نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


S!! 2
-> -->
-
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
- دانشكاه پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد مرمت - ازمون و اسنجانش
Z NS
W.:*.
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم
کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )۱۱۱۵۱۴۰ -، علوم کامپیوتر مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰ ، - ۱۱۱۵۱۶۴
۱- مرتبه اجرای الگوریتم زیر چیست؟ X = 0; For (j = 0, j < n-1; j++) For (k=n-1; k >= j+1; k--) X ++;
о(п°) " ം(2") ' o(n) -‘ O(log2 n) "
۲- پیچدگی عملی درج و عمل حذف را از لیست پیوندی به ترتیب برابر کدام گزینه است؟
o(1), o (1) " o (1), o (n) -W ο (n), ο(1) " ο(n), ο(n) "
۳- کدام روش برای ذخیره ماتریس های پایین مثلثی مناسب تر است ؟ ۱. ماتریس اسپارس ۲. لیست پیوندی یک طرفه ۳. آرایه یک بعدی ۰۴ لیست پیوندی دو طرفه
۴- فرض کنید آرایه A با ۲OW سطر و اCO ستون به صورت [float A[rOW] [COl در زبان ++C تعریف شده باشد، اگر
آدرس پایه این آرایه برابر ۲۰۰ باشد و هرfloat، چهار بایت اشغال کند آنگاه آدرس [A[i] [j به روش ستونی توسط کدام یک از روابط زیر به دست می آید؟
ャ (j*col+i)*200+4 (i*col+j)*200+4 (jorow-Hi)*200+4 ° (ièrow-Hj)*200+4 ° o c- elas /-/a*bcdg co,L e infix -A a/(boc)-d/g " (a/(boc)-d)/g (a/(b-c)*d)/g " (a/boc-d)/g "
%V"וץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۸
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*.
SN 丝
= انش متاه پیام نور مرمت - ازمون و اسنجانش
-
o
|
-
- Z ད༽ངོ་
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )۱۱۱۵۱۴۰ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۶- اعداد ۱ تا ۶ را به ترتیب وارد پشته می شوند . کدام یک از گزینه ها را نمی توان در خروجی نمایش داد ؟
ャいめYーキ.Y YYめや% .い
ད ཀ” ད” ད་ A2> . ༈་ %のややャい .Y
۷- کدام گزینه در ساختار یک صف حلقوی با ۵=1 بیان کننده خالی یا پر بودن صف است؟ ۱. خالی: 5=F=0, R و پر: 4=F=0,R ۲. خالی: 3=F=3,R و پر: 0=F=1,R ۳. خالی: 0=F=0,R و پر:1 =F=0, R ۴. خالی: 0=F=1,R و پر: 4=F=0,R ۸- برای پیاده سازی کلاس پشته در ++C تابعی به نام ()StaCK همنام با نام کلاس پشته تعریف می شود که به آن
سازنده (COnStructOr) کلاسی گویند کدام یک از عمل های زیر در سازنده ()StaCK انجام می شود ؟
۱. تست پر بودن پشته ۲. مقداردهی اولیه tOpپشته
۴. تست خالی بودن پشته
A ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۳۷۶ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ توصفحه ۲ از***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشتاه پیام نور._ . کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مون و سنجمنتںjمِر ---ز ا
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )۱۱۱۵۱۴۰ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۹- صف خالی C پشته خالی S را در نظر بگیرید. قطعه برنامه زیر چه داده ای را در خروجی چاپ می کند؟ Cin>>n;
While (n)
{
q.Add(n°610);
n/=10;
}
While (!q.is Empty ())
m=q.Delete();
if(m!=0)
S.push (m);
while (!s. is Empty ())
cout-3. pop(). ۱. ارقام اT را از چپ به راست تا قبل از اولین صفر در خروجی چاپ می کند.
۲. ارقام صفر n را حذف کرده و آن را در خروجی چاپ می کند
۳. n را مقلوب کرده و پس از حذف ارقام صفر آن را در خروجی چاپ می کند
۴. مقلوب n را در خروجی چاپ می کند
A jor ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۳۷۶ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*.
-
SN 丝
o = انش متاه پیام نور 2- مرت=ج--ز اjمون و سنجانش -
|
-
Z ད༽ངོ་
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۷۳ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )۱۱۱۵۱۴۰ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۱۰- تابع زیر چه عملی را انجام میدهد؟ List x(node*L) { if(L!=null){ X(L-->next);
cout-3U-->info;
۱. لیست پیوندی را از آخر به اول چاپ می کند ۲. لیست را مرور می کند ۳. محل دو عنصر در لیست را جا به جا می کند. ۰۴ لیست پیوندی را معکوس می کند
۱۱- برای اضافه کردن یک گره به یک لیست پیوندی دوطرفه چند جای گزینی لازم است؟ * .x.
ャ.Y \ . )
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۸
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۳۷۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :