نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 94-93 جدید
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 94-93 جدید

Current View
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - کارشناسی
W.:*.
乡 = انش متاه پیام نور NS% مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت - اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی ، پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی - مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی نفت
طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی هوافضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۷ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۱۱۱۴۶۷
- اگر f(X) = [X|Sin X ، مقدار )*(f برابر است با:
) . \ Y )( ۰۳ وجود ندارد
"گر 5 + f(x) = x2 - 6x با دامنه (co+,3] باشد حاصل (5) (!--f) کدام است؟
1 * 1 .v –6 Y 2. \ 6 6 " - مقدار C در قضیه رول برای تابع f(x( = x2 - 2x در بازه [0,2] برابر است با: – 2 . " ャ.ャ \ . Y () . ) ۴- تابع y = 3x5 –5x3 دارای چند نقطه اکسترمم می باشد؟ ャ. f \ . Y. * . Y ۱. نقطه اکسترمم ندارد
۵- تابع 2+y = x + ax مفروض است به ازای چه مقداری از x=1 ، a طول نقطه عطف است؟
— 1 . " — 3 - Y \ . Y * . ) s- elas (n e N) . [sin"x cosxdx J-> -۶ 1 。ャ 1 . ..) —'—cos""x + c –sin"x+c n + 1 n + 1 1 . Y. - . Y. –––cos"" X + C –––sin" X + C n + 1 n + 1 ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۳۲۰۶ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۴

***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - کارشناسی
乡 دانشكاه پیام تور W.:*. مرمت - ازمون و اسنجانش ZNS تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی نفت -
طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی هوافضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۷ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۱۱۱۴۶۷
۷- مقدار متوسط تابع f(x) = x در بازه [O2| کدام است؟
人.* * . Y. ャ.Y \ . )
۸- کدامیک از روابط زیر نادرست است؟
(shx) = chx V ch°x + sh°x =1 ' x : 0,(thx).(cthx) = 1 (chx) = shx V oos —A "م آ از کدام ۱ هش شاه د؟ e^cos xdx از کدام روش حل می شو ) ... تغییر متغیی ャ。 تغییر متغیی مثلثاتی .Y . جزے به جزے .Y . تجزیه کسرها ۱۰-. مقدار )coth(ln J2 کدام است؟ * : * y . r ャ.Y \ . ) Х —\\ s |t|dt برابر است با: 一X t . Y. ャ x2 x2 —x* \ 2 "۔ مقدار (1-)'-sec برابر است با : π . * π . " — 16 , V 兀 .W 2 2 f 7.ץ"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ توصفحه ۲ از

***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش 恭
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش،
پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی نفت -
طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی هوافضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۷ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۱۱۱۴۶۷
۱۳- معادله خط راست 1 = 2X - 3y در مختصات قطبی کدام است؟
1 。ャ 1 ... ) r = — ; r = – 3 Sin 9 – 2cOS 9 3 coS 6–2Sin 6 1 f 1 . Y. r = – r = – 2 sin 0 – 3cOS 0 2cos 9–3 sin 9 兀 –ţ? ضریب زاویه خط مماسی بر منحنی 4 = r در )4( برابر است با: ャ.や صفر : « _\ . Y \ . ) - ln x -۱۵ مقدار حد lime-o برابر است با: X ) . Y +co. صفر f \ . r موجود نیست " مقدار حد تابع بب .x برابر است با: \ , ; ۳. صفر + co Y ۱. موجود نیست ۱۷- هرگاه Z= 1+ i مقدار 24 کدام است؟ – 4 Y 1 . r i Y 1 — i .)
WA— کدام گزینه ریشه سوم عدد 1 نمی باشد؟
1 J3 * 1 „/3 -* 1 , V3 -‘ \ . )
‘’ ਨੂ’ ਨੂ ਨੂ’ ਨੁ “ਨੁ– ‘ਨੂ
7.ץ"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴

***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش 恭
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی هوافضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۷ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۱۱۱۴۶۷
–\ፃ
X هرگاه y = | sine dt ، آنگاه y برابر است با: ()
: « ..)
... x . * X ... x Y X XS1n e X COS e S111 e COS e
۲۰- مساحت محصور به خطوط X = لا و X= 2 ، X = 0 з y = 2х برابر است با:
r * . Y. ャ 。い . \ ۴. صفر سوالات تشریحی ۱- جدول تغییرات و منحنی نمایشی تابع زیر را رسم کنید. ۱،۴۰ نمره - x*–2x+2 у = х–1 - - 2 - " مقدار متوسط تابع " " (") / را روی فاصله |%10 بیابید. ۱،۴ نمره ۳- حاصل انتگرالهای زیر را بدست آورید. ۱،۴۰ نمره dx e” +1 dx 2 x++2x+5 " مساحت ناحیه محدود به نمودار توابع *y = ۹/x • y = x را محاسبه کنید. ۱،۴ نمره ۵- ریشه دوم عدد Z = 1 -- i را محاسبه کنید. ۱،۴۰ نمره 7.ץ"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :