟ ۱. بیشتر از 2000 هرتز ۲. بیشتر از 20000 هرتز ۳. بیشتر از 200000 هرتز ۴. کمتر از 20 هرتز ۱۴- اگر شدت یک صوت برابر ( 10I باشد، شدت نسبی احساس صوت چند دسی بل است؟
\ .2O . Y. 1ΟΟ. γ 1Ο ۴. صفر
۱۵- برهم نهی دو موج با دامنه یکسان ولی با بسامد اندکی متفاوت را چه می نامند؟
۱. تداخلی ویرانگر ۲. تداخل سازنده ۰۳زنش ۴. موج ایستاده --------- ۱۶- هرگاه یک منبع صوتی با بسامد آ به یک ناظر ساکن نزدیک شود. بسامدی که شنیده می شود.......... است و صدا می باشد. ۱. بلند تر-زیر " بلند تر- بم ۰۳ کوتاهتر-زیر " بلند تر-بم 1989 1010/10.103 نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۲ از ۴***
æ tbd | ×wih . WWWy,2pFILE.ORG کاو شنا را به خانههای
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش द्रं, N
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فیزیک 1، فیزیک عمومی، فیزیک(1)
رشته تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۱۱۳۱۱۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۱۳۱۱۲ - ، مهندسی کشاورزی - آب ۱۱۱۳۳۱۲ -، علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی ۱۱۱۳۳۱۵ -، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۱۱۳۳۱۶
۱۷- کدامیک از گزینه های با عبارت ذیل همخوانی دارد؟ هر بار الکتریکی مضرب صحیحی از واحد بار بنیادی می باشد. ۱. پایستگی بار الکتریکی ۲. یکسان بودن بار الکتریکی ٢ ، کوانتیدگی بار الکتريکی ۴. یکتایی بار الکتریکی ۱۸- برای تشخیصی و مطالعه بارهای الکتریکی از چه وسیله ای استفاده می شود؟
۱. ترازوی پیچشی ۲. لامپ پرتو کاتد ۳. موج نما ۴ - الکتروسکوپ
۱۹- اگر فاصله بین دو بار نقطه ای را نصف کنیم ، نیروی بین دو بار چه تغییری می کند؟
۱. چهار برابر ۲. دو برابر ۳. نصف می شود ۲. بدون تغییر ۲۰- یک ولت معادل کدامیک از واحد های زیر می باشد؟ J - N . Y. N . m . Y N. m . ) C c. C.S.
۲۱- در مدار ساده الکتریکی دو مقاومت 30 اهمی و 15 اهمی بطور موازی بهم بسته شده اند. اگر این مقاومتها به یک اختلاف پتانسیل 20 ولتی وصل شوند. جریان کل در مدار کدام است؟
۱. 20 آمپر ۲. 2 آمپر ۳. 2/5 آمپر ۴. 1/5 آمپر
۲۲- در یک مقاومت گرما با آهنگ 360 وات تولید می شود و اختلاف پتانسیل دوسرمقاومت 180 ولت است. اندازه مقاومت
) ... 30 اهم Y. 2 اهم « : 90 اهم f 60 اهم ۲۳- وقتی نور از هوا وارد آب می شود سرعت آن .............. یافته و بسامد آن ............... می باشد. ۱. کاهش - بدون تغییر ۲. کاهش -افزایشی ۳. کاهش - کاهشی ۴. افزایش افزایشی 1989 1010/10.103 نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴
***
æ tbd | ×wih . WWWy,2pFILE.ORG کاو شنا را به خانههای
W.:*.
کاخ دانشحه پیام نو، द्रं, N مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فیزیک 1، فیزیک عمومی، فیزیک(1)
رشته تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۱۱۳۱۱۱ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۱۳۱۱۲ - ، مهندسی کشاورزی - آب ۱۱۱۳۳۱۲ -، علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی ۱۱۱۳۳۱۵ -، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۱۱۳۳۱۶
۲۴- جسمی در مرکز یک آینه همگرا (2f) قرار دارد. تصویر تشکیل شده چه ویژگیهایی دارد؟
آن تصویر بین کانون و مرکز، بزرگتر و مستقیم
۴. تصویر خارج از مرکز، بزرگتر و معکوس
۱. تصویر در فاصله کانونی ، کوچکتر و معکوس
۳. تصویر در مرکز آینه، هم اندازه و معکوس
۲۵- کدامیک از ویژگیهای زیر برای آینه تخت صحیح نمی باشد؟
۱. فاصله جسم تا آینه و تصویر تا آینه برابر است. ۲. اندازه جسم و تصویر برابرند.
f . Y.
تصویر معکوس جانبی است. تصویر حقیقی است.
۲۶- از یک کره شیشه ای تو خالی به شعاع 2 متر که یک طرف آن نقره اندود است یک آینه کروی درست می کنیم. فاصله کانونی این آینه چقدر است؟
۱. 4 متر ۲. 2 متر .O/5 .۴ . Y متر
1 متر ۲۷- فاصله کانونی آینه کاوی 12 سانتیمتر است، اگر جسم در فاصله 20 سانتیمتری از آن قرار داشته باشد. فاصله تصویر تا آینه و جهت آن کدام است؟
۱. 30 سانتیمتر و مجازی ۲. 30 سانتیمتر و وارونه
۳. 20 سانتیمتر و حقیق ۴. 20 سانتیمتر و مستقی
۲۸- قدرت بزرگنمایی ذره بین به فاصله کانونی 25 سانتیمتر چقدر است؟
2 f 1 . w- 3 Y 6 . )
۲۹- توان عدسی با کدامیک از واحدهای زیر بیان می شود؟
۱. متر ۲. دیوپتر ". نیوتن ۴. ثانیه ۳۰- مدل سیاره ای اتم را کدامیک از دانشمندان پیشنهاد داد؟ ۱. بکرلی " تامسون ۲. رادرفورد ۲. بور 1989 1010/10.103 نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :